Konsultacje społeczne dotyczące Łomżyńskiej Strategii Elektromobilności

Strona główna » Informacje praktyczne » Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące Łomżyńskiej Strategii Elektromobilności

Od 28 lutego do 5 kwietnia mieszkańcy Łomży będą mogli proponować rozwiązania służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń w mieście w zakresie tzw. zrównoważonej mobilności. Tym samym włączą się w tworzenie Łomżyńskiej Strategii Elektromobilności. Przygotowanie projektu poprzedzą kilkuetapowe konsultacje społeczne.

Celem przedsięwzięcia jest zmiana jakości powietrza i środowiska naturalnego na terenie miasta Łomża i sąsiednich gmin, a przez to podniesienie jakości życia mieszkańców, poprzez wzrost wykorzystania zeroemisyjnych środków transportu, w szczególności  w transporcie publicznym.

Strategia elektromobilności realizować ma działania min. w zakresie:
- zwiększenia zrównoważonej mobilności mieszkańców – transportu publicznego, prywatnego, rowerowego i komunikacji pieszej służącej ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń;
- rozwoju niskoemisyjnego transportu publicznego - modernizacja taboru i zakupienie niskoemisyjnych pojazdów;
- rozwoju sieci transportu publicznego - transport autobusowy i rowerowy;
- rozwoju sieci wypożyczalni i infrastruktury dla pojazdów niskoemisyjnych (samochody, rowery);
- zmniejszenia udziału indywidualnego transportu samochodowego;
- działań edukacyjnych i informacyjnych mających na celu zmniejszenie udziału indywidualnego transportu samochodowego w bilansie transportowym miasta;
- wdrażania inteligentnych systemów sterowania ruchem i zarządzania komunikacją zbiorową;
- wdrażania stref ograniczonego ruchu, mechanizmów preferencji pojazdów niskoemisyjnych;
- wdrażania rozwiązań sprzyjających rozwojowi komunikacji rowerowej i pieszej.

Strategia ma zapewnić również poprawę jakości świadczenia usług transportu zbiorowego przez:
- prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju miasta, ukierunkowanej na unikanie niepotrzebnego wzrostu mobilności, polityki transportowej, zmierzającej do uzyskania równowagi między transportem publicznym a samochodem osobowym;
- prowadzenie polityki ekologicznej promowania transportu publicznego o napędzie nieszkodliwym dla środowiska, dostępnego dla wszystkich użytkowników, również dla osób niepełnosprawnych;
- prowadzenie polityki konkurencyjności zapewniającej otwieranie rynku usług przewozowych.

W ramach Strategii, zdiagnozowany zostanie aktualny stan jakości powietrza w mieście, zbadany zostanie stan systemu komunikacyjnego oraz systemu energetycznego. Wnioski z tych analiz przełożą się na określenie konkretnych działań jakie Miasto Łomża zamierza podjąć, aby nastąpiła poprawa jakości powietrza i środowiska naturalnego na terenie miasta Łomża, a przez to podniosła się jakość życia mieszkańców.

Konsultacje społeczne będą służyć m.in. dokonaniu ustaleń odnośnie korzystania przez mieszkańców z transportu indywidualnego/publicznego (częstotliwość, zasięg itp.); poznaniu potrzeb mieszkańców, jeśli chodzi o rozmieszczenie stacji ładowania, zachęt do zakupu pojazdu elektrycznego, jak również poznaniu opinii mieszkańców na temat planowanych do wdrożenia ww. rozwiązań w zakresie wspierania elektromobilności.

Aby zapewnić jak najszerszy udział mieszkańców w tworzeniu Strategii zaplanowano wieloetapowe konsultacje społeczne, które będą obejmowały:
-otwarte spotkanie z mieszkańcami
-warsztaty z mieszkańcami i liderami Łomży dotyczące planowania procesu współdecydowania z udziałem ekspertów,
-badanie ankietowe,
-konsultacje pisemne.

Harmonogram procesu konsultacji:
Etap I - Akcja informacyjna: 13 lutego – 27 lutego 2020 r.
Etap II - Projektowanie: 28 lutego – 13 marca 2020 r.
- Warsztaty planowania procesu współdecydowania, definiowanie działań z mieszkańcami i liderami z udziałem ekspertów.
- Ankieta elektroniczna i pisemna  
Etap III - Opracowanie: Konsultacje projektu: 16 marca – 5 kwietnia 2020 r.
- Spotkanie z mieszkańcami
- Pisemne zgłaszanie uwag do projektu  
Etap IV - Edukacja dla wdrażania: Publikacja raportu, przedłożenie projektu Strategii: do 15 kwietnia 2020 r.

Ogłoszenie o konsultacjach opublikowane zostało na stronie internetowej www.lomza.pl (załącznik pod artykułem), w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży, Pl. Stary Rynek 14.

Informacje: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Łomży, srodowisko@um.lomza.pl, tel. 86 2156794

Łomżyńska Strategia Elektromobilności dofinansowana jest z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Program Priorytetowy Ochrona atmosfery GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.

2020-02-13 14:42 Opublikował: Anna Sobocinska

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=9937.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED