Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Wykaz decyzji wygasłych z dniem 01.01.2018r. - zgodnie z art.546 Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz.1566 z późniejszymi zmianami)

 

           Wykaz decyzji, które wygasły z dniem 01.01.2018r., wydanych na podstawie art.50 i art.59 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1073 z późniejszymi zmianami), dotyczących nieruchomości lub jej części znajdujących się na obszarze, o którym mowa w art.169 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz.1566 z późniejszymi zmianami), lub w odległości mniejszej niż 50m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej, z wyjątkiem decyzji dotyczących rozbudowy, przebudowy, odbudowy istniejących obiektów liniowych, oraz z zastrzeżeniem art.546 ust.2 i 3 ustawy Prawo wodne.

 

 

Tabela 1. Wykaz decyzji wydanych na podstawie art.50 ustawy o planowaniu i zagospodarowani przestrzennym.

 

 

Nazwa organu wydającego decyzję

Nr decyzji       i data jej wydania

Nazwa i adres wnioskodawcy

Przedmiot inwestycji, określenie zamierzenia

Określenie terenu inwestycji

Uwagi

 

 

Prezydent Miasta Łomża

 

2/2010

20.01.2010r.

 

Miasto Łomża, St. Rynek 14, 18-400 Łomża

 

budowa terenów sportowo-rekreacyjnych nad Narwią            – Bulwary

teren położony w Łomży w rejonie ulicy Zjazd i ulicy Rybaki, na działkach nr: 10059/1, 10060, 10061, 10062, 10063, 10077/6, 10078/8, 10079/2, 10081, 10114/1, 10114/2, 10758/1, 10758/2, 10759, 10764/2, 10764/3, 10768, 10769, 10770, 10772, 10767/3, 10767/4, 51169/2, 51169/3, 51169/4, 50355

 

 

 

 

Tabela 2. Wykaz decyzji wydanych na podstawie art.59 ustawy o planowaniu i zagospodarowani przestrzennym.

 

 

Nazwa organu wydającego decyzję

Nr decyzji     i data jej wydania

Nazwa i adres wnioskodawcy

Przedmiot inwestycji, określenie zamierzenia

Określenie terenu inwestycji

Uwagi

 

Prezydent Miasta Łomża

64/2008

15.05.2008r.

 

budowa budynku gospodarczego

18-400 Łomża, ul. Nadnarwiańska, działka nr 10009

 

 

Prezydent Miasta Łomża

4/2009

14.01.2009r.

 

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o dwóch lokalach mieszkalnych

18-400 Łomża, ul. Zdrojowa, działka nr 11873/2

 

 

Prezydent Miasta Łomża

13/2010

10.02.2010r.

 

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

18-400 Łomża, ul. Nowogrodzka, działki nr 20125 i 20126

 

 

Prezydent Miasta Łomża

56/2012

29.11.2012r.

 

budowa budynku gospodarczo-garażowego

18-400 Łomża, ul. Rybaki, część działki nr 10773/4

 

 

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 14 wrz 2018 13:05
  • Data opublikowania: piątek, 14 wrz 2018 13:19

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża dot. Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul. Rybaki 3 w Łomży

  • Data powstania: Data powstania: środa, 22 sie 2018 13:34
  • Data opublikowania: środa, 22 sie 2018 13:37

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV wraz ze złączem kablowym - ul. Szmaragdowa

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

 

           Na podstawie art.53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz.1945) informuję, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w dniu 13.11.2018r. została wydana decyzja Nr 44/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej nN-0,4kV wraz ze złączem kablowym, na terenie obejmującym działki nr: 12294/2, 12295/5, 12295/6 i 12295/8, położonym w rejonie ul. Szmaragdowej w Łomży.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 13 lis 2018 10:40
  • Data opublikowania: wtorek, 13 lis 2018 10:42

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego - ul. Wąska

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

              Działając na podstawie art. 49a K.p.a. zawiadamiam, że na wniosek Pana Tomasza Bałdygi w dniu 05.11.2018 r. została wydana decyzja nr 66/2018 o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku, z piwnicą oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie położonym w rejonie ul. Wąskiej w Łomży, obejmującym działki o numerach geod. 11937/7, 10790/7, 11937/8, 10790/8.

 

              Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14, pok. nr 205.

 

               Przedmiotowa decyzja podlega zaskarżeniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 28 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

               Stosownie do art. 49b K.p.a., organ, który wydał decyzję, na wniosek strony (niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku) udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonym we wniosku.

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 5 lis 2018 13:58
  • Data opublikowania: poniedziałek, 5 lis 2018 14:02