Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy boiska wielofunkcyjnego - ul. Rybaki

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

 

           Na  podstawie art.50 ust.1, art.53 ust.1 i art.54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.778 ze zm.) informuje się, że na wniosek Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. Zielona 21, 18-400 Łomża, prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną i obiektami zagospodarowania teren w Łomży przy ul. Rybaki, na działkach nr: 10764/6 i 10767/5 w Łomży.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z projektowaną inwestycją, w Wydziale Architektury  Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14, pok. 205.

Uwagi i wnioski należy składać w tut. Urzędzie do dnia 31.07.2017r.

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 24 lip 2017 10:25
  • Data opublikowania: poniedziałek, 24 lip 2017 10:27

Zawiadomienie - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu usługowego na przedszkole niepubliczne - ul. Reymonta 11A

Z A W I A D O M I E N I E

                                                                                                                 

                                                                  Łomża, dnia 21.07.2017r.

WAR.6730.57.2017

 

 

                                 Z A W I A D O M I E N I E

 

 

 Zgodnie z art. 10 §1 i art. 49a K.p.a. zawiadamiam, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawieustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu usługowego U2 na przedszkole niepubliczne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami, na terenie położonym w Łomży przy ul. Reymonta 11A, obejmującym działkę o numerze geod. 12173/22.

            W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży (Stary Rynek 14, pok. 205) w terminie 7 dni od daty ukazania się zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu,  tj. do dnia  28 lipca 2017 r. 

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 21 lip 2017 13:54
  • Data opublikowania: piątek, 21 lip 2017 14:00

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych SN i NN, złączy kablowo-pomiarowych i kontenerowej stacji transformatorowej w rejonie ul. Szmaragdowej

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

Na  podstawie art.50 ust.1, art.53 ust.1 i art.54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.778 ze zm.) informuje się, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowych SN i NN, złączy kablowo-pomiarowych i kontenerowej stacji transformatorowej na terenie położonym w Łomży w rejonie ul. Szmaragdowej, obejmującym działki nr 12300/6, 12298/14, 12298/13, 12297/5, 12297/4, 12297/11, 12297/1, 12297/12, 12297/14, 12297/15, 12296/5, 12295, 12300/7, 12298/10, 12298/12, 12297/6, 12296/4, 12296/3.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z projektowaną inwestycją, w Wydziale Architektury  Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14, pok. 205.

Uwagi i wnioski należy składać w tut. Urzędzie do dnia 24.02.2017r.

 

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 17 lut 2017 12:30
  • Data opublikowania: piątek, 17 lut 2017 12:32

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej z istniejących złączy kablowych w pasie drogowym ulicy Poznańskiej

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

            Na podstawie art.53 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity z 2016r., poz. 778 ze zm. ) informuje się, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A  w dniu 10.08.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy  elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV z istniejących złączy kablowych nN-0,4kV w pasie drogowym ulicy Poznańskiej na części działki nr 40653 oraz terenie przyległym na części działek nr 30917/4, 30910/49 w Łomży.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z projektowaną inwestycją, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14, pok. 205 do dnia 25.08.2016r.

  • Data powstania: Data powstania: środa, 10 sie 2016 09:33
  • Data opublikowania: środa, 10 sie 2016 09:37