Projekt Programu Budowy Ulic trafi pod obrady radnych

Strona główna » Aktualności

Projekt Programu Budowy Ulic trafi pod obrady radnych

Prezydent Łomży przekazał pod obrady Rady Miejskiej, przygotowany przez pracowników Urzędu Miejskiego, Program Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016. Program ten określa planowane terminy realizacji ulic o nawierzchniach gruntowych i tymczasowych, stanowiących drogi publiczne. Obejmuje również nowe, planowane ulice, których przebiegi zostały ustalone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub są w zaawansowanej procedurze projektów tych planów, oraz ulice, których budowa jest konieczna do zapewnienia prawidłowego skomunikowania osiedli mieszkaniowych z podstawowym układem komunikacyjnym.

W celu ustalenia terminów realizacji poszczególnych dróg w Programie Budowy Ulic ocenie punktowej poddano ulice o łącznej długości 32,839 km, w tym drogi publiczne o łącznej długości 12,978 km. Inne ulice, niebędące drogami publicznymi, uwzględnione w programie mają łączną długość 19,861 km i mają one nawierzchnie gruntowe lub nie istnieją w terenie.

Przy opracowaniu kryteriów kwalifikowania zadań do realizacji przyjęto następujące założenia:

  • Największe preferencje otrzymały ulice o znaczeniu strategicznym dla rozwoju miasta i aktywizacji nowych terenów dla rozwoju przedsiębiorczości (20 pkt. - 28,6% ogólnej liczby punktów). Kryterium to odnosi się do rozwoju miasta w sensie ogólnym. Dodatkowo w kryterium "położenie ulicy" (4 pkt. - 5,7%) premiowane były drogi położone w terenach przemysłowo-usługowych. To kryterium pozwoliło premiować ulice w obszarach, które w stanie obecnym obsługują tereny działalności gospodarczej. Przy ustalaniu tych kryteriów przyjęto założenie, że rozwój przedsiębiorczości, poza oczywistymi efektami, jak tworzenie nowych miejsc pracy itp, w dłuższej perspektywie czasowej będzie generował dodatkowe przychody dla budżetu miasta, co w konsekwencji może dać możliwość skrócenia czasu realizacji Programu Budowy Ulic.

  • Drugim kryterium, pod względem wagi, jest funkcja ulicy w układzie komunikacyjnym miasta (10 pkt. - 14,3%). W ten sposób preferowane są ulice, które będą wykorzystane przez większą liczbę użytkowników.

  • Taką samą punktację (10 pkt. - 14,3%) ustalono dla kryterium "Stopień zainwestowania terenu przyległego". Kryterium to daje preferencje dla ulic, które będą bardziej efektywnie wykorzystane.

  • Ważne jest również kryterium "zobowiązania Miasta" - 10 pkt. Obejmuje ono zobowiązania zaciągnięte z tytułu podjętych uchwał o scaleniu gruntów.

  • Pozostałe kryteria premiują ulice przygotowane do realizacji, zarówno pod względem własności terenu, jak i projektowym oraz umieszczone w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

Punktacja dla poszczególnych ulic została ustalona w oparciu o kryteria uzgodnione przez radnych z Komisji Gospodarki Komunalnej, z uwzględnieniem poprawki wniesionej przez komisję.

Kolejność realizacji poszczególnych ulic opracowano wyłącznie na podstawie liczby uzyskanych punktów, w oparciu o ustalone kryteria punktacji. Program ustala kolejność realizacji ulic w okresie 5 lat, od 2012 do 2016 roku włącznie.

W tabeli wyników Programu ulice podzielono na trzy grupy:

  • Grupa I – realizacja w ramach Programu bez ścisłego określania terminu (w latach 2012 – 2016) - ulice: Meblowa, Browarna wraz z przedłużeniem do ulicy Nowogrodzkiej i Zawadzka - przedłużenie do Szosy do Mężenina.

  • Grupa II – realizacja z określeniem terminu - ulice, które uzyskały największą liczbę punktów, a ich realizacja jest możliwa w ciągu jednego roku

  • Rezerwa

 

Przy opracowywaniu Programu założono, że roczne koszty realizacji ulic w Grupie II, dla której określono lata budowy, wyniosą około 5,0 mln zł. Na realizację ulic z Grupy I (Browarna, Meblowa i Zawadzka) trzeba przeznaczyć około 16 mln złotych w ciągu pięciu lat realizacji programu.

Koszt realizacji wszystkich ulic istniejących i planowanych, gruntowych oraz o nawierzchniach tymczasowych, szacuje się na około 75,5 mln zł. Wszystkie koszty budowy określone w tabelach są kosztami szacunkowymi, ustalonymi na podstawie wskaźników określonych na podstawie cen uzyskiwanych w przetargach na budowę ulic o podobnych parametrach. Dokładniejsze określenie kosztów będzie możliwe dopiero po wykonaniu projektów budowlanych. Podane koszty uwzględniają oprócz budowy nawierzchni ulic, także budowę oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej.

 

Grupa I – realizacja w ramach Programu bez ścisłego określenia terminu (w latach 2012 - 2016)

Nazwa ulicy

Klasa drogi

Długość ulicy w metrach

Koszty realizacji w tys. zł

Uzyskane punkty

Browarna

L

920

5500

47

03KD-G – ul. Meblowa

G

1510

5900

39

KDG1 przedłużenie ul. Zawadzkiej

G

1090

4800

30

Razem

3520

16200

 

 

Grupa II – realizacja z określeniem terminu

Nazwa ulicy

Klasa drogi

Długość ulicy w metrach

Koszty realizacji w tys. zł

Uzyskane punkty

Budowa – rok 2012

Żabia

D

652

800

58*

Polna

D

589

550

36**

Krzywa

D

392

370

31***

Staszica

D

295

390

31****

Przemysłowa

D

485

1380

53

Łącznik Spokojnej i Żabiej

D

35

70

44

Akademicka

D

332

710

40

Razem rok 2012

2780

4270

 

Budowa – rok 2013

01KL (tereny przy ul. Żabiej)

L

670

1840

39

Zamiejska

L

130

260

35

Kamienna

D

436

800

35

Miodowa

D

89

120

34

Wąska

D

330

650

33

Szafirowa

D

107

160

31

Sosnowa

D

106

140

31

Turkusowa

D

108

160

31

Poprzeczna

D

161

240

31

Rubinowa

D

127

180

31

Kanarkowa (1KDD wg planu)

D

172

290

31

Piwna

D

125

170

31

Razem rok 2013

2561

5010

 

Budowa – rok 2014

Wiosenna

D

1035

2660

30

Nowogrodzka – sięgacz (02KDD wg planu)

D

213

320

29

04KD-L (przy „Bawełnie”)

L

655

1860

29

Strusia

D

95

230

27

Razem rok 2014

1998

5070

 

Budowa – rok 2015

KDL1 (Zawady Przedmieście)

L

840

1960

27

04KL (tereny przy ul. Żabiej)

L

450

1320

27

Zawady Przedmieście

D

734

1960

27

Razem rok 2015

2024

5240

 

Budowa – rok 2016

Ptasia

D

140

200

26

Piaski

D

914

1860

26

Piaskowa

D

301

400

26

Stawowa

D

201

280

26

Pawia

D

191

380

26

KD (teren byłej rezerwy pod kolej – od ul. Sikorskiego do ul. Wojska Polskiego)

D

530

980

24

Aleja Legionów – sięgacz

D

126

170

24

Podleśna

D

251

520

24

Razem rok 2016

2654

4790

 

* ujęta w planie inwestycji na 2011r. - 70.000 zł. Koszty pomniejszono o plan roku 2011
** ujęta w planie inwestycji razem z ul. Staszica na 2011r. - 500.000 zł. Koszty pomniejszono o plan roku 2011
*** ujęta w planie inwestycji na 2011 r. - 70.000 zł. Koszty pomniejszono o plan roku 2011
**** ujęta w planie inwestycji na 2011 r. razem z ul. Polną – 500.000 zł. Koszty pomniejszono o plan roku 2011 w poz. ul. Polna.

 

Rezerwa

Nazwa ulicy

Klasa drogi

Długość ulicy w metrach

Koszty realizacji w tys. zł

Uzyskane punkty

03KL (tereny przy ul. Żabiej)

L

425

1270

22

036KDD (Starówka)

D

125

250

21

Słowikowa (3KDD i 01 KDD wg planów)

D

232

340

21

Chmielna

D

66

140

20

3KDL (Os. Wschód)

L

660

1440

20

Torfowa

D

125

190

20

Modrzewiowa

D

456

1250

19

Pułkowa

D

350

510

19

04KL (Tereny przy ul. Żabiej)

L

185

370

19

05KL (Tereny przy ul. Żabiej)

L

230

460

19

01KD (Tereny przy ul. Zabiej)

D

190

340

19

Razem rezerwa

3044

6560

 

Program nie obejmuje odcinków dróg, które będą realizowane przez inwestorów galerii handlowych oraz ulic, które znajdują się w planie inwestycji budżetu miasta na 2011 rok i w tym roku zakończy się ich realizacja.

Materiały na najbliższą sesję Rady Miejskiej, dotyczące Programu Budowy Ulic można znaleźć na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

2011-08-22 08:53 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED