Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » Konsultacje społeczne

Ruszają konsultacje społeczne dot. opracowania Analizy kosztów i korzyści - autobusy zeroemisyjne

Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021r. poz. 110), na zasadach określonych w dziale III w rozdziale 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922, 1211, 1551) informujemy o rozpoczęciu z dniem 10 listopada 2021 r. konsultacji społecznych dot. projektu dokumentu pn. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej.
więcej

Konsultacje społeczne dot. opracowania Analizy kosztów i korzyści - autobusy zeroemisyjne

Od 10 listopada do 3 grudnia mieszkańcy Łomży będą mogli w formie pisemnej wyrazić swoje opinie, uwagi oraz podać propozycje zmian do treści Analizy kosztów i korzyści (AKK) związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej. Dzięki udziałowi w konsultacjach społecznych mieszkańcy będą mieli wpływ na kształtowanie polityki transportowej Miasta Łomży.
więcej

Raport z zebranych opinii w sprawie nadania nazw ulicom

Celem akcji konsultacyjnej było zebranie opinii mieszkańców dotyczącej nadania nazw ulicom, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków m. Łomża jako działki nr 24009 o pow. 0,2271 ha oraz nr 24012 o pow. 0,2525 ha, stan prawny w KW LM1L/00081814/0, stanowiącym własność Miasta Łomża, położonym w rejonie ulic Polnej, Wesołej i Waleriana Łukasińskiego, na terenie Osiedla nr 2.
więcej


Konsultacje dotyczące elektromobilności – wideokonferencja

W czwartek 30 kwietnia zapraszamy do udziału w wideokonferencji, podczas której będzie można zgłaszać swoje propozycje do projektu Łomżyńskiej Strategii Elektromobilności.
więcej

Raport z zebranych opinii w sprawie nadania nazwy ulicy

foto
Celem akcji konsultacyjnej przeprowadzonej od 17 lutego do 6 marca 2020 r. było zebranie opinii mieszkańców miasta Łomży dotyczącej nadania nazwy ulicy, stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w rejonie ulic Wojska Polskiego, Partyzantów i Nowogrodzkiej na terenie Osiedla nr 3. Najwięcej osób głosowało za nazwą ul. Wspólna.
więcej

Zapraszamy na warsztaty konsultacyjne dotyczące elektromobilności

Czy w Łomży powinna powstać strefa czystego transportu, gdzie powinny znaleźć się stacje ładowania, czy warto korzystać z rowerów elektrycznych? Odpowiedzi spróbują znaleźć uczestnicy warsztatów planowania procesu współdecydowania, organizowanych w ramach konsultacji społecznych dotyczących Łomżyńskiej Strategii Elektromobilności. Warsztaty z udziałem mieszkańców Łomży i ekspertów/liderów są pierwszym etapem procesu konsultacyjnego, którego efektem będzie stworzenie projektu Strategii.
więcej

Konsultacje społeczne dotyczące Łomżyńskiej Strategii Elektromobilności

Od 28 lutego do 5 kwietnia mieszkańcy Łomży będą mogli proponować rozwiązania służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń w mieście w zakresie tzw. zrównoważonej mobilności. Tym samym włączą się w tworzenie Łomżyńskiej Strategii Elektromobilności. Przygotowanie projektu poprzedzą kilkuetapowe konsultacje społeczne.
więcej


Raport z zebranych opinii w sprawie nadania nazwy ulicy

foto
Od 14 do 31 października trwała akcja konsultacyjna mająca na celu zebranie opinii mieszkańców dotyczących nadania nazw ulicom, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków m. Łomża jako działki nr 24009 o pow. 0,2271 ha oraz nr 24012 o pow. 0,2525 ha i nr 21127 o pow. 0,1696 ha, stan prawny w KW LM1L/00081814/0 i KW LM1L/00028045/9, stanowiące własność Miasta Łomża, położone w rejonie ulic Polnej, Wesołej i Waleriana Łukasińskiego, na terenie Osiedla nr 2. Najwięcej głosów zdobyły propozycje Alabastrowa i Edukacyjna.
więcej

Konsultujemy projekt Rocznego Programu Współpracy z ngo na 2020 rok

Ruszają konsultacje Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok. Uwagi do projektu dokumentu będzie można zgłaszać od 16 października do 6 listopada 2019 r.
więcej

Raport z konsultacji społecznych dotyczących potrzeb i kierunków rozwoju lokalnego Łomży

Poniżej publikujemy raport z konsultacji społecznych dotyczących potrzeb i kierunków rozwoju lokalnego Miasta Łomża. Raport dostępny jest również w BIP: http://www.lomza.pl/bip/index.php?wiad=16778.
więcej

Konsultacje społeczne dotyczące potrzeb i rozwoju Łomży

Prezydent Łomży ogłosił konsultacje społeczne, których przedmiotem jest diagnoza potrzeb i kierunków rozwoju lokalnego Miasta Łomża. Poznanie opinii mieszkańców miasta posłuży do opracowania zarysu projektu w ramach Programu „Rozwój Lokalny”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
więcej


Konsultacje społeczne w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji

Od 25 kwietnia do 16 maja trwają konsultacje społeczne dotyczące zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji.
więcej


Aktualizacja listy podstawowej LPR - konsultacje społeczne

Prezydent Miasta Łomża ogłosił konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji listy podstawowej Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023. Swoje uwagi można zgłaszać do 18 marca 2019 r.
więcej

Konsultacje dotyczące analizy kosztów i korzyści z wykorzystania autobusów zeroemisyjnych

Informacja o przystąpieniu do konsultacji projektu dokumentu: Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych.
więcej

Zapoznaj się z projektem planu zaopatrzenia Łomży w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Do publicznego wglądu został udostępniony „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Łomża na lata 2018-2033”. Można się z nim zapoznać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łomży oraz w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie www.lomza.pl. Do 6 sierpnia br. zainteresowane osoby mogą składać swoje wnioski i uwagi do przedstawionego projektu dokumentu.
więcej

Raport z konsultacji społecznych ws. zmiany nazwy ulicy Grobla Jednaczewska

Poniżej prezentujemy raport z konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy ulicy Grobla Jednaczewska na ul. Grobla Jednaczewska im. 5-ciu Braci Kozłowskich.
więcej

« · 1 · 2 · »» · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10250.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED