Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta w spr. warunków zabudowy dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Sikorskiego 334 w Łomży

Łomża, dnia 24.04.2020 r.

WAR.6730.26.2020.MJ

 

 

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

 

Działając na podstawie art. 49a K.p.a. zawiadamiam, że na wniosek Małgorzaty Bronowicz została wydana decyzja nr 24/2020 z dnia 24.04.2020 r. o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na terenie położonym przy ul. Sikorskiego 334 w Łomży, obejmującym działkę nr 11630.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 339, tel. 86 2156811. Stosownie do art. 49b K.p.a., organ, który wydał decyzję, na wniosek strony (niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku) udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonym we wniosku.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przedmiotowa decyzja podlega zaskarżeniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 28 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej. • Data powstania: Data powstania: piątek, 24 kwi 2020 11:29
 • Data opublikowania: piątek, 24 kwi 2020 11:32

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - dot. warunków zabudowy loggii z zadaszeniem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Łomży przy ul. Księcia Janusza I 17

                                                                                              Łomża, dnia 31.03.2020 r.

WAR.6730.12.2020.AS

  

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

 Zgodnie z art. 49a – ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że została wydana decyzja nr 20/2020 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej narozbudowie loggii z zadaszeniem przy lokalu mieszkalnym nr 32 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym w Łomży przy ul. Księcia Janusza I 17 na terenie obejmującym część działki nr 12064/114.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży (ul. Nowa 2, pok. nr 337). Stosownie do art. 49b K.p.a., organ,  który wydał decyzję, na wniosek strony (niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku) udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonym we wniosku.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przedmiotowa decyzja podlega zaskarżeniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 28 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 31 mar 2020 15:33
 • Data opublikowania: wtorek, 31 mar 2020 15:44
 • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Łomża Mariusz Chrzanowski
 • Opublikował(a): Szenk Marek
 • Zaakceptował(a): Szenk Marek
 • Artykuł był czytany: 824 razy

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci elektroenergetycznej i kontenerowej stacji transformatorowej - ul. Poznańska

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

            Na podstawie art.53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz.293) informuję, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w dniu 07.08.2020r. została wydana decyzja Nr 15/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci elektroenergetycznej: SN-15kV, nn-0,4kV i kontenerowej stacji transformatorowej Sn/nn, na terenie obejmującym działki nr 30633/3, 31321, 30675/1, 31322, 30700/2 położonym przy ul. Poznańskiej w Łomży.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji - kontakt z urzędnikami Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 338 możliwy będzie w godzinach pracy Urzędu (7:30-15:30) – telefonicznie (86 2156813), mailowo (ratusz@um.lomza.pl) oraz za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

           Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 • Data powstania: Data powstania: środa, 5 sie 2020 09:40
 • Data opublikowania: piątek, 7 sie 2020 09:13

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy osiedlowej, rozdzielczej sieci ciepłowniczej - Al. Piłsudskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

           Na podstawie art.53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz.293) informuję, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o., 18-400 Łomża, ul. Kopernika 9A, w dniu 05.08.2020r. została wydana decyzja Nr 14/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy osiedlowej, rozdzielczej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów w systemie rur preizolowanych o średnicy Dn80/200mm, na terenie obejmującym działki nr 23127/6 i 23127/5 położonym przy Al. Piłsudskiego w Łomży.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji - kontakt z urzędnikami Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 338 możliwy będzie w godzinach pracy Urzędu (7:30-15:30) – telefonicznie (86 2156813), mailowo (ratusz@um.lomza.pl) oraz za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

           Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 • Data powstania: Data powstania: środa, 5 sie 2020 09:26
 • Data opublikowania: środa, 5 sie 2020 09:28

INFORMACJA - ZMIANA W OPŁACIE SKARBOWEJ - dot. decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

INFORMACJA - ZMIANA W OPŁACIE SKARBOWEJ - dot. decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

UWAGA ZMIANA W OPŁACIE SKARBOWEJ:

Od dnia 24 lipca 2020 r. opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy a także opłata skarbowa za wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wynosić będzie 598 zł (niezależnie od rodzaju inwestycji). Z opłaty tej będą zwolnieni właściciele oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości, dla których będzie wydawana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, bez względu na cel wydania tej decyzji (podstawa prawna: art. 50 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086)).

 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 23 lip 2020 08:36
 • Data opublikowania: czwartek, 23 lip 2020 08:52