Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » Budżet Obywatelski » Najczęściej zadawane pytania

Najcześciej zadawane pytania

1. SKŁADANIE PROJEKTÓW

W jaki sposób mogę zgłosić swój pomysł?
Składanie projektów w ósmej edycji budżetu obywatelskiego będzie trwało od 17 sierpnia do 14 września 2020 roku. Zadania zgłaszamy na formularzu, który będzie dostępny na stronie internetowej Miasta Łomża oraz w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego (ul. Stary Rynek 14). Wypełniony formularz można wysłać listem na adres Urzędu Miejskiego (ul. Stary Rynek 14) lub dostarczyć osobiście do Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych ul. Farna 1. Można także wypełnić formularz elektroniczny bezpośrednio na stronie www.lomza.pl

Czy osoby poniżej 18 roku życia mogą zgłosić pomysł?
Tak, w budżecie obywatelskim każdy mieszkaniec lub mieszkanka Łomży może zgłosić pomysł bez względu na wiek. Osoba niepełnoletnia musi mieć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (rodzic lub opiekun prawny podpisuje się na formularzu).

Ile pomysłów mogę zgłosić?
Każdy mieszkaniec może zgłosić jeden pomysł.

Czy możliwe jest zgłoszenie zadania, w którym będzie więcej niż jeden autor?
Autorem zadania może być tylko jedna osoba. Oczywiście za każdym projektem może stać grupa ludzi. Warto je uwzględnić w formularzu w rubryce: „Dane osób popierających zadanie”, traktując osobę wpisaną jako reprezentanta określonego środowiska. 

Kto może podpisać się na liście osób popierających pomysł?
Do składanego projektu należy dołączyć listę z podpisami 10 osób, które popierają ten pomysł.  W przypadku zgłoszenia zadania w formie elektronicznej na stronie internetowej Miasta Łomża należy pobrać zamieszczoną pod formularzem listę, wypełnić ją i dostarczyć do Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych niezwłocznie po ogłoszeniu ostatecznej listy zadań poddanych pod głosowanie. Na liście może podpisać się również osoba niepełnoletnia. W takim przypadku jednak będzie dodatkowo konieczny podpis jej rodzica lub opiekuna prawnego.

Czy jedna osoba może udzielić poparcia kilku zadaniom?
Tak, jeden Mieszkaniec może udzielić poparcia kilku zadaniom. Każdy mieszkaniec może oddać jeden głos w każdej z czterech kategorii zadań.

Czy autor pomysłu może określić wykonawcę zadania?
Nie. Nie można wskazywać potencjalnego wykonawcy zadania ani trybu jego wyłonienia. Współdecydujemy o tym, co ma zostać zrealizowane, a nie kto ma to wykonać. Pomysły wybrane przez mieszkańców w głosowaniu zostaną wpisane do budżetu Miasta Łomża.  Zadania będą realizowane przez Urząd Miejski, a wykonawcy będą wyłaniani zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Czy można wycofać zgłoszony pomysł?
Tak. Autor pomysłu może wycofać swój pomysł, do 1 października 2020 roku. Po tym terminie wycofanie projektu nie będzie już możliwe. W przypadku podjęcia decyzji o wycofaniu zgłoszonego zadania należy jak najszybciej zgłosić to na piśmie do Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych UM.

Gdzie mogę uzyskać pomoc w wypełnieniu formularza?
W wypełnieniu formularza pomocne będą informacje zawarte w zakładce Zgłaszanie zadań krok po kroku.
Poza tym przez cały okres składania projektów można uzyskać pomoc w wypełnieniu formularza oraz w kwestiach merytorycznych dotyczących m.in. rozwiązań technicznych oraz oszacowania kosztów realizacji. Numery telefonów oraz adresy e-mail pracowników Urzędu Miejskiego znajdują się w zakładce: Kontakt

Czy pomysł może być zlokalizowany na terenie prywatnym?
Nie. Zadania zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego muszą być zlokalizowane wyłącznie na terenach będących własnością Miasta Łomża.

Jakie pomysły mogę zgłosić?
Można zgłosić zadania inwestycyjne, np. budowa placu zabaw, remont chodnika, zamontowanie oświetlenia. W ramach kategorii zadań osiedlowych oraz Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego  poza zadaniami inwestycyjnymi można zgłaszać także różnego rodzaju działania społeczne. Mieszkańcy mają naprawdę bardzo wiele możliwości.

Zakończono przyjmowanie wniosków do budżetu obywatelskiego. Dlaczego w dalszym ciągu nigdzie nie piszecie jakie zadania zgłoszono? Czy to nie kłóci się z zasadami jawności i przejrzystości?
W danym momencie zakończono przyjmowanie formularzy zgłaszania zadania do budżetu obywatelskiego. Nie oznacza to jednak zakończenia prac przez Urząd Miejski. Wręcz przeciwnie, jest to dla urzędników okres wytężonej pracy. Każdy formularz jest analizowany przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne pod kątem zgodności z regulaminem (np. Wydział Inwestycji weryfikuje wycenę zadania, sprawdza czy zadanie mieści się w regulaminowych kwotach, Wydział Gospodarowania Nieruchomościami sprawdza, czy zadanie na pewno ulokowane jest na działce miejskiej itd.). Na tym etapie nie udzielamy informacji z kilku powodów:
Po pierwsze, przed zakończeniem prac przez Radę Budżetu Obywatelskiego nie jesteśmy jeszcze pewni, które zadania zostaną skierowane do głosowania. Nie chcemy więc doprowadzić do hipotetycznej sytuacji, w której informacje na temat projektu, który zostanie odrzucony rozejdą się szerokim echem prowadząc do dezinformacji i nieporozumień przy karcie do głosowania („dlaczego nie ma tu projektu xyz?”).
Po drugie, nie możemy udzielać szczątkowych informacji na temat zweryfikowanych już zadań, ponieważ mogłoby to rodzić nieuzasadnione przypuszczenia, że faworyzujemy jedne projekty kosztem drugich („Dlaczego piszecie o projekcie x i y a o projekcie z jest cisza?!”).
Po trzecie, publikowanie przedwczesnych informacji może zostać potraktowane jako przyczynek do kampanii informacyjnej, ta zaś, zgodnie z Regulaminem, może być prowadzona dopiero po oficjalnym ogłoszeniu listy zadań przez Radę Budżetu Obywatelskiego.
Mając na uwadze powyższe, nie udzielamy informacji na temat zgłoszonych zadań do momentu ogłoszenia wstępnej listy przez Radę Budżetu Obywatelskiego.

Zgłoszone przeze mnie zadanie nie znalazło się na wstępnej liście zadań poddanych pod głosowanie, co mogę zrobić?
Wszystkie, zweryfikowane przez wydziały merytoryczne pomysły, zostaną przekazane Radzie Budżetu Obywatelskiego 2021. Jej zadaniem będzie zbadanie, czy weryfikacja przebiegła prawidłowo. Członkowie Rady zwrócą szczególną uwagę na to, czy pomysły, które zostały zweryfikowane pozytywnie, są ogólnodostępne, nie są inwestycją uciążliwą lub niewspółmiernie kosztowną, w stosunku do celu, jaki mają osiągnąć.
Wyniki weryfikacji wraz z uzasadnieniem zostaną ogłoszone 2 października 2020 r. na stronie www.lomza.pl . Autorzy pomysłu mogą odwołać się od wyniku weryfikacji. Wniosek z prośbą o ponowną weryfikację należy złożyć w Wydziale Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych UM do 9 października 2020 r. Wniosek będzie rozpatrywany na posiedzeniu Rady BO 2021. Jeżeli Rada uzna argumenty za ponowną weryfikacją projektu, pomysł będzie ponownie sprawdzany, a ostateczny wynik weryfikacji zostanie opublikowany najpóźniej 26 października 2020 r.

Od kiedy można prowadzić działania promujące swój projekt zadania? Czy działania te można prowadzić jedynie w terminie wyznaczonym w harmonogramie?
Działania promujące zgłoszony przez siebie projekt zadania można rozpocząć z chwilą ogłoszenia ostatecznej listy zadań zakwalifikowanych do głosowania. Wspomniane w harmonogramie działania informacyjne to czas, w którym Urząd Miejski zachęca Mieszkańców Łomży do wzięcia udziału w głosowaniu oraz informuje o zgłoszonych projektach (m.in. poprzez rozklejanie plakatów, aktywność w lokalnych mediach). 

W poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego było zgłoszone interesujące zadanie, które wówczas nie uzyskało ilości głosów pozwalającej na jego realizację. Czy można je zgłosić ponownie?
Jeśli projekt zadania zgłaszany w latach ubiegłych jest zgodny ze zaktualizowaną, obecnie obowiązującą wersją Regulaminu budżetu obywatelskiego, to nie ma formalnych przesłanek zabraniających jego ponownego zgłoszenia.

2. GŁOSOWANIE

W jaki sposób mogę zagłosować?
Głosowanie odbywa się w dniach 2-20 listopada 2020 poprzez:
•    włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania,
•    wypełnienie interaktywnej karty do głosowania na stronie internetowej Miasta Łomża
Głosować można jednorazowo, wybierając maksymalnie jedno zadania w każdej z czterech kategorii zadań: ogólnomiejskich, strefowych, osiedlowych i Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim. W razie wyboru większej liczby zadań lub w przypadku niewypełnienia pól obowiązkowych w karcie, czy też braku daty bądź czytelnego podpisu głos będzie nieważny.

Głosowanie odbywa się w:
•    Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego, ul. Stary Rynek 14, parter.
•    Szkole Podstawowej nr 5, ul. Polna 40A
•    Budynku Pływalni Miejskiej nr 2, ul. Wyszyńskiego 15

2020-02-24 10:10 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10250.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED