Zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

Strona główna » Informacje praktyczne » Gospodarka odpadami

Zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

Prezydent Miasta Łomża informuje, że od 1 czerwca 2020 r. następuje zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Łomży nr 239/XXIV/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty - obowiązywać będzie opłata za odpady od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Miesięczna stawka opłaty od jednego mieszkańca:
•    w zabudowie jednorodzinnej wynosi – 22,00 zł/osoba
•    w zabudowie wielorodzinnej wynosi – 16,00 zł/osoba
Wzór nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje od 1 czerwca 2020 r. i należy złożyć do 30 czerwca 2020 r.

ZŁOŻENIE DEKLARACJI:
W przypadku zabudowy wielorodzinnej konieczne jest poinformowanie bezpośrednio Zarządy nieruchomości o ilości osób zamieszkujących nieruchomość.

Natomiast właściciel nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązany jest złożyć:

1.    osobiście w Urzędzie Miejskim w Łomży,
2.    przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Łomży, Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża;
3.    za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej np. przez platformę e-PUAP.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łomży ul. Stary Rynek 14 pok. nr 11 oraz pod nr tel. 86 215 67 83, 86 215 68 80.

OBOWIĄZEK SEGREGACJI:
Od 1 czerwca 2020 roku wchodzi obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny dla wszystkich właścicieli nieruchomości. W związku z tym w składanych deklaracjach dla celów obliczania opłaty będą miały zastosowanie obligatoryjne stawki dotyczące odpadów segregowanych.
Niesegregowanie odpadów wiązać się będzie z naliczeniem opłaty według  stawki podwyższonej.

Miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
•    w zabudowie jednorodzinnej – 66,00 zł/osoba
•    w zabudowie wielorodzinnej – 48,00 zł/osoba
Zgodnie z art. 6ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości. Prezydent miasta na podstawie powiadomienia określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ZWOLNIENIA W OPŁACIE:
Uchwała wprowadza możliwość skorzystania ze zwolnienia w części z opłaty w przypadku:
1.  kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w zabudowie jednorodzinnej w wysokości 1,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca;
2.  gdy dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kryterium dochodowe zgodnie z rozporządzeniem wynosi: 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 528 zł dla osoby w rodzinie. Zwolnienie wynosi 50% wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; lub
3.  gdy nieruchomość zamieszkała jest przez rodzinę wielodzietną, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Przez rodzinę wielodzietną, rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Zwolnienie wynosi 20% wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Aby skorzystać z ulgi konieczne jest dostarczenie dokumentów potwierdzających przysługujące zwolnienie np. dokumenty potwierdzające otrzymywany dochód (do wglądu). Zwolnienia przysługujące na podstawie ustawy o pomocy społecznej i dla rodzin wielodzietnych nie łączą się ze sobą. Kliknij po szczegóły.

KOMPOSTOWNIK (dot. zabudowy jednorodzinnej):
Zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację, dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:
1. nie posiada kompostownika przydomowego lub
2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
3. uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, o kompostowniku, ze stanem faktycznym – stwierdza się, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia.

Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, w związku z posiadaniem kompostownika, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2020-05-21 13:53 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED