Sortownia odpadów po modernizacji

Strona główna » Aktualności

Sortownia odpadów po modernizacji

Na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czartorii w gminie Miastkowo została przeprowadzona modernizacja istniejącej sortowni odpadów. Środki na ten cel Zakład Gospodarowania Odpadami sp. z o.o. z Łomży pozyskała w ubiegłym roku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Przedmiotem projektu było stworzenie infrastruktury pozwalającej na gospodarowanie odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, przyczyniającej się do wypełnienia krajowych i unijnych wymagań w zakresie gospodarki odpadami, a w szczególności modernizacja infrastruktury RIPOK Czartoria pozwalającej na zwiększenie recyklingu odpadów komunalnych – informuje Jan Perkowski, prezes Zakładu Gospodarowania Odpadami dodając, że wartość netto całego projektu wyniosła ponad 14 mln zł.

Jak informuje prezydent Mariusz Chrzanowski, głównym celem modernizacji instalacji sortowania było dostosowanie linii technologicznej do przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie w powiązaniu ze zwiększeniem poziomów odzysku frakcji materiałowych zawartych w dostarczanych do przetwarzania odpadach komunalnych. - Realizacja inwestycji była konieczna z uwagi ma manualny system sortowania. Linia pracowała bowiem na niskich prędkościach, z małą wydajnością i z ograniczoną ilością wydzielanych frakcji surowcowych oraz niską skutecznością odzysku frakcji surowcowych takich jak metal, papier czy plastik – podkreśla prezydent Mariusz Chrzanowski.

Zastępca prezydenta Andrzej Garlicki dodaje, że ważna była także poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ludzi mających bezpośredni, ręczny kontakt z odpadami. Szczególnie, że czas pracy sortowni to 250 dni w roku,  na 2 zmiany przy minimum 6,5 godz. efektywnej pracy na zmianę. - Zmodernizowany został system wentylacyjny, zamontowano nowy system klimatyzacji i ogrzewania w kabinach sortowniczych – informuje Andrzej Garlicki zauważając, że obecnie sortowanie odpadów polega na doczyszczaniu frakcji surowcowych.

Bardzo ważnym elementem projektu była także edukacja ekologiczna. - Przeprowadziliśmy 52 warsztaty w szkołach i przedszkolach, podczas których najmłodsi mieszkańcy Łomży nauczyli się segregować odpady. Ponadto w prasie i w lokalnych portalach internetowych były publikowane artykułu dotyczące prawidłowej segregacji odpadów, a w radiu i telewizji były transmitowane audycje o tej samej tematyce – informuje prezes ZGO Jan Perkowski.

Projekt „Modernizacja istniejącej instalacji sortowania odpadów na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czartorii gm. Miastkowo woj. Podlaskie” realizowany był ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
W ramach projektu:
•    Została wybudowana nowa stacja transformatorowa wraz z agregatem prądotwórczym zabezpieczającym ciągłość dostaw energii elektrycznej do Sortowni
•    Instalacja wyposażona została w Mobilny przesiewacz bębnowy - wyposażony w separator magnetyczny oraz w separator pneumatyczny
•    Linia technologiczna Sortowni została dostosowana do przetwarzania zarówno odpadów komunalnych zmieszanych (jak jest obecnie), w tym odpadów komunalnych zbieranych selektywnie o wysokim poziomie zanieczyszczeń pozasurowcowych i frakcją drobną, jak również do przetwarzania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w różnych systemach zbiórki, tj. zarówno odpadów tworzywowych, mieszaniny odpadów opakowaniowych (tworzyw sztucznych, papieru i metali), jak i  selektywnie zbieranego papieru. Realizowane jest to za pomocą nowych urządzeń tj.:
a)    rozrywarka worków,
b)    separator metali nieżelaznych,
c)    separator metali żelaznych
d)    4 separatory optyczne - przeznaczone do sortowania: mieszaniny tworzyw sztucznych I stopnia, papieru, tworzyw sztucznych po separacji balistycznej, mieszaniny tworzyw sztucznych II stopnia z funkcją wydzielania frakcji wysokokalorycznej,
e)    separator balistyczny tworzyw sztucznych uprzednio wydzielonych przez separator optyczny mieszaniny tworzyw sztucznych I i II stopnia, umożliwiający podział podawanego strumienia odpadów na frakcję ciężką-twardą-toczącą się (np. butelki PET, PE, opakowania wielomateriałowe) i lekką-miękką-płaską (tj. głównie folia).
f)    nowe kabiny sortownicze
g)    kabina dyżurna (pomieszczenie sterownicze dla zintegrowanego systemu sortowania i wizualizacji całej instalacji + monitorowania wizyjnego poszczególnych urządzeń sortowni)
h)    komplet przenośników takich jak m.in.: wznoszące, podające, łączące, sortownicze, przyspieszające do separatorów optycznych, przesypy oraz komory separacyjne dla przenośników przyspieszających,
i)    stacja kompresorów wraz z instalacją doprowadzającą sprężone powietrze do separatorów optycznych,
j)    nowe konstrukcje stalowe oraz komunikacyjne,
k)    centrala wentylacyjna dla nowych kabin sortowniczych
l)    nowy zintegrowany system sterowania i wizualizacji instalacji. Sterowanie automatyczne instalacją odbywa się ze sterowni za pomocą komputerowej stacji operatorskiej wyposażonej w oprogramowanie wizualizacji i sterowania.
m)    Monitoring wizyjny urządzeń (zainstalowane kamery wizyjne monitorują proces sortowania odpadów)
n)    Instalacja systemu przeciwpożarowego - w postaci systemu detekcji dymu i sygnalizacji pożaru zainstalowana w całej kubaturze hali sortowni (strefa przyjęcia odpadów, strefa hali sortowniczej, części garażowej) oraz w pomieszczeniach technicznych, stacji transformatorowej, agregacie prądotwórczym i w pomieszczeniach socjalnych  znajdujących się w kubaturze budynku.

Wartość zadania netto: 14.040.806,60 zł
Kwota wydatków kwalifikowanych: 11.232.645,28 zł
Wartość dofinansowania: 9.547.748,48 zł

2020-07-31 15:39 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=9937.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED