Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Wykaz decyzji wygasłych z dniem 01.01.2018r. - zgodnie z art.546 Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz.1566 z późniejszymi zmianami)

 

           Wykaz decyzji, które wygasły z dniem 01.01.2018r., wydanych na podstawie art.50 i art.59 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1073 z późniejszymi zmianami), dotyczących nieruchomości lub jej części znajdujących się na obszarze, o którym mowa w art.169 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz.1566 z późniejszymi zmianami), lub w odległości mniejszej niż 50m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej, z wyjątkiem decyzji dotyczących rozbudowy, przebudowy, odbudowy istniejących obiektów liniowych, oraz z zastrzeżeniem art.546 ust.2 i 3 ustawy Prawo wodne.

 

 

Tabela 1. Wykaz decyzji wydanych na podstawie art.50 ustawy o planowaniu i zagospodarowani przestrzennym.

 

 

Nazwa organu wydającego decyzję

Nr decyzji       i data jej wydania

Nazwa i adres wnioskodawcy

Przedmiot inwestycji, określenie zamierzenia

Określenie terenu inwestycji

Uwagi

 

 

Prezydent Miasta Łomża

 

2/2010

20.01.2010r.

 

Miasto Łomża, St. Rynek 14, 18-400 Łomża

 

budowa terenów sportowo-rekreacyjnych nad Narwią            – Bulwary

teren położony w Łomży w rejonie ulicy Zjazd i ulicy Rybaki, na działkach nr: 10059/1, 10060, 10061, 10062, 10063, 10077/6, 10078/8, 10079/2, 10081, 10114/1, 10114/2, 10758/1, 10758/2, 10759, 10764/2, 10764/3, 10768, 10769, 10770, 10772, 10767/3, 10767/4, 51169/2, 51169/3, 51169/4, 50355

 

 

 

 

Tabela 2. Wykaz decyzji wydanych na podstawie art.59 ustawy o planowaniu i zagospodarowani przestrzennym.

 

 

Nazwa organu wydającego decyzję

Nr decyzji     i data jej wydania

Nazwa i adres wnioskodawcy

Przedmiot inwestycji, określenie zamierzenia

Określenie terenu inwestycji

Uwagi

 

Prezydent Miasta Łomża

64/2008

15.05.2008r.

 

budowa budynku gospodarczego

18-400 Łomża, ul. Nadnarwiańska, działka nr 10009

 

 

Prezydent Miasta Łomża

4/2009

14.01.2009r.

 

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o dwóch lokalach mieszkalnych

18-400 Łomża, ul. Zdrojowa, działka nr 11873/2

 

 

Prezydent Miasta Łomża

13/2010

10.02.2010r.

 

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

18-400 Łomża, ul. Nowogrodzka, działki nr 20125 i 20126

 

 

Prezydent Miasta Łomża

56/2012

29.11.2012r.

 

budowa budynku gospodarczo-garażowego

18-400 Łomża, ul. Rybaki, część działki nr 10773/4

 

 

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 14 wrz 2018 13:05
  • Data opublikowania: piątek, 14 wrz 2018 13:19

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża dot. Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul. Rybaki 3 w Łomży

  • Data powstania: Data powstania: środa, 22 sie 2018 13:34
  • Data opublikowania: środa, 22 sie 2018 13:37

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV i kontenerowej stacji transformatorowej - ul. Raginisa

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

 

           Na podstawie art.50 ust.1, art.53 ust.1 i art.54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.1073 ze zm.) informuję, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin z dnia 21.09.2018r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej SN-15kV i kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15kV/nN oraz dla planowanej przebudowy i rozbiórki istniejącej linii SN, na terenie obejmującym działki nr: 21795/4, 21766, 21795/1, 21811, 21813, 21800, 21779, 21796/2, 21797, 21798, 21796/1, 21739, 21741/2, 21741/4, 23798, położonym w rejonie ul. Chętnika, ul. Raginisa i ul. Wojska Polskiego w Łomży.

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie składać wnioski i zastrzeżenia (Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205).

 

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 25 wrz 2018 11:27
  • Data opublikowania: wtorek, 25 wrz 2018 11:32

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm PE - ul. Jaworowa

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

 

           Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.1073 ze zm.) informuję, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, w dniu 24.09.2018r. została wydana decyzja Nr 38/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm PE na terenie obejmującym działki nr: 30096, 30144, 30147, 30148, 30926/5, położonym w Łomży w rejonie ul. Jaworowej.

 

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 24 wrz 2018 10:04
  • Data opublikowania: poniedziałek, 24 wrz 2018 10:06

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy - budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami - Aleia Józefa Piłsudskiego 4

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

 

      Działając na podstawie art. 49a K.p.a. zawiadamiam, że na wniosek Elżbiety Gadomskiej w dniu 12.09.2018 r. została wydana decyzja nr 58/2018 o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku mieszkalno-usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami, na terenie położonym w Łomży przy Alei Józefa Piłsudskiego 4, obejmującym działkę nr 12064/77.

      Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14, pok. nr 205.

      Przedmiotowa decyzja podlega zaskarżeniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 28 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

      Stosownie do art. 49b K.p.a., organ który wydał decyzję, na wniosek strony (niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku) udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonym we wniosku.

  • Data powstania: Data powstania: środa, 12 wrz 2018 09:33
  • Data opublikowania: środa, 12 wrz 2018 09:42