Rusza nabór do szkół i przedszkoli

Strona główna » Aktualności

Rusza nabór do szkół i przedszkoli

We wtorek 15 marca rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (tzw. „zerówki”) oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża. Na stronie internetowej https://nabor.progman.pl/lomza/ (można na nią przejść klikając w zakładkę „NABÓR 2011” na stronie głównej Urzędu Miejskiego) można zapoznać się z ofertą wszystkich szkół i przedszkoli, a także pobrać karty zgłoszenia. Również na tej stronie od 18 marca br. będzie dostępny informator o gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Poniżej prezentujemy szczegółową informację dotyczącą naboru do placówek oświatowych, przygotowaną przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego oraz Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli.
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych Miasta Łomży
na rok szkolny 2011/2012


Szanowni Państwo,
Obowiązują następujące ustalenia związane z rekrutacją dzieci do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (kl. „0”) na rok szkolny 2011/2012:

Dzieci 5 i 6-letnie mają możliwość realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego zarówno w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w przedszkolach samorządowych jak i w oddziałach przy szkołach podstawowych. Zapisy do tych oddziałów będą prowadziły wszystkie szkoły podstawowe: SP nr 2, 4, 5, 7, 9, 10
(oferta tych placówek dostępna jest w informatorze zamieszczonym na stronie internetowej https://nabor.progman.pl/lomza).
Jeżeli życzycie sobie Państwo, aby dziecko w roku szkolnym 2011/2012 uczęszczało do klasy „0” funkcjonującej przy szkole podstawowej, wypisujecie Państwo dziecko z aktualnego przedszkola i wypełniacie kartę zgłoszenia, którą należy złożyć w wybranej szkole podstawowej prowadzącej oddziały klas „0”. https://nabor.progman.pl/lomza

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY

  • od 15 marca do 15 kwietnia 2011 r. do godz. 15.00 – przyjmowanie kart zgłoszeń dziecka do oddziału przedszkolnego przy szkołach podstawowych (kl. „0”)
  • 16 kwietnia 2011 r. – ogłoszenie list dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

 

Rekrutacja do przedszkoli samorządowych Miasta Łomży
na rok szkolny 2011/2012Rekrutacja na rok szkolny 2011/2012 do przedszkoli samorządowych Miasta Łomży będzie odbywała się w dwóch etapach:

  • w dniach od 15 marca do 31 marca 2011r. - przyjmowanie od rodziców deklaracji o pozostaniu ich dzieci w tym samym przedszkolu albo przejściu do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
  • w dniach 1 kwietnia do 15 kwietnia - zapisy pierwszy raz idących do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – przyjmowanie dokumentów w placówkach – zgłoszenia składa się w placówce pierwszej preferencji.


Rekrutacja będzie odbywała się przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich Przedszkoli Samorządowych Miasta Łomży z zastrzeżeniem, że po wyczerpaniu tych kryteriów komisje rekrutacyjne powołane w poszczególnych przedszkolach mogą, w przypadku takiej potrzeby opracować kryteria uszczegóławiające. Karty zgłoszeń złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).

Zapisywanie dziecka do przedszkola po raz pierwszy
Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy powinni wypełnić kartę zgłoszenia (na stronie naboru - https://nabor.progman.pl/lomza). Przesłać wersję elektroniczną drogą  internetową,  a podpisaną kartę należy złożyć tylko w jednej placówce tzw. pierwszej preferencji (w karcie na pierwszej pozycji). Nie złożenie karty zgłoszenia w terminie oznacza nie uczestniczenie dziecka w rekrutacji.
W przypadku braku dostępu do internetu i możliwości wysłania karty zgłoszenia drogą elektroniczną, można będzie pobrać druk karty  w przedszkolu. Dane zostaną wprowadzone do systemu przez przedszkole pierwszej preferencji.

Rodzice dokonując zgłoszenia dziecka do przedszkola mają prawo wskazać maksymalnie 3 przedszkola samorządowe w preferowanej przez siebie kolejności.

Listy wszystkich dzieci objętych opieką przez przedszkole od 1 września br. wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji w dniu 16 kwietnia br. W przypadku, gdy dziecko znajdzie miejsce w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do potwierdzenia pobytu dziecka w przedszkolu nie później jednak niż do dnia 29 kwietnia br. Nie potwierdzenie pobytu dziecka w przedszkolu w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

Dzieci uczęszczające do przedszkola w latach kolejnych
Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji, a rodzice składają deklarację dotyczącą dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola, zawierającą ewentualne zmiany dotyczące sytuacji w rodzinie. Deklaracje składane są w dniach od 15 marca do 31 marca 2011r., a rodzice zobowiązani są do potwierdzenia pobytu dziecka w przedszkolu nie później jednak niż do dnia 29 kwietnia br. Nie potwierdzenie pobytu dziecka w przedszkolu w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

Dzieci zmieniające przedszkole
Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego samorządowego przedszkola, niż to przedszkole, do którego dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Rodzic/opiekun prawny składa więc podpisaną Kartę zgłoszenia do wybranego przedszkola, wskazanego jako placówka pierwszego wyboru. Rodzic musi jednak pamiętać, że w przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.

Wyjaśnienia dodatkowe
Jednolite kryteria naboru na rok szkolny 2011/2012 (usystematyzowane hierarchicznie; dziecko spełniające kolejno niżej wymienione kryteria zostanie przyjęte do przedszkola
w pierwszej kolejności):
Kryteria główne (1 – 4) – zgodne ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26 poz. 232 ze zm.)
1. dziecko 5 i 6-letnie, odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne
2. dziecko rodzica/opiekuna samotnie je wychowującego
3. dziecko rodziców/opiekunów niepełnosprawnych
4. dziecko w rodzinie zastępczej


Kryteria dodatkowe (5 – 7) – obowiązujące w roku szkolnym 2011/2012 w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Łomża
5. rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola
6. dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym
7. dziecko z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci)


Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z zachowaniem należytej staranności.
Rodzic – ilekroć używa się tego sformułowania należy rozumieć przez nie również opiekuna prawnego.
Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego stanu wolnego, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się także osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
Rodzice dzieci, które ukończyły 2,5 roku – dziecko 2,5 letnie może zostać przyjęte do przedszkola w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Rodzice dzieci zamieszkujących poza obszarem miasta Łomża (bez znaczenia pozostaje miejsce zameldowania) mogą ubiegać się o przyjęcie ich dzieci do samorządowych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomżę, w miarę posiadania przez placówki wolnych miejsc, pod warunkiem, że gmina na terenie, której zamieszkują, wyrazi zgodę na partycypację w kosztach pobytu dziecka w przedszkolu w Łomży.
Potwierdzanie złożonych danych - Za rzetelność złożenia danych w Karcie zgłoszenia odpowiada rodzic, prawny opiekun.
Informator – na stronie internetowej https://nabor.progman.pl/lomza dostępny będzie informator dla rodziców zawierający ofertę wszystkich łomżyńskich przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

WAŻNE DATY
  • 15 marca 2011 r. Opublikowanie internetowego informatora o przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz poradnika dla rodziców.
  • od 15 do 31 marca 2011 r. Przyjmowanie od rodziców deklaracji o pozostaniu ich dzieci w tym samym przedszkolu albo przejściu do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
  • od 1 do 15 kwietnia 2011 r. Zapisy do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – przyjmowanie dokumentów w placówkach – zgłoszenia składa się w placówce pierwszej preferencji.
  • 16 kwietnia 2011 r. o godz. 12.00 Ogłoszenie listy przyjętych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

„Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” można otrzymać – w czasie trwania rekrutacji – w przedszkolu, szkole z oddziałami przedszkolnymi lub pobrać ze stron internetowych: http://www.lomza.pl w zakładce: Nabór 2011 lub https://nabor.progman.pl/lomza

 

PRZEDSZKOLE

15 marca 2011 r.

Opublikowanie internetowego informatora o przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz poradnika dla rodziców.

od 15 do 31 marca 2011 r.

Przyjmowanie od rodziców deklaracji o pozostaniu ich dzieci w tym samym przedszkolu albo przejściu do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

od 1 do 15 kwietnia 2011 r.

Zapisy do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – przyjmowanie dokumentów w placówkach – zgłoszenia składa się w placówce pierwszej preferencji.

16 kwietnia 2011 r.

o godz. 12.00

Ogłoszenie listy przyjętych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

SZKOŁA PODSTAWOWA

15 marca 2011 r.

Opublikowanie internetowego informatora o szkołach podstawowych i poradnika dla rodziców.

od 15 marca do 15 kwietnia 2011 r. do godz.15.00

Przyjmowanie zgłoszeń od rodziców starających się o przyjęcie ich dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych.

16 kwietnia 2011 r.

o godz. 12.00

Ogłoszenie listy przyjętych uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych.

GIMNAZJUM

18 marca 2011 r.

Opublikowanie internetowego informatora o gimnazjach i poradnika dla kandydata.

od 21 marca do 20 kwietnia 2011 r. do godz.15.00

Przyjmowanie podań w gimnazjach.

do 28 czerwca 2011 r.

do godz. 15.00

Przyjmowanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń OKE o wynikach sprawdzianu oraz innych wymaganych dokumentów.

1 lipca 2011 r.

o godz. 15.00

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do gimnazjów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

18 marca 2011 r.

Opublikowanie internetowego informatora o szkołach ponadgimnazjalnych oraz poradnika dla gimnazjalisty.

od 21 marca do 3 czerwca 2011 r.

Przyjmowanie podań w szkołach ponadgimnazjalnych.

do 27  czerwca 2011 r.

do godz. 12.00

Przyjmowanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum oraz kopii zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymanych z OKE, poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył oraz innych wymaganych przez szkoły dokumentów i zaświadczeń uwzględnianych w punktacji.

 

28 czerwca 2011 r.

o godz. 15.00

Ogłoszenie listy kandydatów do szkoły na podstawie wyników rekrutacji.

od 29 czerwca do czerwca 2011 r.

do godz. 15.00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

do 4 lipca do 5 lipca 2011 r.

do godz. 12.00

Nabór uzupełniający – składanie dokumentów

5 lipca 2011 r.

do godz. 15.00

Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły ponadgimnazjalnej.

 


 

2011-03-14 08:51 Opublikował: Administrator

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


NewsletterCopyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED