Prezydenckie nagrody kultury rozdane

Strona główna » Aktualności

Prezydenckie nagrody kultury rozdane

Prezydenckie nagrody kultury rozdane
Laureaci tegorocznych nagród kultury
O tym, że Łomża kulturą stoi wiadomo nie od dziś. W Teatrze Lalki i Aktora w Łomży odbyło się uroczyste wręczenie dorocznych nagród za szczególne dokonania w dziedzinie kultury za 2018 rok. Pamiątkowe statuetki – obok prezydenta miasta Mariusza Chrzanowskiego – wręczali m.in. poseł na Sejm RP Bernadeta Krynicka i wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś.

- Jest to dobry moment, aby podziękować osobom zaangażowanym w działalność kulturalną. Na wyróżnienia pracowały one nie tylko przez ostatni rok, ale od wielu lat. W naszym mieście mamy takich osób sporo. Są to często ludzie o bardzo mocnych charakterach, wyraziści, dzięki którym miasto jest bardzo dobrze postrzegane, zarówno wśród mieszkańców, jak i na zewnątrz – mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. Jak dodaje nagrody otrzymały osoby działające na różnych płaszczyznach. - Ludzi kultury trzeba doceniać. Tak naprawdę nie ma żadnych granic i ta nagroda przyznawana jest nie tylko tym, którzy są znani szerszej publiczności, ale otrzymują ją również osoby tworzące w zaciszu swoich pracowni czy gabinetów – podkreśla włodarz.

Nagrody zostały rozdane już po raz czternasty. Kapituła, spośród jedenastu wniosków, rekomendowała pięcioro kandydatów, których prezydent Mariusz Chrzanowski uhonorował równorzędnymi nagrodami finansowymi w wysokości 4 200 zł i ceramicznymi statuetkami lotników z kamieniczkami Starego Rynku. Zaprojektowała i wykonała je łomżyńska artystka Ewa Skłodowska.

Nagrodzeni zostali:

Teresa Matuszelańska - działalność na polu kultury i szeroko rozumianej edukacji artystycznej rozpoczęła jeszcze w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Ukończyła tkactwo w supraskim Liceum Plastycznym i pedagogikę kulturalno-oświatową na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadziła zajęcia plastyczne dla dzieci i dorosłych, najpierw w domu kultury w Wysokiem Mazowieckiem, potem nieprzerwanie w Łomży (Wojewódzki Dom Kultury, Regionalny Ośrodek Kultury oraz Klub Wojskowy). Skupiła wokół siebie liczne grono twórców amatorów, dla których organizowała warsztaty, plenery i wystawy. Wraz z podopiecznymi brała udział w licznych konkursach i przeglądach, również krajowych. Była często nagradzana na ogólnopolskich konkursach "Military Art." organizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Od 2004 r. w Klubie Wojskowym prowadzi zajęcia z tkactwa, organizuje także plenery i wystawy. Dwadzieścia pięć lat temu współzałożyła Galerię N. Połączyła dwie instytucje – Regionalny Ośrodek Kultury i Klub Garnizonowy, by móc prezentować prace twórców nieprofesjonalnych z Łomży i całego kraju. Będąc od piętnastu lat na emeryturze cały czas tworzy, wystawia, zachęca innych do twórczości, organizuje wiele działań i wspiera innych. Jej działalność została doceniona odznaczeniami: zasłużony działacz kultury, Zasłużony dla Województwa Łomżyńskiego, Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Zygmunt Zdanowicz - z zawodu i powołania jest nauczycielem. Pracę w szkole rozpoczął w połowie lat 50. ubiegłego stulecia. W 1978 roku został dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Szkołą kierował aż do przejścia na emeryturę w 2004 roku. Umiejętność kierowania gronem pedagogicznym, dbania o infrastrukturę zabytkowej materii szkoły łączył z dbaniem o wysoki poziom nauczania i kształtowania patriotycznego wychowanków. Wzorów miał wiele, wśród absolwentów i nauczycieli szkoły. Drugim żywiołem, któremu poświęcał i nadal poświęca czas i energię jest praca społeczna dla Łomży, jego rodzinnego miasta. Od czterdziestu lat jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, a od 20-tu Prezesem Zarządu Głównego Towarzystwa. Tu w pełni pokazuje swoje umiejętności organizacyjne i bezinteresowność w działaniu. Działalność TPZŁ, które w 2018 roku świętowało 60-lecie i które ma 14 oddziałów w kraju i zagranicą, jest bardzo szeroka i różnorodna. Powszechnie znane są kwesty na rzecz ratowania zabytków najstarszej, łomżyńskiej nekropolii oraz liczne wydawnictwa, w tym regularne edycje roczników "Ziemia Łomżyńska" i kwartalników "Wiadomości Łomżyńskie". Prezes z gronem współpracowników dba, by pamięć o naszym mieście była utrwalana i przekazywana następnym pokoleniom. Plony konkursów literackich, fotograficznych czy prace naukowe tworzą bogate zbiory wspomnień, dokumentów, archiwaliów. Sam, będąc autorem licznych artykułów poświęconych historii i ludziom ziemi łomżyńskiej, wnosi dodatkowy wkład w dokumentowanie i wzbogacanie dziedzictwa kulturalnego Łomży, naszej Małej Ojczyzny.

Maria Bauchrowicz-Tocka - nosi zaszczytny tytuł doktora historii. Z zamiłowania i profesji bada dzieje Łomży, zwłaszcza te z pierwszej połowy XX wieku. Wiedzę o tamtych czasach czerpie głownie z ówczesnej prasy łomżyńskiej i chętnie dzieli się nią na łamach teraźniejszych gazet – głownie "Tygodnika Kontakty" i "Wiadomości Łomżyńskich". Dzięki jej popularyzatorskim artykułom, można bliżej poznać ważne i codzienne wydarzenia naszego miasta sprzed stu lat oraz życiorysy zacnych łomżan i łomżanek, którzy w sposób znaczący zapisali się na kartach polskiej kultury, polityki, nauki. Umiejętnie łączy pracę dziennikarską z pracą naukową i działalnością społeczną. Bada i opisuje sprawy bieżące równie wnikliwie, jak te zapisane kiedyś przez innych. Nie jest jej obojętne to, co wokół się dzieje. Jest członkinią licznych rad i stowarzyszeń, m.in. Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, Towarzystwa Kultury Języka, Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Instytutu Studiów Kobiecych, Krajowego Klubu Reportażu. Jest autorką licznych artykułów naukowych, a ostatnim i być może największym dotychczasowym jej dziełem jest monografia zatytułowana "Łomża i region na łamach polskiej prasy łomżyńskiej okresu międzywojennego". Ta, licząca bez mała pół tysiąca stron księga, będzie zapewne służyła jako podręcznik akademicki studentom dziennikarstwa i komunikacji społecznej, a zarazem krzewiła wiedzę o naszym mieście na uniwersytetach.

Katarzyna Kuklińska - zrobi wszystko by dotrzeć do ludzi niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, chociaż sama musi codziennie pokonywać wiele barier związanych z własną niepełnosprawnością. Jest założycielką i prezesem Fundacji Ludzi Aktywnie Naznaczonych "Ja i Ty", której celem jest popularyzowanie aktywnych form spędzania czasu poprzez angażowanie, w projekty kulturalno-artystyczne, społeczeństwa, a zwłaszcza środowiska osób niepełnosprawnych. To także inicjatorka wielu akcji i działań opartych na kulturze i sztuce, które wzmacniają psychospołeczne funkcjonowanie oraz poczucie własnej wartości ludzi dotkniętych chorobą lub niepełnosprawnością. Ponadto jest założycielką klubu literacko-recytatorskiego Carpe Diem, który powstał w 2010 roku, jako efekt spotkania grupy osób zainteresowanych poezją i muzyką. Jest inicjatorką łomżyńskiej edycji Europejskiego Festiwalu Sztuk Wszelakich – "Łomża Ja i Ty". Odbyło się już 6 edycji tego wydarzenia, łączącego różne działania i dyscypliny artystyczne oraz integrującego środowiska osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa. Festiwal ten stał się ważnym i trwałym wydarzeniem kulturalnym w naszym mieście. Działając w ramach Fundacji "Ja i Ty" i klubu Carpe Diem włącza się w inne wydarzenia kulturalne, takie jak "Noc Muzeów", pokazy muzycznie uzdolnionych uczniów, zajęcia taneczne, warsztaty artystyczne itp. Jej aktywność społeczna nie kończy się na działalności na polu kultury i sztuki. Podejmuje i realizuje wiele przedsięwzięć edukacyjnych i rekreacyjno-sportowych na rzecz dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, ludzi  zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Witold Długozima - miłość do poezji i upór w jej propagowaniu zawładnęły jego życiem. W 1980 roku założył Teatrzyk Żywego Słowa "Logos", który działał w Ognisku Pracy Pozaszkolnej, potem przy Szkole Podstawowej nr 4, a od 1997 roku do dziś w Klubie Wojskowym, wówczas Garnizonowym. W 2003 roku powołał Stowarzyszenie Kultury i Oświaty "Logos", by móc pozyskiwać jakiekolwiek środki na swoją działalność. Jego świat kręci się wokół poezji i żywego słowa. Jest inicjatorem konkursu recytatorskiego polskiej poezji współczesnej, którego 34. edycja będzie miała miejsce w tym roku. Zorganizował 23 edycje konkursu pod nazwą "Uśmiechnięte strofki", adresowanego do najmłodszych recytatorów oraz 15 razy konkurs "Miejsce na wiersz", gdzie recytatorzy z północno-wschodniej Polski oraz Litwy, Białorusi i Ukrainy prezentują utwory poetów ze swego regionu. Jego najnowszą inicjatywą jest konkurs im. Simony Kossak "Cztery pory roku". Promocja poezji w jego wydaniu to również udział z własnym zespołem w konkursach, w tym ogólnopolskich (często z sukcesami), a także w "spotkaniach papieskich" w Warszawie poświęconych Janowi Pawłowi II oraz innych wydarzeniach literackich. Jest autorem ponad stu scenariuszy poetyckich, dzięki którym włącza się w życie kulturalne Łomży, regionu i kraju. Współpracuje z licznymi instytucjami, szkołami i profesjonalnymi teatrami. Dba o to, by młodzi miłośnicy poezji mieli możność kontaktu z twórcami. Zorganizował wiele biesiad poetyckich, gdzie gośćmi byli m.in. Ernest Bryll, ks. Jan Twardowski, Joanna Kulmowa, Henryk Gała, Jan Kulka, Jan Leończuk, Wiesław Szymański i wielu innych. Człowiek skromny, skromnie żyjący. Opisaną wcześniej działalność prowadzi całkowicie społecznie, poświęcając wiele czasu na pozyskanie nawet niewielkiego wsparcia na realizację licznych przedsięwzięć. Dzięki własnej życzliwości zdobywa życzliwość innych. Przez prawie czterdzieści lat mozolnej pracy zainteresował poezją ponad 860 recytatorów i członków Teatrzyku Żywego Słowa "Logos", promował licznych poetów i dbał, by poezja była jak najbardziej popularna.

Uroczystość wręczenia prezydenckich nagród kultury uświetnił recital Marka Gałązki, popularyzatora twórczości Edwarda Stachury i interpretatora oraz wykonawcy piosenek do jego wierszy.

2019-01-24 18:09 Opublikował: Grzegorz Daniluk

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED