Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wydanej decyzji na budowę i rozbudowę ulicy Zawadzkiej w Łomży wraz z budową infrastruktury technicznej.

Na podstawie art. 11f ust. 3 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Łomża z dnia 20.07.2017 r.- została wydana decyzja Nr 8/D/17 z dnia 04.09.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa i rozbudowa ulicy Zawadzkiej w Łomży wraz z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu – Odcinek II od rejonu skrzyżowania z ulicą Przykoszarową do skrzyżowania z ulicą Szosa do Mężenina ”.

W zakresie robót branży drogowej obejmujące;

  • budowę i rozbudowę ul. Zawadzkiej z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni i włączeniem do istniejącego ronda w ul. Szosa do Mężenina, klasy G (jednia o przekroju 2x2) KR4, jezdnia L o długości projektowanego odcinka ulicy ok 1032,0 m; jezdnia P o długości projektowanego odcinka ulicy ok 973 m,
  • budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym (ronda) z ul. Chmielną,
  • budowę nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych,
  • budowę nawierzchni ścieżki rowerowej,
  • budowę nawierzchni zatok autobusowych,
  • budowę nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych (tymczasowe zjazdy – podłączenie istniejących dróg i działek),
  • umocnienie skarp betonowymi elementami prefabrykowanymi, murki,
  • regulację wysokościową istniejących studni kanalizacyjnych,
  • zieleńce.

W zakresie robót branży sanitarnej obejmujące;

  • rozbiórkę i budowę kanalizacji deszczowej na odcinku P12-D40, D40-D59, D41-D42, D42-D42A, D45-D46, D50-D51, D520D53, D52-D55, D40-D80, D62-D63, D65-D68, D65-D69, D70-D71, D74-D75, D76-D77, D89-D81, D89-D90, D85-D86, D81-D82 oraz wpustów deszczowych z przykanalikami do istniejących i projektowanych studni.

W zakresie robót branży elektrycznej obejmujące;

  • rozbiórkę i budowę oświetlenia drogowego na odcinku od O26/1 do O42, od 024/1 do 043,
  • rozbiórkę i budowę linii energetycznych SN oznaczonych na projekcie zagospodarowania na odcinkach eS5÷eS8, eS6, LeS2, LeS3,
  • rozbiórkę i budowę linii energetycznej nn oznaczonej na projekcie zagospodarowania na odcinkach en1÷en2, Len1, Len2, Len3,
  • budowę kanału technologicznego oznaczonego na projekcie zagospodarowania na odcinkach kt7/1÷kt10.

Z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości:

- działki nr 12269/2 na działki nr: 12269/3, 12269/4 i 12269/5,

- działki nr 12270 na działki nr: 12270/1, 12270/2 i 12270/3,

- działki nr 12264 na działki nr: 12264/1, 12264/2 i 12264/3,

- działki nr 40585/1 na działki nr: 40585/3 i 40585/4,

- działki nr 40584/5 na działki nr: 40584/20, 40584/21, 40584/22 i 40584/23,

- działki nr 40586/8 na działki nr: 40586/13, 40586/14 i 40586/15,

- działki nr 40585/2 na działki nr: 40585/5 i 40585/6,

- działki nr 40608/2 na działki nr: 40608/3, 40608/4 i 40608/5,

- działki nr 40586/12 na działki nr: 40586/16, 40586/17,

- działki nr 40625/16 na działki nr: 40625/17 i 40625/18,

- działki nr 40626 na działki nr: 40626/1, 40626/2, 40626/3,

- działki nr 40624 na działki nr: 40624/1, 40624/2 i 40624/3,

- działki nr 40623/5 na działki nr: 40623/6, 40623/7 i 40623/8,

- działki nr 40622 na działki nr: 40622/1 i 40622/2,

- działki nr 40632 na działki nr: 40632/1 i 40632/2,

- działki nr 40631 na działki nr: 40631/1, 40631/2 i 40631/3,

- działki nr 40630/4 na działki nr: 40630/9 i 40630/10.

Inwestycja projektowana jest na działkach o numerach geodezyjnych:

Jednostka ewidencyjna: Łomża, Obręb 1;

- 12268/9,

- 12269/4 – powstała z podziału działki nr 12269/2,

- 12270/2 – powstała z podziału działki nr 12270,

- 12271/3,

- 12719/6,

- 12264/2 – powstała z podziału działki nr 12264,

Jednostka ewidencyjna: Łomża, Obręb 4;

- 40584/7

- 40584/21 – powstała z podziału działki nr 40584/5,

- 40585/3 – powstała z podziału działki nr 40585/1,

- 40586/14 – powstała z podziału działki nr 40586/8,

- 40585/6 – powstała z podziału działki nr 40585/2,

- 40608/4 – powstała z podziału działki nr 40608/2,

- 40586/16 – powstała z podziału działki nr 40586/12,

- 40625/17 – powstała z podziału działki nr 40625/16,

- 40626/2 – powstała z podziału działki nr 40626,

- 40624/2 – powstała z podziału działki nr 40624,

- 40623/7 – powstała z podziału działki nr 40623/5,

- 40622/2 – powstała z podziału działki nr 40622,

- 40632/1 – powstała z podziału działki nr 40632,

- 40631/2 – powstała z podziału działki nr 40631,

- 40630/9 – powstała z podziału działki nr 40630/4,

oraz działkach poza pasem drogowym ul. Zawadzkiej czasowo zajętych:

- nr 12717/1 - pod rozbiórkę i budowę linii SN,

- nr 12264/1 (powstała z podziału dz. nr 12264) - pod rozbiórkę linii oświetlenia drogowego, budowę linii oświetlenia drogowego, budowę odcinka przewodu kanalizacji deszczowej, dowiązanie wysokościowe projektowanej nawierzchni ciągów pieszych do istniejących nawierzchni,

- nr 12264/3 (powstała z podziału dz. nr 12264) - pod rozbiórkę linii oświetlenia drogowego, budowę linii oświetlenia drogowego, budowę odcinka przewodu kanalizacji deszczowej umożliwiającego przyłączenie przewidywanej rozbudowy sieci, dowiązanie wysokościowe projektowanej nawierzchni zjazdu do istniejących nawierzchni,

- nr 40608/5 (powstała z podziału dz. nr 40608/2) - pod budowę odcinka przewodu kanalizacji deszczowej umożliwiającego przyłączenie przewidywanej rozbudowy sieci, dowiązanie wysokościowe projektowanej nawierzchni zjazdu do istniejących nawierzchni,

- nr 40608/3 (powstała z podziału dz. nr 40608/2) - pod dowiązanie wysokościowe projektowanej nawierzchni ciągów pieszych do istniejących nawierzchni,

- nr 40626/3 (powstała z podziału dz. nr 40626) - pod dowiązanie wysokościowe projektowanej nawierzchni zjazdu do istniejących nawierzchni,

- nr 40626/1 (powstała z podziału dz. nr 40626) - pod dowiązanie wysokościowe projektowanej nawierzchni ciągów pieszych do istniejących nawierzchni, budowę odcinka przewodu kanalizacji deszczowej umożliwiającego przyłączenie przewidywanej rozbudowy sieci, budowę linii Nn,

- nr 40629/2 - pod dowiązanie projektowanych nawierzchni drogowych jezdni, chodników, ciągów pieszych i rowerowych, zieleńców do istniejącego skrzyżowania z Szosą do Mężenina nawierzchni, budowę odcinka przewodu kanalizacji deszczowej, budowę linii oświetlenia drogowego, budowę kanału technologicznego.

- nr 40581/1 - pod dowiązanie projektowanych nawierzchni drogowych jezdni, chodników, ciągów pieszych i rowerowych, zieleńców do istniejącego skrzyżowania z Szosą do Mężenina nawierzchni,

- nr 40551/8 - pod dowiązanie projektowanych nawierzchni drogowych jezdni, chodników, ciągów pieszych i rowerowych, zieleńców do istniejącego skrzyżowania z Szosą do Mężenina nawierzchnią.

               Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pok. 204.

            Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego za moim pośrednictwem    w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

            Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej.

 

 

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 4 wrz 2017 13:32
 • Data opublikowania: poniedziałek, 4 wrz 2017 13:45
 • Wytwarzający informację: Prezedent Miasta Łomża mgr Mariusz Chrzanowski
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 199 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy: budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku DA-DB w pasie drogowym drogi wewnętrznej na działce nr 40583/13 w rejonie ul. Zawadzkiej i Wiosennej w Łomży

Na podstawie art. 5a ust. 1 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późniejszymi zmianami), oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Miasta Łomża, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża z dnia 30.03.2017 r., wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji deszczowej na odcinku DA-DB w pasie drgowym drogi wewnętrznej na działce  nr 40583/13 w rejonie ul. Zawadzkiej i Wiosennej w Łomży.

            Informuję, że z treścią zawiadomienia strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, w terminie 21dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

            Zgodnie z art. 49 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 • Data powstania: Data powstania: środa, 5 kwi 2017 12:17
 • Data opublikowania: środa, 5 kwi 2017 12:19
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 723 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy: budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku A-B w pasie drogowym drogi wewnętrznej na działce nr 40608/2 w rejonie ul. Zawadzkiej i Wiosennej w Łomży

Na podstawie art. 5a ust. 1 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późniejszymi zmianami), oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Miasta Łomża, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża z dnia 30.03.2017 r., wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji deszczowej na odcinku A-B w pasie drgowym drogi wewnętrznej na działce nr 40608/2 w rejonie ul. Zawadzkiej i Wiosennej w Łomży.

            Informuję, że z treścią zawiadomienia strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, w terminie 21dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

            Zgodnie z art. 49 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 • Data powstania: Data powstania: środa, 5 kwi 2017 12:10
 • Data opublikowania: środa, 5 kwi 2017 12:16
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 674 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy: przebudowy sieci wodociągowej PE Ø 110 mm i budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV S Ø 200 mm i kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø 90 mm wraz z przepom-pownią ścieków o Q = 10 dcm³/s

Na podstawie art. 5a ust. 1 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późniejszymi zmianami), oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o. w Łomży, ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża z dnia 14.02.2017 r., wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę sieci wodociągowej PE Ø 110 mm i budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV S Ø 200 mm i kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø 90 mm wraz z przepompownią ścieków o Q = 10 dcm³/s, na działkach nr: 30117/2 - stanowiącej pas drogowy drogi gminnej Nr 101096B ul. Podleśnej, nr 30073, 30052/1 i 30116 - stanowiących pas drogowy drogi gminnej Nr 101089B ul. Piaski i nr 30074 – stanowiącej pas drogowy drogi gminnej ul. Kalinowej w Łomży.

 

            Informuję, że z treścią zawiadomienia strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, w terminie 14dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

           

            Zgodnie z art. 49 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 6 mar 2017 08:34
 • Data opublikowania: poniedziałek, 6 mar 2017 08:38
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 873 razy