Seniorzy świętowali na Starym Rynku - Seniors

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Fundusze norweskie i EOG » Rozwój Lokalny - etap III

Seniorzy świętowali na Starym Rynku - Seniors

Seniorzy świętowali na Starym Rynku - Seniors
Seniorada w 2023 roku wróciła na Stary Rynek
Setki osób z Łomży i okolic bawiły się na łomżyńskiej „Senioradzie”, która odbyła się na Starym Rynku. Tegorocznemu świętu, oprócz występów artystycznych towarzyszyły konkursy z nagrodami, badania profilaktyczne, pokazy i dmuchańce dla najmłodszych, którzy towarzyszyli babciom i dziadkom w zabawie zorganizowanej z okazji ich święta.

Senioralne święto rozpoczęło spotkanie Łomżyńskiej Rady Seniorów z udziałem m.in prezydenta Łomży, któremu towarzyszył okolicznościowy tort. Następnie uroczystości przeniosły się na Stary Rynek. Tam, wszystkich zgromadzonych przywitał prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. 

- To wyjątkowy czas, który możecie Państwo spędzić na dobrej zabawie, w gronie swoich rówieśników oraz wnucząt, ponieważ wśród wielu atrakcji, są również te przygotowane z myślą o najmłodszych – mówił prezydent Mariusz Chrzanowski, życząc wszystkim zdrowia i udanego świętowania. 

Przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Seniorów Grażyna Czajkowska dziękowała gospodarzowi miasta za podtrzymywanie inicjatywy zgłoszonej przez Łomżyńską Radę Seniorów oraz wszystkim zaangażowanym w organizację „Seniorady”. Wspaniałej zabawy życzyli nestorom ze sceny: senator Marek Komorowski, przewodniczący Rady Miejskiej Łomży Wiesław Grzymała i radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Piotr Modzelewski.

Do godziny 16-tej na Starym Rynku rozbrzmiewała muzyka w wykonaniu łomżyńskich artystów oraz zaproszonych gości. Przed liczną publicznością prezentowali się: zespół Maryna działający przy Klubie Seniora MOPS, podopieczni Dziennego Domu "Senior+", dziewczęta z Domu Pomocy Społecznej w Łomży, Robert Kossakowski,  Kolneńskie Dziewczyny z Plusem, Piątniczanie i Kapela Kurpiowska Gminy Łomża.

W międzyczasie można było poddać się badaniom profilaktycznym takim jak: pomiar ciśnienia, poziomu cukru we krewi, skorzystać z porad dietetycznych. Na zainteresowanych czekała również Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego, której pracownicy zapraszali na jesienno-zimowe koncerty. 

Swoje stoisko mieli też: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży oraz Odział Rejonowy w Łomży Polskiego Czerwonego Krzyża. Natomiast przy ambulansie Grupy Ratowniczej "Nadzieja" odbywał się pokaz udzielania pierwszej pomocy na specjalnym fantomie.

Wśród atrakcji dla najmłodszych znalazły się m.in. dmuchane zabawki MOSIR-u i animacje dla dzieci, o które zadbała Rada Osiedla nr 11. Wśród seniorów promowany był Budżet Obywatelski i zadania zgłoszone do jego przyszłorocznej edycji. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży  serwowało wodę z różnymi dodatkami, a panie z kół gospodyń wiejskich zadbały o smaczny poczęstunek. Wydarzenie z placu przed ratuszem kontynuowano wieczorem w Hali Kultury, gdzie miała miejsce senioralna dyskoteka.

Święto seniorów zorganizowane zostało w ramach projektu pn. "Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję", finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Hundreds of people from Lomza and the surrounding areas enjoyed themselves at the Lomza 'Senioriada', held at the Old Market Square. This year's festivities, in addition to artistic performances, were accompanied by competitions with prizes, preventive examinations, shows and inflatables for the youngest, who accompanied their grandmothers and grandfathers in the event organised to celebrate their special day.

The senior celebrations began with a meeting of the Lomza Senior Citizens' Council with the participation of, among others, the Mayor of Lomza, accompanied by a commemorative cake. The celebrations then moved to the Old Market Square. There, the Mayor of Lomza, Mariusz Chrzanowski, welcomed all that had gathered for the occasion. 

- This is a special time, which you, Ladies and Gentlemen, can enjoy in the company of your peers and grandchildren, because among the many attractions, there are also those prepared with the youngest in mind - said Mayor Mariusz Chrzanowski, wishing everyone good health and a joyous celebration.

Grażyna Czajkowska, Chairperson of the Lomza Senior Citizens' Council, thanked the town's host for supporting the initiative put forward by the Lomza Senior Citizens' Council and all those involved in the organisation of the ‘Seniorada’. From the stage, Senator Marek Komorowski, Chairperson of the Lomza City Council, Wiesław Grzymała, and Councillor of the Podlaskie Voivodeship Sejmik, Piotr Modzelewski, wished the nestors a great time.

Until 4pm, the Old Market Square was buzzing with music performed by Lomza artists and invited guests. In front of a large audience, the following performed: the Maryna band operating at the MOPS [en. Municipal Social Welfare Centre] Senior Club, charges of the ‘Senior+’ Adult Day Care Centre, girls from the Nursing Home in Lomza, Robert Kossakowski, the Kolno Girls With a Plus, the Piatniczanie and the Kurpie Band of the Lomza Municipality.

Meanwhile, preventive examinations, such as blood pressure and blood sugar measurement, as well as dietary advice, were available during the event. Also awaiting those interested was the Witold Lutosławski Philharmonic, whose staff invited them to autumn and winter concerts.

The District Sanitary and Epidemiological Station in Lomza and the Lomza Regional Branch of the Polish Red Cross also had their stands. A first aid demonstration on a special phantom was held near the ambulance of the 'Nadzieja' [en. Hope] Rescue Group.

Attractions for the youngest included inflatable toys from the Municipal Sports and Recreation Centre (MOSIR) as well as children's animations provided by the no. 11 Neighbourhood Council. Among the seniors, the Civic Budget and the tasks submitted for its next year's edition were promoted.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. [en. Municipal Water and Sewage Company Ltd] in Lomza served water with a variety of extra ingredients, and the ladies from the rural housewives' clubs provided tasty refreshments. The event from the square in front of the city hall continued in the evening at the Hall of Culture, where a senior disco was held.

The celebration of senior citizens was organised as part of the project named ‘Lomza – the City where I Live and Work’, financed by the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021

 

Fot. Łukasz Czech

2023-09-14 15:00 Opublikował: Sylwia Marciniak

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED