Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Inwestycje Unijne » RPO WP 2007-2013 » Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - I etap

PRZEDMIOTEM PROJEKTU jest kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Mieście Łomża poprzez:
- Budowę układu komunikacyjnego przy ul. Akademickiej (sięgacz ul. Poznańskiej - odcinek pierwszy) przy terenach inwestycyjnych (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, sieć oświetleniowa),
- Uzbrojenie działek inwestycyjnych w elementy: sieć kanalizacji deszczowej, linia światłowodowa.
Działki objęte projektem, o powierzchni ok. 5,2 ha, stanowią nieruchomości znajdujące się w Mieście Łomża w obszarze przemysłowym. Nie są one w pełni uzbrojone przez co nie stanowią atrakcyjnego miejsca dla inwestorów. Mimo to stanowią one najlepszą lokalizację pod rozwój działalności gospodarczej ze względu na dogodne położenie w stosunku do szlaków komunikacyjnych - ul. Akademicka ma połączenie z drogą krajową nr 63 (ul. Sikorskiego) poprzez drogę powiatową – ul. Piłsudskiego, a wraz z ul. Poznańską (powiatową) – do drogi krajowej nr 61 (ul. Wojska Polskiego).

Grunty objęte projektem zostaną włączone do tworzonej w mieście Łomża podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU – 1 257 590,38 zł
KOSZTY KWALIFIKOWALNE – 1 237 445,71 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA - 898 385,58 zł (72,6%)
OKRES REALIZACJI: 2011 - 2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działania 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom Poddziałania 1.2.1 Tereny inwestycyjne.

2012-07-12 09:11 Opublikował: Lukasz Czech

Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap

Projekt obejmuje przygotowanie terenów inwestycyjnych o powierzchni 5,2 ha, przy ulicy: Ciepłej - Meblowej - W. Polskiego w Łomży. Zakres prac przewidzianych do realizacji:
- przygotowanie opracowań studyjno-koncepcyjnych,
- opracowanie dokumentacji technicznej,
- uzbrojenie terenów poprzez budowę: sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci energetycznej, linii światłowodowej, budowę dróg,
- działania doradczo-promocyjne.
 
Celem Projektu jest WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ MIASTA.

Przedmiotowy obszar to teren inwestycyjny o strategicznym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego Łomży, przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługowo-przemysłową. To tereny dotychczas nie zagospodarowane, ze względu na brak dostępu do infrastruktury drogowej i podstawowych mediów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Tereny objęte projektem wejdą w skład tworzonej w mieście podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU – 23 246 112,67 zł
KOSZTY KWALIFIKOWALNE – 19 904 176,85 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA – 14 450 432,39 zł (72,6%)
OKRES REALIZACJI: 2012 - 2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działania 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom Poddziałania 1.2.1 Tereny inwestycyjne.

2012-06-18 12:04 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED