Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Fundusze norweskie i EOG

Ogólne informacje o Programie Rozwój Lokalny - General information about Local Development Programme

Ogólne informacje o Programie Rozwój Lokalny dostępne są pod linkiem:
https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/rozwoj-lokalny/
Operatorem Programu jest: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Ogólne informacje o funduszach norweskich:
Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z pań
stwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:
•    innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;
•    integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
•    środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
•    kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
•    sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Link do strony internetowej funduszy norweskich: www.norwaygrants.org

Projekt “Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” korzysta z dofinansowania o wartości 3.521.345,87 € otrzymanego od Norwegii. Celem projektu jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej miasta.


General information about Local Development Programme is available at:
https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/rozwoj-lokalny/
Programme Operator: Ministry of Development Funds and Regional Policy

General information about Norway grants:
Norway grants and EEA grants represent Norway’s contribution to have a green, competitive and inclusive Europe. Through the Norway and EEA grants, Norway contributes to reduction in social and economic inequalities and strengthening bilateral relations with beneficiary countries from the Central and South Europe and from the Baltic Sea countries. Norway cooperates closely with the EU under the Agreement on the European Economic Area (EEA). With other donors, Norway contributed 3.3 billion euros in the framework of successive fund programmes in the 1994-2014 period. Norway grants are financed solely by Norway and are available in the countries that joined the EU after 2003. Norway grants for the 2014-2021 period amount to 1.25 billion euros. The priorities for this period are:
•    innovation, research, education, competitiveness and decent work;
•    social inclusion, youth employment and poverty reduction;
•    environment, energy, climate change and low carbon economy;
•    culture, civil society, good governance and fundamental rights;
•    justice and home affairs.

Link to the website about Norway grants: www.norwaygrants.org

The Project ‘Łomża – City where I LIVE AND WORK’ benefits from a 3.521.345,87 € grant from Norway. The aim of the project is to strengthen the economic and social cohesion of the city.

2021-12-29 09:01 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED