Poszukiwany pracownik na zastępstwo

Strona główna » Aktualności

Poszukiwany pracownik na zastępstwo

W związku z awansem na stanowisko zastępcy Prezydenta Miasta Łomża i powstałym wakatem, poszukiwana jest osoba na zastępstwo na samodzielnym stanowisku pracy ds. nadzoru właścicielskiego. Zainteresowanych prosimy o przesyłanie swojego CV na adres mailowy portal@um.lomza.pl do dnia 15 lutego br. do godz. 15:00. Wymagane wykształcenie wyższe magisterskie.

Szczegółowe obowiązki pracownika:
1. Zapewnienie Prezydentowi Miasta warunków do realizacji praw i obowiązków organu założycielskiego w stosunku do spółek miejskich, a w szczególności:
1) obsługa administracyjno - organizacyjna Prezydenta w zakresie pełnienia funkcji organu założycielskiego,
2) prowadzenie baz danych ekonomiczno-finansowych i formalno-prawnych spółek, monitorowanie ich działań, opracowywanie zestawień, analiz, podsumowań, raportów i sprawozdań.
2. Pełnienie funkcji pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. nadzoru właścicielskiego, a w tym w szczególności:
1) uczestniczenie w charakterze pełnomocnika Prezydenta Miasta w Zgromadzeniach Wspólników,
2) monitorowanie sytuacji finansowej i organizacyjnej spółek miejskich - opiniowanie ich planów rzeczowo-finansowych, koncepcji organizacji i działania, odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne oraz przedkładanie Prezydentowi w tym zakresie stosownych wniosków,
3) opracowywanie projektów aktów prawnych i prowadzenie spraw z zakresu zbycia udziałów, dokapitalizowania, przekształceń, restrukturyzacji, łączenia lub likwidacji miejskich jednostek organizacyjnych,
4) współudział w przygotowywaniu i opiniowanie projektów i zmian umów, regulaminów i statutów spółek miejskich,
5) opracowywanie lub opiniowanie założeń ekonomicznych dla nowych podmiotów, których celem jest realizacja zadań własnych i zleconych Miasta, w formie spółek prawa handlowego,
6) współpraca przy realizowanych przez Miasto projektach w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego,
7) przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania w zakresie działania nadzoru właścicielskiego.

2019-02-11 12:51 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED