Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » Gospodarka odpadami

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej na 2023 rok

Prezentujemy harmonogram odbioru odpadów z posesji jednorodzinnych w Łomży w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. Odpady zmieszane i segregowane odbierane są tego samego dnia przez różne pojazdy. Prosimy o wystawianie pojemników i worków przed posesję w dniu odbioru odpadów. Zachęcamy do korzystania z aplikacji na urządzenia mobilne "Kiedy Śmieci" oraz profilu na Facebooku "Błysk Łomża - Usługi Komunalne".
więcej

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Prezydent Miasta Łomża informuje, że od 1 maja 2022 r. następuje zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Łomży nr 489/LII/22 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty.
więcej


Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Łomży nr 489/LII/88 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, właścicielom nieruchomości, przysługuje zwolnienie:
więcej

Zasady segregowania odpadów

W związku z zapytaniami ze strony właścicieli nieruchomości odnośnie ustalonych w gminach zasad segregowania odpadów komunalnych uprzejmie informujemy, że w ustawie o odpadach zdefiniowane zostało selektywne zbieranie jako zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami.
więcej

Zachęcamy do korzystania z aplikacji "KIEDY ŚMIECI" oraz łomżyńskiego PSZOK-u

aplikacja
W związku z nowym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych zachęcamy mieszkańców Łomży do korzystania z bezpłatnej aplikacji mobilnej "KIEDY ŚMIECI", dotyczącej ich wywozu. Program działa na urządzeniach typu smartfon. Przypominamy także o funkcjonowaniu PSZOK-u, w którym z nieruchomości zamieszkałych bezpłatnie przyjmowane są niektóre rodzaje odpadów.
więcej

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej kwiecień - grudzień 2022 rok

W załączeniu do pobrania znajduje się harmonogram odbioru odpadów z posesji jednorodzinnych w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022 r., przygotowany przez firmę Usługi Komunalne BŁYSK Łomża oraz zasady segregacji odpadów.
więcej

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej styczeń - marzec 2022 rok

W załączeniu do pobrania znajduje się harmonogram odbioru odpadów z posesji jednorodzinnych w okresie od 2 stycznia do 31 marca 2022 r., przygotowany przez firmę Usługi Komunalne BŁYSK Łomża oraz zasady segregacji odpadów.
więcej

Właściwa segregacja odpadów to konieczność

altana śmietnikowa na ul. Szmaragdowej
W Urzędzie Miejskim w Łomży odbyło się spotkanie z zarządcami nieruchomości wielolokalowych, dotyczące właściwego sposobu segregacji odpadów przez mieszkańców. W jego trakcie przyjęto deklarację czystości, w której władze Łomży, przedstawiciele spółdzielni i wspólnot oraz zarządcy nieruchomości zadeklarowali podjęcie wspólnych działań na rzecz poprawy utrzymania czystości i porządku na terenie naszego miasta.
więcej

Informacja o kontroli segregacji odpadów komunalnych w Mieście Łomża

Urząd Miejski w Łomży informuje, że rozpoczęły się kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców naszego Miasta zasad segregacji odpadów komunalnych. Pracownicy firmy wywozowej i urzędu będą sprawdzać, czy w pojemnikach na odpady zmieszane, nie znajdują się odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj. papier, plastik, szkło, metal, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji. Kontrolowane będą również pojemniki i worki do selektywnej zbiórki pod kątem gromadzenia w nich odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem.
więcej

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej w 2021 roku

W załączeniu do pobrania znajduje się harmonogram odbioru odpadów z posesji jednorodzinnych w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2021 r., przygotowany przez firmę Usługi Komunalne BŁYSK Łomża oraz zasady segregacji odpadów.
więcej

Selektywny odbiór popiołu pochodzącego z palenisk domowych

W miesiącu grudniu nastąpi pilotażowy odbiór selektywnie zebranego popiołu z nieruchomości zabudowy jednorodzinnej. W tym celu do gospodarstw domowych dostarczone zostały worki koloru szarego z piktogramem frakcji ,,POPIÓŁ’’ w których należy gromadzić wystudzony popiół. Można to robić również w odpowiednio opisanych pojemnikach, które należy wystawić przed posesję w niżej podanych terminach.
więcej

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych - grudzień 2020

W grudniu 2020 roku planowane są przez firmę BŁYSK kolejne wywozy odpadów wielkogabarytowych z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. Szczegóły prezentujemy poniżej. Odpady wielkogabarytowe są to odpady o dużych lub nietypowych rozmiarach, takie jak meble (np. szafy, stoły), dywany wózki dziecięce, materace, rowery. Zbiórka nie dotyczy elektrośmieci, tzn. sprzętu RTV AGD.
więcej

Obsługa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Informujemy, że zmianie uległo miejsce składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostało przeniesione do pokoju 104 na I piętrze Urzędu Miejskiego w Łomży. W związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz dynamicznym wzrostem zachorowań, od poniedziałku 26 października br. składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie możliwe po uprzednim umówieniu telefonicznym pod numerem tel. 86 2156783 na konkretny dzień i godzinę z pracownikiem. Deklaracje można również składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża lub za pośrednictwem platformy ePUAP.
więcej

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych - październik 2020

W załącznikach prezentujemy harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, planowanego przez firmę BŁYSK w październiku 2020 r. Odpady wielkogabarytowe są to odpady o dużych lub nietypowych rozmiarach, takie jak meble (np. szafy, stoły), dywany wózki dziecięce, materace, rowery. Zbiórka nie dotyczy elektrośmieci, tzn. sprzętu RTV AGD.
więcej

Komunikat UK Błysk

Ze względu na remont ulic Dwornej i Woziwodzkiej oraz związanym z tym brakiem możliwości bezpośredniego dojazdu do posesji, firma wywożąca odpady komunalne z terenu naszego miasta zwraca się z prośbą do mieszkańców tych ulic, aby w terminie odbioru odpadów zgodnym z obowiązującym harmonogramem, pozostawiać je przy skrzyżowaniach ww. dróg z ulicami posiadającymi utwardzoną nawierzchnię znajdującymi się najbliżej zabudowań. W przypadku posesji zlokalizowanych przy ul. Dwornej może to być ul. Szkolna, Jana z Kolna, Zielona, Marynarska (na górce przy zakręcie), Sikorskiego, a w przypadku ul. Woziwodzkiej skrzyżowania z ul. Szkolną, Zieloną, Pl. Zielony.
więcej

Zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

Prezydent Miasta Łomża informuje, że od 1 czerwca 2020 r. następuje zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Łomży nr 239/XXIV/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty - obowiązywać będzie opłata za odpady od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
więcej

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Łomży nr 239/XXIV/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, właścicielom nieruchomości przysługuje zwolnienie: • 50% miesięcznych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - przedmiotowe zwolnienie przysługuje gospodarstwom domowym, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.). • 20% miesięcznych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - przedmiotowe zwolnienie przysługuje rodzinom wielodzietnym.
więcej

Harmonogram odbioru odpadów w okresie wrzesień - grudzień 2019 oraz w 2020 r.

W załączeniu do pobrania znajduje się harmonogram odbioru odpadów z posesji jednorodzinnych w okresie od 1 września do 31 grudnia 2019 r. oraz w 2020 roku. Prosimy o dokładne zapoznanie się z terminami wywozów, gdyż niektóre z ulic zostały przydzielone do innych tras.
więcej

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Miejski w Łomży informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej, a także przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców Miasta Łomża z prośbą o wypełnienie załączonego druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) bądź przydomowej oczyszczalni ścieków. Wypełnione zgłoszenie automatycznie trafi do ewidencji Urzędu Miejskiego.
więcej

« · 1 · 2 · »» · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED