BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Strona główna

OBWIESZCZENIE - dot. umorzenia postępowania na rozbudowę ulicy Wiosennej w Łomży

wt, 27 stycznia 2015 15:14
Umorzenie postępowania na rozbudowę ulicy Wiosennej w Łomży

Obwieszczenie - dot. rozbudowy sięgacza ulicy Nowogrodzkiej w Łomży

wt, 27 stycznia 2015 15:05
Rozbudowa ulicy 02KDD, będącej sięgaczem ulicy Nowogrodzkiej w Łomży

Ogłoszenie o przystąpieniu do rokowań na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Sk. Państwa, położonej w Łomży przy ul. Senatorskiej 52B

pon, 26 stycznia 2015 12:19
Ogłoszenie o przystąpieniu do rokowań, po kolejnym przetargu zakończonym wynikiem negatywnym, na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Łomży przy ul. Senatorskiej 52 B

Wykaz pomieszczeń, znajdujących się w budynku Skarbu Państwa, położonym w Łomży przy ul. Nowej 2, przeznaczonych do oddania w najem

pt, 16 stycznia 2015 14:24
pomieszczeń, znajdujących się w budynku Skarbu Państwa, położonym w Łomży przy ul. Nowej 2, przeznaczonych do oddania w najem

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, położonej przy ulicy Rybaki 19

śr, 14 stycznia 2015 08:40
Ogłoszenie o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomży, położonej w Łomży, przy ulicy Rybaki 19, w sąsiedztwie bulwarów i rzeki Narew, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 10077/8 o pow. 0,1148 ha, nr 10081/1 o pow. 0,6853 ha, nr 10081/8 o pow. 0,0983 ha (łączna pow. 0,8984 ha).

OBWIESZCZENIE - dot. budowy i rozbudowy ulicy Zawadzkiej w Łomży - odc. II

wt, 13 stycznia 2015 08:46
„Budowa i rozbudowa ulicy Zawadzkiej w Łomży wraz z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu – Odcinek II – od rejonu skrzyżowania z ulicą Przykoszarową do skrzyżowania z Szosą do Mężenina”

OBWIESZCZENIE - dot. budowy i rozbudowy ulicy Zawadzkiej w Łomży - odc. I

wt, 13 stycznia 2015 08:35
„Budowa i rozbudowa ulicy Zawadzkiej w Łomży wraz z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu – Odcinek I – od skrzyżowania z Al. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Przykoszarową”

Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża

pt, 17 października 2014 09:03
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

śr, 20 sierpnia 2014 13:59

Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji dla KS "Perspektywa" w Łomży

pon, 07 lipca 2014 12:58
na realizację zadania publicznego "Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej"

Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji LŁKS "Prefbet Śniadowo" Łomża

wt, 15 kwietnia 2014 07:35
na realizację zadania publicznego: "Lekkoatletyczny Puchar Polski - I Miting Łomżyński"

Postępowanie w przypadku utraty dowodu osobistego

pt, 21 lutego 2014 12:31


Z uwagi na konieczność szczególnej dbałości o ochronę danych dotyczących tożsamości osób i bezpieczeństwo dokumentów tożsamości, Urząd Miejski w Łomży przypomina, że zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, nikt nie może zatrzymać dowodu osobistego innej osoby, chyba że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa.

W przypadku utraty dowodu osobistego (np. kradzieży, zgubienia), konieczne jest niezwłoczne zgłoszenie w najbliższym urzędzie gminy lub miasta faktu utraty dokumentu, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju, w urzędzie konsularnym. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu.

Dowód osobisty zgłoszony jako utracony zostanie niezwłocznie unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancję bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu – nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dowodem.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić w dowolnym banku. Utrata dokumentu zostanie odnotowana w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki, co powinno skutkować uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania z wykorzystaniem danych osób poszkodowanych.


Wykaz fundacji

wt, 21 stycznia 2014 09:49

Dodatki energetyczne

pon, 09 grudnia 2013 11:00

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

pon, 25 listopada 2013 15:00
Zmiana decyzji Prezydenta Miasta Łomża nr 87/12 z dnia 30 kwietnia 2012 r. udzielającej pozwolenia na przebudowę i rewitalizację Starego Rynku w Łomży

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji celowej

wt, 08 października 2013 08:51

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

pt, 09 sierpnia 2013 13:20
Budowę ronda w ciągu ulicy Spokojnej w Łomży - sprostowanie oczywistej omyłki

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

pt, 21 czerwca 2013 12:13
Przebudowa ul. Wąskiej

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania turystyki

pt, 10 maja 2013 12:13
Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 108/13 z dnia 9 maja 2013r.

Odpady - deklaracje

wt, 07 maja 2013 08:43

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża

cz, 06 września 2012 23:38
dot. oferty Podlaskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Łomży na realizację zadania publicznego: "III edycja zawodów lekkoatletycznych szkół gimnazjalnych o Puchar Prezydenta Miasta Łomży" w okresie 25 września - 20 października 2012 r.

INFORMACJA

cz, 02 sierpnia 2012 14:41
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na:
wykonanie aktualizacji operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych (szczelnych) za pośrednictwem istniejących wylotów kanalizacji deszczowej miasta Łomża wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie ze środowiska

OGŁOSZENIE

cz, 01 marca 2012 10:32
wyników otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2012 zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu ogłoszonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomży nr 8/12 z dnia 12 stycznia 2012 r.

OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony zdrowia w 2012 roku

wt, 24 stycznia 2012 12:53
W ramach środków finansowych zaplanowanych w budżecie miasta Łomży w Dziale – 851 Ochrona Zdrowia ; Rozdział 85195 – Pozostała działalność; § 2820, ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony zdrowia w 2012 roku na rzecz mieszkańców Łomży, którego Regulamin stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „ŁPPiRPAoPS na 2012 rok”

wt, 24 stycznia 2012 11:34
W ramach środków finansowych zaplanowanych w budżecie miasta Łomży w Dziale – 851 Ochrona Zdrowia ; Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi § 2820, ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2012 rok”, którego Regulamin stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zaproszenie do składania listów intencyjnych

pt, 25 listopada 2011 14:20
Prezydent Miasta Łomży zaprasza do składania listów intencyjnych podmioty zainteresowane współpracą w ramach Partnerstwa Publiczno - Prywatnego planowanej inwestycji pod nazwą „Miejskiego Centrum Handlowo-Komunikacyjnego” w ograniczeniu ulic: Aleja Legionów - Sikorskiego - Dworcowa - istniejące targowisko do torów kolejowych w Łomży

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych w sferze sportu./organizacja rajdów turystycznych/

cz, 07 kwietnia 2011 09:40
1.RODZAJ ZADANIA
„Organizacja młodzieżowych rajdów turystycznych po Ziemi Łomżyńskiej”

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych w sferze sportu./organizacja i prowadzenie kąpieliska miejskiego/

cz, 07 kwietnia 2011 09:19
1.RODZAJ ZADANIA

Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku nad Narwią
- organizacja i prowadzenie kąpieliska miejskiego

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych w sferze sportu./organizacja zawodów sportowych i sportowo - rekreacyjnych/

cz, 07 kwietnia 2011 09:15
1.RODZAJ ZADANIA
„Organizacja na terenie miasta i regionu
otwartych zawodów sportowych i sportowo – rekreacyjnych”

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych w sferze sportu./realizacja współzawodnictwa sportowego/

cz, 07 kwietnia 2011 09:10
1.RODZAJ ZADANIA

„Realizacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej”

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu./czwartki lekkoatletyczne/

cz, 07 kwietnia 2011 08:39
1. RODZAJ ZADANIA

„Organizacja na terenie miasta zawodów pod nazwą „Czwartki lekkoatletyczne”

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznychw zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

śr, 23 marca 2011 10:52
„Udział zespołów sportowych w zawodach o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym
oraz organizacja tych zawodów na terenie miasta, w tym organizacja
Finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w taekwondo olimpijskim i zapasach w stylu wolnym”

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

śr, 23 marca 2011 10:50
Przygotowania do udziału i udział klubów sportowych
we współzawodnictwie sportowym seniorów
prowadzonym przez polskie związki sportowe
lub podmioty działające z ich upoważnienia.

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

śr, 23 marca 2011 10:47
Programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży
– udział klubów sportowych w systemie sportu młodzieżowego

REGULAMIN otwartego konkursu ofert na na wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach ŁomżyńskiegoProgramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2011

śr, 23 marca 2011 10:44
Organizowanie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych jako alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami, w tym w szczególności na realizację programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży prowadzoną w uczniowskich klubach sportowych

Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Straży Miejskiej Łomży Urzędu Miejskiego, Stary Rynek 14 , 18-400 Łomża

wt, 18 maja 2010 08:40
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Paulina Kuśnierkiewicz zamieszkała w Łomży.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14, 18-400 Łomża

pon, 12 kwietnia 2010 09:12
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Adam Szymański zamieszkały w Łomży.

Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę produktów spożywczych do Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży

cz, 05 listopada 2009 10:13
Dostawa mięsa, wędlin i konserw oraz nabiału i produktów mleczarskich

Prezydent Miasta ogłasza wyniki „Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ŁPPiRPA oraz Patologii Społecznej

pt, 05 czerwca 2009 11:37
Uchwała Nr 317/XLIV/09 w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2009 rok
Uchwała Nr 318/XLIV/09 w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2009 rok


Uchwała Nr 319/XLIV/09 w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2009 rokZarządzenie Prezydenta Miasta Nr 83/09 z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2009rok.


Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 84/09 z dnia 27 maja w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2009rok.

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO 2020 ROKU

pon, 02 lipca 2007 08:13
Dokument jest aktualizacją dotychczas obowiązującej strategii - “Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomży do 2015 roku” z 2001 roku.
Urząd Miejski w Łomży
Stary Rynek 14
18 - 400 Łomża
e-mail: ratusz@um.lomza.pl
czynny:
poniedziałek, środa od 7.00 - 16.30
Oddział Podatków, Centrum Obsługi Mieszkanców,Biuro Obsługi, Centrum Obsługi Inwestora, USC
Kasy Urzędu do godz.16.15
wtorek, czwartek, piątek 7.30. - 15.30
Kasy Urzędu do godz. 15.15
Elektroniczna Skrzynka Podawcza UM w Łomży

Konto do wpłaty opłaty skarbowej:
Getin Noble Bank Spółka Akcyjna Nr 66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Konto do wpłaty opłaty skarbowej dla osób przebywających za granicą: Kod BIC (SWIFT): GBGCPLPK IBAN: PL 66 1560 0013 2294 6771 7000 0007

Biuro Podawcze czynne
w godzinach pracy urzędu.
Tel. (086) 215-67-36

Subskrypcja Zmian Biuletynu Informacji Publicznej

Zapisz Wypisz

Główny Biuletyn Informacji Publicznej bip.gov.pl

Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
www.bip.bialystok.uw.gov.pl
Copyright @ 2003 Urząd Miejski w Łomży Administrator: Aldona Zientalska Stary Rynek 14, (086) 215 67 29, System PUBLIKATOR