Trwa nabór uczestników do udziału w Projekcie "Reagujmy na przemoc"

Strona główna » Aktualności

Trwa nabór uczestników do udziału w Projekcie "Reagujmy na przemoc"

Prezydent Miasta Łomża informuje o naborze osób do Projektu: "Reagujmy na przemoc" realizowanego przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem Projektu jest rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Miasta Łomży, zwłaszcza do tych, którzy nie zetknęli się z problemem przemocy.

Rekrutacja do uczestnictwa w Projekcie prowadzona jest od 01.08.2017 r. do 30.09.2017 r.

1. Wykłady:
-  „Rozpoznawanie przemocy w rodzinie i reagowanie na przemoc”
-  „Zagrożenia i skutki związane z przemocą w rodzinie”
-  „Prawidłowe metody wychowawcze"
-  „Zapobieganie stosowaniu przemocy w rodzinie”
- „Pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie i zagrożonym przemocą w rodzinie. Reagowanie na przemoc”
Wykłady będą trwały po 90 min, zostaną przeprowadzone przez psychologów Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz zaproszonych gości. Celem wykładów jest przekaz nowej wiedzy i zwiększanie świadomości w zakresie rozpoznawania problemu przemocy; m.in. form przemocy, definicji prawnej, mechanizmów przemocy, sytuacji psychologicznej ofiar przemocy, procesu wiktymizacji i metod ochrony przed przemocą w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Spotkania mają na celu przekaz nowej wiedzy w zakresie zagrożeń psychologicznych i fizycznych będących następstwem przemocy oraz skutków psychologicznych, poznawczych i behawioralnych w sferze norm i wartości dla ofiary przemocy i jej otoczenia. Zostanie przeprowadzona edukacja z zakresu promowania właściwych metod reagowania w sytuacjach trudnych i promowania prawidłowych postaw rodzicielskich.

2. Warsztaty psychologiczne:
-  „Wychowanie bez przemocy”
-  „Zapobieganie przemocy w bliskich związkach wśród młodzieży”
Warsztaty trwające po 2 godziny przeprowadzone zostaną przez psychologa Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Warsztaty dedykowane są dla osób posiadających dzieci w wieku szkolnym, które nie stosują przemocy. Warsztaty mają na celu przekaz wiedzy i naukę nowych umiejętności z zakresu prawidłowego rodzicielstwa w celu wzbogacenia repertuaru metod wychowawczych oraz zapoznanie  z tematyką form przemocy w bliskich związkach u młodzieży i nauka metod reagowania na sytuacje zagrażające przemocą. Zostaną wydane zaświadczenia uczestnictwa w warsztacie oraz serwis kawowy. W warsztatach będą mogły wziąć udział osoby z otoczenia uczestniczek Programu oraz mieszkańcy Miasta, w tym mężczyźni.

3. Kurs samoobrony dla kobiet:
Kurs ma na celu nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności obrony w sytuacjach kryzysowych. Kurs przeprowadzony zostanie przez osoby uprawnione. Przewiduje się wydanie zaświadczeń uczestnictwa w kursie.

4. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej:
Kurs ma na celu nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych w przypadku zagrożenia zdrowia i życia. Kurs przeprowadzony zostanie przez osoby uprawnione. Przewiduje się wydanie zaświadczeń uczestnictwa w kursie.

Osoby chętne do udziału w Projekcie zapraszamy do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży ul. Wojska Polskiego 161 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00; tel. 86 216 98 20.


tekst: OIK

2017-08-11 07:31 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED