Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Protokół nr 10/18 z dnia 29 stycznia 2018 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Jan Olszewski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Rozwoju, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołu nr 9/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2017 rok. 3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2018 rok 4. Sprawy różne.

Ad. 1 

 

Przewodniczący Komisji poprosił o uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Komisja przyjęła protokół nr 9/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. bez uwag.

 

Ad. 2

 

            Poprosił o uwagi do przedłożonego członkom Komisji sprawozdania z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej i Rozwoju za 2017 rok (w załączeniu).

            Komisja przyjęła sprawozdanie Przewodniczącego Komisji bez uwag.

 

Ad. 3

 

            Poprosił następnie o uwagi i propozycje tematów do projektu planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Rozwoju na 2018 rok (w załączeniu).

            Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 12 głosami za – jednogłośnie przyjęła plan pracy Komisji oraz propozycje tematów do planu pracy Rady Miejskiej na 2018 rok (w załączeniu).

 

Ad. 4

 

            Andrzej Podsiadło – Przewodniczący RO nr 5 stwierdził, że chciałby przedstawić kilka spraw porządkowych dotyczących osiedla nr 5. Poinformował, że kilka razy zgłaszał do Urzędu Miejskiego, do Pana Prezydenta problem kilku posesji, które są opuszczone. Straż Miejska zrobiła wywiad, ale wg niego ten wywiad nic nie daje, ponieważ to, że właściciele tam nie mieszkają, to wszyscy z tego osiedla wiedzą. Chodzi o to, że posesje te wyglądają coraz gorzej, popadają w ruinę, a ponadto są bardzo zaniedbane. Na niektórych posesjach są tony śmieci, z niektórych odpadają ściany, zapadają się połamane stropy. Kolejnym problemem jest odśnieżanie, a także palenie śmieci z tworzyw sztucznych. Zgłosił również problem gałęzi drzew z posesji prywatnych, które przechodzą na chodniki. Uważa, że przy silnych wiatrach może dojść do wypadku. Zwrócił też uwagę na budynek przy ul. Senatorskiej, w którym mieścił się Urząd Statystyczny. Uważa, że należy coś z tym budynkiem zrobić, ponieważ dojdzie do takiego stanu, że będzie on tylko do wyburzenia. Ponadto pogarszający się stan techniczny budynku będzie zagrażał bezpieczeństwu mieszkańców. Zwrócił też uwagę na zaśmieconą działkę wzdłuż kamiennych schodków.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta stwierdził, że Pan Przewodniczący poruszył wiele tematów. W mieście jest wiele kamienic, które są zaniedbane i jest to temat dość trudny. Jeśli chodzi o sprawy porządkowe, odśnieżanie, gałęzie, poprosił o zgłaszanie na bieżąco i będzie to realizowane. W przypadku zagrożenia budowlanego kompetentny jest inspektor nadzoru budowlanego i musi reagować. Dodał, że temat budynku przy ul. Senatorskiej był podejmowany wielokrotnie. Stan budynku jest dość zły, ale grube mury i małe pomieszczenia powodują trudności w adaptacji budynku na cokolwiek, a koronnym problemem jest brak działki, terenu, który jest wymagany standardowo przy uruchamianiu jakiejkolwiek działalności. Ponadto nakłady, które trzeba by było ponieść na remont są olbrzymie, a fakt, że nie ma tam działki, która zabezpiecza wymóg parkingów powoduje, że nie ma zainteresowania tym budynkiem i jest to problem, bardzo duży problem. Zaprosił Pana Przewodniczącego RO do siebie z listą adresów zaniedbanych posesji, która zostanie przekazana Dyrektorowi MPGKiM.

            Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że w roku bieżącym obchodzimy 600-lecie nadania praw miejskich. Takich zaniedbanych posesji w mieście jest więcej i żeby to nie było tak, że tu rosną róże, a obok śmieci. Uważa, że trzeba patrzyć na całość miasta, odpowiednio reagować i docierać do właścicieli posesji, którzy je zaniedbują.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta zwrócił się z prośbą, aby w przyszłym miesiącu, na posiedzeniu Komisji, udało się wspólnie pochylić nad uchwałami wchodzącymi w skład pakietu dla przedsiębiorców, które dotyczą zwolnień podatkowych z podatku od nieruchomości. Dodał, że mamy trochę sygnałów od przedsiębiorców jakich zmian oczekiwaliby jeśli chodzi o te przepisy i aby były one dostępniejsze. Wszyscy jesteśmy zainteresowani tym, aby były tworzone miejsca pracy i to też trzeba wziąć pod uwagę. Jednym z kluczowych zamysłów zwolnień było stymulowanie inwestowania i zwolnienie tak naprawdę od wartości dodanej od tego, co się wybuduje i od tego, czego jeszcze nie mamy. Niektórzy przedsiębiorcy podnoszą i jego zdaniem słusznie, że jest sporo takich obiektów w mieście, magazynów, hal, które degradują się, nie są użytkowane właściwie, a mogłyby znaleźć nowego właściciela, zostać wyremontowane pod np. linie produkcyjną, zatrudnieni nowi ludzie, ale niestety w obowiązującej uchwale „nie łapią się”. Dobrze by było, aby się nad tym pochylić i uwzględnić takie sytuacje. Dodał, że za miesiąc zostanie przedstawiony radnym pakiet propozycji, o których chciałby, aby Komisja podyskutowała i ewentualnie zgłosiła swoje propozycje. Tak, czy inaczej uważa, że należy, drobnych co prawda, ale jednak korekt, dokonać tak, żeby ułatwić przedsiębiorcom dostęp do zwolnień i ulg.

            Przewodniczący Komisji stwierdził, że na następnym posiedzeniu Komisja pochyli się na temat, a jednocześnie zwrócił się z prośbą, aby propozycje zmian trafiły do członków Komisji trochę wcześniej, aby był czas na analizę.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

 

 

                                                                                                             Przewodniczący

                                                                                                   Komisji Gospodarki Komunalnej

                                                                                                                 i Rozwoju

 

                                                                                                              Jan Olszewski

 

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 13 mar 2018 13:24
  • Data opublikowania: wtorek, 13 mar 2018 13:25
Linki