Środki unijne na fotowoltaikę w Łomży

Strona główna » Aktualności

Środki unijne na fotowoltaikę w Łomży

Projekt miasta Łomża pn. „Instalacje fotowoltaiczne/ kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża” został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach środków przewidzianych na energetykę opartą na odnawialnych źródła energii. Ogólna wartość projektu wynosi 1.932.230 zł, w tym otrzymane dofinansowanie jest na poziomie 1.255.949,50 zł.

Przedmiotem projektu jest wykonanie inwestycji z zakresu OZE w formie projektów grantowych na potrzeby własne mieszkańców Łomży. W Projekcie zaplanowano 72 szt. wszystkich instalacji, w tym: 19 instalacji mieszanych (19 szt. instalacji kolektorów słonecznych o mocy: 4 kW-5 szt.; 6kW-10 szt.; 8 kW–4 szt. + 19 szt. instalacji fotowoltaicznej) oraz 34 szt. instalacji fotowoltaicznej do 5 kW.

Jak informuje zastępca prezydenta Łomży Andrzej Garlicki, głównym celem projektu jest zwiększenie udziału rozproszonej produkcji energii ze źródeł odnawialnych. - Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w produkcji energii ogółem, ale też w zużyciu końcowym energii brutto – podkreśla Andrzej Garlicki dodając, że efektem podjętych działań będzie redukcja emisji CO2 i poprawa stanu środowiska.

Grantobiorcy do udziału w projekcie zostaną wybrani w drodze otwartego naboru prowadzonego przez Miasto Łomża, którego ogłoszenie planowane jest na przełomie lutego i marca 2021 roku. Odbędzie się to zgodnie z regulaminem udzielania dofinansowania w postaci refundacji kosztów poniesionych na wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy maksymalnej 5 kW  i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne. Określone w nim zostaną warunki udziału w projekcie, w tym kryteria premiujące, sposób rozliczania i wypłacania grantów, trwałość projektu oraz kontrola w projekcie.

Projekt pn. „Instalacje fotowoltaiczne/ kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. Działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

2021-01-28 15:15 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10250.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED