Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Fundusze norweskie i EOG » Rozwój Lokalny - etap II

Współpraca Miasta Łomża i Gminy Piątnica

list intencyjny podpisali Prezydent Miasta Łomża Mariusz Chrzanowski oraz Wójt Gminy Piątnica Artur Wierzbowski
Prezydent Miasta Łomża Mariusz Chrzanowski oraz Wójt Gminy Piątnica Artur Wierzbowski podpisali list intencyjny, w którym wyrażają wolę współpracy w przygotowaniu i realizacji projektu pn. „ŁOMŻA – Miasto, w którym żyję i pracuję”. Jest to związane z zakwalifikowaniem się Miasta Łomża do drugiego etapu konkursu w ramach Programu „Rozwój Lokalny”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
więcej

Badano zadowolenie petentów urzędu

foto
W dniach 3-9 sierpnia 2020 r. Urząd Miejski w Łomży przeprowadził ankietę dotyczącą badania zadowolenia klienta ze świadczonych usług. Badanie było jednym z elementów przygotowywanego przez Miasto projektu pn. "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" w ramach Programu "Rozwój Lokalny", finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Miało na celu uchwycenie istotnych problemów i słabych stron funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Łomży, poznanie ewentualnych potrzeb klientów względem magistratu oraz tworzenia warunków do stałego rozwoju.
więcej

Ankieta zadowolenia klienta z usług Urzędu Miejskiego w Łomży

foto
W celu sprawnej i profesjonalnej obsługi naszych klientów oraz w celu starannego wykonywania zadań publicznych świadczonych przez Urząd Miejski, a także tworzenia warunków stałego rozwoju, zachęcamy do wypełnienia ankiety zadowolenia klienta. Badanie jest elementem przygotowywanego przez Miasto projektu pn.: „Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję’’ w ramach Programu „Rozwój Lokalny”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
więcej

Kierunki rozwoju Miasta Łomża - nabór przedsięwzięć do projektu "Rozwój Lokalny"

foto
Trwa przygotowywanie projektu "Rozwój Lokalny" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Aktywny udział mogą w nim wziąć mieszkańcy.
więcej

Wyniki analizy SWOT-SRGG na potrzeby przygotowania projektu "Rozwój Lokalny"

foto
Analiza SWOT-SRGG uwzględnia zasoby i produkty miasta, profil miasta i sytuację podobnych miast, oraz kluczowe czynniki rozwoju wynikające ze specyfiki miasta. Wyniki analizy SWOT pozwalają zidentyfikować kluczowe wyzwania stojące przed miastem i obszary kluczowej interwencji.
więcej

Woda – zasób życia czy zagrożenie?

foto
Zapraszamy na kolejną odsłonę "Forum Rozwoju Lokalnego - otwarte seminaria i warsztaty dla miast". Tym razem tematem przewodnim będzie lokalna gospodarka wodna. W jego trakcie poruszone zostaną meteorologiczne i hydrologiczne skutki urbanizacji, jak należy wspierać racjonalną gospodarkę wodną w mieście oraz dlaczego trzeba ochraniać zasoby poprzez ograniczanie zanieczyszczeń i przywracanie jakości wód. Dyskusje i rozważania zostaną oparte o analizę doświadczeń polskich miast: Kalisza, Wrocławia, Skierniewic i Bydgoszczy.
więcej

Seminarium "Finanse miast jako czynnik rozwoju lokalnego"

foto
Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Forum Rozwoju Lokalnego - otwarte seminaria i warsztaty dla miast. W czwartek 18 czerwca Związek Miast Polskich podejmie temat finansów samorządowych. To właśnie od prowadzenia odpowiedniej polityki finansowej zaczyna się zdolność miasta do podejmowania działań rozwojowych oraz wykorzystywania wewnętrznych potencjałów.
więcej

Wyniki ankiety "Pomysły dla Łomży"

foto
W dniach 22-31 maja 2020 została przeprowadzona ankieta wśród mieszkańców naszego miasta „Pomysły dla Łomży”. Jest ona elementem prac nad przygotowaniem tzw. Planu Rozwoju Lokalnego i pozyskaniem środków na realizację projektów, które będą finansowane z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Ankietę wypełniło 115 osób. Maksymalnie można było wpisać trzy propozycje - łącznie wskazano 297 pomysłów.
więcej

Seminarium nt. inwestycji mieszkaniowych w ramach Forum Rozwoju Lokalnego

foto
Przed nami kolejna odsłona Forum Rozwoju Lokalnego - otwarte seminaria i warsztaty dla miast. Już 4 i 5 czerwca odbędzie się spotkanie dotyczące inwestycji mieszkaniowych. W jego trakcie poruszone zostaną kwestie tego, jak dzięki inwestycjom mieszkaniowym rozruszać lokalną gospodarkę oraz jak powinna wyglądać nowoczesna gospodarka mieszkaniowa w małym lub średnim mieście. Zostanie to opatrzona przykładami z Kamiennej Góry, Rybnika, Kępna i gminy Kępice.
więcej

Pomysły dla Łomży

foto
Trwają dalsze prace nad przygotowaniem tzw. Planu Rozwoju Lokalnego i pozyskaniem środków na realizację projektów, które będą finansowane z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. W tym procesie niezwykle ważne jest zaangażowanie mieszkańców, dlatego zwracamy się z prośbą o uczestniczenie w kreowaniu pomysłów i kierunków rozwoju Łomży.
więcej

Zasoby i produkty ważne dla rozwoju miasta Łomża

foto
W toku prac nad przygotowaniem diagnozy do projektu „Rozwój Lokalny”, na przełomie kwietnia i maja br. zostały zebrane lokalne zasoby i produkty, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju miasta.
więcej

Zapraszamy na seminaria Forum Rozwoju Lokalnego

foto
W ramach Forum Rozwoju Lokalnego Związek Miast Polskich organizuje otwarte, bezpłatne seminaria on-line, poświęcone potencjałom rozwojowym małych i średnich miast. Najbliższe odbędzie się już 23 kwietnia i zostanie poświęcone zasobom własnym miast, które można uruchomić i lepiej wykorzystać dla rozwoju gospodarczego.
więcej

Kierunki rozwoju miasta w badaniach ankietowych

W marcu br. Miasto Łomża przeprowadziło pogłębione badania ankietowe wśród grup łomżyńskiej młodzieży maturalnej oraz wśród lokalnych przedsiębiorców. Celem przeprowadzonych ankiet było poznanie dalszych planów edukacyjnych i zawodowych młodzieży, oraz ocena stanu i warunków rozwoju przedsiębiorczości w naszym mieście. Uzyskane wyniki są niezwykle cennym i niezbędnym wkładem do diagnozy rozwojowej miasta, w szczególności w wymiarze gospodarczym. Pełna diagnoza jest koniecznym elementu Planu Rozwoju Lokalnego, przygotowywanego w ramach naboru wniosków z Funduszy Norweskich i EOG. W załącznikach prezentujemy podsumowania zebranych badań ankietowych.
więcej

Potencjał rozwojowy miasta Łomża - wywiady grupowe z lokalnymi liderami

foto
4 marca 2020 roku w Domku Pastora - Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej w Łomży odbyły się dwa spotkania – wywiady grupowe z liderami instytucji publicznych Łomży oraz liderami społecznymi. Celem spotkań było zbadanie potencjału rozwojowego miasta Łomża i potencjału współpracy. Wyniki badania zostaną uzupełnione o dane statystyczne, co będzie służyć pełniejszej diagnostyce problemów i zjawisk piętrzących się w mieście. Dzięki badaniu władze Łomży będą miały punkt wyjścia do dyskusji ze społecznością lokalną na temat Nowej Ścieżki Rozwoju powstającej w ramach Programu „Rozwój Lokalny”.
więcej

Rada Gospodarcza o Programie "Rozwoju Lokalnego"

foto
W dniu 25 lutego 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie Rady Gospodarczej w Domku Pastora w Łomży. Przedmiotem spotkania Rady było między innymi omówienie Programu „Rozwoju Lokalnego”. W związku z tym, iż Miasto Łomża zakwalifikowało się do drugiego etapu naboru wniosków w ramach Funduszy Norweskich i EOG, w chwili obecnej trwa przygotowanie Kompletnej Propozycji Projektu wraz ze szczegółową diagnozą Miasta, także pod kątem warunków rozwoju przedsiębiorczości.
więcej

Zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym dla przedsiębiorców

foto
W związku z tym, iż Miasto Łomża zakwalifikowało się do II etapu konkursu w ramach Programu „Rozwój Lokalny”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 rozpoczęto prace nad opracowaniem Kompletnej Propozycji Projektu wraz z załącznikami tj. Planem Rozwoju Lokalnego i Planem Rozwoju Instytucjonalnego.
więcej

Łomża z szansą na środki z Funduszy Norweskich

Zarys projektu pn. „Łomża – Miasto w którym żyję i pracuję” po ocenie merytorycznej znalazł się na liście rankingowej i zakwalifikował do II etapu konkursu „Rozwój Lokalny”, organizowanego przez Departament Programów Pomocowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, w ramach wsparcia z Funduszy Norweskich. – Pozwala to nam na przygotowanie i złożenie już konkretnego wniosku na zadanie, w którym możemy otrzymać nawet 100 proc. dofinansowanie na wykup gruntów i budowę kolejnego etapu nadnarwiańskich bulwarów wraz z plażą miejską – informuje zastępca prezydenta Andrzej Garlicki.
więcej

« · 1 · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED