PRZYJĘTO PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA 2020 PLUS

Strona główna » Miasto » Program Rozwoju Miasta Łomża

PRZYJĘTO PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA 2020 PLUS

Podczas sesji w dniu 25 stycznia 2016 Rada Miejska przyjęła jednogłośnie przy jednym głosie wstrzymującym „Program Rozwoju Miasta Łomża do roku 2020 plus”. Od tego momentu Program stał się podstawowym planem wyznaczającym najważniejsze cele i główne kierunki rozwoju Łomży w perspektywie 2020 plus. Program to zbiór jasno określonych celów i priorytetów dla miasta.

Program został opracowany pod przewodnictwem Zastępcy Prezydenta Andrzeja Garlickiego. W skład Zespołu weszli: Panel Ekspertów, Zespół Koordynacyjny oraz cztery Zespoły Problemowe w zakresie Infrastruktury i Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki, Edukacji Kultury Sportu oraz Polityki Społecznej.

Na stronie internetowej miasta została stworzona specjalna zakładka, gdzie na bieżąco były prezentowane informacje dot. procesu budowania Programu – link: http://www.lomza.pl/index.php?k=169

Prace zespołów zainaugurowała konferencja, która odbyła się w dniu 5.03.2015 z udziałem członków wszystkich grup roboczych oraz przedstawicieli organizacji i instytucji, podczas której przedstawiono procedurę tworzenia Programu oraz podjęto dyskusję nad głównymi wyzwaniami rozwojowymi.

W okresie kwiecień - czerwiec 2015 r. odbyło się osiem spotkań zespołów problemowych, w ramach których opracowano założenia diagnozy. W tym okresie odbywały się także cykliczne spotkania panelu ekspertów. Każdy z zespołów problemowych przeprowadził w ramach swoich prac jedno spotkanie otwarte o charakterze konsultacji społecznych. Podczas spotkań wszyscy zainteresowani mieli możliwość wniesienia uwag do diagnozy.

Etap diagnostyczny zakończyło spotkanie panelowe z udziałem członków zespołów, podczas którego panel ekspertów zaprezentował całość diagnozy i jej podsumowanie w postaci analizy SWOT. Omówiono także propozycję misji, celów strategicznych oraz celów szczegółowych. Następnie odbyły się spotkania zespołów problemowych, w ramach których dokonano weryfikacji proponowanych celów.

W dniach 1.07. - 22.07.2015 r. prowadzono otwarty nabór propozycji zadań służących realizacji postawionych celów w formie tzw. KART DZIAŁAŃ. Do Urzędu Miasta wpłynęło ponad 50 kart zawierających propozycje i pomysły planowanych do realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych i tzw. miękkich projektów.

W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie tworzenia Programu Rozwoju Miasta Łomża przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu dokumentu (15.09. - 2.10.2015). Na stronie internetowej Miasta (link: http://www.lomza.pl/index.php?wiad=4803) przedstawiony został Raport, który zawiera omówienie form przeprowadzonych konsultacji oraz prezentuje wyniki konsultacji.

W Programie została sformułowana misja rozwoju miasta:

ŁOMŻA – MIASTO, W KTÓRYM ŻYJĘ I PRACUJĘ

Swój rozwój społeczno - gospodarczy Łomża opiera na najważniejszym współcześnie czynniku jakim są dobrze wykształceni mieszkańcy. Mieszkańcy Łomży silnie emocjonalnie związani z miastem chcą tu mieszkać i widzieć Łomżę także jako atrakcyjne miejsce do życia dla kolejnych pokoleń.

Dlatego też, Władzom Miasta zależy na dbałości o rodzinę jako podstawową komórkę społeczną. Jeśli miasto chce się rozwijać, kluczowe jest dążenie do zatrzymania niekorzystnej sytuacji demograficzno-społecznej.

Planowane działania można ująć w trzech obszarach. Po pierwsze - gospodarka, czyli praca dla młodych ludzi. Po drugie - odpowiednia polityka prorodzinna, a po trzecie - aktywizacja mieszkańców Łomży. Trwała i szczęśliwa rodzina to środowisko, które najlepiej umożliwia każdemu ze swoich członków wszechstronny rozwój, odkrywanie własnej wartości, a także realizację w życiu prywatnym
i zawodowym.

Najważniejszym warunkiem, jest skupienie się na tworzeniu atrakcyjnych miejsc pracy i wzroście aktywności zawodowej. Więcej pracy to nie tylko lepsza sytuacja dochodowa mieszkańców, rozwiązanie problemów społecznych - ale przede wszystkim niezbędny warunek stworzenia perspektyw rozwoju dla młodzieży, a w konsekwencji długofalowego rozwoju całego miasta.

Przyjęty dokument to program długoterminowy, którego ostateczne efekty wymagają czasu. Jednak już wkrótce pozwoli na skuteczniejsze sięgnięcie po środki zewnętrzne, zarówno unijne jak i krajowe.

Uchwalenie Programu nie zamyka możliwości wprowadzania zmian i składania nowych działań, zgodnie z pojawiającymi się uzasadnionymi potrzebami lokalnymi. Każdy podmiot ma możliwość zgłaszania propozycji projektów, których realizacja przysłuży się osiągnięciu założonych celów.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem i współpracy na etapie wdrażania i realizowania Programu.

 

2016-02-09 11:05 Opublikował: Joanna Pliszewska

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED