Łomża

Strona główna » Organizacje pozarządowe » Łomżyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Debatowaliśmy o Radzie Działalności Pożytku Publicznego

„Czy potrzebna jest nam Rada Działalności Pożytku Publicznego?” - debatę po takim tytułem Urząd Miejski zorganizował w poniedziałek 6 czerwca w Domku Pastora. Urzędnicy spotkali się z organizacjami pozarządowymi, aby podsumować dobiegającą końca dwuletnią kadencję Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wskazać mocne i słabe strony funkcjonowania Rady, a także rozwiązania, które warto zastosować w przyszłości, przygotowując się do wyboru kandydatów do nowego składu. Swoimi doświadczeniami z pracy z RDPP w województwie podlaskim dzieliły się w Łomży: dr Eliza Szadkowska – pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. organizacji pozarządowych i Ewa Jasińska z Ośrodka Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.

Oto najważniejsze postulaty i uwagi zgłoszone podczas debaty:
a) Należy zadbać o reprezentatywność sfer działalności pożytku publicznego w ŁRDPP.
b) Należy ograniczyć liczbę radnych Rady Miejskiej Łomży w ŁRDPP, zwiększyć za to liczbę urzędników i organizacji pozarządowych.
c) W regulaminie pracy ŁRDPP warto zapisać zasady komunikacji i współpracy Rady Działalności z Urzędem Miejskim, a także wskazać w nim, jakie dokumenty ŁRDPP powinna otrzymywać z Urzędu do zaopiniowania.
d) Podczas głosowania członkowie ŁRDPP powinni kierować się zasadą konsensusu, a nie większości głosów w przypadku obecności co najmniej połowy składu Rady. Brak kworum oznacza bowiem konieczność przełożenia terminu posiedzenia Rady.
e) Należy zmienić długość kadencji ŁRDPP (obecnie obowiązujący termin to 3 lata) w uchwale Rady Miejskiej Łomży określającej Tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania ŁRDPP w Łomży. Zmianę wprowadziła znowelizowana ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Warto także popracować nad innymi zapisami uchwały tak, by w jak najlepszym stopniu odpowiadała ona na potrzeby organizacji pozarządowych typujących swoich reprezentantów do składu Rady.

Łomżyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego w ciągu dwóch lat swojej działalności analizowała i opiniowała projekty dokumentów, m.in. Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi, Założeń Polityki Społeczno-Gospodarczej Miasta, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, projektu budżetu Miasta czy Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej. Jak informowała podczas debaty Grażyna Czajkowska, przewodnicząca ŁRDPP, jej członkowie wyjeżdżali na fora RDPP w województwie i innych regionach Polski, uczestniczyli w projekcie „Dobre Rady: modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego”, w ramach którego szkolili się i pracowali roboczo nad standardami powoływania i funkcjonowania RDPP. Brali też udział w spotkaniach w ramach tworzenia Programu Rozwoju Łomży. Łomżyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego zaangażowała się także w prace grupy roboczej współtworząc wraz z Urzędem Miejskim projekt Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok.

2016-06-07 13:58 Opublikował: Anna Sobocinska

Powołanie i skład ŁRDPP

Powołanie i skład ŁRDPP
przedstawiciele ngo w ŁRDPP: od lewej: Tomasz Wróblewski, Grażyna Czajkowska, Kamil Kamiński, Joanna Salwa-Anucińska, Edward Matejkowski, Danuta Gieraga
Łomżyńską Radę Działalności Pożytku Publicznego powołał Zarządzeniem nr 144 z dnia 11.06.2014 roku Prezydent Miasta Łomży. ŁRDPP jest organem konsultacyjnym i opiniodawczo-doradczym Prezydenta. Jej głównym celem jest wspieranie działań obywatelskich poprzez ułatwienie współpracy sektora pozarządowego z Miastem Łomża.

W skład Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wchodzi 12 osób, w tym: 3 przedstawicieli Rady Miejskiej Łomży, 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta Łomży, 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Obecny skład ŁRDPP:

Józef Babiel
Anna Bigiej
Grażyna Czajkowska
Danuta Gieraga
Edward Matejkowski
Janusz Mieczkowski
Renata Nerkowska
Stanisław Oszkinis
Joanna Salwa-Anucińska
Henryk Sierzputowski
Andrzej Wojtkowski
Tomasz Wróblewski

W załącznikach publikujemy Zarządzenie Prezydenta ws. powołania Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Zarządzenie Prezydenta ws. zmiany składu ŁRDPP.

2015-01-08 10:10 Opublikował: Anna SobocinskaUrząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


NewsletterCopyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED