Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV i elektroenergetycznych linii kablowych - ul. Zawadzka

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

             Na podstawie art.50 ust.1, art.53 ust.1 i art.54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz.1945 ze zmianami) informuję, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin z dnia 09.01.2020r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV i nN-0,4kV wraz z dwoma złączami kablowymi, na terenie obejmującym części działek nr: 12269/3, 12717/4, 12274/3, położonym w rejonie ul. Zawadzkiej w Łomży.

             W przedmiotowym postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, dlatego też na podstawie art. 49a K.p.a., kolejne zawiadomienia w tej sprawie zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łomży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej urzędu (www.lomza.pl/bip).

            Ponadto informuję, że w przypadku zawiadomienia w wyżej wymieniony sposób o wydanej decyzji podlegającej zaskarżeniu, strona może złożyć wniosek do organu, który ją wydał, o udostępnienie jej odpisu w sposób i formie określonym we wniosku.

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie składać wnioski i zastrzeżenia (Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 13 sty 2020 14:12
  • Data opublikowania: poniedziałek, 13 sty 2020 14:15

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 w technologii polietylenowej - ul. Wojska Polskiego

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

            Na podstawie art.53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz.1945 ze zmianami) informuję, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów została wydana decyzja Nr 1/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 w technologii polietylenowej, na terenie obejmującym część działki nr 23798 położonym w pasie drogowym ul. Wojska Polskiego w Łomży.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 9 sty 2020 12:48
  • Data opublikowania: czwartek, 9 sty 2020 12:53

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy na rozbudowę loggii z zadaszeniem - ul. Ks. Janusza I 20 w Łomży

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

          Działając na podstawie art. 49a K.p.a. zawiadamiam, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży, została wydana decyzja nr 1/2020 o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii z zadaszeniem przy lokalu mieszkalnym nr 42 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym w Łomży przy ul. Księcia Janusza I 20 na terenie obejmującym część działki nr 12064/151.

           Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14, pok. nr 205. Stosownie do art. 49b K.p.a., organ, który wydał decyzję, na wniosek strony (niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku) udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonym we wniosku.

           Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

           Przedmiotowa decyzja podlega zaskarżeniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 28 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 7 sty 2020 08:27
  • Data opublikowania: wtorek, 7 sty 2020 08:30

Linki