Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zmieniany decyzji Nr 2/D/19 z dnia 07.11.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 101152B – ul. Wiejskiej w Łomży"

             Na podstawie art. 11f ust. 3 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U.   z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Łomża z dnia 20.07.2020 r.- została wydana decyzja BUD.6740.9.3.2019 z dnia 23.07.2020 r. zmieniająca decyzję Nr 2/D/19 z dnia 07.11.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 101152B – ul. Wiejskiej w Łomży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od km 0+000,00 do km 0+382,30” w zakresie zmiany rodzaju użytku dwóch działek stanowiących własność Miasta Łomża oznaczonych nr 10085 i 10148 stanowiących obecny pas drogowy.

            Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Nowa 2, 18-400 Łomża, pok. 334.

            Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

            Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn.zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Natomiast w myśl art. 127a § 2 ww. ustawy, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

           Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy.

            Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej.

 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 23 lip 2020 14:45
 • Data opublikowania: czwartek, 23 lip 2020 14:49

OBWIESZCZENIE

Dotyczy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „przebudowa i rozbudowa sięgacza ul. Wesołej w Łomży”.

          Na podstawie art. 11d ust. 5 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ) zawiadamiam, o zawieszeniu na wniosek Prezydenta Miasta Łomża (będącego właściwym zarządcą drogi) z dnia 29.04.2020 r. postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „przebudowa i rozbudowa sięgacza ul. Wesołej   w Łomży” - drogi gminnej nr 101149Brealizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych obręb 0002 Łomża 2, jednostka ewidencyjna 206201_1;

 • 23797 istniejący pas drogowy ul. Wesołej,
 • 21911/1 przejętej w całości pod pas drogowy,
 • 21912 przejętej w całości pod pas drogowy,
 • 21914/1 powstałej z podziału działki nr 21914,
 • 21909/2 powstałej z podziału działki nr 21909,
 • 21908/2 powstałej z podziału działki nr 21908,

oraz działkach poza pasem drogowym projektowanych ulic czasowo zajętych, z których korzystanie będzie ograniczone:

 • 21910/2 – pod podłączenie projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 SN8 do istniejącej komory kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działce nr 21910/2,

do dnia 31 grudnia 2020 r.

               Z treścią postanowienia o zawieszeniu postępowania można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 334, 18-400 Łomża, pok. 204.

            Na postanowienie służy stronom zażalenie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża w terminie 7 dni od daty doręczenia.

            Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej.

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 2 cze 2020 13:16
 • Data opublikowania: wtorek, 2 cze 2020 13:27
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża Anna Żelachowska Kierownik Biura ds. Budownictwa
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 372 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 pn. LOM3310C na działce o nr ew. 40112/2 położonej w Łomży przy ul. Poligonowej 22.

            Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 03.04.2020 r. została wydana decyzja nr 56/20 udzielającą dla P4 Sp. z o. o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 pn. LOM3310C wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zasilaniem energetycznym na działce o nr ew. 40112/2 położonej w Łomży przy ul. Poligonowej 22.    

            Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 310, w terminie 14dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

            Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

            Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 3 kwi 2020 11:55
 • Data opublikowania: piątek, 3 kwi 2020 11:59
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża Anna Żelachowska Kierownik Biura ds. Budownictwa
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 803 razy