Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Centrum Obsługi Przedsiębiorców » Przewodnik dla Inwestora » Etapy procesu inwestycyjnego » KROK 3 Sprawdzenie czy teren przewidziany pod inwestycję objęty jest MPZP

KROK 3 Sprawdzenie czy teren przewidziany pod inwestycję objęty jest MPZP

Na stronie internetowej Miasta w zakładce Biznes/Plany Zagospodarowania Przestrzennego umieszczony jest wykaz i treść obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego http://www.lomza.pl/index.php?k=55 oraz http://www.lomza.pl/bip/index.php?k=988 . Można tutaj sprawdzić czy teren przewidziany pod inwestycję jest objęty i jakie są ustalenia MPZP oraz jakie jest przeznaczenie terenu w Studium.

Informacja na temat procedury uzyskania wypisu i wyrysu z MPZP lub Studium dostępna jest na stronie http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=301 natomiast informacja jak uzyskać zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w MPZP lub Studium jest na stronie http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=300

Jeżeli teren nie jest objęty MPZP należy wystąpić do Prezydenta Miasta z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, a w przypadku inwestycji celu publicznego z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Procedury i dokumenty zostały przedstawione na stronach http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=302 i http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=299.

Wniosek powinien zawierać:

  1. Określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500, a w stosunku do inwestycji liniowych przebieg tej inwestycji również przedstawiony na mapie w skali 1:2000.
  2. Charakterystykę inwestycji obejmującą określenie:
  • nazwy inwestycji, sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
  • zapotrzebowania na wodę, energię i sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
  • charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji,
  • dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach jeżeli była wymagana.

Jeżeli teren jest objęty MPZP należy sprawdzić czy planowane przedsięwzięcie inwestycyjne wpisuje się w ustalenia planu. Jeżeli nie, trzeba poszukać innej lokalizacji.

Jeżeli wszystkie ustalenia planu odpowiadają inwestorowi można podjąć starania o nabycie nieruchomości.

 

Wydziałem merytorycznym, odpowiedzialnym za udzielanie informacji oraz wydawanie decyzji jest Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, II piętro pokój 207 tel. 86 2156811-13. Niezbędne formularze czy wnioski dostępne są w Wydziale lub na wskazanych powyżej stronach internetowych.

2015-02-24 09:49 Opublikował: Malgorzata PuchalaUrząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


NewsletterCopyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED