Łomża

Strona główna » Organizacje pozarządowe » Łomżyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego » Regulamin pracy ŁRDPP

Regulamin pracy ŁRDPP

Łomżyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana przez Prezydenta Miasta Łomży Zarządzeniem Nr 144/2014 z dnia 11 czerwca 2014 roku. Jej głównym celem jest wspieranie działań obywatelskich poprzez ułatwienie współpracy sektora pozarządowego z Miastem Łomża. Łomżyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego działa w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity - Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), uchwałę Nr 419/L/14 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łomży, a także przepisy niniejszego Regulaminu.

I. Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa zadania, zasady i tryb pracy oraz katalog projektów aktów prawnych podlegających konsultacjom z Łomżyńską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Łomży,
2) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Łomży,
3) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
4) Radzie – należy przez to rozumieć Łomżyńską Radę Działalności Pożytku Publicznego,
5) Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Łomża,
6) Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Łomży,
7) organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność na terenie Łomży,
8) regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin,
9) strategii – należy przez to rozumieć strategię rozwoju Miasta,
10) programie współpracy – należy przez to rozumieć Roczny Program Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w danym roku kalendarzowym.


II. Organizacja i tryb działania Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
§ 3. 1. Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczo – doradczym Prezydenta.
2. Kadencja Rady trwa dwa lata.
3. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje i prowadzi Prezydent lub upoważniona przez niego osoba.
4. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
5. Odwołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza następuje w takim samym trybie co powołanie, na wniosek co najmniej 1/3 Członków Rady.
6. Prezydium Rady tworzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz.
7. Do zadań Rady należy wyrażanie opinii i konsultowanie przekazanych przez Prezydenta projektów aktów prawnych i dokumentów, a w szczególności:
1) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 Ustawy,
2) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy oraz współpracy Miasta                    z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy,
3) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy,
4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych,
5) wyrażanie opinii na temat projektu strategii rozwoju Miasta,
6) wyrażanie opinii, proponowanie priorytetów oraz potrzeb w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych w danym roku kalendarzowym
7) opiniowanie doboru kandydatów do składu komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w sferze pożytku publicznego,
8) opiniowanie sprawozdań z realizacji rocznego programu współpracy,
9) tworzenie zespołów roboczych działających przy Radzie złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych i ekspertów w celu rozpatrywania spraw wynikających z kompetencji Rady i wypracowywania i realizacji najlepszych rozwiązań systemowych w sferze pożytku publicznego,
10) stałe monitorowanie i doskonalenie zasad współpracy pomiędzy samorządem a sektorem pozarządowym,
11) promowanie osiągnięć i prezentacji dorobku organizacji pozarządowych,
12) wyrażanie opinii na temat projektów strategii, programów dotyczących ważnych społecznie spraw,
13) współpraca z radami działalności pożytku publicznego na zasadach partnerstwa i suwerenności stron, w szczególności przez wzajemne informowanie się o kierunkach działań,
14)  inicjowanie, podejmowanie innych działań wynikających z aktualnych potrzeb dotyczących współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.

§ 4. 1. Do zadań Przewodniczącego Rady należy:
1) kierowanie pracami Rady:
2) reprezentowanie Rady na zewnątrz;
3) ustalanie terminów posiedzeń Rady;
4) zwoływanie posiedzeń Rady;
5) prowadzenie posiedzeń Rady;
6) ustalanie porządku prac Rady przy uwzględnieniu charakteru i rodzaju spraw przewidzianych do rozpatrzenia;
7) czuwanie nad terminowością i przebiegiem prac Rady;
8) zapraszanie na posiedzenia Rady – na wniosek Członków Rady, bądź z własnej inicjatywy – przedstawicieli organizacji, organów administracji publicznej, podmiotów lub ekspertów z zakresu różnych dziedzin aktywności społecznej, którzy uczestniczą w posiedzeniach bez prawa głosu,
2. W przypadku  niemożliwości podjęcia działań przez Przewodniczącego, jego kompetencje wykonuje Wiceprzewodniczący lub inny Członek Rady upoważniony przez Przewodniczącego.

§ 5. Do zadań Wiceprzewodniczącego Rady należy wykonywanie kompetencji Przewodniczącego w przypadku niemożliwości podjęcia przez Niego działań związanych z kierowaniem pracami Rady.

§ 6. Do zadań Sekretarza Rady należy:
1) przedstawianie propozycji ustaleń w sprawach organizacyjnych,
2) przyjmowanie zawiadomień od Członków Rady o niemożności udziału w posiedzeniu Rady,
3) organizowanie spraw proceduralnych oraz przepływu informacji związanych z działalnością Rady,
4) sporządzanie uchwał, pisemnych opinii i stanowisk wynikających z ustaleń podjętych na posiedzeniach Rady i ich przedkładanie do podpisu Przewodniczącemu.

§ 7. 1.  Członkowie Rady są równi w prawach i obowiązkach.
2. Za pracę w Radzie nie przysługuje wynagrodzenie.
3. Każdy Członek Rady, przed rozpoczęciem w niej działalności jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o niekaralności.
4. Członkowie Rady mają prawo do:
1) zabierania głosu i dzielenia się opiniami w każdej sprawie,
2) otrzymywania wszystkich dokumentów, materiałów, które będą prezentowane na posiedzeniu Rady,
3) otrzymywania kopii i odpisów dokumentów będących w posiadaniu Rady,
4) nieograniczonego dostępu do dokumentów Rady w godzinach pracy Urzędu,
5) wnoszenia wraz z uzasadnieniem, tematów do porządku obrad wraz z materiałami źródłowymi dla wszystkich jej członków na minimum 3 dni przed posiedzeniem Rady,
6) wnoszenia do protokołu, wraz z uzasadnieniem, zdania odrębnego do przyjętych uchwał, opinii, wniosków, stanowisk,
7) wnioskowania o dokonanie sprostowań w protokołach Rady w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.
5. Do obowiązków Członków Rady należy:
1) czynne uczestniczenie w pracach Rady; w przypadku niemożności uczestniczenia – Członek Rady zawiadamia  o tym fakcie Sekretarza Rady.
2) dbanie o dobro wspólne i rozwój całego sektora pozarządowego działającego na terenie Miasta,
3) znajomość aktów prawnych dotyczących współpracy administracji publicznej z organizacjami i innymi podmiotami,
4) podejmowanie decyzji w oparciu o najlepszą wiedzę i przekonania odnośnie racjonalności proponowanych rozwiązań,
5) reprezentowanie Rady we wszystkich sprawach dotyczących jej funkcjonowania ze  wskazania Przewodniczącego Rady w przypadku niemożności podjęcia tych czynności przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.

§ 8. 1. W celu szczegółowego rozpatrywania spraw wynikających z kompetencji Rady, może ona  powoływać zespoły robocze składające  się z przedstawicieli organizacji, organów administracji publicznej, podmiotów lub ekspertów z zakresu różnych dziedzin aktywności społecznej.
2. Osoby, o których mowa w pkt. 1 uczestniczą w pracach Rady bez prawa głosu.

§ 9. 1. Rada obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Posiedzenia Rady są jawne.
4. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Prezydenta, lub na wniosek co najmniej 1/3 Członków Rady.
5. O terminach posiedzeń oraz porządku obrad Rady Członkowie zawiadamiani są z co najmniej      siedmiodniowym wyprzedzeniem.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 5 może ulec skróceniu.
7. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 5 dokonuje się w formie zadeklarowanej przez członków Rady, wyrażonej pisemnie w trakcie pierwszego posiedzenia.
8. W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad.
9. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący. W przypadku jego nieobecności posiedzenie prowadzi Wiceprzewodniczący.
10. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego,  Członkowie Rady wybierają zwykłą większością głosów Przewodniczącego obrad na czas posiedzenia Rady.

§ 10. 1. Z przebiegu posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący obrad, Sekretarz oraz Protokolant.  
2. Protokół z posiedzenia Rady sporządza wyznaczony przez przewodniczącego obrad Członek Rady w terminie 14 dni od dnia posiedzenia.
3. Protokół powinien odzwierciedlać przebieg obrad oraz wyniki głosowania nad podjętymi uchwałami, stanowiskami i opiniami.
4. Członek Rady głosujący przeciw podjęciu uchwały, przyjęciu stanowiska lub wyrażeniu opinii, może żądać umieszczenia w protokole z obrad adnotacji o jego zdaniu odrębnym wraz z uzasadnieniem.
5. Protokół powinien w szczególności zawierać:
1) numer kolejny obrad,
2) datę,
3) listę uczestników posiedzenia,
4) porządek obrad,
5) treść podjętych uchwał, stanowisk, opinii – w formie załączników do protokółu.
6. Materiały przedstawiane i omawiane na posiedzeniu winny być załączone do protokołu.
7. Materiały prezentowane na posiedzeniach Rady przygotowuje się w odpowiedniej ilości egzemplarzy dla Członków Rady.
 
§ 11. 1. Rada podejmuje decyzje na posiedzeniu w postaci uchwał, stanowisk i opinii zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy Członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego obrady.
2. W przypadku braku kworum prowadzący obrady wyznacza nowy termin posiedzenia Rady.
3. Termin podjęcia decyzji przez Radę wynosi 14 dni od dnia doręczenia dokumentów.
4. Nieprzedstawienie decyzji w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.
5.Podjęte uchwały, stanowiska i opinie przewodniczący Rady przekazuje niezwłocznie Prezydentowi.

§ 12. Dokumentację Rady prowadzi osoba wyznaczona przez Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 13. Dokumentacja związana z działalnością Rady przechowywana jest w Urzędzie.

§ 14. Obsługę administracyjną i biurową Rady zapewnia Urząd.

§ 15. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Urzędu.

§ 16. Informacje o terminach posiedzeń Rady, podjęte uchwały, stanowiska i opinie publikowane są na stronie internetowej Urzędu (strona główna i zakładka „Organizacje pozarządowe”).

§ 17. Adres Rady do korespondencji elektronicznej: rada.pozytku@um.lomza.pl


III. Organizacja i tryb konsultowania aktów prawnych z Radą
§ 18. Dokumenty skierowane do konsultacji przesyłane są drogą elektroniczną do sekretarza

§ 19. 1. Prezydium Rady, wyraża decyzję o podjęciu konsultacji w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji o konsultacji.
2. Sekretarz Rady po konsultacji z Prezydium Rady wysyła (drogą elektroniczną), do pozostałych Członków Rady, informację wraz z projektem aktu prawnego lub dokumentu.
3. Każdy Członek Rady po zapoznaniu się z aktem prawnym lub dokumentem, formułuje swoje uwagi, opinię, stanowisko.
4. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Rady, na którym jest wypracowywane wspólne stanowisko co do treści uchwały, opinii lub stanowiska.
5. Za opracowanie dokumentów, o których mowa w ust. 4 odpowiada Prezydium Rady.
6. Podjęte uchwały, stanowiska i opinie Przewodniczący Rady przekazuje niezwłocznie Prezydentowi.
7. Termin podjęcia decyzji przez Radę wynosi 14 dni od dnia doręczenia dokumentów.
8. Nieprzedstawienie decyzji w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.

§ 20. W przypadku opiniowania projektu strategii lub programu współpracy termin wyrażenia opinii przez Radę wynosi do 30 dni od dnia wpłynięcia tych dokumentów do Rady.

§ 21. Rada może:
1.Opiniować strategie rozwoju Miasta
2. Opiniować projekty uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
3. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;
  4)  udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
  5)  wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

§ 22. W przypadku aktów prawnych i dokumentów innych niż wymienione w § 22 Prezydium Rady każdorazowo podejmuje decyzję o poddaniu ich konsultacji.

§ 23. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

2015-01-09 15:18 Opublikował: Anna Sobocinska

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED