Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » Budżet Obywatelski » Zgłaszanie zadań krok po kroku

Zgłaszanie zadań krok po kroku

Wypełnij formularz
Aby pomysł  mógł zostać zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego, musi zostać właściwie przygotowany i zgłoszony na odpowiednim formularzu. Jeżeli masz problemy lub wątpliwości w tym zakresie, skorzystaj z pomocy urzędników. Pomożemy sprawdzić, czy planowane zadanie dotyczy majątku miejskiego i przygotować kosztorys. Pamiętaj, że zadanie może być zgłoszone tylko na odpowiednim formularzu, musi być podpisane, zawierać dane wnioskodawcy oraz podpisy i dane 10 osób, które popierają pomysł. Nie zapomnij o danych do kontaktu – być może Zespół Koordynujący zechce doprecyzowania szczegółów dotyczących zadania. Gdy będzie ogłoszona lista zadań, możesz rozpocząć akcję promującą swój pomysł. Zachęć do głosowania sąsiadów i znajomych, reklamuj go na portalach społecznościowych, uruchom kreatywność i spraw, aby wszyscy o nim usłyszeli!

Zadania miasta
Zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego zadanie musi mieścić się w granicach kompetencji organów samorządowych. Według ustawy o samorządzie gminnym do zadań miasta należą sprawy:
•    ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami,
•    ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
•    gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego
•    wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
•    lokalnego transportu zbiorowego,
•    ochrony zdrowia,
•    pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
•    gminnego budownictwa mieszkaniowego,
•    edukacji publicznej,
•    kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
•    kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
•    targowisk i hal targowych,
•    zieleni gminnej i zadrzewień,
•    cmentarzy gminnych,
•    porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
•    utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
•    polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
•    wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
•    promocji gminy,
•    współpracy z organizacjami pozarządowymi,
•    współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Gdzie i kiedy zgłaszać pomysły?
Zadanie musi być złożone na odpowiednim formularzu  w dniach 5 – 16 września 2016 r.

Sposoby złożenia formularza:
•    wysłanie listem na adres Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża) z dopiskiem „Budżet Obywatelski–INICJATYWY”;
•    złożenie osobiście w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży (stanowisko przy głównym wejściu, na parterze);
•    przez Internet, przesyłając wypełniony, zeskanowany formularz na adres budzetobywatelski@um.lomza.pl
W przypadku wysłania zgłoszenia drogą pocztową, za datę złożenia uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Łomży. Każdy Mieszkaniec może zgłosić wyłącznie jedno zadanie.

Zasady weryfikacji zadania
Zgłoszone przez Mieszkańców zadania zostaną zweryfikowane od strony formalnej przez pracowników Urzędu Miejskiego. Członkowie Zespołu Koordynującego, wraz z właściwymi merytorycznie jednostkami organizacyjnymi Urzędu, ocenią:
•    Zgodność z obowiązującą Strategią Miasta
•    Obiektywną możliwość realizacji
•    Szacunkowy koszt zadania
•    Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz niesprzeczność z planami inwestycyjnymi Miasta
Nie będą oni oceniać, czy dany projekt im się podoba, a jedynie sprawdzą, czy wszystko jest z nim w porządku od strony formalnej, tzn. czy dotyczy on majątku miejskiego, zadań samorządu, czy koszt jest właściwie oszacowany i nie przekracza kwoty 150 000 zł., a także czy samorząd ma zabezpieczone pieniądze na pokrycie kosztów zadania (np. na utrzymanie). Na tej podstawie Zespół Koordynujący sporządza listę zadań do głosowania, w którym to sami Mieszkańcy zadecydują, które zadania będą realizowane.
 Urzędnicy weryfikują zgłoszone zadania przy pomocy karty oceny formalnej.

2016-08-19 10:02 Opublikował: Lukasz CzechUrząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


NewsletterCopyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED