Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » Budżet Obywatelski » Zgłaszanie zadań krok po kroku

Zgłaszanie zadań krok po kroku

Aby pomysł mógł zostać zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego, Młodzieżowego BO lub Zielonego BO musi zostać właściwie przygotowany i zgłoszony na odpowiednim formularzu. Jeżeli masz problemy lub wątpliwości w tym zakresie, skorzystaj z pomocy urzędników. Pomożemy ci ustalić, czy działka, na której planujesz zadanie jest własnością Miasta Łomża i przygotować kosztorys. Pamiętaj, by w formularzu podać swoje dane jako autora pomysłu, a także podpisy i dane 10 osób, które popierają zadanie. Nie zapomnij podać numeru telefonu i adresu email. Poniżej podpowiadamy, jak zgłosić zadanie - krok po kroku.

Kiedy zgłaszać pomysły?
Zadanie musi być złożone na odpowiednim formularzu w dniach 8 – 29 maja 2023 r. (formularz do pobrania pod artykułem)

Zgłaszanie zadań:

KROK 1
Zastanów się co chcesz stworzyć lub zmodernizować i w ramach jakiej kategorii będziesz zgłaszał swój pomysł (zadanie ogólnomiejskie, strefowe, osiedlowe, Młodzieżowy Budżet Obywatelski lub Zielony Budżet Obywatelski)
KROK 2
Spotkaj się z sąsiadami, znajomymi i innymi, których może zainteresować projekt. Wspólnie się zastanówcie nad potrzebą proponowanego zadania, jego wielkością, rozmachem, ale także lokalizacją i kosztorysem. Zawsze możesz poprosić urzędników o pomoc np. w wycenie zadania lub ustalenia czy dana działka jest własnością miasta.
KROK 3
Pobierz formularz zgłaszania zadań ze strony internetowej www.lomza.pl  lub wypełnij wniosek bezpośrednio na stronie.
KROK 4
Zbierz na formularzu 10 podpisów mieszkańców Łomży popierających Twoje zadanie. W przypadku kategorii osiedlowej, podpisać się powinni mieszkańcy osiedla, którego dotyczy Twoje zadanie.
KROK 5
Złóż formularz w najwygodniejszy dla Ciebie sposób:
- wyślij pocztą na adres - Urząd Miejski, Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,
- złóż osobiście w ratuszu (parter),
- zeskanuj i wyślij na adres budzetobywatelski@um.lomza.pl
- lub skorzystaj z formularza elektronicznego i załącz skan listy poparcia zadania.
KROK 6
Po ogłoszeniu listy projektów dopuszczonych do głosowania, zadbaj o promocję swojego pomysłu. Rozpropaguj go wśród sąsiadów i znajomych, reklamuj go w mediach społecznościowych, uruchom kreatywność i spraw, aby wszyscy o nim usłyszeli!

Zadania miasta:
Zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego zadanie musi mieścić się w granicach kompetencji organów samorządowych. Według ustawy o samorządzie gminnym do zadań miasta należą sprawy:
•    ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami,
•    ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
•    gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego
•    wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
•    lokalnego transportu zbiorowego,
•    ochrony zdrowia,
•    pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
•    gminnego budownictwa mieszkaniowego,
•    edukacji publicznej,
•    kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
•    kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
•    targowisk i hal targowych,
•    zieleni gminnej i zadrzewień,
•    cmentarzy gminnych,
•  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
•    utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
•    polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
•    wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
•    promocji gminy,
•    współpracy z organizacjami pozarządowymi,
•    współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

2023-04-21 13:22 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED