Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża dot. Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 24 sie 2018 09:43
 • Data opublikowania: piątek, 24 sie 2018 09:47
 • Wytwarzający informację: Zastępca Prezydenta Miasta Andrzej Z. Garlicki
 • Opublikował(a): Aldona Zientalska
 • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
 • Artykuł był czytany: 1608 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 101156B – ul. Woziwodzkiej, z przebudową drogi gminnej nr 101014B – ul. Plac Zielony i drogi gminnej 101165B – ul. Zielonej w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej".

         Na podstawie art. 11f ust. 3 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Łomża z dnia 26.06.2019 r., uzupełnionego w dniu 26.06.2019 r.- została wydana decyzja Nr 3/D/19 z dnia 07.11.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „rozbudowę  z przebudową drogi gminnej nr 101156B – ul. Woziwodzkiej, z przebudową drogi gminnej nr 101014B – ul. Plac Zielony i drogi gminnej 101165B – ul. Zielonej w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej". Zakres inwestycji obejmuje;

 • przebudowę nawierzchni jezdni,
 • przebudowę istniejących zjazdów,
 • przebudowę chodników,
 • budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, w tym kanału, przykanalików, studni rewizyjnych i wpustów,
 • przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami,
 • rozbiórkę i budowę oświetlenia ulicznego,
 • budowę kanalizacji teletechnicznej,
 • rozbiórkę energetycznej linii napowietrznej nN,
 • budowę kablowej linii energetycznej nN,
 • przebudowę kablowej linii energetycznej nN,
 • przebudowę kablowej linii energetycznej SN,
 • przebudowę sieci telekomunikacyjnej.

Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych;

 • obręb 0001 Łomża 1, jednostka ewidencyjna 206201_1:

- istniejący pas drogowy ul. Woziwodzkiej i ul. Plac Zielony (stałe zajęcie terenu); działka nr ewid. 10346, 10350, 10351, 10352/2, 10411, 10811, 10826, 10827/1, 10845, 10869/1, 10873

oraz działkach poza pasem drogowym projektowanych ulic czasowo zajętych, z których korzystanie będzie ograniczone:

 • 10412, 10547, 10784/1, 10807, 110811, 12573 – pod budowę linii oświetlenia ulicznego,
 • 10393 – pod budowę sieci teletechnicznej,

z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości:

 • działki nr 10349 na działkę nr 10349/1 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 10349/2 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 10348/2 na działkę nr 10348/3 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 10348/4 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 10352/1 na działkę nr 10352/3 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 10352/4 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 10823/2 na działkę nr 10823/3 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 10823/4 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 10824 na działkę nr 10824/1 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 10324/2 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 10856 na działkę nr 10856/1 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 10856/2 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 10858 na działkę nr 10858/1 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 10858/2 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 10869/2 na działkę nr 10869/3 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 10869/4 (pozostającą poza pasem drogowym)

i nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności,

            Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pok. 204.

            Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

            Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn.zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Natomiast w myśl art. 127a § 2 ww. ustawy, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

            Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy.

            Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej.

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 18 lis 2019 13:00
 • Data opublikowania: poniedziałek, 18 lis 2019 13:15
 • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Łomża dr Mariusz Chrzanowski
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 277 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na przebudowę z rozbudową drogi gminnej Nr 101152B - ul. Wiejskiej w Łomży z niezbędną infrastrukturą techniczną.

       Na podstawie art. 11f ust. 3 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U.   z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Łomża z dnia 01.07.2019 r., uzupełnionego w dniu 27.09.2019 r.- została wydana decyzja Nr 2/D/19 z dnia 07.11.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 101152B – ul. Wiejskiej w Łomży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od km 0+000,00 do km 0+382,30” w zakresie robót budowlanych obejmujących:

 • przebudowę z rozbudową drogi gminnej Nr 101152B – ul. Wiejskiej od km 0+000,00 do km 0+382,30,
 • przebudowę oraz budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • przebudowę chodników,
 • budowę i przebudowę parkingów,
 • budowę wyniesionego przejścia dla pieszych,
 • przebudowę skrzyżowania ul. Pięknej z ul. Wiejską,
 • przebudowę wlotu ul. Kolegialnej,
 • przebudowę i budowę oświetlenia ulicy,
 • przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej,
 • rozbiórkę stacji paliw wraz z infrastrukturą,
 • rozbiórkę 12 garaży,
 • wycinkę drzew i krzewów.

Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych:

 • 10085, 10148, 10312, 10176, 10153, 10181, 10204, 10132/2 – jednostka ewidencyjna Łomża – miasto [206201_1] obręb 0001 m. Łomża

oraz działkach poza pasem drogowym ul. Wiejskiej czasowo zajętych, z których korzystanie będzie ograniczone:

 • dz. nr ewid.: 10115, obręb 0001 m. Łomża – pod budowę chodników, budowę fragmentu parkingu dla samochodów osobowych oraz przebudowę kabli energetycznych,
 • dz. nr ewid.: 10150/3, obręb 0001 m. Łomża – pod budowę zjazdu na parking przy blokach oraz przebudowę kabli energetycznych i rozbiórkę garażu – w jednostce ewidencyjnej Łomża – miasto {206201_1]

z przejęciem w całości:

 • dz. nr ewid.: 10149, obręb 0001 m. Łomża – przewidzianej do włączenia w pas drogi gminnej (nr 101152B) ze względu na zmianę przebiegu ul. Wiejskiej i jej włączenia do ul. Nowogrodzkiej w nowej lokalizacji, budową chodników i miejsc postojowych dla samochodów osobowych w jednostce ewidencyjnej Łomża – miasto [206201_1]

i nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

        Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pok. 204.

        Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

        Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn.zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Natomiast w myśl art. 127a § 2 ww. ustawy, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

        Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy.

        Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej.

 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 7 lis 2019 13:08
 • Data opublikowania: czwartek, 7 lis 2019 13:15
 • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Łomża dr Mariusz Chrzanowski
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 364 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy prowadzonego postępowania administracyjne o wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: ul. Woziwodzkiej, ul. Plac Zielony i ul. Zielonej w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej.

            Na podstawie art. 11d ust. 5 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1474) zawiadamia się, że w toku postępowania administracyjne o wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w dniu 24.10.2019 r. inwestor - Prezydent Miasta Łomża uzupełnił treść wniosku z dnia 26.06.2019 r. o „przebudowę” i rozbudowę drogi gminnej nr 101156B – ul. Woziwodzkiej, z przebudową drogi gminnej nr 101014B – ul. Plac Zielony i drogi gminnej 101165B – ul. Zielonej w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej. Pozostała treść wniosku pozostaje bez zmian.

            Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.

            Informuję, że w terminie 14 dni po opublikowaniu niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, Stary Rynek 14 pok. 204 ze zgromadzonym materiałem oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski – stosownie do art. 10 ust. 1 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późniejszymi zmianami).

            Po tym terminie zostanie wydana decyzja na podstawie dokumentów będących w posiadaniu Prezydenta Miasta Łomża.

            W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu (art. 41 § 1, 2 kpa).

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 25 paź 2019 12:05
 • Data opublikowania: piątek, 25 paź 2019 12:16
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Zdzisław Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 389 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy rozbudowy Zakładów Spożywczych „BONA” położonych przy ul. Fabrycznej w Łomży.

          Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 10.10.2019 r. została wydana decyzja nr 285/19 zmieniająca decyzję Prezydenta Miasta Łomża Nr 96/18 z dnia 14.05.2018 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na rozbudowę Zakładów Spożywczych „BONA” o budynek produkcyjno – magazynowy z częścią socjalno-biurową, przebudową istniejącego budynku biurowo-produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 22441/16, 22441/17, 22441/19, 22441/21, 22441/22, 22441/30 położonych w Łomży przy ul. Fabrycznej - etap I rozbudowy, w zakresie wprowadzenia etapowania realizacji przedmiotowej inwestycji:

ETAP I obejmuje wykonanie części budynku produkcyjnego wraz ze stropem i przykryciem dachem jednospadowym (do demontażu przy realizacji ETAPU II) oraz oddanie tej części do użytkowania – wykonanie ETAPU I umożliwi zachowanie ciągłości produkcji przy wykonywaniu ETAPU II,

ETAP II obejmuje wykonanie obiektu oraz zagospodarowanie terenu w zakresie zgodnym z zatwierdzonym projektem budowlanym.

          Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, w terminie 14dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.          

         Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Natomiast w myśl art. 127a § 2 ww. ustawy, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy.

          Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 10 paź 2019 13:18
 • Data opublikowania: czwartek, 10 paź 2019 13:26
 • Wytwarzający informację: Z up. Prezydenta Miasta Łomża Anna Żelachowska Kierownik Biura ds. Budownictwa
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 472 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zgromadzenia materiałów dotyczących postępowania administracyjnego o wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 101152B – ul. Wiejskiej w Łomży”.

            Na podstawie art. 11d ust. 5 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2018 r. poz. 1474) w związku z art. art. 10 § 1 - ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późniejszymi zmianami), w ciągu 7dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, można w Biurze ds. Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami i dokumentacją techniczną, uzupełnioną w toku postępowania, w sprawie dotyczącej postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 101152B – ul. Wiejskiej w Łomży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od km 0+000,00 do km 0+382,30” w zakresie robót budowlanych obejmujących:

 • przebudowę z rozbudową drogi gminnej Nr 101152B – ul. Wiejskiej od km 0+000,00 do km 0+382,30,
 • przebudowę oraz budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • przebudowę chodników,
 • budowę i przebudowę parkingów,
 • budowę wyniesionego przejścia dla pieszych,
 • przebudowę skrzyżowania ul. Pięknej z ul. Wiejską,
 • przebudowę wlotu ul. Kolegialnej,
 • przebudowę i budowę oświetlenia ulicy,
 • przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej,
 • rozbiórkę stacji paliw wraz z infrastrukturą,
 • wycinkę drzew i krzewów.

 

Jednocześnie informuję o uzupełnieniu w dniu 27.09.2019 r. przez inwestora wniosku z dnia 01.07.2019 r. o zakres robót rozbiórkowych dotyczących 12 garaży zlokalizowanych na terenie inwestycji.

 

Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych:

 • obręb 0002 m. Łomża dz. nr ewid.: 10085, 10148, 10312, 10176, 10153, 10181, 10204, 10132/2 – jednostka ewidencyjna Łomża – miasto [206201_1]

 

oraz działkach poza pasem drogowym ul. Wiejskiej czasowo zajętych, z których korzystanie będzie ograniczone:

 • obręb 0002 m. Łomża dz. nr ewid.: 10115, 10150/3 – jednostka ewidencyjna Łomża – miasto {206201_1]

 

z wykupem w całości:

 • obręb 0002 m. Łomża dz. nr ewid.: 10149 – jednostka ewidencyjna Łomża – miasto [206201_1]

 

i nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

 

            Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.

            Informuję, że w terminie 14 dni po opublikowaniu niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, Stary Rynek 14 pok. 204 ze zgromadzonym materiałem oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski – stosownie do art. 10 ust. 1 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późniejszymi zmianami).

            Po tym terminie zostanie wydana decyzja na podstawie dokumentów będących w posiadaniu Prezydenta Miasta Łomża.

           W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu (art. 41 § 1, 2 kpa).

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 30 wrz 2019 13:19
 • Data opublikowania: poniedziałek, 30 wrz 2019 13:24
 • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Łomża dr Mariusz Chrzanowski
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 501 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zgromadzenia materiałów dotyczących postępowania administracyjnego o wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „rozbudowa drogi gminnej nr 101156B – ul. Woziwodzkiej, z przebudową drogi gminnej nr 101014B – ul. Plac Zielony i drogi gminnej 101165B – ul. Zielonej w Łomży".

           Na podstawie art. 11d ust. 5 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1474) w związku z art. art. 10 § 1 - ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późniejszymi zmianami), w ciągu 7dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, można w Biurze ds. Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami i dokumentacją techniczną, uzupełnioną w toku postępowania, w sprawie dotyczącej postępowania administracyjnego o wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „rozbudowa drogi gminnej nr 101156B – ul. Woziwodzkiej, z przebudową drogi gminnej nr 101014B – ul. Plac Zielony i drogi gminnej 101165B – ul. Zielonej w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej prowadzonego na wniosek Prezydenta Miasta Łomża z dnia 26.06.2019 r.

Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych:

 • Obręb 0001 Łomża 1, jednostka ewidencyjna 206201_1:

- istniejący pas drogowy ul. Woziwodzkiej i ul. Plac Zielony (stałe zajęcie terenu); działka nr ewid. 10346, 10350, 10351, 10352/2, 10411, 10811, 10826, 10827/1, 10845, 10869/1, 10873

oraz działkach poza pasem drogowym projektowanych ulic czasowo zajętych, z których korzystanie będzie ograniczone:

 • 10412, 10547, 10784/1, 10807, 110811, 12573 – pod budowę linii oświetlenia ulicznego,
 • 10393 – pod budowę sieci teletechnicznej.

z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości:

 • działki nr 10349 na działkę nr 10349/1 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 10349/2 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 10348/2 na działkę nr 10348/3 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 10348/4 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 10352/1 na działkę nr 10352/3 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 10352/4 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 10823/2 na działkę nr 10823/3 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 10823/4 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 10824 na działkę nr 10824/1 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 10324/2 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 10856 na działkę nr 10856/1 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 10856/2 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 10858 na działkę nr 10858/1 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 10858/2 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 10869/2 na działkę nr 10869/3 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 10869/4 (pozostającą poza pasem drogowym)

i nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

            Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.

            Informuję, że w terminie 14 dni po opublikowaniu niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, Stary Rynek 14 pok. 204 ze zgromadzonym materiałem oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski – stosownie do art. 10 ust. 1 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późniejszymi zmianami).

           Po tym terminie zostanie wydana decyzja na podstawie dokumentów będących w posiadaniu Prezydenta Miasta Łomża.

           W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu (art. 41 § 1, 2 kpa).

 

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 30 wrz 2019 13:12
 • Data opublikowania: poniedziałek, 30 wrz 2019 13:19
 • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Łomża dr Mariusz Chrzanowski
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 459 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego na przebudowę z rozbudową drogi gminnej Nr 101152B – ul. Wiejskiej w Łomży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

        Na podstawie art. 11d ust. 5 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1474) zawiadamia się, że na wniosek Prezydenta Miasta Łomża z dnia 01.07.2019 r. wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 101152B – ul. Wiejskiej w Łomży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od km 0+000,00 do km 0+382,30” w zakresie robót budowlanych obejmujących:

 • przebudowę z rozbudową drogi gminnej Nr 101152B – ul. Wiejskiej od km 0+000,00 do km 0+382,30,
 • przebudowę oraz budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • przebudowę chodników,
 • budowę i przebudowę parkingów,
 • budowę wyniesionego przejścia dla pieszych,
 • przebudowę skrzyżowania ul. Pięknej z ul. Wiejską,
 • przebudowę wlotu ul. Kolegialnej,
 • przebudowę i budowę oświetlenia ulicy,
 • przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej,
 • rozbiórkę stacji paliw wraz z infrastrukturą,
 • wycinkę drzew i krzewów.

Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych:

 • obręb 0002 m. Łomża dz. nr ewid.: 10085, 10148, 10312, 10176, 10153, 10181, 10204, 10132/2 – jednostka ewidencyjna Łomża – miasto [206201_1]

oraz działkach poza pasem drogowym ul. Wiejskiej czasowo zajętych, z których korzystanie będzie ograniczone:

 • obręb 0002 m. Łomża dz. nr ewid.: 10115, 10150/3 – jednostka ewidencyjna Łomża – miasto {206201_1]

z wykupem w całości:

 • obręb 0002 m. Łomża dz. nr ewid.: 10149 – jednostka ewidencyjna Łomża – miasto [206201_1]

i nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

            Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.

            Informuję, że w terminie 14 dni po opublikowaniu niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, Stary Rynek 14 pok. 204 ze zgromadzonym materiałem oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski – stosownie do art. 10 ust. 1 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późniejszymi zmianami).

            Po tym terminie zostanie wydana decyzja na podstawie dokumentów będących w posiadaniu Prezydenta Miasta Łomża.

           W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu (art. 41 § 1, 2 kpa).

 

 

 

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 15 lip 2019 14:42
 • Data opublikowania: poniedziałek, 15 lip 2019 14:46
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Zdzisław Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 693 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego na rozbudowę drogi gminnej nr 101156B – ul. Woziwodzkiej, z przebudową drogi gminnej nr 101014B – ul. Plac Zielony i drogi gminnej 101165B – ul. Zielonej w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej.

         Na podstawie art. 11d ust. 5 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1474) zawiadamia się, że na wniosek Prezydenta Miasta Łomża z dnia 26.06.2019 r. wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „rozbudowa drogi gminnej nr 101156B – ul. Woziwodzkiej, z przebudową drogi gminnej nr 101014B – ul. Plac Zielony  i drogi gminnej 101165B – ul. Zielonej w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej". Zakres inwestycji obejmuje;

 • przebudowę nawierzchni jezdni,
 • przebudowę istniejących zjazdów,
 • przebudowę chodników,
 • budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, w tym kanału, przykanalików, studni rewizyjnych i wpustów,
 • przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami,
 • rozbiórkę i budowę oświetlenia ulicznego,
 • budowę kanalizacji teletechnicznej,
 • rozbiórkę energetycznej linii napowietrznej nN,
 • budowę kablowej linii energetycznej nN,
 • przebudowę kablowej linii energetycznej nN,
 • przebudowę kablowej linii energetycznej SN,
 • przebudowę sieci telekomunikacyjnej.

Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych:

 • Obręb 0001 Łomża 1, jednostka ewidencyjna 206201_1:

- istniejący pas drogowy ul. Woziwodzkiej i ul. Plac Zielony (stałe zajęcie terenu); działka nr ewid. 10346, 10350, 10351, 10352/2, 10411, 10811, 10826, 10827/1, 10845, 10869/1, 10873

oraz działkach poza pasem drogowym projektowanych ulic czasowo zajętych, z których korzystanie będzie ograniczone:

 • 10412, 10547, 10784/1, 10807, 110811, 12573 – pod budowę linii oświetlenia ulicznego,
 • 10393 – pod budowę sieci teletechnicznej.

z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości:

 • działki nr 10349 na działkę nr 10349/1 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 10349/2 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 10348/2 na działkę nr 10348/3 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 10348/4 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 10352/1 na działkę nr 10352/3 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 10352/4 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 10823/2 na działkę nr 10823/3 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 10823/4 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 10824 na działkę nr 10824/1 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 10324/2 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 10856 na działkę nr 10856/1 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 10856/2 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 10858 na działkę nr 10858/1 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 10858/2 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 10869/2 na działkę nr 10869/3 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 10869/4 (pozostającą poza pasem drogowym)

i nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

            Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.

            Informuję, że w terminie 14 dni po opublikowaniu niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, Stary Rynek 14 pok. 204 ze zgromadzonym materiałem oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski – stosownie do art. 10 ust. 1 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późniejszymi zmianami).

            Po tym terminie zostanie wydana decyzja na podstawie dokumentów będących w posiadaniu Prezydenta Miasta Łomża.

           W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu (art. 41 § 1, 2 kpa).

 

 

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 15 lip 2019 14:36
 • Data opublikowania: poniedziałek, 15 lip 2019 14:42
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Zdzisław Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 687 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wszczęcia postępowanie administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE Polska S.A. 120232 STRZELNICZA na działce nr 12399/1, położonej przy ul. Przykoszarowej 20 w Łomży.

              Na podstawie art. 33 ust. 1 – w związku z art. 72 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późniejszymi zmianami) i art. 28 ust. 4 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek ORANGE POLSKA S.A. w Warszawie, ul. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa,z dnia 07.01.2019 r., wszczęto postępowanie administracyjnew sprawieudzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE Polska S.A. 120232 STRZELNICZA   w skład której wchodzą: wieża strunobetonowa o wysokości 33,0 m z instalacją antenową   i infrastruktura techniczna obejmująca – systemy antenowe z okablowaniem, ramy z szafami telekomunikacyjnymi, drabinki kablowe, instalacje odgromowe i uziemiające oraz przyłącze elektroenergetyczne kablowe niskiego napięcia Nn-0,4kV do złącza ZK, na działce nr 12399/1, położonej przy ul. Przykoszarowej 20 w Łomży.

 

            Informuję, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, iż strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem i dokumentacją sprawy w Biurze ds. Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, gdzie mogą składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Łomży.

 

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 21 sty 2019 13:51
 • Data opublikowania: poniedziałek, 21 sty 2019 13:58
 • Wytwarzający informację: Z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Zdzisław Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 1177 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy umorzenia postępowania na rozbudowę drogi powiatowej nr 2598B Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży w zakresie budowy ronda wraz z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.

         Na podstawie art. 11f ust. 3 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1474) zawiadamia się, że w dniu 31.12.2018 r. po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Łomża z dnia 20.12.2018 r. umorzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „rozbudowa drogi powiatowej nr 2598B Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży w zakresie budowy ronda wraz z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu” na działkach o numerach ewidencyjnych;

-  istniejący pas drogowy, działka o nr ewid.: 12065/3,

- 12191/4 powstałej z podziału działki nr 12191/2,

- 12191/6 powstałej z podziału działki nr 12191/3

oraz działkach, poza pasem drogowym:

 • 12064/196 – pod przebudowę zjazdu na drogę wewnętrzną,
 • 12191/5 – pod budowę odcinka linii oświetleniowej z podłączeniem do istniejącej sieci energetycznej,
 • 12191/7 – pod budowę odcinka linii oświetleniowej z podłączeniem do istniejącej sieci energetycznej,

z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości;

 • działki nr 12191/2 na działkę nr 12191/4 (przeznaczonej do przejęcia pod pas drogowy) i działkę nr 12191/5 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 12191/3 na działkę nr 12191/6 (przeznaczonej do przejęcia pod pas drogowy) i działkę nr 12191/7 (pozostającą poza pasem drogowym),

i nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

           Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pok. 204.

         Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Natomiast w myśl art. 127a § 2 ww. ustawy,    z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna   i prawomocna.

         Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy.

         Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej.

 

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 31 gru 2018 14:07
 • Data opublikowania: poniedziałek, 31 gru 2018 14:15
 • Wytwarzający informację: z up, Prezydenta Miasta mgr Andrzej Zdzisław Garlicki
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 1246 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zmiany pozwolenia nr 253/16 z dnia 04.11.2016 r. na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,999 MW oraz kontenerowej stacji transformatorowej typu Mrw-BPP 20/1000-3 wraz z niezbędną towarzyszącą infrastrukturą techniczną na części działki nr 30139/6, położonej przy ul. Grabowej w Łomży.

           Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późniejszymi zmianami ) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 18.11.2018 r. została wydana decyzja nr 390/18 zmieniająca decyzję Prezydenta Miasta Łomża Nr 253/16 z dnia 04.11.2016 r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca dla WINDSIDE Sp. zo.o. w Warszawie, ul. Włodarzewska 4/9, 00-384 Warszawa, pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,999 MW oraz kontenerowej stacji transformatorowej typu Mrw-BPP 20/1000-3 wraz z niezbędną towarzyszącą infrastrukturą techniczną tj. doziemną instalacją elektryczną i montażem inwerterów, na części działki nr 30139/6, położonej przy ul. Grabowej w Łomży, w zakresie zmiany obszaru zagospodarowania terenu – etap I budowy, usytuowania i układu paneli fotowoltaicznych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i instalacjami elektroenergetycznymi, lokalizacji budynku kontenerowej stacji transformatorowej SN-15 kV/0,4 kV i przyłącza kablowego doziemnego SN-15 kV wraz ze słupem rozłącznikowym.

            Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, w terminie 14dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.          

         Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późniejszymi zmianami ), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec   organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Natomiast w myśl art. 127a § 2 ww. ustawy,     z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy.

            Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 18 gru 2018 12:27
 • Data opublikowania: wtorek, 18 gru 2018 12:33

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotycz wydanego pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,999 MW - etap II wraz z niezbędną towarzyszącą infrastrukturą techniczną na części działki nr 30139/6, położonej przy ul. Grabowej w Łomży.

         Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późniejszymi zmianami ) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 18.12.2018 r. została wydanadecyzja nr 391/18 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca dla WINDSIDE Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Włodarzewska 4/9, 00-384 Warszawa, pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,999 MW – etap II wraz z niezbędną towarzyszącą infrastrukturą techniczną tj. urządzeniami i doziemną instalacją elektroenergetyczną oraz budynku kontenerowej stacji transformatorowej 15 kV/0,4 kV wraz z przyłączem kablowym doziemnym SN-15kV, na części działki nr 30139/6, położonej przy ul. Grabowej w Łomży.

         Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, w terminie 14dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.          

        Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późniejszymi zmianami ), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec   organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Natomiast w myśl art. 127a § 2 ww. ustawy,     z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy.

            Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 18 gru 2018 12:25
 • Data opublikowania: wtorek, 18 gru 2018 12:27
 • Wytwarzający informację: z up, Prezydenta Miasta mgr Andrzej Zdzisław Garlicki
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 1259 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy: budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku DA-DB w pasie drogowym drogi wewnętrznej na działce nr 40583/13 w rejonie ul. Zawadzkiej i Wiosennej w Łomży

Na podstawie art. 5a ust. 1 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późniejszymi zmianami), oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Miasta Łomża, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża z dnia 30.03.2017 r., wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji deszczowej na odcinku DA-DB w pasie drgowym drogi wewnętrznej na działce  nr 40583/13 w rejonie ul. Zawadzkiej i Wiosennej w Łomży.

            Informuję, że z treścią zawiadomienia strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, w terminie 21dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

            Zgodnie z art. 49 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 • Data powstania: Data powstania: środa, 5 kwi 2017 12:17
 • Data opublikowania: środa, 5 kwi 2017 12:19
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 3622 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy: budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku A-B w pasie drogowym drogi wewnętrznej na działce nr 40608/2 w rejonie ul. Zawadzkiej i Wiosennej w Łomży

Na podstawie art. 5a ust. 1 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późniejszymi zmianami), oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Miasta Łomża, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża z dnia 30.03.2017 r., wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji deszczowej na odcinku A-B w pasie drgowym drogi wewnętrznej na działce nr 40608/2 w rejonie ul. Zawadzkiej i Wiosennej w Łomży.

            Informuję, że z treścią zawiadomienia strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, w terminie 21dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

            Zgodnie z art. 49 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 • Data powstania: Data powstania: środa, 5 kwi 2017 12:10
 • Data opublikowania: środa, 5 kwi 2017 12:16
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 3556 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy: przebudowy sieci wodociągowej PE Ø 110 mm i budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV S Ø 200 mm i kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø 90 mm wraz z przepom-pownią ścieków o Q = 10 dcm³/s

Na podstawie art. 5a ust. 1 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późniejszymi zmianami), oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o. w Łomży, ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża z dnia 14.02.2017 r., wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę sieci wodociągowej PE Ø 110 mm i budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV S Ø 200 mm i kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø 90 mm wraz z przepompownią ścieków o Q = 10 dcm³/s, na działkach nr: 30117/2 - stanowiącej pas drogowy drogi gminnej Nr 101096B ul. Podleśnej, nr 30073, 30052/1 i 30116 - stanowiących pas drogowy drogi gminnej Nr 101089B ul. Piaski i nr 30074 – stanowiącej pas drogowy drogi gminnej ul. Kalinowej w Łomży.

 

            Informuję, że z treścią zawiadomienia strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, w terminie 14dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

           

            Zgodnie z art. 49 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 6 mar 2017 08:34
 • Data opublikowania: poniedziałek, 6 mar 2017 08:38
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 3815 razy

Linki