Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Protokół nr 2/19 z dnia 14 stycznia 2019 r.

Posiedzenie Komisji otworzył Pan Mariusz Tarka – Z – ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poinformował, że w z związku z nieobecnością Przewodniczącego Komisji, będzie przewodniczył dzisiejszym obradom. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 1/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 474/LII/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Łomża, zmienionej uchwałą nr 535/LVIII/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 474/LII/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Łomża – druk nr 39, 39 A. 3. Przyjęcia planu pracy Komisji na 2019 rok oraz propozycji tematów do planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok. 4. Sprawy różne.

Ad. 1

 

            Przewodniczący obrad poprosił o uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

            Komisja przyjęła protokół nr 1/18 z dnia 18 grudnia 2018 roku bez uwag.

 

Ad. 2

 

            Ewa Sznejder – Naczelnik CWS przedstawiła wniosek i projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 474/LII/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Łomża, zmienionej uchwałą nr 535/LVIII/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 474/LII/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Łomża (w załączeniu).

            Przewodniczący obrad otworzył dyskusję.

            Radny Andrzej Podsiadło odnosząc się do zapisu § 10 dotyczącego wysyłania zgłoszenia drogą pocztową stwierdził, że zapis w proponowanym brzmieniu jest jakby wskazaniem, że ten, kto wysyła zgłoszenie winę poczty za doręczenie bierze na siebie. Uważa, że może pozostawić składanie zgłoszeń przez internet i osobiście, a wysyłanie pocztą zlikwidować.

            Radny Wojciech Michalak zwrócił uwagę, że zgodnie z przepisami np. kodeksu cywilnego za skuteczne doręczenie czegokolwiek uważa się datę nadania, czyli datę stempla pocztowego i wg niego tutaj powinno być tak samo. W takim przypadku mamy do czynienia z datą pewną, a kwestia doręczenia, czy listonosz przyjdzie dziś, jutro czy pojutrze jest niewiadomą.

            Ewa Sznejder – Naczelnik CWS wyjaśniła, że nikt nie wysyła zgłoszeń pocztą. Zapis ten pozostał z poprzednich regulaminów i pozostawiamy go jako ewentualność. Dodała, że w przypadku wszelkich postępowań konkursowych, to UM ustala zasady, wg których przyjmuje zgłoszenia. Jeżeli Komisja uważa, że powinna to być data stempla pocztowego, to nie widzi problemu.

            Radny Ireneusz Cieślik poprosił o wyjaśnienie, czy zmiana zapisu nie będzie kolidowała z procedurą, bo może okazać się, że ktoś wyśle zgłoszenie w piątek, a poczta doręczy je dopiero we wtorek i wówczas wysyłający ma „4 dni w plecy”. Nie jest przeciwny zmianie, ale chciałby, aby w tych procedurach to wszystko umieścić.

                Radny Wojciech Michalak stwierdził, że jeżeli pozostawiamy możliwość wysyłania zgłoszeń pocztą, to powinno to być spójne ze wszystkim co jest.

Radny Andrzej Podsiadło uważa, że data stempla pocztowego jest pewna i wniósł o zmianę zapisu ostatniego zdania w § 10 na zapis w brzmieniu: „W razie wysłania zgłoszenia drogą pocztową, za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego”.  Innych uwag nie zgłoszono.       

Komisja, w wyniku głosowania 6 głosami za – jednogłośnie, przyjęła wniosek radnego Podsiadło.

            Następnie komisja, w wyniku głosowania 6 głosami za – jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały określony drukiem nr 39 A wraz z przyjętym wnioskiem.

 

Ad. 3

 

            Przewodniczący obrad otworzył dyskusję na temat planu pracy Komisji na 2019 rok (w załączeniu). Poprosił o zgłaszanie propozycji tematów oraz uwag do przedstawionego projektu.

            W wyniku dyskusji Komisja ustaliła, że temat 3 z III kwartału zostanie powtórzony w IV kwartale planu pracy. Komisja, w wyniku głosowania 6 głosami za – jednogłośnie, przyjęła plan pracy Komisji na 2019 rok z poprawką.

            Następnie Komisja w wyniku głosowania 6 głosami za – jednogłośnie, przyjęła propozycje tematów do planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok j/n:

I kwartał - Analiza lokalnego rynku pracy oraz informacja na temat form przeciwdziałania bezrobociu i środków na te działania przeznaczonymi w 2019 roku.

II kwartał - Informacja Prezydenta Miasta na temat wniosków złożonych przez miasto do funduszy zewnętrznych i programów operacyjnych.

III kwartał - Informacja na temat funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża.

 

Ad. 4

 

            Nie zgłoszono.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

 

 

                                                                                                          Przewodniczący obrad

 

                                                                                                               Mariusz Tarka

 

 

 

  • Data powstania: Data powstania: środa, 13 mar 2019 09:45
  • Data opublikowania: środa, 13 mar 2019 09:46
Linki