Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej nn-0,4kV - ul. Katyńska i Zawadzka

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

           Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1073 ze zm.) informuję, że na wniosek Grodzki Development Sp.J, ul. Nadjeziorna 19/U1, 19-300 Ełk, w dniu 20.03.2018r. została wydana decyzja Nr 15/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej nn-0,4kV na terenie obejmującym działki nr: 11272, 12720/2, 11265, 12720/1, 12720/4, 11232/5, 11232/2 położonych przy ul. Katyńskiej i Zawadzkiej w Łomży.

 

             Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205.

             Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 20 mar 2018 13:05
  • Data opublikowania: wtorek, 20 mar 2018 13:09

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Nowogrodzka

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

          Na podstawie art.50 ust.1, art.53 ust.1 i art.54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.1073 ze zm.) informuję, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa z dnia 16.03.2018r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 110mm, na terenie obejmującym część działki nr 20400 położonym w pasie drogowym ul. Nowogrodzkiej w Łomży.

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie składać wnioski i zastrzeżenia (Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205).

 

             Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 20 mar 2018 11:20
  • Data opublikowania: wtorek, 20 mar 2018 11:22

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy bulwarów w Łomży - II etap - rejon ul. Rybaki i ul. Sikorskiego

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

           Zgodnie z art. 10 §1 i art. 49a – ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy bulwarów w Łomży - II etap, na terenie obejmującym działki nr: 10060, 10772/3, 10772/4, 10774, 10775/2, 10776/1, 10776/2, 10779/1, 10779/2, 10779/3, 10780/1, 10780/2, 10780/3, 10781/1, 10781/2, 10781/3, 10874/3, 10874/4, 10874/6, 10874/7, 10875/1, 10875/2, 10875/3, 10876/1, 10876/2, 10876/3, 10877/1, 10877/2, 10877/3, 10878/4, 10878/5, 10878/6, 10878/7, 10878/8, 10878/9, 10878/10, 10878/11, 10878/12, 10879/1, 10879/2, 10879/3, 10880/1, 10880/2, 10880/3, 10882/1, 10882/2, 10882/3, 10883/1, 10883/2, 10883/5, 10884/10, 10884/7, 10884/8, 10887/5, 10887/6, 10888, 10889, 11669/10, 12236/10, 12236/11, w rejonie ul. Sikorskiego i ul. Rybaki w Łomży.

 

            W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży (Stary Rynek 14, pok. 205) w terminie 21 dni od daty ukazania się zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomży tj. do dnia 29 marca 2018r.

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 9 mar 2018 11:01
  • Data opublikowania: piątek, 9 mar 2018 11:03

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy osiedlowej, rozdzielczej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej - ul. Szmaragdowa

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

           Działając na podstawie art. 49a K.p.a. zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o., ul. Kopernika 9A w dniu 01.03.2018r. została wydana decyzja nr 14/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy osiedlowej, rozdzielczej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej w systemie rur preizolowanych o średnicach Dn200/355mm i Dn150/315mm na terenie obejmującym działki nr: 12292/3, 12296/3, 12295/1, 12294/3, 12294/4, 12294/5, 12721, położonym przy ul. Szmaragdowej w Łomży.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14, pok. nr 205.

            Przedmiotowa decyzja podlega zaskarżeniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 28 dni od daty niniejszego zawiadomienia. Stosownie do art. 49b K.p.a., organ który wydał decyzję, na wniosek strony (niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku) udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonym we wniosku.

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 1 mar 2018 10:09
  • Data opublikowania: czwartek, 1 mar 2018 10:12

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV - ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego i ul. Akademicka

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

 

           Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1073 ze zm.) informuję, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w dniu 27.02.2018r. została wydana decyzja Nr 11/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV na terenie obejmującym działki nr: 22893/40, 23224/3, 23224/1, 23444, 23445, 23446, 23461, 23460, 23459, 23458, 23447, 23472/1, 23472/23 położone w rejonie ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego i ul. Akademickiej w Łomży.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 27 lut 2018 10:41
  • Data opublikowania: wtorek, 27 lut 2018 10:43