Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy pozwolenia na rozbudowę stacji elektroenergetycznej 110/15kV Łomża 2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

             Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 22.03.2018 r. została wydanadecyzja nr 47/18 udzielająca PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin,pozwolenia na rozbudowę stacji elektroenergetycznej 110/15kV Łomża 2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą: instalacji kanalizacji deszczowej wraz z separatorem substancji ropopochodnych typu ECO I NG3 o przepływie nominalnym Q = 3l/s i drenażu oraz drenu retencyjno - rozsącznego       z rury PP Dn 400 mm o długości 35 m, instalacji elektroenergetycznej Sn i Nn, odgromowej, uziemiającej i oświetlenia zewnętrznego, budowę: kanałów kablowych, wieży słupowej   (rurowej) typu wa25/i/3378 o wys. 25,0 m, wiaty p.poż. i dróg wewnętrznych, rozbiórkę  – demontaż urządzeń elektroenergetycznych wraz z konstrukcjami i fundamentami na terenie rozdzielni 110kV, fundamentów betonowych pod konstrukcje wysokie i niskie, linii napowietrznych WN i kablowych SN i Nn, oświetlenia zewnętrznego, instalacji kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem szczelnym, kanałów kablowych, wieży łączności radioliniowej oraz utwardzenia nawierzchni terenu stacji, na działce nr 30226, położonej przy ul. Wojska Polskiego 136A w Łomży.


            Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, w terminie 14dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.


         Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.


         Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji     publicznej, który wydał decyzję. Natomiast w myśl art. 127a § 2 ww. ustawy, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy.


            Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


 

 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 22 mar 2018 08:31
 • Data opublikowania: czwartek, 22 mar 2018 08:37
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 59 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy pozwolenia na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym projektowanej drogi powiatowej ul. Zawadzkiej, pasie drogowym drogi gminnej ul. Słonecznikowej, ul. Pszczelej i ul. Wiosennej w Łomży.

            Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 21.03.2018 r. została wydanadecyzja nr 46/18 udzielająca Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży, ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża,pozwolenia na budowę sieci wodociągowej z rur PE Ø 355, Ø 160 i Ø 110 mm oraz kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U Ø 200 mm, na działkach nr: 12268/9, 12269/4, 12270/2, 12264/2, 40584/7, 40584/21, 40585/3, 40585/6, 40586/14, 40608/4, 40625/17, 40624/2, 40623/7, 40622/2, 40626/2, 40631/2, 40630/9   i 40629/2 – stanowiących pas drogowy projektowanej drogi powiatowej ul. Zawadzkiej, działkach nr 40608/3, 40583/13 – stanowiących pas drogowy drogi gminnej ul. Słonecznikowej, działce nr 40626/1 - stanowiącej pas drogowy drogi gminnej ul. Pszczelej i działce nr 40581/1 - stanowiącej pas drogowy drogi gminnej nr 101162B ul. Wiosennej w Łomży.

 

            Jednocześnie informuję iż, niniejszej decyzji nadano w trybie art. 108 § 1 - ustawy z dnia 14.06.1960r - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1257 z późniejszymi zmianami), rygor natychmiastowej wykonalności.

 

            Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, w terminie 14dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

 

         Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

 

         Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Natomiast w myśl art. 127a § 2 ww. ustawy, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy.

 

          Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 • Data powstania: Data powstania: środa, 21 mar 2018 14:00
 • Data opublikowania: środa, 21 mar 2018 14:09
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 68 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wszczętego postępowania na budowę sieci wodociągowej w ul. Zawadzkiej, Słonecznikowej, Pszczelej i Wiosennej w Łomży.

            Na podstawie art. 33 ust. 1 – w związku z art. 72 ust. 1 i 6ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1405 z późniejszymi zmianami ) i art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o w Łomży, ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża,z dnia 27.02.2018 r., wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej z rur PE Ø 355, Ø 160 i Ø 110 mm oraz kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U Ø 200 mm, na działkach nr: 12268/9, 12269/4, 12270/2, 12264/2, 40584/7, 40584/21, 40585/3, 40585/6, 40586/14, 40608/4, 40625/17, 40624/2, 40623/7, 40622/2, 40626/2, 40631/2, 40630/9   i 40629/2 – stanowiących pas drogowy projektowanej drogi powiatowej ul. Zawadzkiej, działkach nr 40608/3, 40583/13 – stanowiących pas drogowy drogi gminnej ul. Słonecznikowej, działce nr 40626/1 - stanowiącej pas drogowy drogi gminnej ul. Pszczelej i działce     nr 40581/1 - stanowiącej pas drogowy drogi gminnej nr 101162B ul. Wiosennej w Łomży.


            Informuję, stosownie do treści art. 10 § 1 - ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, iż strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem i dokumentacją sprawy w Biurze ds. Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, gdzie mogą składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Łomży.


           Zgodnie z art. 49 § 2 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późniejszymi zmianami ) zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 2 mar 2018 14:49
 • Data opublikowania: piątek, 2 mar 2018 14:55
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 209 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy: budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku DA-DB w pasie drogowym drogi wewnętrznej na działce nr 40583/13 w rejonie ul. Zawadzkiej i Wiosennej w Łomży

Na podstawie art. 5a ust. 1 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późniejszymi zmianami), oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Miasta Łomża, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża z dnia 30.03.2017 r., wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji deszczowej na odcinku DA-DB w pasie drgowym drogi wewnętrznej na działce  nr 40583/13 w rejonie ul. Zawadzkiej i Wiosennej w Łomży.

            Informuję, że z treścią zawiadomienia strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, w terminie 21dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

            Zgodnie z art. 49 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 • Data powstania: Data powstania: środa, 5 kwi 2017 12:17
 • Data opublikowania: środa, 5 kwi 2017 12:19
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 1598 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy: budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku A-B w pasie drogowym drogi wewnętrznej na działce nr 40608/2 w rejonie ul. Zawadzkiej i Wiosennej w Łomży

Na podstawie art. 5a ust. 1 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późniejszymi zmianami), oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Miasta Łomża, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża z dnia 30.03.2017 r., wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji deszczowej na odcinku A-B w pasie drgowym drogi wewnętrznej na działce nr 40608/2 w rejonie ul. Zawadzkiej i Wiosennej w Łomży.

            Informuję, że z treścią zawiadomienia strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, w terminie 21dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

            Zgodnie z art. 49 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 • Data powstania: Data powstania: środa, 5 kwi 2017 12:10
 • Data opublikowania: środa, 5 kwi 2017 12:16
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 1508 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy: przebudowy sieci wodociągowej PE Ø 110 mm i budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV S Ø 200 mm i kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø 90 mm wraz z przepom-pownią ścieków o Q = 10 dcm³/s

Na podstawie art. 5a ust. 1 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późniejszymi zmianami), oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o. w Łomży, ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża z dnia 14.02.2017 r., wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę sieci wodociągowej PE Ø 110 mm i budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV S Ø 200 mm i kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø 90 mm wraz z przepompownią ścieków o Q = 10 dcm³/s, na działkach nr: 30117/2 - stanowiącej pas drogowy drogi gminnej Nr 101096B ul. Podleśnej, nr 30073, 30052/1 i 30116 - stanowiących pas drogowy drogi gminnej Nr 101089B ul. Piaski i nr 30074 – stanowiącej pas drogowy drogi gminnej ul. Kalinowej w Łomży.

 

            Informuję, że z treścią zawiadomienia strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, w terminie 14dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

           

            Zgodnie z art. 49 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 6 mar 2017 08:34
 • Data opublikowania: poniedziałek, 6 mar 2017 08:38
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 1774 razy