Nabór do udziału w projekcie "Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża"

Strona główna » Aktualności

Nabór do udziału w projekcie "Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża"

Prezydent Miasta Łomża informuje o rozpoczęciu kolejnego etapu rekrutacji Beneficjentów do projektu pn. „STOP WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE ŁOMŻA”. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą składać wymagane dokumenty w terminie do 30.06.2013 r. do Urzędu Miasta w Łomży, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pok. 110. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Przypominamy, iż w projekcie mogą wziąć udział:
a. Gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
b. Gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia  w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
c. Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej
i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych;
d. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;
e. Rodziny zastępcze
f. Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS;
g. Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin, w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik.

W ramach projektu dla 500 gospodarstw domowych osób, które zostaną zakwalifikowane do projektu zapewniony zostanie bezpłatny dostęp do Internetu w okresie realizacji projektu oraz dodatkowo przez 5 lat jego trwałości. Beneficjenci projektu wezmą także udział w szkoleniach o następującej tematyce:
1. Zabezpieczenie komputera programami antywirusowymi,
2. umiejętność pracy w programach pakietu Office: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, programu do tworzenia prezentacji,
3. Wykorzystanie Internetu
4. Fotografia cyfrowa
5. Prawa autorskie przy korzystaniu z komputera, Netykieta komputerowa
6. Możliwości korzystania z bezpłatnego oprogramowania komputerowego.

Dzięki realizacji projektu na terenie Miasta Łomża powstaną również punkty bezpłatnego dostępu do Internetu, które znajdować się będą w:

1. Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła
2. Gimnazjum Publicznym Nr 1 im Noblistów Polskich
3. Zespole Szkół Ogólnokształcących  im. Tadeusza Kościuszki
4. II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej
5. III Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej
6. Zespole Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych
7. Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4
8. Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5
9. Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących
10. Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących
11. Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży
12. Bibliotece Publicznej na ul. Długiej 16

W każdym z punktów znajdą się stanowiska komputerowe, z których nieodpłatnie będzie mógł skorzystać każdy zagrożony wykluczeniem cyfrowym tj. nieposiadający w domu sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu.

Formularze zgłoszeniowe w wersji papierowej dostępne są w Urzędzie Miasta w Łomży, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża w pok. 110 zaś w wersji elektronicznej poniżej  w sekcji załączniki.

Harmonogram rekrutacji Kandydatów na Uczestników projektu przedstawia się następująco:
II etap: do 30.06.2013
III etap: do 31.08.2013
IV etap: do 30.11.2013
Ostateczne zakończenie rekrutacji do projektu planowane jest na 31.12.2013 rok. Termin ten może ulec skróceniu w momencie zakwalifikowania do projektu 500 Beneficjentów projektu.

Ponadto informujemy, iż  zgodnie z Zarządzeniem Nr 89/13 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 19.04.2013 roku w sprawie Regulaminu Prac Komisji Rekrutacyjnej zatwierdzona została już pierwsza lista 86 Beneficjentów projektu pn.: „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion”, którzy do dnia 30.04.2013 roku złożyli swoje Formularze Rekrutacyjne. Lista tych osób została umieszczona na Tablicy Informacyjnej w siedzibie UM  w Łomży, ul. Stary Rynek 14, partner.

Projekt „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

2013-05-15 10:40 Opublikował: Anna Sobocinska

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


NewsletterCopyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED