Zmiany w bezpłatnych i ulgowych przejazdach MPK

Strona główna » Aktualności

Zmiany w bezpłatnych i ulgowych przejazdach MPK

Bezpłatnie jeździć autobusami MPK będą mogli nadal pracownicy przedsiębiorstwa, ulgi utracili natomiast najbliżsi członkowie ich rodzin. Nieodpłatnie z komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta będą mogli korzystać kombatanci i osoby będące ofiarami represji wojennych. Uchwała, którą 22 stycznia podjęli łomżyńscy radni, wprowadza też istotną zmianę – z ulg w przejazdach będą mogły korzystać tylko osoby zameldowane w mieście Łomża, z wyjątkiem uczniów łomżyńskich szkół i osób korzystających z ulg ustawowych.

Mimo wniosku MPK o podniesieniu wieku uprawniającego do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską do 75 lat, Prezydent Miasta Łomża, biorąc pod uwagę negatywny aspekt społeczny odebrania nie tak dawno uzyskanego przywileju, zaproponował pozostawienie tego wieku na poziomie 70 lat.

Uchwała ustanawia ulgę na miesięczne bilety elektroniczne dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny w wysokości 50% dla osób korzystających z biletów normalnych i 75% dla osób uprawnionych do korzystania z biletów ulgowych. Aby ulgi zaczęły obowiązywać, najpierw radni muszą przyjął uchwałę w sprawie ustalenia wysokości cen biletów komunikacji miejskiej (Karta Dużej Rodziny wprowadza bilety „ćwiartkowe”). Przed podjęciem uchwały, zmiany w cenniku zaopiniują związki zawodowe.


Uchwała Nr 409/XLVIII/14
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 22 stycznia 2014 r.
w sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży
Na podstawie art. 18 ust. 1  w związku z art. 7  ust.1, pkt 4  ustawy z dnia 8  marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 594; zm. poz.645) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów w granicach administracyjnych miasta Łomży są uprawnieni:
a) posłowie i senatorowie – na podstawie ważnej legitymacji posła lub senatora,
b) radni Rady Miejskiej Łomży – na podstawie ważnej legitymacji radnego,
c) kombatanci i osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – na podstawie legitymacji kombatanckiej,
d) dzieci do lat 4  – na podstawie oświadczenia rodziców (opiekunów) lub w przypadku wątpliwości dokumentu potwierdzającego wiek dziecka,
e) pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży – na podstawie biletu wolnej jazdy,
f) umundurowani (na służbie) funkcjonariusze Straży Miejskiej, umundurowani żołnierze służby zasadniczej do stopnia starszego kaprala włącznie z wyłączeniem osób odbywających zastępczą służbę wojskową lub nadterminową służbę wojskową oraz umundurowani funkcjonariusze Policji i Żandarmerii Wojskowej – na podstawie legitymacji służbowej lub książeczki wojskowej,
g) pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Łomży w trakcie pełnienia obowiązków służbowych – na podstawie identyfikatora,
h) inwalidzi wojenni i wojskowi, których inwalidztwo powstało w związku ze służbą wojskową oraz pełnoletni przewodnicy inwalidów wojennych i wojskowych zaliczonych do I grupy inwalidztwa – na podstawie legitymacji inwalidy wojennego (wojskowego) wydanej przez ZUS,
i) osoby uznane jako całkowicie niezdolne do pracy i/lub niezdolne do samodzielnej egzystencji lub uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym (I grupa inwalidzka) wraz z towarzyszącym im w czasie podróży jednym opiekunem (osoba pełnoletnia) – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej (stopień znaczny) lub orzeczenia (o stopniu niepełnosprawności, o całkowitej niezdolności do pracy i/lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, o zaliczeniu do I grupy inwalidów),
j) osoby niewidome i ociemniałe wraz z towarzyszącym im jednym opiekunem (osoba pełnoletnia lub pies przewodnik) – na podstawie ważnej legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub ważnej legitymacji Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej,
k) inwalidzi słuchu – na podstawie ważnej legitymacji Polskiego Związku Głuchych z wpisem o utracie słuchu,
l) zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi – na podstawie legitymacji Honorowego Dawcy Krwi o przyznaniu Odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I Stopnia wraz z dowodem osobistym,
m) osoby, które ukończyły 70 rok życia – na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu wskazującego datę urodzenia i zawierającego zdjęcie osoby uprawnionej,
n) dzieci i młodzież niepełnosprawna ucząca się w szkołach i placówkach określonych w ustawie o systemie oświaty oraz opiekun przy przejazdach z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły, zakładu opieki zdrowotnej lub ośrodka rehabilitacji i z powrotem - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub orzeczenia o niepełnosprawności dziecka oraz zaświadczenia wydanego przez placówkę oświaty lub służby zdrowia dla opiekuna,
o) osoby będące właścicielami lub współwłaścicielami samochodu osobowego, które w Europejskim Dniu bez Samochodu lub innych dniach ustalonych przez Prezydenta Miasta będą miały przy sobie ważny dowód rejestracyjny i prawo jazdy,
p) pasażerowie linii specjalnych na trasach i warunkach określonych przez Prezydenta Miasta.
2. Do korzystania z przejazdów z ulgą 50 % w granicach administracyjnych miasta Łomży są uprawnieni:
a) emeryci, którzy ukończyli: kobieta - 60 lat, mężczyzna – 65 lat, na podstawie ważnej legitymacji emeryta wraz z dowodem osobistym,
b) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i dziennych ponadgimnazjalnych do ukończenia 22 roku życia – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej,
c) studenci szkół wyższych (z wyjątkiem słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich) do 26 roku życia – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej),
d) dzieci od lat 4  do 7  – na podstawie oświadczenia rodziców (opiekunów) lub w przypadku wątpliwości dokumentu potwierdzającego wiek dziecka, .
e) bezrobotne osoby niepełnosprawne zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, według symbolu: 01-U, 02-P, 05-R, 10-N, w przejazdach na cykliczne zabiegi lecznicze, rehabilitacyjne i zajęcia terapeutyczne, z miejsca zamieszkania do zakładu opieki zdrowotnej, ośrodka rehabilitacji, ośrodka terapeutycznego i z powrotem – na podstawie następujących dokumentów: ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej wraz z zaświadczeniem zakładu opieki zdrowotnej świadczącego powyższe usługi o korzystaniu z okresowych cyklicznych zabiegów rehabilitacyjnych, leczniczych, terapeutycznych, zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzającego fakt pozostawania bez zatrudnienia lub zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, lub legitymacji ZUS o przyznaniu renty socjalnej.
3. Uprawnienia do ulgowych przejazdów przysługuje również innym osobom niewymienionym w ust.1 jeżeli wynika to z przepisów szczególnych.
4. Do korzystania z biletów miesięcznych, szkolnych z ulgą 50 % w granicach administracyjnych miasta Łomży są uprawnione osoby wymienione w ust. 2, pkt b, c.
5. Ustanawia się ulgę na miesięczne bilety elektroniczne dla posiadaczy karty „Dużej Rodziny” w wysokości 50% dla osób uprawnionych do korzystania z biletów normalnych i 75% dla osób uprawnionych do korzystania z biletów ulgowych. Definicja Karty Dużej Rodziny wynika z uchwały nr 362/XLIII/13 z dnia 25 września 2013 r. Rady Miejskiej Łomży w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Łomża Programu „Karta Dużej Rodziny”
§ 2. Uprawnienia do ulgowych i bezpłatnych przejazdów w granicach administracyjnych Łomży przysługują tylko osobom zameldowanym w Łomży (nie dotyczy uczniów szkół łomżyńskich oraz osób, którym przysługują ulgi ustawowe).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomży.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr 401/LXIII/06 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży oraz Uchwała Nr 151/XXVI/08 z dnia 27 lutego 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr 401/LXIII/06 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2014-01-22 14:25 Opublikował: Anna Sobocinska

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED