Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Centrum Obsługi Przedsiębiorców » Przewodnik dla Inwestora » Etapy procesu inwestycyjnego » KROK 2 Sprawdzenie uwarunkowań środowiskowych

KROK 2 Sprawdzenie uwarunkowań środowiskowych

Określeniem kwalifikacji inwestycji w rozumieniu przepisów środowiskowych należy zająć się na początku, ponieważ postępowanie jest czasochłonne i może wymagać opracowania karty informacyjnej czy raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Dlatego przed podjęciem dalszych działań, a w szczególności przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy jak również wniosku o pozwolenie na budowę należy sprawdzić, czy planowana działalność wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach czy też nie.

W rozstrzygnięciu tej kwestii pomoże Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, I piętro pokój 103, tel.86 2156792.

Wykaz przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji środowiskowej określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397, ze zm.).

Jeżeli wymagana będzie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Inwestor składa wniosek o jej wydanie.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu na środowisko, zawierający informację o których mowa w art. 66 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 powyższej ustawy – kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą w szczególności dane o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy,
 2. w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą w szczególności dane o:
 • rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
 • powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną,
 • rodzaju technologii,
 • ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
 • przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,
 • planowanych rozwiązaniach chroniących środowisko,
 • rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
 • możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
 • obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.
 1. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
 2. wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Na stronie internetowej Miasta umieszczono informację na temat pełnej procedury postępowania oraz niezbędne formularze http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=172

W toku postępowania Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa konsultuje się z instytucjami zewnętrznymi (Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska).

2015-02-24 09:48 Opublikował: Malgorzata PuchalaUrząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


NewsletterCopyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED