Łomża

Strona główna » Organizacje pozarządowe » ŁPPiRPAoPS

Informacja o realizacji ŁPPiRPAoPS za 2014 rok

2015-04-30 14:43 Opublikował: Anna Sobocinska

Uchwała Nr 8/III/14 z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2015 rok

Na podstawie art.3 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (t.j.  Dz. U. z 2012 poz.1356; zm. z 2013 poz.1563; z 2014 poz.1188) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Łomżyński Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2015 rok wraz z załącznikami Nr 1,2,3,4,5 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomży.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 397/XLVI/13 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2014 rok.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka

2015-03-02 14:46 Opublikował: Anna Sobocinska

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED