Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » Budżet Obywatelski » Zgłaszanie zadań krok po kroku

Zgłaszanie zadań krok po kroku

Aby pomysł mógł zostać zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego lub MBO, musi zostać właściwie przygotowany i zgłoszony na odpowiednim formularzu. Jeżeli masz problemy lub wątpliwości w tym zakresie, skorzystaj z pomocy urzędników. Pomożemy sprawdzić, czy planowane zadanie dotyczy majątku miejskiego i przygotować kosztorys. Pamiętaj, że zadanie może być zgłoszone tylko na odpowiednim formularzu, zawierać dane wnioskodawcy oraz podpisy i dane 10 osób, które popierają pomysł. Nie zapomnij o danych do kontaktu – być może Rada Budżetu Obywatelskiego zechce doprecyzowania szczegółów dotyczących zadania. Gdy będzie ogłoszona ostateczna lista zadań, możesz rozpocząć akcję promującą swój pomysł. Zachęć do głosowania sąsiadów i znajomych, reklamuj go na portalach społecznościowych, uruchom kreatywność i spraw, aby wszyscy o nim usłyszeli!

Zgłaszanie zadań
KROK 1
Zastanów się co chcesz stworzyć lub zmodernizować i w ramach jakiej kategorii będziesz zgłaszał swój pomysł (zadanie ogólnomiejskie, strefowe, osiedlowe lub Młodzieżowy Budżet Obywatelski)
KROK 2
Spotkaj się z sąsiadami, znajomymi i innymi, których może zainteresować projekt. Wspólnie się zastanówcie nad potrzebą proponowanego zadania, jego wielkością, rozmachem, ale także lokalizacją i kosztorysem. Zawsze możesz poprosić urzędników o pomoc np. w wycenie zadania lub ustalenia czy dana działka jest własnością miasta.
KROK 3
Pobierz formularz zgłaszania zadań ze strony internetowej www.lomza.pl  lub wypełnij wniosek bezpośrednio na stronie.
KROK 4
Zbierz 10 podpisów poparcia Twojego zadania. Zgłaszając pomysł internetowo pamiętaj o dostarczeniu listy poparcia do Urzędu Miejskiego w Łomży. To jeden z podstawowych warunków dalszej weryfikacji.
KROK 5
Po ogłoszeniu listy projektów zadbaj o promocję swojego zadania. Rozpropaguj go wśród sąsiadów i znajomych, by jak najwięcej osób na niego zagłosowało.Zadania miasta
Zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego zadanie musi mieścić się w granicach kompetencji organów samorządowych. Według ustawy o samorządzie gminnym do zadań miasta należą sprawy:
•    ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami,
•    ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
•    gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego
•    wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
•    lokalnego transportu zbiorowego,
•    ochrony zdrowia,
•    pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
•    gminnego budownictwa mieszkaniowego,
•    edukacji publicznej,
•    kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
•    kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
•    targowisk i hal targowych,
•    zieleni gminnej i zadrzewień,
•    cmentarzy gminnych,
•  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
•    utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
•    polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
•    wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
•    promocji gminy,
•    współpracy z organizacjami pozarządowymi,
•    współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Gdzie i kiedy zgłaszać pomysły?
Zadanie musi być złożone na odpowiednim formularzu  w dniach 17 sierpnia – 14 września 2020 r.

Sposoby złożenia formularza

•    wysłanie pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Łomży, Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża z dopiskiem "Budżet obywatelski-INICJATYWY"
•    złożenie osobiście w Wydziale Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Farna 1,
•   wysłanie skanu formularza na adres mailowy budzetobywatelski@um.lomza.pl
•  przez Internet, wypełniając formularz w wersji elektronicznej

2020-07-27 08:40 Opublikował: Anna Sobocinska

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10250.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED