Ogłoszenie o otwartym konkursie "Aktywni+"

Strona główna » Aktualności

Ogłoszenie o otwartym konkursie "Aktywni+"

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. w ramach Programu Wieloletniego na Rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021–2025 – Edycja 2024. Ofertę w ramach konkursu można składać od dnia 13 maja 2024 roku do dnia 3 czerwca 2024 roku.

O programie
Program ma za zadanie przyczynić się do wzrostu zaangażowania osób starszych w kontakty społeczne przez wzbogacenie oferty zagospodarowania ich czasu wolnego, zwiększanie zaangażowania osób starszych w procesy partycypacyjne zachodzące w życiu publicznym, podnoszenie kompetencji cyfrowych seniorów i kształtowanie postaw sprzyjających wykorzystywaniu nowych technologii w życiu codziennym, oraz budowanie pozytywnego wizerunku starości i starzenia się, a także rozwijanie kompetencji społecznych (wiedzy, umiejętności, postaw) wobec starości u osób w każdym wieku.

Cele konkursu
Głównym celem Programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego przez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów.

Na co można uzyskać dofinansowanie?
W ramach Programu organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w ramach 4 priorytetów: Aktywność społeczna, która obejmuje działania mające na celu zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie seniorów mniej samodzielnych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zainteresowania i zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy. Partycypacja społeczna, która przyczynia się do wzmocnienia samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli. Włączenie cyfrowe obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych. Przygotowanie do starości realizowane przez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie empatycznych postaw wobec osób starszych oraz upowszechnianie pozytywnego wizerunku osób starszych, a także zwiększanie bezpieczeństwa seniorów.

Kto może składać wnioski?
Podmiotami uprawnionymi do korzystania z dotacji są:

1. Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe) oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe.

2. Podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym:

- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

- koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS);

- ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub rejestrze Kół Gospodyń 7 Wiejskich prowadzonym przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

- spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych w zakresie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych;

- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Wysokość dotacji
W ofercie składanej w konkursie Oferenci mogą ubiegać się o przyznanie dotacji w kwocie od 25 000 złotych do 250 000 złotych. Podmioty składające ofertę współfinansowaną w ramach Programu są zobowiązane do przedstawienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości dotacji.

Termin składania wniosków
Ofertę w ramach konkursu można składać od dnia 13.05.2024 roku do dnia 03.06.2024 roku. W konkursie ogłoszonym w ramach Programu należy złożyć ofertę wyłącznie w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej www.das.mrips.gov.pl/.

Termin realizacji zadania
Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych w terminie: od dnia 1 maja 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-na-rzecz-osob-starszych-aktywni-na-lata-20212025-edycja-2025.

2024-05-09 10:12 Opublikował: Grzegorz Daniluk

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED