Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » Budżet Obywatelski » Co to jest budżet obywatelski?

Informacje dotyczące budżetu obywatelskiego na 2018 rok

Budżet obywatelski jest realizowany w Łomży już po raz piąty. Poprzednie jego edycje zakończyły się sukcesem. Udało się zrealizować wiele pomysłów łomżyniaków: place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska. Przestrzeń miejską wypełniły nowe, bezpieczne chodniki i parkingi. Mieszkańcy Łomży pokazali, że są w stanie nie tylko dostrzec własne problemy i potrzeby, ale także wykazać się inicjatywą i wziąć sprawy w swoje ręce. Liczymy na to, że i tym razem będzie podobnie!

Czym jest budżet obywatelski?
To kwota w budżecie miasta, o której przeznaczeniu zadecydują nie radni, ale sami Mieszkańcy Łomży, którzy przecież najlepiej wiedzą, czego im potrzeba!

Zasady Budżetu Obywatelskiego 2018
•    Tradycyjnie Łomża została podzielona na 3 strefy: Południe, Centrum i Łomżycę. Każda z nich otrzyma 25 proc. całości ustalonej kwoty. Pozostałe 25 proc. stanowi rezerwę, która zostanie rozdzielona przez Zespół Koordynujący zachowując kolejność wynikającą z głosowania Mieszkańców oraz w miarę możliwości, starając się podzielić środki w równym stopniu dla każdej ze strefy.
•    Pieniądze mogą zostać przeznaczone na inwestycje, a więc budowę lub modernizację infrastruktury miejskiej.
•    Swój pomysł może zgłosić każdy Mieszkaniec Łomży.

Uwaga!
W tym roku po raz pierwszy można zgłaszać działania w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego.

2017-05-24 11:02 Opublikował: Lukasz Czech

Lista najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami

1. Można głosować maksymalnie na 3 zadania. Czy musi to być po jednym zadaniu z każdej strefy (tj. 1 zadanie z centrum, 1 z południa itd.)?
Nie, można głosować maksymalnie na 3 zadania niezależnie od tego, w jakiej strefie się one mieszczą. Nie ma żadnych przeciwskazań, aby osoba głosująca oddała swój głos np. na 3 zadania z jednej strefy.

2. Czy zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego mogą być współfinansowane z innych źródeł?
Nie, nie ma możliwości współfinansowania zadania z innych źródeł. Można natomiast dokonać „podziału” inwestycji na mniejsze elementy (np. remont drogi + remont chodnika) i jeden element potraktować jako zadanie w ramach budżetu obywatelskiego, a drugi finansować ze środków zewnętrznych. Należy przy tym pamiętać, że nie ma możliwości etapowania zadań, całość inwestycji musi zmieścić się w puli środków (tj. 150 000 zł) i zrealizowanych w ramach działań przewidzianych na dany rok.

3. Czy możliwe jest zgłoszenie zadania, w którym będzie więcej niż jeden autor?
Autorem zadania może być tylko jedna osoba, o czym mówi paragraf 7 b.o, który stanowi, że „jeden mieszkaniec może zgłosić tylko jedno zadanie”. Oczywiście wiadomym jest, że za każdym większym projektem może stać większa grupa ludzi. Można ich uwzględnić w formularzu w rubryce: „Dane osób popierających zadanie”, traktując osobę wpisaną jako autora jako reprezentanta określonego środowiska.  

4. Czy w ramach budżetu obywatelskiego można zaproponować postawienie pomnika, np. upamiętniającego bohatera narodowego lub wydarzenie historyczne?
Zgodnie z paragrafem 4 Regulaminu B.O. w ramach b.o. mogą być realizowane zadania związane z budową lub robotami budowlanymi dotyczącymi tworzenia lub modernizacji elementów infrastruktury miejskiej, które przyczyni się do rozwoju Miasta. W przypadku pomników przesłanki te nie są spełnione.

5. Czy jedna osoba może udzielić poparcia kilku zadaniom? (dot. rubryki nr 5 formularza zgłaszania zadań).
Tak, jeden Mieszkaniec może udzielić poparcia kilku zadaniom poprzez złożenie podpisu do rubryki nr 5 formularza.

6. Od kiedy można prowadzić działania promujące swój projekt zadania? Czy działania te można prowadzić jedynie w wyznaczonym w harmonogramie?
Zgodnie z paragrafem 36 Regulaminu b.o., działania promujące zgłoszony przez siebie projekt zadania można rozpocząć z chwilą ogłoszenia listy zadań zakwalifikowanych do głosowania. Wspomniane w harmonogramie działania informacyjne to czas, w którym Urząd Miejski zachęca Mieszkańców Łomży do wzięcia udziału w głosowaniu oraz informuje o zgłoszonych projektach (m.in. poprzez rozklejanie plakatów, aktywność w lokalnych mediach, organizacje spotkania informacyjnego).  

7. W poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego było zgłoszone interesujące zadanie, które wówczas nie uzyskało ilości głosów pozwalającej na jego realizację. Czy można je zgłosić ponownie?
Jeśli projekt zadania zgłaszany w latach ubiegłych jest zgodny ze zaktualizowaną, obecnie obowiązującą wersją Regulaminu budżetu obywatelskiego to nie ma formalnych przesłanek zabraniających jego ponownego zgłoszenia.

8. Zakończono przyjmowanie wniosków do budżetu obywatelskiego. Dlaczego w dalszym ciągu nigdzie nie piszecie jakie zadania zgłoszono? Czy to nie kłóci się z zasadami jawności i przejrzystości?
W danym momencie zakończono przyjmowanie formularzy zgłaszania zadania do budżetu obywatelskiego. Nie oznacza to jednak zakończenia prac przez Urząd Miejski. Wręcz przeciwnie, jest to dla urzędników okres wytężonej pracy. Każdy formularz jest analizowany przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne pod kątem zgodności z regulaminem (np. Wydział Inwestycji weryfikuje wycenę zadania, sprawdza czy zadanie mieści się w regulaminowych 150 tys. zł, Wydział Gospodarowania Nieruchomościami sprawdza, czy zadanie na pewno ulokowane jest na działce miejskiej itd.). Na tym etapie nie udzielamy informacji z kilku powodów.
Po pierwsze, przed zakończeniem prac przez Zespół Koordynujący nie jesteśmy jeszcze pewni, które zadania zostaną skierowane do głosowania. Nie chcemy więc doprowadzić do hipotetycznej sytuacji, w której informacje na temat projektu, który zostanie odrzucony rozejdą się szerokim echem prowadząc do dezinformacji i nieporozumień przy karcie do głosowania („dlaczego nie ma tu projektu xyz?”). Po drugie, nie możemy udzielać szczątkowych informacji na temat zweryfikowanych już zadań, ponieważ mogłoby to rodzić nieuzasadnione przypuszczenia, że faworyzujemy jedne projekty kosztem drugich („Dlaczego piszecie o projekcie x i y a o projekcie z jest cisza?!”). Po trzecie, publikowanie przedwczesnych informacji może zostać potraktowane jako przyczynek do kampanii informacyjnej, ta zaś, zgodnie z Regulaminem, może być prowadzona dopiero po oficjalnym ogłoszeniu listy zadań przez Zespół Koordynujący.
Mając na uwadze powyższe, nie udzielamy informacji na temat zgłoszonych zadań do momentu ogłoszenia ostatecznej listy przez Zespół Koordynujący. Zgodnie z harmonogramem budżetu obywatelskiego, w danym dniu na stronie internetowej zostanie zamieszczona lista zadań poddanych pod głosowanie, ale również lista zadań odrzuconych, wraz z uzasadnieniem. Ponadto posiedzenie Zespołu Koordynującego, na którym zostanie ustalona ostateczna lista zadań jest spotkaniem otwartym dla ogółu mieszkańców. Nie ma więc podstaw do zarzucania braku jawności i przejrzystości.

2016-08-19 10:48 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED