Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Nowe w serwisie
2018-01-17
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 17/18 z dnia 17 stycznia w sprawie: powołania Społecznego Doradcy Prezydenta Miasta
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 16/18 z dnia 17 stycznia w sprawie: powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży

2018-01-16
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej: SN-15kV, nn-0,4kV oraz trzech stacji transformatorowych - ul. Poznańska
Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: "Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację pionu kuchennego w Szkole Podstawowej nr 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem"
Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, bylin, wykonanie trawników na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży
Dodanie nowej wiadomości: Wybór najkorzystniejszej oferty - sukcesywna dostawa materiałów biurowych do UM w Łomży
Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na nasadzenia drzew, krzewów, bylin, wykonanie trawników na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży
Dodanie nowej wiadomości: Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, lokalizacja i harmonogram pracy.
Dodanie nowej wiadomości: Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, lokalizacja i harmonogram pracy.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 15/18 z dnia 16 stycznia w sprawie: powołania Komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 10/18 z dnia 16 stycznia w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie wolnej ęeki na świadczenie usługi specjalisty ds. monitoringu i sprawozdawczości w projekcie "Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki" w ramach działania 3.2.2
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 9/18 z dnia 15 stycznia w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie wolnej ręki na świadczenie usługi specjalisty ds. monitoringu i sprawozdawczości w projekcie "Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki".
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 14/18 z dnia 16 stycznia w sprawie: powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 13/18 z dnia 16 stycznia w sprawie: powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 12/18 z dnia 15 grudnia w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania po raz czwarty o udzielenie zamówienia publicznego na budowę alejek, monitoringu wizyjnego, instalacji wodociągowej do podlewania i dostawę wyposażenia oraz budowę fontanny, tężni i toalety na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 427/17 z dnia 15 grudnia w sprawie: zmieniające Zarządzenie Nr 342/17 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie procedury zarządzania projektem pn. Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 - 2020.
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 426/17 z dnia 15 grudnia w sprawie: zmieniające Zarządzenie nr 344/17 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie procedury zarządzania Projektem pn."Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejetności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 - 2020.
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 418/17 z dnia 11 grudnia w sprawie: zmieniające Zarządzenie Nr 343/17 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie procedury zarządzania projektem pn. "Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 - 2020.

2018-01-15
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 (art 13a uPZP)
Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami w U M w Łomży
Dodanie nowej wiadomości: BANK MILLENNIUM – DECYZJA UOKIK
Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg i umorzeń w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej /pomoc de minimis/ w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 8/18 z dnia 15 stycznia w sprawie: zwolnienia z opłat 30 podopiecznych ze świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas wraz z opiekunami za korzystanie z Lodowiska Miejskiego przy ul. Katyńskiej 3 w Łomży.

2018-01-12
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Opracowanie dokumentacji technicznej na Termomodernizację obiektu Hali Sportowej przy SP9"
Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Centrum Obsługi Mieszkańców - Oddział Ewidencji Ludności UM w Łomży
Dodanie nowej wiadomości: Wybór najkorzystniejszej oferty - sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla UM w Łomży
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy: linii kablowych nn i sn oraz kontenerowej stacji transformatorowej - ul. Elbląska
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV - ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego i Akademicka
Dodanie nowej wiadomości: Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne w 2017 roku.
Dodanie nowej wiadomości: Kwalifikacja wojskowa 2018
Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 18 stycznia 2018 r.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 7/18 z dnia 12 stycznia w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji technicznej na Termomodernizację obiektu Hali Sportowej przy SP 9.
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 441/17 z dnia 29 grudnia w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku"
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 1/18 z dnia 2 stycznia w sprawie: obiegu dokumentów przez wprowadzenie do użytku w Urzędzie Miejskim w Łomży systemu teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją.

2018-01-11
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa ulicy Zawadzkiej w Łomży
Dodanie nowej wiadomości: Do Przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w Łomży
Dodanie nowej wiadomości: Materiały na sesje i komisje w styczniu 2018
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2018-01-10
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Yacht Club "Arcus"
Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu "Medyk"
Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 6/18 z dnia 10 stycznia w sprawie: wyznaczenia Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 5/18 z dnia 9 stycznia w sprawie: powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury w 2018 roku

2018-01-09
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Architektury UM w Łomży
Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Biurze Audyty i Kontroli UM w Łomży
Dodanie nowej wiadomości: zmiana dyżuru Przewodniczącego
Dodanie nowej wiadomości: Plan kontroli w jednostkach nadzorowanych na rok 2018.
Dodanie nowej wiadomości: Wybór oferty na usługę ochrony osób i mienia Urzędu Miejskiego w Łomży
Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 432/17 z dnia 28 grudnia w sprawie: procedury zarządzania projektem pn. "Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020.
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 4/18 z dnia 9 stycznia w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 214/15 z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz prowadzenia spraw Miasta Łomża w imieniu Prezydenta Miasta Łomża przez Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta.

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 · 223 · 224 · 225 · 226 · 227 · 228 · 229 · 230 · 231 · 232 · 233 · 234 · 235 · 236 · 237 · 238 · 239 · 240 · 241 · 242 · 243 · 244 · 245 · 246 · 247 · 248 · 249 · 250 · 251 · 252 · 253 · 254 · 255 · 256 · 257 · 258 · 259 · 260 · 261 · 262 · 263 · 264 · 265 · 266 · 267 · 268 · 269 · 270 · 271 · 272 · 273 · 274 · 275 · 276 · 277 · 278 · 279 · 280 · 281 · 282 · 283 · 284 · 285 · 286 · 287 · 288 · 289 · 290 · 291 · 292 · 293 · 294 · 295 · 296 · 297 · 298 · 299 · 300 · 301 · 302 · 303 · 304 · 305 · 306 · 307 · 308 · 309 · 310 · 311 · 312 · 313 · 314 · 315 · 316 · 317 · 318 · 319 · 320 · 321 · 322 · 323 · 324 · 325 · 326 · 327 · 328 · 329 · 330 · 331 · 332 · 333 · 334 · 335 · 336 · 337 · 338 · 339 · 340 · 341 · 342 · 343 · 344 · 345 · 346 · 347 · 348 · 349 · 350 · 351 · 352 · 353 · 354 · 355 · 356 · 357 · 358 · 359 · 360 · 361 · 362 · 363 · 364 · 365 · 366 · 367 · 368 · 369 · 370 · 371 · 372 · 373 · 374 · 375 · 376 · 377 · 378 · 379 · 380 · 381 · 382 · 383 · 384 · 385 · 386 · 387 · 388 · 389 · 390 · 391 · 392 · 393 · 394 · 395 · 396 · 397 · 398 · 399 · 400 · 401 · 402 · 403 · 404 · 405 · 406 · 407 · 408 · 409 · 410 · 411 · 412 · 413 · 414 · 415 · 416 · 417 · 418 · 419 · 420 · 421 · 422 · 423 · 424 · 425 · 426 · 427 · 428 · 429 · 430 · 431 · 432 · 433 · 434 · 435 · 436 · 437 · 438 · 439 · 440 · 441 · 442 · 443 · 444 · 445 · 446 · 447 · 448 · 449 · 450 · 451 · 452 · 453 · 454 · 455 · 456 · 457 · 458 · 459 · 460 · 461 · 462 · 463 · 464 · 465 · 466 · 467 · 468 · 469 · 470 · 471 · 472 · 473 · 474 · 475 · 476 · 477 · 478 · 479 · 480 · 481 · 482 · 483 · 484 · 485 · 486 · 487 · 488 · 489 · 490 · 491 · 492 · 493 · 494 · 495 · 496 · 497 · 498 · 499 · 500 · 501 · 502 · 503 · 504 · 505 · »