Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej ś/c dn 63mm PE - ul. Talesa z Miletu

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

         Na podstawie art.53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz.1945 ze zmianami) informuję, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w dniu 22.07.2019r. została wydana decyzja Nr 27/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej ś/c dn 63mm PE, na terenie obejmującym część działki nr 12568 położonym w pasie drogowym ul. Talesa z Miletu w Łomży.

 

          Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205.

          Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 23 lip 2019 10:42
 • Data opublikowania: wtorek, 23 lip 2019 10:46

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - ul. Słonecznikowa i Zawadzka

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

          Na podstawie art.53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz.1945 ze zmianami) informuję, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża, w dniu 22.07.2019r. została wydana decyzja Nr 26/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na terenie obejmującym części działek nr 40608/5, 40586/6, 40586/17, 40659, położonym w rejonie i w pasach drogowych ulic: Słonecznikowej i Zawadzkiej w Łomży.

 

          Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205.

          Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 23 lip 2019 10:37
 • Data opublikowania: wtorek, 23 lip 2019 10:40

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej jednotorowej linii kablowej 110kV - ul. Poznańska

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

          Na podstawie art.50 ust.1, art.53 ust.1 i art.54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz.1945 ze zmianami) informuję, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin z dnia 15.07.2019r. (uzupełniony w dniu 17.07.2019r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy jednotorowej linii kablowej 110kV relacji GPZ Łomża 1 – GPZ Łomża 2 wraz z towarzyszącą jej kanalizacją światłowodową, na terenie obejmującym działki nr: 30226, 30216/3, 30217/3, 30219/3, 30220/2, 30221/2, 30601, 31331, 31333, 30748/1, 30749/1, 30750/1, 30753/1, 30754/1, 30756/1, 30757/1, 30807/1, 30808/1, 30811/4, 30811/5, 30812/4, 30812/5, 30813/4, 30813/5, 30814/1, 30815/1, 30816/1, 30817/1, 30818/4, 30818/5, 30820/4, 30820/5, 30821/4, 30821/5, 30822/4, 30822/5, 30823/4, 30823/5, 30824/1, 30825/4, 30825/5, 30827/4, 30827/5, 30750/2, 30826/1, 30828/4, 30828/5, 30829/1, 30830/4, 30830/5, 30831/8, 30831/9, 30832/7, 30832/8, 30832/5, 30833/1, 30834/1, 30852/1, 30853/1, 30857/1, 30858/1, 30860/2, 30860/4, 30861/3, 30861/6, 30877/6, 30929/4, 30910/45, 30910/93, 30910/95, 40653, 40070/1, 40070/8, 40071/2, 40071/1, 40073, 40074/1, 40074/2, 40074/3, 40076, 40075, 40116/1, 40116/3, 40116/5, 40116/6, 40145/4, 40146/1, 40146/4, 40147/2, 40649, 40207/13, 40653, 40207/5, 40654, 40653, 40386, 40389, 40387, 40391, 40392, 40420, 40421, 40422, 40454, 40209/1, 40418, położonym w rejonie ul.: Wojska Polskiego, mjr Stanisława Cieślewskiego, Poznańskiej i Al. Legionów w Łomży.

         W przedmiotowym postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, dlatego też na podstawie art. 49a K.p.a., kolejne zawiadomienia w tej sprawie zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łomży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej urzędu (www.lomza.pl/bip).

          Ponadto informuję, że w przypadku zawiadomienia w wyżej wymieniony sposób o wydanej decyzji podlegającej zaskarżeniu, strona może złożyć wniosek do organu, który ją wydał, o udostępnienie jej odpisu w sposób i formie określonym we wniosku.

          W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie składać wnioski i zastrzeżenia (Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 19 lip 2019 10:01
 • Data opublikowania: piątek, 19 lip 2019 10:02

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowych SN-15kV - ul. Sybiraków i Owocowa

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

         Na podstawie art.50 ust.1, art.53 ust.1 i art.54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz.1945 ze zmianami) informuję, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin z dnia 16.07.2019r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowych SN-15kV, na terenie obejmującym działkę nr: 12298/13 oraz części działek nr: 12300/6, 12218/3, 12223, 12202, 12201, 12200/2 położonym w rejonie ul.: Sybiraków i Owocowej w Łomży.

 

          W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie składać wnioski i zastrzeżenia (Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205).

 

         Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 19 lip 2019 09:56
 • Data opublikowania: piątek, 19 lip 2019 10:02

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii przy lokalu mieszkalnym nr 21 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Księcia Janusza I 22

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

         Działając na podstawie art. 49a K.p.a. zawiadamiam, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży, została wydana decyzja nr 51/2019 o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii przy lokalu mieszkalnym nr 21 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie położonym przy ul. Księcia Janusza I 22 w Łomży, obejmującym część działki o numerze geod. 12064/151.

          Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14, pok. nr 205. Stosownie do art. 49b K.p.a., organ, który wydał decyzję, na wniosek strony (niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku) udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonym we wniosku.

           Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

          Przedmiotowa decyzja podlega zaskarżeniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 28 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 19 lip 2019 09:53
 • Data opublikowania: piątek, 19 lip 2019 10:02

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie myjni samochodowej - Al. Legionów

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

       Działając na podstawie art. 49a K.p.a. zawiadamiam, że na wniosek Krzysztofa Gosk w dniu 17.07.2019 r. została wydana decyzja nr 52/2019 o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie myjni samochodowej portalowej, myjni samochodowej kontenerowej bezdotykowej (dwa stanowiska do mycia samochodów osobowych i jedno do mycia ciągnik tir) wraz z elementami zagospodarowania i uzbrojeniem terenu, na terenie położonym w Łomży przy Al. Legionów, obejmującym działki o numerach geod. 12338/5, 12338/6 i część działki o numerze geod. 12338/1.

 

        Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14, pok. nr 207.

 

         Przedmiotowa decyzja podlega zaskarżeniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 28 dni od daty niniejszego zawiadomienia. Stosownie do art. 49b K.p.a., organ który wydał decyzję, na wniosek strony (niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku) udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonym we wniosku.

 • Data powstania: Data powstania: środa, 17 lip 2019 14:02
 • Data opublikowania: środa, 17 lip 2019 14:05

Linki