Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wszczętego postępowania administracyjnego o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa i rozbudowa ulicy Szmaragdowej w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną”.

Na podstawie art. 11d ust. 5 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U.    z 2017 r. poz. 1496 z późn.zm.) zawiadamia się, że na wniosek Prezydenta Miasta Łomża    z dnia 25.04.2018 r. wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa i rozbudowa ulicy Szmaragdowej w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną”,

w zakresie robót budowlanych obejmujących;

 • budowę ul. Szmaragdowej z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni klasy D (jezdnia      o przekroju 1x2) KR2, jezdnia o długości osi 492,34 m,
 • przebudowę skrzyżowania ul. Szmaragdowej z ul. Sybiraków,
 • budowę nawierzchni chodników,
 • budowę nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • zieleńce,
 • budowę kanalizacji deszczowej z przykanalikami,
 • przebudowę sieci wodociągowej z przebudową węzła hydrantowego,
 • przebudowę sieci gazowej z przebudową przyłączy gazowych
 • budowę nowej sieci oświetlenia drogowego.

Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych:

Jednostka ewidencyjna: Łomża Obręb 0001;

 • działka usytuowania drogi i w całości przewidziana pod pas drogowy (ul. Szmaragdowej) – 12292/3
 • działki przeznaczone do podziału pod projektowaną drogę: 12298/6, 12297/2, 12297/9, 12296/3, 12295/1, 12294/4, 12293/16, 12293/10, 12293/9, 12294/5, 12294/3 (przewidziane do podziału),
 • działki usytuowania dróg innej kategorii: 12264/3, 12577/2, 12285/7.

Z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości:

 • działki nr 12297/9 na działkę nr 12297/20 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 12297/21 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 12294/3 na działkę nr 12294/6 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 12294/7 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 12297/2 na działkę nr 12297/18 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 12297/19 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 12293/16 na działkę nr 12293/21 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 12293/22 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 12294/4 na działkę nr 12294/8 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 12294/9 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 12293/9 na działkę nr 12293/17 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 12293/18 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 12293/10 na działkę nr 12293/19 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 12293/20 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 12296/3 na działkę nr 12296/6 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 12296/7 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 12294/5 na działkę nr 12294/10 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 12294/11 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 12295/1 na działkę nr 12295/3 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 12295/4 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 12298/6 na działkę nr 12298/16 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 12298/17 (pozostającą poza pasem drogowym).

            Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.

            Informuję, że w terminie 14 dni po opublikowaniu niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, Stary Rynek 14 pok. 204 ze zgromadzonym materiałem oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski – stosownie do art. 10 ust. 1 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

            Po tym terminie zostanie wydana decyzja na podstawie dokumentów będących w posiadaniu Prezydenta Miasta Łomża.

           W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu (art. 41 § 1, 2 kpa).

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 14 maj 2018 14:46
 • Data opublikowania: poniedziałek, 14 maj 2018 14:53
 • Wytwarzający informację: Prezedent Miasta Łomża mgr Mariusz Chrzanowski
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 76 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy pozwolenia na rozbudowę Zakładów Spożywczych „BONA” Sp. z o. o., przy ul. Fabryczna 9A w Łomży.

            Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu  14.05.2018 r. została wydanadecyzja nr 96/18 udzielająca Zakładom Spożywczym „BONA” Sp. z o. o., ul. Fabryczna 9A, 18-400 Łomża, pozwolenia na rozbudowę Zakładów Spożywczych „BONA” o budynek produkcyjno-magazynowy z częścią socjalno-biurową, przebudową istniejącego budynku biurowo-produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach o numerach geodezyjnych 22441/16, 22441/17, 22441/19, 22441/21, 22441/22, 22441/30 położonych  w Łomży przy ul. Fabrycznej 9A.

           Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, w terminie 14dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

            Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

            Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 14 maj 2018 14:29
 • Data opublikowania: poniedziałek, 14 maj 2018 14:44
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 46 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wszczęcia postępowanie administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej „Aleja Legionów II” na części działki nr: 40455, położonej w rejonie ulic: Al. Legionów i Szosa do Mężenina w Łomży.

           Na podstawie art. 33 ust. 1 – w związku z art. 72 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późniejszymi zmianami ) i art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek BASTECOR Sp. zo.o, w Warszawie, ul. Włodarzewska 4/9, 02-384 Warszawa,z dnia 24.04.2018 r., wszczęto postępowanie administracyjnew sprawie wydania pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej „Aleja Legionów II” o mocy 0,999 MW złożonej z 3632 wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą i instalacji elektroenergetycznych kablowych typu DC i AC, na części działki nr: 40455, położonej w rejonie ulic: Al. Legionów i Szosa do Mężenina w Łomży.

 

            Informuję, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, iż strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem i dokumentacją sprawy w Biurze ds. Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, gdzie mogą składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Łomży.

 

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 7 maj 2018 09:12
 • Data opublikowania: poniedziałek, 7 maj 2018 09:19
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 83 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy: budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku DA-DB w pasie drogowym drogi wewnętrznej na działce nr 40583/13 w rejonie ul. Zawadzkiej i Wiosennej w Łomży

Na podstawie art. 5a ust. 1 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późniejszymi zmianami), oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Miasta Łomża, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża z dnia 30.03.2017 r., wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji deszczowej na odcinku DA-DB w pasie drgowym drogi wewnętrznej na działce  nr 40583/13 w rejonie ul. Zawadzkiej i Wiosennej w Łomży.

            Informuję, że z treścią zawiadomienia strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, w terminie 21dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

            Zgodnie z art. 49 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 • Data powstania: Data powstania: środa, 5 kwi 2017 12:17
 • Data opublikowania: środa, 5 kwi 2017 12:19
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 1826 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy: budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku A-B w pasie drogowym drogi wewnętrznej na działce nr 40608/2 w rejonie ul. Zawadzkiej i Wiosennej w Łomży

Na podstawie art. 5a ust. 1 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późniejszymi zmianami), oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Miasta Łomża, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża z dnia 30.03.2017 r., wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji deszczowej na odcinku A-B w pasie drgowym drogi wewnętrznej na działce nr 40608/2 w rejonie ul. Zawadzkiej i Wiosennej w Łomży.

            Informuję, że z treścią zawiadomienia strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, w terminie 21dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

            Zgodnie z art. 49 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 • Data powstania: Data powstania: środa, 5 kwi 2017 12:10
 • Data opublikowania: środa, 5 kwi 2017 12:16
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 1758 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy: przebudowy sieci wodociągowej PE Ø 110 mm i budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV S Ø 200 mm i kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø 90 mm wraz z przepom-pownią ścieków o Q = 10 dcm³/s

Na podstawie art. 5a ust. 1 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późniejszymi zmianami), oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o. w Łomży, ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża z dnia 14.02.2017 r., wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę sieci wodociągowej PE Ø 110 mm i budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV S Ø 200 mm i kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø 90 mm wraz z przepompownią ścieków o Q = 10 dcm³/s, na działkach nr: 30117/2 - stanowiącej pas drogowy drogi gminnej Nr 101096B ul. Podleśnej, nr 30073, 30052/1 i 30116 - stanowiących pas drogowy drogi gminnej Nr 101089B ul. Piaski i nr 30074 – stanowiącej pas drogowy drogi gminnej ul. Kalinowej w Łomży.

 

            Informuję, że z treścią zawiadomienia strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, w terminie 14dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

           

            Zgodnie z art. 49 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 6 mar 2017 08:34
 • Data opublikowania: poniedziałek, 6 mar 2017 08:38
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 2042 razy