Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Nowe w serwisie
2019-09-16
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 16.09.2019 r. w sprawie przebudowy ulic i parkingów w obrębie osiedla Bawełna
Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 16.09.2019 r. w sprawie budowy ul. Jana III Sobieskiego oraz odcinka ul. Wąskiej
Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 16.09.2019 r. w sprawie postawienia wiaty na przystanku MPK na ul. Rybaki obol Centrum Rehabilitacji
Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 16.09.2019 r. w sprawie utworzenia sieci czujników badających poziom zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta
Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 16.09.2019 r. w sprawie remontu ulic na terenie osiedla Na Skarpie, osiedla Pociejewo i ul. Zdrojowej
Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert pn. "Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Łomży po 60 r. ż. na lata 2019 - 2020:.
Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 16.09.2019 r. w sprawie remontu sięgacza ulic Strażackiej i Pułaskiego
Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 16.09.2019 r. w sprawie remontu ul. Pułaskiego
Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 16.09.2019 r. w sprawie budowy oświetlenia ul. Wiśniowej
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 286/19 z dnia 16 września w sprawie: powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży, ul. Długa 13.
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 285/19 z dnia 16 wrzesnia w sprawie: powołania Miejskiego Zespołu ds. Wyborów.
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 284/19 z dnia 16 września w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 281/19 z dnia 16 września w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą "Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Łomży po 60 roku życia na lata 2019 - 2020".
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 283/19 z dnia 16 września w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 111/16 z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 132/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Konwentu pełniącego nadzór nad realizacją "Programu Rozwoju Miasta Łomża do roku 2020 plus".
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie 282/19 z dnia 16 września w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży.
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 280/19 z dnia 16 września w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę bankową dotyczącą udzielenia długoterminowego kredytu w kwocie 10 000 000 zł na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych.kredytów.

2019-09-13
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Biurze Zamówień Publicznych UM w Łomży
Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji technicznej nasadzeń zieleni wraz z małą architekturą na terenie przyległym do Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży.
Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce zawiadamia, że wszcęto postepowanie administracyjne dot. pozwolenia wodnoprawnego.
Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 279/19 z dnia 13 września w sprawie: zamiany nieruchomości położonych w Łomży przy ul. Zawadzkiej i przy ul. Sybiraków.
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 278/19 z dnia 13 września w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

2019-09-12
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji
Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji
Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji
Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 16 września 2019 r.
Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 10/19
Dodanie nowej wiadomości: Materiały na sesję i komisje w miesiącu wrzesniu
Dodanie nowej wiadomości: Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność m. Łomża przeznaczonych do sprzedaży (główny najemca)
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2019-09-11
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 9/19
Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 8/19
Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 11/19
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2019-09-10
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Interoelacja z dnia 10.09.2019 r. w sprawie poniesionych przez MPWiK kosztów czyszczenia sieci wodociągowej
Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 10.09.2019 r. w sprawie sytuacji finansowej w podległych miastu jednostkach oświaty
Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 10.09.2019 r., w imieniu mieszkanki miasta, w sprawie opłat za wywóz nieczystości
Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 10.09.2019 r. dot. informacji na temat wysokości poniesionych wydatków na promocję/marketing/szkolenia przez miejskie spółki w okresie od 1.04.2019 r. do 31.08.2019 r.
Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 10.09.2019 r. elewacji budynku ratusza od ul. Stary Rynek
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2019-09-09
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża o nr i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach OKW w Łomży
Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 9/19 z dnia 20 sierpnia 2019 r.
Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 8/19 z dnia 8 lipca 2019 r.
Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 7/19 z dnia 26 czerwca 2019 r.
Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 6/19 z dnia 22 maja 2019 r.
Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 9/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r.
Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 8/19 z dnia 10 lipca 2019 r.
Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 7/19 z dnia 25 czerwca 2019 r.
Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 6/19 z dnia 21 ma ja 2019 r.
Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 11/19 z dnia 20 sierpnia 2019 r.
Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 10/19 z dnia 8 lipca 2019 r.
Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 9/19 z dnia 24 czerwca 2019 r.
Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Sali Gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży
Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 8/19 z dnia 27 maja 2019 r.
Dodanie nowej wiadomości: Uchwała PKW w sprawie powoływania OKW
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 276/19 z dnia 9 września w sprawie: przyznania dotacji celowych z budżetu miasta na realizację zadań publicznych w sferze sportu

2019-09-06
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert „Wykonanie, dostawa i montaż mebli w budynku przy ul. Nowa 2”
Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko PODINSPEKTORA w Wydziale Skarbu i Budżetu w Urzędzie Miejskim w Łomży
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 · 223 · 224 · 225 · 226 · 227 · 228 · 229 · 230 · 231 · 232 · 233 · 234 · 235 · 236 · 237 · 238 · 239 · 240 · 241 · 242 · 243 · 244 · 245 · 246 · 247 · 248 · 249 · 250 · 251 · 252 · 253 · 254 · 255 · 256 · 257 · 258 · 259 · 260 · 261 · 262 · 263 · 264 · 265 · 266 · 267 · 268 · 269 · 270 · 271 · 272 · 273 · 274 · 275 · 276 · 277 · 278 · 279 · 280 · 281 · 282 · 283 · 284 · 285 · 286 · 287 · 288 · 289 · 290 · 291 · 292 · 293 · 294 · 295 · 296 · 297 · 298 · 299 · 300 · 301 · 302 · 303 · 304 · 305 · 306 · 307 · 308 · 309 · 310 · 311 · 312 · 313 · 314 · 315 · 316 · 317 · 318 · 319 · 320 · 321 · 322 · 323 · 324 · 325 · 326 · 327 · 328 · 329 · 330 · 331 · 332 · 333 · 334 · 335 · 336 · 337 · 338 · 339 · 340 · 341 · 342 · 343 · 344 · 345 · 346 · 347 · 348 · 349 · 350 · 351 · 352 · 353 · 354 · 355 · 356 · 357 · 358 · 359 · 360 · 361 · 362 · 363 · 364 · 365 · 366 · 367 · 368 · 369 · 370 · 371 · 372 · 373 · 374 · 375 · 376 · 377 · 378 · 379 · 380 · 381 · 382 · 383 · 384 · 385 · 386 · 387 · 388 · 389 · 390 · 391 · 392 · 393 · 394 · 395 · 396 · 397 · 398 · 399 · 400 · 401 · 402 · 403 · 404 · 405 · 406 · 407 · 408 · 409 · 410 · 411 · 412 · 413 · 414 · 415 · 416 · 417 · 418 · 419 · 420 · 421 · 422 · 423 · 424 · 425 · 426 · 427 · 428 · 429 · 430 · 431 · 432 · 433 · 434 · 435 · 436 · 437 · 438 · 439 · 440 · 441 · 442 · 443 · 444 · 445 · 446 · 447 · 448 · 449 · 450 · 451 · 452 · 453 · 454 · 455 · 456 · 457 · 458 · 459 · 460 · 461 · 462 · 463 · 464 · 465 · 466 · 467 · 468 · 469 · 470 · 471 · 472 · 473 · 474 · 475 · 476 · 477 · 478 · 479 · 480 · 481 · 482 · 483 · 484 · 485 · 486 · 487 · 488 · 489 · 490 · 491 · 492 · 493 · 494 · 495 · 496 · 497 · 498 · 499 · 500 · 501 · 502 · 503 · 504 · 505 · 506 · 507 · 508 · 509 · 510 · 511 · 512 · 513 · 514 · 515 · 516 · 517 · 518 · 519 · 520 · 521 · 522 · 523 · 524 · 525 · 526 · 527 · 528 · 529 · 530 · 531 · 532 · 533 · 534 · 535 · 536 · 537 · 538 · 539 · 540 · 541 · 542 · 543 · 544 · 545 · 546 · 547 · 548 · 549 · 550 · 551 · 552 · 553 · 554 · 555 · 556 · 557 · 558 · 559 · 560 · 561 · 562 · 563 · 564 · »
Linki