Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » Cyfrowy Urząd

Cyfrowy Urząd

Zestaw aplikacji, przeznaczonych do udostępniania usług publicznych, w tym Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Łomży w rozumieniu przepisów art. 3 pkt 17 ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) oraz „systemu teleinformatycznego służącego do obsługi doręczeń” Urzędów w rozumieniu przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216 z późn.zm.), jak również środkiem umożliwiającym realizowanie płatności wynikających z obciążeń skarbowych i podatkowych oraz za czynności urzędowe, jak też dostęp do informacji, e-usług.

I. CYFROWY URZĄD WRÓT PODLASIA

Cyfrowy Urząd

1. Pismo ogólne do podmiotu publicznego - Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Pismo ogólne przeznaczone jest do tworzenia pism w postaci elektronicznej wnoszonych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej lub doręczanych przez podmioty publiczne za potwierdzeniem doręczenia, [...]
Usługa posiada formularz elektroniczny umożliwiający elektroniczną realizację usługi

2. Skargi i wnioski

Skarga może dotyczyć spraw wchodzących w zakres zadań urzędu i jednostek organizacyjnych mu podlegających a w szczególności: a) zaniedbania lub nienależytego wykonania zadań przez właściwe jednostki [...]
Usługa posiada formularz elektroniczny umożliwiający elektroniczną realizację usługi

3. Dopisanie do spisu wyborców

Wyborca przebywający czasowo lub nigdzie niezamieszkały przebywający na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów jest dopisywany do spisu wyborców, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzęd [...]
Usługa posiada formularz elektroniczny umożliwiający elektroniczną realizację usługi

4. Udostępnianie informacji o środowisku

Organy administracji są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie. Chodzi tu o organy administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, a także inne podmioty [...]
Usługa posiada formularz elektroniczny umożliwiający elektroniczną realizację usługi

5. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy ma prawo do informacji publicznej, udostępnianej n [...]
Usługa posiada formularz elektroniczny umożliwiający elektroniczną realizację usługi

6. Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Usługa dla Przedsiębiorców zobowiązanych do złożenia w Urzędzie wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Usługa posiada formularz elektroniczny umożliwiający elektroniczną realizację usługi

7. Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

1. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. 2. Wymeldowania się z miejsca pob [...]
Usługa posiada formularz elektroniczny umożliwiający elektroniczną realizację usługi

8. Wymiar i zmiana podatku od nieruchomości osób prawnych i jednostek organizacyjnych

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstw [...]
Usługa posiada formularz elektroniczny umożliwiający elektroniczną realizację usługi

9. Złożenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

1) Podatek od nieruchomości: a) Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: i) Grunty. ii) Budynki lub ich części. iii) Budowle lub ich [...]

10. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego

Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin. Wniosek składa osoba ubiegającą się o wydanie dowodu [...]

loga RPOWP

II. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap

ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli i przedsiębiorców z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Platforma służy również do komunikacji pomiędzy jednostkami administracji publicznej. Usługodawcami są podmioty administracji publicznej oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne zlecone lub powierzone im do realizacji.

Platforma udostępnia usługodawcom infrastrukturę technologiczną do świadczenia obywatelom i przedsiębiorcom podstawowych usług w zakresie komunikacji elektronicznej z administracją. Wśród użytkowników ePUAP znajdują się zarówno jednostki administracji centralnej, jak i samorządy, a wśród nich urzędy gmin.

Wśród usług oferowanych przez ePUAP jest także Profil Zaufany, umożliwiający składanie pism elektronicznych ze skutkiem prawnym bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego oraz oparty na mechanizmie pojedynczego logowania, który umożliwia stosowanie tego samego logowania na stronach różnych usługodawców.

 

epuap2

Usługi Urzędu Miejskiego w Łomży na ePUAP

 Adres skrytki Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Łomży na ePUAP: /v770u2leic/SkrytkaESP2015-10-29 15:00 Opublikował: Bogdan Pliszewski
Autor treści: Administrator
Tematy pokrewne (tagi): cyfrowy urzadąd, esp, eurzad,

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10250.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED