Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

INFORMACJA - dot. udostępnienia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża

INFORMACJA

 

           Wydział Architektury udostępnia do publicznego wglądu projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża.

           Teren objęty opracowaniem oznaczono na załączniku graficznym do Uchwały Nr 530/LVIII/18 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 sierpnia 2018r. http://www.lomza.pl/bip/zalaczniki/prawo/180830134804.pdf .

           Materiał projektowy w wersji papierowej udostępniony jest do wglądu w pok. 207 Urzędu Miejskiego w Łomży. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium ukazało się 6 marca 2019 r. w Gazecie Współczesnej, na stronie http://www.lomza.pl/bip/index.php?wiad=16267 oraz zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu.

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 15 mar 2019 09:42
  • Data opublikowania: poniedziałek, 18 mar 2019 08:18

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci ciepłowniczej - ul. Reymonta

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

           Na podstawie art.53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz.1945 ze zmianami) informuję, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Kopernika 9A, 18-400 Łomża, w dniu 20.03.2019r. została wydana decyzja Nr 14/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy osiedlowej, rozdzielczej sieci ciepłowniczej, wysokoparametrowej w systemie rur preizolowanych o średnicy Dn150/315mm, na terenie obejmującym część działki nr 10506/61 położonym w rejonie ul. Reymonta w Łomży.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  • Data powstania: Data powstania: środa, 20 mar 2019 11:47
  • Data opublikowania: środa, 20 mar 2019 11:48

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego remontu drogi krajowej nr 61 – ulicy Wojska Polskiego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

           Na podstawie art.53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz.1945 ze zmianami) informuję, że na wniosek Miasta Łomża, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, w dniu 20.03.2019r. została wydana decyzja Nr 15/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego remontu drogi krajowej nr 61 – ulicy Wojska Polskiego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej (sieć kanalizacji deszczowej), na terenie obejmującym działki nr: 12468/2, 10115, 21837/6, 22636/8, 21679/3, 22614/2, 23798, 23625, 22554/7, 22145/1 położonym w rejonie ul. Wojska Polskiego w Łomży.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

  • Data powstania: Data powstania: środa, 20 mar 2019 11:28
  • Data opublikowania: środa, 20 mar 2019 11:30

OGŁOSZENIE - dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża (rejon ulic: Wojska Polskiego, Poznańskiej i projektowanej ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Meblowej)

OGŁOSZENIE

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża (rejon ulic: Wojska Polskiego, Poznańskiej i projektowanej ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Meblowej)

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską Łomży Uchwały nr 51/VI/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża (rejon ulic: Wojska Polskiego, Poznańskiej i projektowanej ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Meblowej)oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego dokumentu.Wnioski należy składać na piśmie* w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiotwniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Łomża w tracie sporządzania projektu zmiany planu.

 

* Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 19 mar 2019 11:53
  • Data opublikowania: środa, 20 mar 2019 07:55

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża

 

          Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 515/LVI/18 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 czerwca 2018 r., zmienioną Uchwałą Nr 530/LVIII/18 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 sierpnia 2018 r.

 

zawiadamiam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 18 marca 2019 r. do 8 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, w godzinach od 10:00 do 14:00, w pokoju nr 207 projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.Projekt zmiany Studium i prognoza dostępne będą również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego www.lomza.pl/bip/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się 29 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, o godzinie 10:00 - sala konferencyjna Urzędu.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany Studium, może wnieść uwagi.

 

Uwagi do Prezydenta należy składać na piśmie* z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Łomża.

 * Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym..

           

                                                                                                                                                Prezydent Miasta Łomża

 

 Pliki do pobrania:

../bip/index.php?wiad=16298

 

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 5 mar 2019 14:02
  • Data opublikowania: środa, 6 mar 2019 08:46

Linki