Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » Budżet Obywatelski » Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób mogę zgłosić swój pomysł?
Składanie projektów w 11. edycji budżetu obywatelskiego będzie trwało od 8 do 29 maja 2023 r. Zadania zgłaszamy na formularzu, który będzie dostępny na stronie internetowej Miasta Łomża oraz w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego, ul. Stary Rynek 14 (do pobrania pod artykułem). Wypełniony formularz można wysłać listem na adres Urzędu Miejskiego (ul. Stary Rynek 14) dopisując na kopercie "Budżet Obywatelski" lub dostarczyć osobiście na Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego, Pl. Stary Rynek 14 w Łomży. Można także wypełniony, zeskanowany formularz wysłać na adres: budzetobywatelski@um.lomza.pl lub wypełnić elektroniczny formularz, który w dniach zgłaszania pomysłów będzie dostępny na stronie www.lomza.pl (wówczas należy załączyć skan listy poparcia).

Co nowego czeka mieszkańców w 11. edycji Budżetu Obywatelskiego?
Zielony Budżet Obywatelski od tej edycji stanowi odrębną piata kategorię zgłaszanych zadań. Mieszkańcy mogą zgłaszać pomysły na utworzenie lub zagospodarowanie miejskich terenów zieleni, ale także na happeningi, szkolenia, wykłady, pogadanki na temat szeroko pojętej edukacji ekologicznej. Zielony Budżet Obywatelski obok Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego oraz zadań osiedlowych dopuszcza możliwość zgłaszania zadań o charakterze społecznym.  
W tej edycji poszerzony został skład Rady Budżetu Obywatelskiego o przedstawicieli rad społecznych działających w naszym mieście.

Co to znaczy, że zadanie ma być ogólnodostepne?
Pojęcie ogólnodostępności oznacza umożliwienie nieodpłatnego korzystania z efektów realizacji zadania:
- w przypadku zadań infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – w wymiarze co najmniej 30 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem soboty i/lub niedzieli,
- w przypadku zadań innych niż inwestycyjne – realizacja powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając mieszkańcom możliwość korzystania w pełnym zakresie z ich efektów.
Zarządca terenu, na którym realizowane będzie zadanie Budżetu Obywatelskiego, zobowiązany jest opracować regulamin korzystania z obiektu/urządzeń w sposób, uwzględniający zasady ogólnodostępności.

Czy osoby niepełnoletnie mogą zgłosić pomysł?
Tak, w Budżecie Obywatelskim każdy mieszkaniec Łomży może zgłosić pomysł, bez względu na wiek. Osoba poniżej 16 lat musi mieć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na zgłoszenie zadania - rodzic lub opiekun prawny podpisuje się na formularzu.

Ile pomysłów można zgłosić?
Każdy mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę pomysłów.

Czy możliwe jest zgłoszenie zadania, w którym będzie więcej niż jeden autor?
Autorem zadania może być tylko jedna osoba. Za każdym projektem może stać większa grupa ludzi - ich udział uwzględnia się w formularzu zgłoszenia zadania w rubryce: „Dane osób popierających zadanie”.

Kto może podpisać się na liście osób popierających pomysł?
Lista z podpisami 10 osób popierających zadanie znajduje się w formularzu zgłoszenia zadania. W przypadku zadań osiedlowych, zadanie powinien poprzeć mieszkaniec osiedla, którego dotyczy zadanie. Pomysły ogólnomiejskie, strefowe, młodzieżowe i zielone mogą być poparte przez mieszkańców całego miasta. Jeżeli osobą popierającą zadanie jest osoba poniżej 16 lat, podpis przy jej nazwisku powinien złożyć rodzic lub opiekun prawny.
W przypadku zgłoszenia zadania na formularzu elektronicznym, należy załączyć do niego skan listy poparcia zadania.

Czy jedna osoba może udzielić poparcia kilku zadaniom?
Tak, jeden mieszkaniec może udzielić poparcia kilku zadaniom - poprzez złożenie podpisu na liście osób popierających znajdującej się w formularzu zgłoszenia zadania.

Czy autor pomysłu może określić wykonawcę zadania?
Nie. Nie można wskazywać potencjalnego wykonawcy zadania ani trybu jego wyłonienia. Pomysły wybrane przez mieszkańców w głosowaniu zostaną wpisane do budżetu Miasta Łomża.  Zadania będą realizowane przez Urząd Miejski, a wykonawcy będą wyłaniani zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Gdzie mogę uzyskać pomoc w wypełnieniu formularza?
W wypełnieniu formularza pomocne będą informacje zawarte w zakładce Zgłaszanie zadań krok po kroku.
Poza tym przez cały okres składania projektów można uzyskać pomoc w wypełnieniu formularza oraz w kwestiach merytorycznych dotyczących m.in. rozwiązań technicznych oraz oszacowania kosztów realizacji. Numery telefonów oraz adresy e-mail pracowników Urzędu Miejskiego znajdują się w zakładce: Kontakt

Czy pomysł może być zlokalizowany na terenie prywatnym?
Nie. Zadania zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego muszą być zlokalizowane wyłącznie na terenach będących własnością Miasta Łomża.

Jakie pomysły można zgłosić?
Można zgłosić zadania inwestycyjne, np. budowa placu zabaw, remont chodnika, zamontowanie oświetlenia w kategoriach: ogólnomiejskiej, strefowej, osiedlowej, Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego i Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Ponadto, w kategoriach osiedlowej, Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego i Zielonego Budżetu Obywatelskiego można zgłosić zadanie społeczne (np. organizację wydarzenia kulturalnego czy sportowego, akcji społecznej, profilaktycznej, wykładu, warsztatu itp.) - ale tylko do określonej kwoty.

W Budżecie Obywatelskim 2024 na realizację zadań zgłoszonych przez mieszkańców Miasto Łomża zaplanowało 2 500 000 zł.  Kwota została podzielona na realizację zadań:
a) ogólnomiejskich – 600.000 zł,
b) strefowych – po 300.000 zł na każdą ze stref  
c) osiedlowych – po 50.000 zł  (w tym po 10.000 zł na zadania społeczne) na każde osiedle,
d) Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego – 100.000 zł
e) Zielonego Budżetu Obywatelskiego – 150.000 zł (w tym 10.000 zł na zadania społeczne)

2023-04-21 13:14 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED