Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasach drogowych ulic: Wojska Polskiego, Spokojnej i Fabrycznej

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

             Na  podstawie art.50 ust.1, art.53 ust.1 i art.54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.778 ze zm.) informuje się, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, ul. Generała Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok, prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 180 i 63 mm PE w pasach  drogowych ulic: Wojska Polskiego, Spokojnej i Fabrycznej, na działkach nr: 23625, 22145/1, 22554/7 i 23780 w Łomży.

 

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z projektowaną inwestycją, w Wydziale Architektury  Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14, pok. 205.

Uwagi i wnioski należy składać w tut. Urzędzie do dnia 05.06.2017r.

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 29 maj 2017 10:29
 • Data opublikowania: poniedziałek, 29 maj 2017 10:31

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 mm PE w pasie drogowym ulicy Topolowej

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

             Na  podstawie art.50 ust.1, art.53 ust.1 i art.54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.778 ze zm.) informuje się, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, ul. Generała Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok, prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 mm PE w pasie drogowym ulicy Topolowej, na działce nr: 30114/13 w Łomży.

 

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z projektowaną inwestycją, w Wydziale Architektury  Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14, pok. 205.

Uwagi i wnioski należy składać w tut. Urzędzie do dnia 05.06.2017r.

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 29 maj 2017 10:25
 • Data opublikowania: poniedziałek, 29 maj 2017 10:28

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 mm PE w pasie drogowym ulicy Topolowej

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

           Na  podstawie art.50 ust.1, art.53 ust.1 i art.54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.778 ze zm.) informuje się, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, ul. Generała Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok, prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 mm PE w pasie drogowym ulicy Topolowej, na działce nr: 30114/13 w Łomży.

  

            Zainteresowani mogą zapoznać się z projektowaną inwestycją, w Wydziale Architektury  Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14, pok. 205.

Uwagi i wnioski należy składać w tut. Urzędzie do dnia 05.06.2017r.

 

 

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 29 maj 2017 10:22
 • Data opublikowania: poniedziałek, 29 maj 2017 10:25

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznych linii kablowych - w rejonie ul. Wojska Polskiego

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

             Na podstawie art.53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.778 ze zm.) informuje się, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla plano-wanej budowy elektroenergetycznych linii kablowych SN i nN wraz z budową stacji transformatorowej SN/nN, na terenie położonym w Łomży w rejonie ul. Wojska Polskiego, ul. Tkackiej, ul. Topolowej, ul. Browarnej, ul. Sosnowej, ul. Podleśnej i ul. Włókienniczej, działki nr: 30226, 30233/4, 30234/4, 30233/5, 30234/5, 30233/2, 30234/2, 30233/3, 30234/3, 30460, 30223/19, 30224, 30177, 30117/2, 30115/1, 30116, 30114/12, 30114/13, 30114/14, 31319, 30459, 30458, 30432, 30433, 30106, 30526/4, 30527, 30528, 30529, 30530, 30531, 30532, 30533, 30534.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z projektowaną inwestycją, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14, pok. 205.

Uwagi i wnioski należy składać w tut. Urzędzie do dnia 12.06.2017r.

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 29 maj 2017 10:20
 • Data opublikowania: poniedziałek, 29 maj 2017 10:22

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy budynku przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 5

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

           Na podstawie art.53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.778 ze zm.) informuje się, że na wniosek Miasta  Łomża, 18-400 Łomża, pl. Stary Rynek 14 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy budynku przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 5 ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na cele placówki opiekuńczej wraz z wykonaniem/przebudową niezbędnego uzbrojenia terenu (drogi pożarowe, drogi wewnętrzne, place manewrowe, dojścia i dojazdy, sieci wodociągowe z hydrantami) i realizacją urządzeń budowlanych (pochylnie dla osób niepełnosprawnych, schody, zadaszenia) wraz z wykonaniem niezbędnych robót rozbiórkowych (częściowa rozbiórka budynku garażowego, rozbiórka wiaty śmietnikowej, itp.) oraz budowy nowej wiaty śmietnikowej, na terenie położonym w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie, obejmującym działkę nr 22834.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z projektowaną inwestycją, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14, pok. 205.

Uwagi i wnioski należy składać w tut. Urzędzie do dnia 08.06.2017r.

 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 25 maj 2017 08:34
 • Data opublikowania: czwartek, 25 maj 2017 08:37

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 mm PE w psie drogowy i sięgaczu ulicy Zdrojowej

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

     

             Na  podstawie art.50 ust.1, art.53 ust.1 i art.54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.778 ze zm.) informuje się, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, ul. Generała Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok, prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 mm PE w psie drogowy i sięgaczu ulicy Zdrojowej, na działkach nr: 11789/17, 12587, 12589 w Łomży.

 

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z projektowaną inwestycją, w Wydziale Architektury  Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14, pok. 205.

Uwagi i wnioski należy składać w tut. Urzędzie do dnia 26.05.2017r.

 

 • Data powstania: Data powstania: środa, 24 maj 2017 13:43
 • Data opublikowania: środa, 24 maj 2017 13:46

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz z złączami kablowymi w rejonie ul. Poznańskiej

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

            Na  podstawie art.50 ust.1, art.53 ust.1 i art.54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.778 ze zm.) informuje się, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A.,  ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz z złączami kablowymi, na terenie położonym w Łomży w rejonie ul. Poznańskiej, obejmującym działki nr 40071/1, 40071/2, 40072/2.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z projektowaną inwestycją, w Wydziale Architektury  Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14, pok. 205.

Uwagi i wnioski należy składać w tut. Urzędzie do dnia 30.05.2017r.

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 23 maj 2017 10:40
 • Data opublikowania: wtorek, 23 maj 2017 10:42

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy istniejącej jednotorowej linii napowietrznej na linię dwutorową w rejonie ul. Wojska Polskiego

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

             Na  podstawie art.50 ust.1, art.53 ust.1 i art.54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.778 ze zm.) informuje się, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A.,  ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy istniejącej jednotorowej linii napowietrznej WN-110kV na linię dwutorową WN-110kV, na terenie położonym w Łomży w rejonie ul. Wojska Polskiego, obejmującym działki nr 30001, 30149, 30150/1, 30157, 30166, 30167, 30170, 30171, 30172, 30174, 30176/3, 30177, 30205/1, 30206, 30207, 30208, 30209, 30210/1, 30211/1, 30212/1, 30213/1, 30214/1, 30215, 30216/1, 30216/3, 30214/3, 30226.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z projektowaną inwestycją, w Wydziale Architektury  Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14, pok. 205.

Uwagi i wnioski należy składać w tut. Urzędzie do dnia 30.05.2017r.

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 23 maj 2017 09:46
 • Data opublikowania: wtorek, 23 maj 2017 09:49

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych SN i NN, złączy kablowo-pomiarowych i kontenerowej stacji transformatorowej w rejonie ul. Szmaragdowej

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

Na  podstawie art.50 ust.1, art.53 ust.1 i art.54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.778 ze zm.) informuje się, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowych SN i NN, złączy kablowo-pomiarowych i kontenerowej stacji transformatorowej na terenie położonym w Łomży w rejonie ul. Szmaragdowej, obejmującym działki nr 12300/6, 12298/14, 12298/13, 12297/5, 12297/4, 12297/11, 12297/1, 12297/12, 12297/14, 12297/15, 12296/5, 12295, 12300/7, 12298/10, 12298/12, 12297/6, 12296/4, 12296/3.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z projektowaną inwestycją, w Wydziale Architektury  Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14, pok. 205.

Uwagi i wnioski należy składać w tut. Urzędzie do dnia 24.02.2017r.

 

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 17 lut 2017 12:30
 • Data opublikowania: piątek, 17 lut 2017 12:32

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej z istniejących złączy kablowych w pasie drogowym ulicy Poznańskiej

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

            Na podstawie art.53 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity z 2016r., poz. 778 ze zm. ) informuje się, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A  w dniu 10.08.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy  elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV z istniejących złączy kablowych nN-0,4kV w pasie drogowym ulicy Poznańskiej na części działki nr 40653 oraz terenie przyległym na części działek nr 30917/4, 30910/49 w Łomży.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z projektowaną inwestycją, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14, pok. 205 do dnia 25.08.2016r.

 • Data powstania: Data powstania: środa, 10 sie 2016 09:33
 • Data opublikowania: środa, 10 sie 2016 09:37