Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża dot. Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 24 sie 2018 09:43
 • Data opublikowania: piątek, 24 sie 2018 09:47
 • Wytwarzający informację: Zastępca Prezydenta Miasta Andrzej Z. Garlicki
 • Opublikował(a): Aldona Zientalska
 • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
 • Artykuł był czytany: 363 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy rozbudowy drogi powiatowej nr 2598B Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży w zakresie budowy ronda wraz z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.

Na podstawie art. 11d ust. 5 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1474) zawiadamia się, że na wniosek Prezydenta Miasta Łomża z dnia 25.10.2018 r. wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „rozbudowa drogi powiatowej nr 2598B Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży w zakresie budowy ronda wraz z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu”

w zakresie robót budowlanych obejmujących;

 • rozbudowę pasa drogowego Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
 • budowa skrzyżowania typu rondo,
 • przebudowa zjazdu publicznego na osiedle mieszkaniowe,
 • przebudowa zjazdu publicznego na teren szpitala wojewódzkiego,
 • budowa i przebudowa chodników i drogi dla rowerów,
 • przebudowa przystanków autobusowych,
 • rozbiórka i budowa słupów oświetleniowych,
 • rozbiórka i budowa oświetleniowej linii kablowej (nN),
 • rozbiórka, budowa i przebudowa linii kablowej SN,
 • budowa studni kablowych oraz kanału technologicznego,
 • przebudowa gazociągu średniego ciśnienia,
 • przebudowa sieci cieplnej,
 • budowa wpustów kanalizacji deszczowej,
 • zmiana w stałej organizacji ruchu

z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości:

 • działki nr 12191/2 na działkę nr 12191/4 (przeznaczonej do przejęcia pod pas drogowy) i działkę nr 12191/5 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 12191/3 na działkę nr 12191/6 (przeznaczonej do przejęcia pod pas drogowy) i działkę nr 12191/7 (pozostającą poza pasem drogowym),

i nadaniem decyzji rygoru natychmiastowego wykonalności.

Inwestycja będzie realizowana w obrębie 0001, jednostce ewidencyjnej 206201_1, na działkach o numerach ewidencyjnych;

- istniejący pas drogowy, działka o nr ewid.: 12065/3,

- 12191/4 powstałej z podziału działki nr 12191/2,

- 12191/6 powstałej z podziału działki nr 12191/3

oraz działkach, z których korzystania będzie ograniczone (działki przeznaczone do czasowego zajęcia):

 • 12064/196 – pod przebudowę zjazdu na drogę wewnętrzną,
 • 12191/5 – pod budowę odcinka linii oświetleniowej z podłączeniem do istniejącej sieci energetycznej,
 • 12191/7 – pod budowę odcinka linii oświetleniowej z podłączeniem do istniejącej sieci energetycznej.

            Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.

            Informuję, że w terminie 14 dni po opublikowaniu niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, Stary Rynek 14 pok. 204 ze zgromadzonym materiałem oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski – stosownie do art. 10 ust. 1 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn.zm.).

           Po tym terminie zostanie wydana decyzja na podstawie dokumentów będących w posiadaniu Prezydenta Miasta Łomża.

           W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu (art. 41 § 1, 2 kpa).

 

 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 15 lis 2018 11:10
 • Data opublikowania: czwartek, 15 lis 2018 11:14
 • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta mgr Mariusz Chrzanowski
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 63 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zmiany pozwolenia na budowę pawilonu handlowo – usługowego wraz z pomieszczeniami biurowo – socjalno – technicznymi, zagospodarowaniem terenu, na działce nr 23131/2 położonej przy Al. Legionów w Łomży.

         Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 31.10.2018 r. została wydanadecyzja nr 295/18 zmieniająca decyzję Prezydenta Miasta Łomża Nr 20/15 z dnia 03.02.2015 r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę Danielowi Bałdydze, zam. 07-437 Łyse, ul. Krótka 1, pawilonu handlowo – usługowego wraz z pomieszczeniami biurowo – socjalno – technicznymi, zagospodarowaniem terenu w tym: instalacjami: c.o, wod. – kan, gazową, elektroenergetyczną, kanalizacją deszczową, obsługą komunikacyjną wraz z miejscami  parkingowymi i oświetleniem terenu oraz pylonem reklamowym, na działce nr 23131/2,  położonej przy Al. Legionów w Łomży, zmieniona decyzją Prezydenta Miasta Łomża nr 234/17 z dnia 22.09.2017 r. w części dotyczącej zaprojektowania zamiast dwóch budynków handlowo-usługowych trzech budynków handlowo-usługowych z trzema parkingami, urządzeniem reklamowym i towarzyszącą infrastrukturą techniczną, następnie zmieniona decyzją Prezydenta Miasta Łomża nr 74/18 z dnia 17.04.2018 r. w zakresie zagospodarowania terenu polegającej na:

 • wprowadzeniu trzeciego budynku handlowo-usługowego;
 • wprowadzeniu trzeciego parkingu dla trzeciego budynku i zmianę układu pozostałych dwóch parkingów;
 • zmianie powierzchni elementów zagospodarowania terenu takich jak: chodniki, przejazdy i parkingi, powierzchni biologicznie czynnej;
 • zmianie lokalizacji wiaty wózkowej oraz jej powierzchni na parkingu nr 1;
 • zmianie na fragmencie zewnętrznej instalacji elektrycznej;
 • zmianie na fragmencie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i instalacji kanalizacji deszczowej;
 • zmianie zewnętrznej instalacji wodociągowej polegającą na dodaniu instalacji do podlewania zieleni.

Obecna zmiana dotyczy projektu zagospodarowania terenu i polega na:

 • zmianie lokalizacji wiaty na wózki wraz ze zmianą układu miejsc parkingowych (dodanie 1 miejsca parkingowego);
 • zmianie wysepek zielonych na parkingu na nawierzchnię z asfaltu;
 • zmianie trasy zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz zmianie lokalizacji zbiorników retencyjnych;
 • zmianie trasy zewnętrznej instalacji elektrycznej w związku ze zmianą lokalizacji zbiorników retencyjnych;
 • likwidacji wyspy zielonej i dodaniu 2 miejsc parkingowych;
 • usunięciu drzewa;
 • zmianie lokalizacji miejsc postojowych dla rodziny z miejscami dla niepełnosprawnych;
 • zmianie krawężnika przy chodniku na krawężnik wtopiony;
 • zmianie lokalizacji punktów ładowania samochodów elektrycznych;
 • dodaniu zewnętrznej rozdzielni niskiego napięcia RZ1;
 • rezygnacji z 2 słupów oświetleniowych na rzecz umieszczenia 2 lamp na elewacji budynku;
 • zmianie ilości wszystkich typów miejsc postojowych: zwykłych, dla niepełnosprawnych  i dla rodzin;
 • powiększeniu miejsc składowania odpadów;
 • zmianie bilansu terenu.

         Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, w terminie 14dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

         Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.          

         Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Natomiast w myśl art. 127a § 2 ww. ustawy, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

          Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy.

          Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 • Data powstania: Data powstania: środa, 31 paź 2018 12:34
 • Data opublikowania: środa, 31 paź 2018 12:42
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Zdzisław Garlicki
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 124 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy: budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku DA-DB w pasie drogowym drogi wewnętrznej na działce nr 40583/13 w rejonie ul. Zawadzkiej i Wiosennej w Łomży

Na podstawie art. 5a ust. 1 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późniejszymi zmianami), oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Miasta Łomża, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża z dnia 30.03.2017 r., wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji deszczowej na odcinku DA-DB w pasie drgowym drogi wewnętrznej na działce  nr 40583/13 w rejonie ul. Zawadzkiej i Wiosennej w Łomży.

            Informuję, że z treścią zawiadomienia strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, w terminie 21dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

            Zgodnie z art. 49 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 • Data powstania: Data powstania: środa, 5 kwi 2017 12:17
 • Data opublikowania: środa, 5 kwi 2017 12:19
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 2370 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy: budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku A-B w pasie drogowym drogi wewnętrznej na działce nr 40608/2 w rejonie ul. Zawadzkiej i Wiosennej w Łomży

Na podstawie art. 5a ust. 1 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późniejszymi zmianami), oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Miasta Łomża, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża z dnia 30.03.2017 r., wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji deszczowej na odcinku A-B w pasie drgowym drogi wewnętrznej na działce nr 40608/2 w rejonie ul. Zawadzkiej i Wiosennej w Łomży.

            Informuję, że z treścią zawiadomienia strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, w terminie 21dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

            Zgodnie z art. 49 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 • Data powstania: Data powstania: środa, 5 kwi 2017 12:10
 • Data opublikowania: środa, 5 kwi 2017 12:16
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 2292 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy: przebudowy sieci wodociągowej PE Ø 110 mm i budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV S Ø 200 mm i kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø 90 mm wraz z przepom-pownią ścieków o Q = 10 dcm³/s

Na podstawie art. 5a ust. 1 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późniejszymi zmianami), oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o. w Łomży, ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża z dnia 14.02.2017 r., wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę sieci wodociągowej PE Ø 110 mm i budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV S Ø 200 mm i kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø 90 mm wraz z przepompownią ścieków o Q = 10 dcm³/s, na działkach nr: 30117/2 - stanowiącej pas drogowy drogi gminnej Nr 101096B ul. Podleśnej, nr 30073, 30052/1 i 30116 - stanowiących pas drogowy drogi gminnej Nr 101089B ul. Piaski i nr 30074 – stanowiącej pas drogowy drogi gminnej ul. Kalinowej w Łomży.

 

            Informuję, że z treścią zawiadomienia strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, w terminie 14dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

           

            Zgodnie z art. 49 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 6 mar 2017 08:34
 • Data opublikowania: poniedziałek, 6 mar 2017 08:38
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 2601 razy