Znamy projekt budżetu miasta na 2023 rok

Strona główna » Aktualności

Znamy projekt budżetu miasta na 2023 rok

Dochody w wysokości 415.855.929 zł i wydatki na poziomie 425.076.491 zł. To najważniejsze dane z projektu budżetu miasta przedłożonego przez prezydenta Łomży radnym Rady Miejskiej.

Na wydatki budżetu miasta składają się należności bieżące w kwocie 374.676.820 zł i majątkowe w wysokości 50.399.671 zł.  W 2023 r. planowane koszty ogółem mają być niższe od tegorocznych o 16,63% . - Wydatki bieżące skorygowane zostały o różnicę w wydatkach na świadczenia wychowawcze i z Funduszu Pomocy, zaś planując wydatki majątkowe skoncentrowano się na zabezpieczeniu środków na zadania kontynuowane oraz zadania na które pozyskano dofinansowanie ze środków zewnętrznych – informuje skarbnik miasta Elżbieta Parzych dodając, że zarezerwowano również pulę na nowe zadania.

Największy procentowy udział w wydatkach ogółem ma dział „Oświata i wychowanie”, tj. 42,5%, duży udział ma również dział „Rodzina” i „Pomoc społeczna”, tj. 14,93%. Planowane dochody z tytułu subwencji na zadania oświatowe to 135.159.210 zł, co stanowi 78,63% pokrycia bieżących wydatków oświatowych, z tytułu dotacji „przedszkolnej” 3.177.660 zł (co zabezpiecza 1,85% bieżących wydatków oświatowych). Pozostałe środki na zabezpieczenie wydatków na realizację zadań oświatowych pokryte zostaną dochodami własnymi Miasta Łomża w kwocie 33.558.585 zł, tj. 19,52%. Wydatki bieżące łącznie z zaplanowaną rezerwą na zadania z zakresu oświaty zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Mieszkańców z pewnością interesują planowane do realizacji inwestycje. - Kontynuowane będą przede wszystkim zadania z 2022 roku, czyli termomodernizacja budynków komunalnych, w tym zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 65, inwestycje w oświacie, głównie budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5, budowa Przedszkola Publicznego nr 5, dokończenie przebudowy Bursy nr 2, zaś kilka budynków szkół i przedszkoli zostanie dostosowanych do przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych Planowane są również nakłady na budowę II i III etapu bulwarów nadnarwiańskich w wysokości 14.928.343 zł – przekazuje prezydent Mariusz Chrzanowski dodając, że na budżet obywatelski zabezpieczona zostanie kwota 2.500.000 zł. W ramach środków przewidzianych na zadania drogowe, w sumie 3.411.065 zł planuje się na wykupy gruntów oraz nakłady na przebudowę ulic: Kasztelańskiej, Reymonta, Kalinowej, Owocowej, Wierzbowej, Słonecznikowej. Będą też budowane w nowe parkingi i chodniki.

Środki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  stowarzyszeniom i klubom sportowym, planowane są na poziomie 2.656.000 zł. – Największa z tej puli kwota zostanie przeznaczona na zadania w zakresie kultury fizycznej (1.180.000 zł), zdrowia (695.000 zł) oraz przeciwdziałania alkoholizmowi (525.000 zł) – informuje prezydent Mariusz Chrzanowski.

W 2023 r. planowane dochody ogółem są niższe o 8,62% w porównaniu do bieżącego roku. Mają na nie złożyć się wpływy bieżące w wysokości 381.389.423 zł i majątkowe na kwotę 34.466.506 zł. - Na spadek planowanych dochodów majątkowych mają wpływ planowane niższe dotacje z budżetu państwa i fundusze celowe oraz niższe niż w roku bieżącym planowane dochody ze sprzedaży majątku. Spadek dochodów bieżących wynika głównie z niższych kwot z tytułu udziałów w PIT, niższych dotacji celowych na zadania zlecone w związku z przekazaniem wypłat „500+” do ZUS oraz środków z Funduszu Pomocy i Unii Europejskiej – informuje skarbnik miasta Elżbieta Parzych. Dodaje, że najwyższy procentowy wzrost dochodów planowany jest w pozycji dotacje na zadania własne o 27,63%. Nieznaczny wzrost planu dotyczy też pozycji dochody bieżące własne z tytułu  podatków i  opłat lokalnych 6,85%. Wynika to ze zwiększonej deklarowanej przez podatników podstawy opodatkowania oraz planowanej podwyżki podatku od nieruchomości o 11,8%. Subwencje zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów i stanowią 116,82% przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Udziały Miasta w CIT i PIT zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów na poziomie 85,29% przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Dochody majątkowe planowane są w 86,05% i zostały w większości zaplanowane na podstawie podpisanych już umów o dofinansowanie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych, bądź też złożonych wniosków o dofinansowanie.

W celu realizacji przyjętego programu wydatków majątkowych oraz pokrycia deficytu budżetu, który ma wynieść 9.220.562 zł, założono kredyt w wysokości 18.000.000 zł. - Planowany poziom długu na koniec 2023 roku wynosi 46,66% prognozowanych dochodów ogółem w 2023 r.tj. 194.036.904,31 zł. W kolejnych latach ma następować spadek zadłużenia, przy zakładanej całkowitej spłacie zobowiązań do końca 2037 r. – przekazuje skarbnik miasta Elżbieta Parzych. Deficyt zakładany na 2023 r. wynosi 9.220.562 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 5.694.376 zł oraz  przychodami w kwocie 3.526.186 zł tytułu wolnych środków, które wpłynęły do budżetu 2022 r.

2022-11-15 15:29 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED