Konkurs ofert w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Strona główna » Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzeniem Nr 290/13 z dnia 31 grudnia 2013 roku Prezydent Miasta Łomży ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2014 rok.

 

REGULAMIN

 

otwartego konkursu ofert na na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2014 rok” ogłoszonego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / tekst jednolity Dz.U. Z 2010 r . Nr 234, poz. 1536/.

Zlecenie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

I. RODZAJ ZADANIA:

 

Kryteria jakim powinny odpowiadać programy profilaktyczne realizowane w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2014 rok – określa załącznik nr 3 w/w programu.

 

1. Profilaktyka uniwersalna - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych. Zadanie numer:

 

1.Edukacja rodziców i wychowawców w zakresie pomocy młodzieży w utrzymaniu abstynencji i innych zagrożeń.

 

2.Wdrażanie w szkołach programów profilaktycznych dotyczących szkodliwości używania substancji psychoaktywnych i szkodliwości picia alkoholu.

 

3.Wspieranie ogólnopolskich i lokalnych kampanii edukacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej, promujących zdrowie, trzeźwość.

 

4.Dożywianie dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

 

5.Współpraca z lokalnymi środkami masowego przekazu (media) w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów patologii społecznych.

 

6.Szkolenia dla pracowników placówek oświatowych, oświatowo – wychowawczych, itp z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

 

7.Organizowanie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć (np:sportowych,kulturalnych etc.) jako alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami.

 

8.Ograniczanie dostępności alkoholu i substancji psychoaktywnych, poprzez promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia, szkolenia sprzedawców oraz kontrolę miejsc sprzedaży i podawania alkoholu.

 

 

 1. Profilaktyka selektywna- udzielanie szeroko rozumianej pomocy ( w tym pomoc psychospołeczna i prawna ) rodzinom z problemem alkoholowym gdzie również występuje przemoc domowa. Zadanie numer:

 

 1. Rozwój profesjonalnych form pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej ( dla dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym, narkomanią i przemocą w rodzinie).

 

 1. Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, w szczególności przeznaczonych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym, narkomanią i przemocą w rodzinie.

 

 1. Wspieranie działań Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

 

 1. Rozszerzenie ofert pomocy dla rodzin, które ponoszą konsekwencje wynikające z nadużywania alkoholu przez członka rodziny.

 

 1. Podejmowanie działań w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie (edukacja społeczności lokalnej; podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z ofiarami przemocy w rodzinie; itp)

 

6.Zastosowanie procedury "Niebieskiej Karty".

 

 

 1. Profilaktyka wskazująca - Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym jak i tym, które ukończyły terapię odwykową, ale mają problemy z utrzymaniem abstynencji. Zadanie numer:

 

 1. Zwiększenie niezbędnych oddziaływań terapeutycznych (dzieci, młodzież, dorośli).

 

 1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników placówek lecznictwa odwykowego, pracujących z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, ofiarami przemocy w rodzinie w tym z problemami alkoholowymi.

 

 1. Zwiększenie dostępności informacji o formach pomocy (osoby uzależnione, współuzależnione, ofiary przemocy, problemy alkoholowe, problemy narkomanii).

 

 1. Wspieranie organizacji pozarządowych i instytucji w zakresie realizacji zdrowego stylu życia dla osób po zakończonej terapii i trzeźwiejących alkoholików.

 

 1. Wspieranie rozwoju lecznictwa odwykowego.

 

 

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ:

 

510.000 zł / słownie: pięćset dziesięć tysięcy złotych /

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań określona jest w budżecie miasta

 

Dział 851 – Ochrona Zdrowia, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

 

 

§ 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych –80.000 zł /słownie: osiemdziesiąttysięcy złotych /

 

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 420.000, /słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych /

 

Dział 851 – Ochrona Zdrowia, Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

 

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 10.000 zł, /słownie: dziesięć tysięcy złotych / ( środki finansowe zabezpieczone są wyłącznie na programy z zakresu narkomanii )

 

 

 

 

 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

 

1.Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:

 

a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r Nr 234, poz.1536 /

 

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157,poz. 1240 /

 

c) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r./Dz. U. Nr 6, poz 25/,w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

 

d) Uchwały Nr 379/XLV/13 z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok

 

e) Zarządzenia nr 245/13 z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu miasta na 2014 rok

 

g) Uchwały Nr 397/XLVI/13 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2014 rok

 

h) w szczególności Załącznika nr 3 do Uchwały Nr 397/XLVI/13 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2014 rok – określający Kryteria jakim powinny odpowiadać programy profilaktyczne realizowane w ramach „ŁPPiRPAoPS na 2014 rok” .

 

2. Środki finansowe są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań na rzecz mieszkańców miasta Łomża.

 

3. Wysokość wnioskowanej dotacji nie może być wyższa niż środki finansowe określone w regulaminie konkursu.

 

4. Wysokość wnioskowanej dotacji nie może być większa niż 85 % całkowitych kosztów realizacji zadania.

 

5. Na każdy rodzaj zadania ( z zakresu profilaktyki uniwersalnej, profilaktyki selektywnej, profilaktyki wskazującej ) , podmiot uprawniony może złożyć tylko jedną ofertę.

 

 

6. Podmiot ubiegający się o dotację ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za prawidłową realizację zadania.

 

7. Podmiot ubiegający się o dotację musi samodzielnie zrealizować zadanie bez możliwości dalszego zlecania tego zadania.

 

8. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór jednej lub więcej ofert.

 

9. Złożenie oferty o dofinansowanie nie będzie równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej w ofercie.

 

10. Ostateczna decyzję i wysokość przyznanej dotacji podejmuje Prezydent Miasta Łomży po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert.

 

11. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie określonym w art. 11 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /tekst jednolity Dz.U. Z 2010 r Nr 234,poz.1536 /

 

 

 

 

 

 

 1. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 

1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 10 grudnia 2014 roku.

 

2. Odbiorcy realizowanych zadań: mieszkańcy miasta Łomży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży zagrożonej problemem alkoholowym, narkomanią i przemocą w rodzinie.

 

3. Niezależnie od wyboru rodzaju zadania, wszystkie oferty powinny byś zgodne z celem działań prowadzonych w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2014 rok

 

4. W ofercie należy uwzględnić podział na profilaktykę : uniwersalną,wskazującą,selektywną i określić rodzaj zadania (Program dostępny na stronie : www.um.lomza.pl /BIP)

 

5. Zadanie winno być wykonane z najwyższą starannością a podmioty, które to zadanie realizują powinny spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / tekst jednolity Dz.U. Z 2010r Nr 234,poz. 1536 / i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r./Dz. U. Nr 6, poz 25/, w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

 

6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Urzędem Miejskim w Łomży reprezentowanym przez Prezydenta Miasta a podmiotem wnioskującym.

 

7. W przypadku, gdy przyznana dotacja jest niższa, niż kwota wnioskowana w ofercie, przed zawarciem umowy oferent :

 

a) zobligowany jest przedłożyć aktualny, dostosowany do przyznanej dotacji kosztorys zadania ze względu na rodzaj kosztów i zweryfikowany opis realizacji zadania; kosztorys wraz z częścią opisową zadania stanowi załącznik do umowy.

 

b) może wycofać ofertę.

 

8. Prezydent Miasta Łomży może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku stwierdzenia :

 

a) gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,

 

b) podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych,

 

c) zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.Ofertę konkursową wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej, pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem (w miejsca wykropkowane należy wpisać rodzaj profilaktyki i numer zadania):

 

 

 

 

Urząd Miejski w Łomży

18 – 400 Łomża ul. Stary Rynek 14

 

,, KONKURS – Łomżyński Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2014 rok”

Profilaktyka …..... ( uniwersalna,selektywna, wskazująca ) Zadanie numer .............

NIE OTWIERAĆ

w nieprzekraczalnymterminiedo dnia 28 stycznia 2014r do godz : 15 30, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Stary Rynek 14 - Punkt Obsługi Klienta lub przesłać pocztą – o zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu Miejskiego lub data stempla pocztowego.

(Druk Oferty - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania / Dz.U.Nr 6,poz.25/ - do pobrania:

- na stroniewww.um.lomza.pl (BIP).

- w Urzędzie Miejskim w Łomży , Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia,Referat Zdrowia i Rozwiązywania Problemów Patologii Społecznej ul. Polna 16, pokój nr 7 )

 

2. Procedurą konkursową nie będą objęte oferty złożone po wskazanym terminie.

 

VI. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY

 

 1. Postępowanie konkursowe prowadzić będzie Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Łomży zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do Uchwały Nr 379/XLV/13 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

 

 1. W skład Komisji Konkursowej wchodzi trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta i minimum trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych, spośród niebiorących udziału w konkursie, zgodnie z § 13 pkt. 1 załącznika do Uchwały Nr 379/XLV/13 dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok

 

 1. Zgłoszeń przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej należy dokonywać pisemnie w terminie do dnia 28 stycznia 2014 roku do Urzędu Miejskiego w Łomży , Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, Referat Zdrowia i Rozwiązywania Problemów Patologii Społecznej 18-400 Łomża, ul. Polna 16, pokój nr 7.

 

 1. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa w terminie 14 dni licząc od dnia następującego po dniu upływu składania ofert.

 

 1. Komisja sporządza protokół i wstępnie kwalifikuje złożone oferty. Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości bądź odmowie podejmuje Prezydent Miasta.

 

 1. Oferty konkursowe zostaną sprawdzone pod względem formalnym.

 

 1. Oferty niekompletne, złożone na innych drukach i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Oferty, w których wkład osobowy, w tym koszt pracy wolontariatu przekracza 10 % jego środków własnych w stosunku do całości realizacji zadania podlegają odrzuceniu.

 

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:

 

a)złożone w zamkniętej i prawidłowo opisanej kopercie.

 

b) przygotowane na obowiązującym formularzu i prawidłowo wypełnione,

 

c) zawierające komplet niezbędnych załączników,

 

d) złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,

 

10. Do oferty należy dołączyć:

 

a)program profilaktyczny / zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku nr 3 Uchwały Nr 397/XLVI/13 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2014 rok - obowiązuje wszystkie podmioty biorące udział w konkursie. Rekomenduje się standardy jakości programów profilaktycznych, które zostały opracowane przez Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji, dostępne na stronie www.ore.edu.pl oraz programy rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

b) Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zobowiązane są załączyć: aktualny odpis z z rejestru (KRS) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

 

 

 

10.Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę :

 

a) możliwości realizacji zadania przez podmiot ubiegający się o dotację,

 

b) jakość działania i kwalifikacje osób / realizatorów /,

 

c) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,

 

d) deklarowana wielkość środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania (wysokość wnioskowanej dotacji z budżetu miasta nie może być większa niż 85 % całkowitych kosztów realizacji zadania).

 

e) analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi ubiegającemu się o dotację w latach ubiegłych. Pod uwagę będzie brana: rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków, a także informowanie odbiorców i społeczności lokalnej o dofinansowaniu zadania z budżetu miasta Łomży w,,w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej.''

 

VII. WYNIKI KONKURSU

 

 1. Opinia Komisji Konkursowej przedkładana jest Prezydentowi Miasta Łomży w terminie 30 dni licząc od dnia następującego po dniu upływu składania ofert.

 

 1. Prezydent Miasta Łomży, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji.

 

 1. Prezydent Miasta Łomży, niezwłocznie ogłasza wyniki rozstrzygniętego konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Stary Rynek 14 oraz publikację na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Łomżywww.um.lomza.pl

 

 1. Prezydent Miasta powiadamia oferentów o wyniku postępowania konkursowego i bez zbędnej zwłoki zawiera umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / tekst jednolity Dz.U. Z 2010 r Nr 234,poz.1536 /. Przekazanie dotacji nastąpi zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157,poz. 1240 /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH WYDATKOWANYCH W 2013 ROKU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH ŁOMŻYŃSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PATOLOGII SPOŁECZNEJ/ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM ORAZ POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

 

Wysokość środków zabezpieczonych w budżecie miasta : 510.000 zł , w tym:

 

Dział 851 – Ochrona Zdrowia, Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 400.000 zł

§ 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 100.000 zł

 

Dział 851 – Ochrona Zdrowia, Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii:

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 10.000 zł

 

 

 

LpNazwa oferentaNazwa zadania, Rodzaj profilaktyki nr zadania

Wysokość przyznanej dotacji w zł

 

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi , § 2820 – 400.000 zł

 

1

Stowarzyszenie Edukacyjno – Pomocowe ,, EMPATIA ''

18-400 Łomża, ul. M.Skłodowskiej-Curie 5

,, Trudna rodzina – trudne dzieciństwo ''

Profilaktyka I stopnia zadanie nr 1

Profilaktyka uniwersalna

20.000

2

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Łomży

18-400 Łomża,ul. Kołłątaja 8

 

,,Świat w butelce '' program profilaktyczny

Profilaktyka I stopnia zadanie nr 2

Profilaktyka uniwersalna

2.000

3

Bractwo Trzeźwości im. Św. Maksymiliana Kolbego

18-400 Łomża,ul. Krzywe Koło 3

Program profilaktyczny ,, Poznaj i umiłuj piękno życia ''

Profilaktyka I stopnia zadanie nr 2

Profilaktyka uniwersalna

2.000

4

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „NADZIEJA''

18-403 Łomża,ul. Zawadzka 55

,, Wyobraźnia liczona w promilach ''

Profilaktyka I stopnia zadanie nr 2

Profilaktyka uniwersalna

11.000

5

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Oddział Okręgowy w Łomży

18-400 Łomża,ul. Mickiewicza 12

 

Dożywianie dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych - Spotkanie wigilijne dla dzieci ze Środowiskowych Ognisk Wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łomży

Profilaktyka I stopnia zadanie nr 4

Profilaktyka uniwersalna

4.000

6

Stowarzyszenie Edukacyjno – Ekologiczne ED & ECO

18-400 Łomża,ul. Zatylna 10

,, Żyj zdrowo – bezalkoholowo ''

Profilaktyka I stopnia zadanie nr 5

Profilaktyka uniwersalna

15.000

7

Caritas Diecezji Łomżyńskiej

18-400 Łomża ul. Rybaki 1

,, Jestem jak Otylia Jędrzejczak ''

Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7

Profilaktyka uniwersalna

4.000

8

Łomżyńska Orkiestra Dęta

18-400 Łomża,ul. Przykoszarowa 22

,, Koniec nałogów – muzyka pomaga ''

Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7

Profilaktyka uniwersalna

14.600

9

,, Ja i Ty'' Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych

18-400 Łomża,ul. Por. Łagody 1/19

,, Warsztaty słowno – muzyczne ''

Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7

Profilaktyka uniwersalna

5.000

10

Kuźnia Stowarzyszenie Działań Twórczych Dzieci i Młodzieży

15-349 Białystok,ul. Dubois 25/39

,, Wersalinka – Międzynarodowa Młodzieżowa Orkiestra Dęta

Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7

Profilaktyka uniwersalna

13.000

11

Ludowy Klub Sportowy Narew – Kurpiewski Łomża

18-400 Łomża

ul. Szosa Zambrowska 1/27

,, Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży ''

,, Nie piję, nie palę, wolę stadion i gimnastyczną salę ''.

Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7

Profilaktyka uniwersalna

16.000

12

Uczniowski Klub Sportowy ,,Dziewiątka ''

18 – 400 Łomża, ul. Ks. Anny 18

,, Koszykówka = zdrowie ''

Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7

Profilaktyka uniwersalna

20.000

13

Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy ,,Olimpijczyk ''

18-400 Łomża,ul. Ks. Anny 18

Program szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcjach GUKS „Olimpijczyk” w Łomży

Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7

Profilaktyka uniwersalna

7.000

14

Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”

18-403 Łomża,ul. Niemcewicza 17

,, Sobą być dobrze żyć ''

Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7

Profilaktyka uniwersalna

7.000

15

Uczniowski Klub Sportowy ,, Technik ''

18-400 Łomża,ul. Zielona 21

,, Prowadzenie nieodpłatnych zajęć sportowych ( gry sportowe, siłownia, zapasy ) dla młodzieży w czasie wolnym od obowiązków szkolnych.''

Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7

Profilaktyka uniwersalna

7.000

16

Uczniowski Klub Sportowy ,, Żak '' przy Zespole Szkół Ogólnokształcących

18-400 Łomża,ul. Bernatowicza 4

,, Organizowanie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych jako alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież ''

Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7

Profilaktyka uniwersalna

13.000

17

Ludowy Łomżyński Klub Sportowy ,, Prefbet Śniadowo ''

18-400 Łomża,ul. Wojska Polskiego 113

,, Nie palę, nie piję i na sportowo żyję ''

Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7

Profilaktyka uniwersalna

5.000

18

Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy

18 – 400 Łomża,ul. Zjazd 18

,, Zabawa i sport bez używek ''

Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7

Profilaktyka uniwersalna

25.000

19

Uczniowski Klub Sportowy ,, Butterfly ''

18-400 Łomża,ul. Rycerska 2/73

 

,, Picie czy palenie ? Wybieram na basen chodzenie ''

Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7

Profilaktyka uniwersalna

7.000

20

Sportowy Klub Tenisa Stołowego

18-400 Łomża,ul. Plac Kościuszki 3

,, Organizowanie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć szkolnych z tenisa stołowego ''

Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7

Profilaktyka uniwersalna

11.000

21

Klub Sportowy ,, Agrobiznes ''

18-400 Łomża,ul. Studencka 19

,, Sport to nasza pasja – zajęcia z badmintona 2013 ''

Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7

Profilaktyka uniwersalna

4.000

22

Uczniowski Klub Sportowy ,, Herkules ''

18-400 Łomża,ul. Reymonta 9

,, Być sprawnym i zdrowym ''

Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7

Profilaktyka uniwersalna

5.000

23

Klub Sportowy ,, Łomżanie ''

18-400 Łomża,ul. Por. Łagody 12/12

,, Biegam, trenuję, rywalizuję - bo swoje zdrowie szanuję ''

Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7

Profilaktyka uniwersalna

4.000

24

Klub Uczelniany AZS Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

18-400 Łomża,ul. Akademicka 14

,, Kultura fizyczna atrakcyjnym sposobem na spędzenie czasu wolnego przez studentów i młodzież szkolną ''.

Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7

Profilaktyka uniwersalna

10.000

25

Uczniowski Klub Sportowy ,, Jedynka ''

18-400 Łomża,ul. Reymonta 9

,, Razem gramy w siatkówkę, razem dbamy o swoją główkę, a kiedy przychodzi zabawy czas to używki nie bawią nas .''

Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7

Profilaktyka uniwersalna

7.000

26

Uczniowski Klub Sportowy ,, Return ''

18-400 Łomża,ul. Senatorska 13

,, Przyjazny kort ''

Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7

Profilaktyka uniwersalna

7.000

27

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Łomżyńska Akademia Szachowa Leonardo

18-400 Łomża,ul. Woziwodzka 1

,, Organizowanie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami”

Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7

Profilaktyka uniwersalna

5.000

28

Uczniowski Klub Sportowy ,, Piątka ''

18-400 Łomża,ul. Polna 40a

,, Nauka – Sport – Zabawa – Wypoczynek ''

Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7

Profilaktyka uniwersalna

9.000

29

Łomżyński Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TĘCZA”

18-400 Łomża,ul. Sadowa 12

,, Zajęcia sportowe alternatywą uzależnień ''

Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7

Profilaktyka uniwersalna

9.000

30

Klub Szachowy ,, MARATON ''

18-400 Łomża

ul. M. C.Skłodowskiej 2

,,Prowadzenie szkolenia oraz udział we współzawodnictwie dzieci i młodzieży w dyscyplinie szachy.''

Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7

Profilaktyka uniwersalna

5.000

31

Klub Żeglarski „ZEFIR ''

18-400 Łomża,ul. Chopina 2/12

Regaty Żeglarskie na Jeziorze Rajgrodzkim ,, Wakacje pod żaglami ''Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7

Profilaktyka uniwersalna

5.000

32

Klub Sportowy,, PERSPEKTYWA''

18-400 Łomża,ul. Kazańska 1

,, Trenuję, robię wyniki – odrzucam papierosy, alkohol i narkotyki ''.

Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7

Profilaktyka uniwersalna

12.000

33

Stowarzyszenie ,, Dlatego Warto ''

18-400 Łomża,ul. Fabryczna 9A

,, Rozwój profesjonalnych form pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej ( dla dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym, narkomanią i przemocą w rodzinie ''

Profilaktyka II stopnia zadanie nr 1

Profilaktyka selektywna

5.400

34

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży

18-400 Łomża,ul. Mickiewicza 12

,, Dziękuję NIE '' realizacja programu socjoterapeutycznego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych dotkniętych problemem alkoholowym ''

Profilaktyka II stopnia zadanie nr 2

Profilaktyka selektywna

32.000

35

Bractwo Trzeźwości im. Św. Maksymiliana Kolbego

18-400 Łomża,ul. Krzywe Koło 3

Prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych”

Profilaktyka II stopnia zadanie nr 2

Profilaktyka selektywna

24.000

36

Caritas Diecezji Łomżyńskiej

18-400 Łomża,ul. Rybaki 1

,,Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka, tj wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych,dotkniętych problemem alkoholowym, przemocą w rodzinie, bezrobociem .''

Profilaktyka II stopnia zadanie nr 2

Profilaktyka selektywna

28.000

37

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Łomżyńska Akademia Szachowa Leonardo

18-400 Łomża,ul. Woziwodzka 1

Świetlica opiekuńczo – wychowawcza ,, Planeta pasji ''

Profilaktyka II stopnia zadanie nr 2

Profilaktyka selektywna

 

8.000

38

Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego

18-400 Łomża

ul. Szosa Zambrowska 1/27

Poradnictwo prawne i obywatelskie dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy w rodzinie”

Profilaktyka II stopnia zadanie nr 4

Profilaktyka selektywna

7.000

39

Bractwo Trzeźwości im. Św. Maksymiliana Kolbego

18-400 Łomża,ul. Krzywe Koło 3

,, Warsztaty dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz osób podejmujących dobrowolną abstynencję ''

Profilaktyka III stopnia zadanie nr 1

Profilaktyka wskazująca

5.000

 

 

§ 2820 razem:

400.000

 

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 2830 – 100.000 zł

 

40

Parafia Rzymskokatolicka pw. Krzyża Świętego w Łomży

18-403 Łomża,ul. Zawadzka 55

,, Prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej ,, Promyk Nadziei '' realizacja zadań z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz patologii społecznej w 2013 roku

Profilaktyka II stopnia zadanie nr 2

Profilaktyka selektywna

38.000

41

Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Boboli

18-400 Łomża, ul. Wąska 93 

,, Prowadzenie całoroczne zajęć świetlicy opiekuńczo – wychowawczej

,, Lumen '' przy parafii św. Andrzeja Boboli w Łomży

Profilaktyka II stopnia zadanie nr 2

Profilaktyka selektywna

19.550

42

Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu BM

18-400 Łomża,ul.Wojska Polskiego 135

,, Szansa '' - program wychowawczo – profilaktyczny dla Parafialnej świetlicy dziecięcej ,, Bonifacy ''

Profilaktyka II stopnia zadanie nr 2

Profilaktyka selektywna

22.800

 

 

§ 2830 razem :

80.350

 

 

§ 2820 i § 2830 łącznie

480.350

 

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii , § 2820 – - 10.000 zł

0 * 3

 

 

* 3 - Na Konkurs nie wpłynęła żadna oferta

Załączniki :

wzór oferty

Załączniki

 1. Pobierz załącznik
2014-01-09 12:05 Opublikował: Wawrzyniec KłosińskiUrząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek, środa 7:00 - 16:30
(COM, USC - pozostałe wydziały 7:30 - 15:30)
- kasa czynna do 16:15
wtorek, czwartek, piątek 7:30 - 15:30
- kasa czynna do 15:15
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska - tymczasowa siedziba:
Hala Targowa Stary Rynek 6, I piętro
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


NewsletterCopyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED