Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

PETYCJE


Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji, reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1123).
Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji reguluje § 57 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łomży ustalony Zarządzeniem Nr 200/15 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 15.07.2015 r. (ze zm.: Zarządzenie Nr 310/15 z dnia 2 listopada 2015r., Zarządzenie Nr 36/16 z dnia 2 lutego 2016r. oraz Zarządzenie Nr 98/17 z dnia 23 marca 2017r.)

 

Przedmiot petycji

 

Zgodnie z ustawą o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

Nadawca petycji

 

Petycję może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

 

Adresat petycji

 

Petycję składa się do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

 

Tryb składania petycji

 

Petycje można składać w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

 

Petycje można składać korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Łomży ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, za pośrednictwem ePUAP, pocztą elektroniczną na adres: ratusz@um.lomza.pl lub osobiście w Punkcie Obsługi Mieszkańców – parter Urzędu Miejskiego, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. 

 

Co powinna zawierać petycja

 

Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.

 

Termin załatwienia petycji

 

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.

 W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

 

Złożenie petycji jest wolne od opłat

 

Administratorem danych osobowych podanych w petycji – zgodnie z wymaganiami art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych – jest Urząd Miejski w Łomży, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża.

Wnoszący petycję ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu rozpatrywania petycji i w celach ewidencyjnych. Obowiązek podania danych wynika z ustawy o petycjach. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom na zasadach określonych w art. 6 ustawy o petycjach.

 

Wzór petycji do pobrania <PETYCJA>

 

Ustawa o petycjach <USTAWA>

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 1 sie 2017 10:26
  • Data opublikowania: wtorek, 1 sie 2017 10:38
  • Data edycji: poniedziałek, 14 maj 2018 09:34
  • Wytwarzający informację: Sekretarz Miasta Tamara Alicja Małachowska
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 2710 razy
  • Ilość edycji: 1

Linki