Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy garażu dla potrzeb obiektu sportowego (stadion miejski) - ul. Zjazd

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

 

           Na podstawie art.50 ust.1, art.53 ust.1 i art.54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.1073 ze zm.) informuję, że na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży, ul. Zjazd 18, 18-400 Łomża z dnia 16.05.2018r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy garażu dla potrzeb obiektu sportowego (stadion miejski), na terenie obejmującym część działki nr 10061, położonym przy ul. Zjazd w Łomży.

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie składać wnioski i zastrzeżenia (Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205).

 

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 17 maj 2018 14:42
 • Data opublikowania: czwartek, 17 maj 2018 14:44

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz z zespołem gazowym - ul. Nowogrodzka

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

 

           Na podstawie art.50 ust.1, art.53 ust.1 i art.54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.1073 ze zm.) informuję, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa z dnia 09.05.2018r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 90 na działkach nr 20251/52, 20251/24, 20251/19, 20251/21 z rur polietylenowych wraz z budową zespołu gazowego na przyłączu Q=63Nm3/h na działce nr 20251/9, na terenie położonym w rejonie ul. Nowogrodzkiej w Łomży.

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie składać wnioski i zastrzeżenia (Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205).

 

             Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 14 maj 2018 09:04
 • Data opublikowania: poniedziałek, 14 maj 2018 09:07

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 110 - ul. Nowogrodzka

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

           Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1073 ze zm.) informuję, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa w dniu 08.05.2018r. została wydana decyzja Nr 26/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 110 z rur polietylenowych, na terenie obejmującym część działki o nr 20400 będącej pasem drogowym ul. Nowogrodzkiej w Łomży.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

 • Data powstania: Data powstania: środa, 9 maj 2018 09:40
 • Data opublikowania: środa, 9 maj 2018 09:43

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej SN-15kV oraz linii kablowej nn-0,4kV - ul. Nowogrodzka

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

 

           Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.1073 ze zm.) informuję, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w dniu 07.05.2018r. została wydana decyzja Nr 25/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej SN-15kV oraz linii kablowej nn-0,4kV, na terenie obejmującym część działki nr 20400 położonym w pasie drogowym ul. Nowogrodzkiej w Łomży.

 
 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 7 maj 2018 12:03
 • Data opublikowania: poniedziałek, 7 maj 2018 12:06

OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznych kablowych linii SN i nN, kontenerowej stacji dwutransformatorowej - ul. Zawadzka

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

           Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.1073 ze zm.) informuję, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w dniu 07.05.2018r. została wydana decyzja Nr 24/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej kablowej linii średniego napięcia SN 15kV, kontenerowej stacji dwutransformatorowej SN/nn 15kV/0,4kV, kablowych linii niskiego napięcia nn 0,4kV ze złączami kablowymi nn 0,4kV, na terenie obejmującym działki nr: 10793, 10538/7, 12180, 11271, 12720/7, 12720/3, 11272, 12570, 12064/34, 12064/197, 12064/200, 12720/1, 12720/2, 12720/4 położonym w rejonie ul. Zawadzkiej w Łomży.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 7 maj 2018 11:59
 • Data opublikowania: poniedziałek, 7 maj 2018 12:06

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego do przechowywania sprzętu rolniczego - Al. Józefa Piłsudskiego

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

           Zgodnie z art. 10 §1 i art. 49a – ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawieustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego do przechowywania sprzętu rolniczego, na terenie położonym w Łomży, obejmującym działkę o numerze geod. 12227 przy Alei Józefa Piłsudskiego.

            W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży (Stary Rynek 14, pok. 205) w terminie 21 dni od daty ukazania się zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomży tj. do dnia 28 maja 2018r.

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 7 maj 2018 11:55
 • Data opublikowania: poniedziałek, 7 maj 2018 11:58