Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Protokół nr 47/18 z dnia 29 stycznia 2018 r.

Posiedzenie Komisji otworzyła i obradom przewodniczyła Marianna Jóskowiak - Przewodnicząca Komisji Finansów i Skarbu Miasta, która po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawiła porządek posiedzenia (w załączeniu). Wniosła o uzupełnienie porządku obrad o dwie autopoprawki. Jedną, dotyczącą zmian w budżecie miasta – druk nr 777/1, 777 B oraz drugą dotyczącą zmian w WPF – druk 776/1. Wniosła o uzupełnienie porządku obrad o wymienione dokumenty w pkt-e 3 a, b. Poprosiła o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Innych uwag nie zgłoszono. Komisja, w wyniku głosowania 14 głosami za – jednogłośnie, uzupełniła porządek obrad zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej Komisji. Komisja przyjęła następujący porządek obrad z poprawkami: 1. Przyjęcie protokołu nr 46/17 z dnia 27 grudnia 2017 roku. 2. Informacja Prezydenta Miasta o dokonanych zmianach w budżecie miasta na 2018 rok zarządzeniem nr 11/18 z dnia 15.01.2018 r. 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w WPF na lata 2018 – 2031 – druk nr 776, 776 A , 776/1 b) zmian w budżecie miasta na 2018 rok – druk nr 777, 777 A, 777/1, 777 B. 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2017 rok. 5. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2018 rok. 6. Sprawy różne.

Ad. 1

Marianna Jóskowiak – Przewodnicząca Komisji poprosiła o uwagi do protokołów z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Komisja przyjęła protokół nr 46/17 z dnia 27 grudnia 2017 roku bez uwag.

 

 

 

Ad. 2

           

Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję na temat informacji Prezydenta Miasta o dokonanych zmianach w budżecie miasta Łomża na 2017 rok zarządzeniem nr 11/18 z dnia 15.01.2018 r. (w załączeniu).

Komisja przyjęła informację bez uwag.

 

Ad. 3 a, b

 

Elżbieta Parzych – Skarbnik Miasta przedstawiła wniosek i projekt uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2018 – 2031 wraz z autopoprawką (w załączeniu) oraz wniosek i projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok wraz z autopoprawką (w załączeniu).

            Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję.

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania 11 głosami za, przy braku głosów przeciw i 3 głosach wstrzymujących , zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2018-2031, określony drukiem nr 776 A wraz z autopoprawką.

            Następnie Komisja w wyniku głosowania   11 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 2 głosach wstrzymujących, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian  w budżecie miasta na 2018 rok, określony drukiem nr 777 B.

 

Ad. 4

            Przewodnicząca Komisji poprosiła o uwagi do sprawozdania z działalności Komisji Finansów i Skarbu Miasta za 2017 rok (w załączeniu).

       Komisja przyjęła sprawozdanie bez uwag.

 

Ad. 5

            Przewodnicząca Komisji poprosiła o uwagi i propozycje tematów do planu pracy Komisji Finansów i Skarbu Miasta na 2018 rok (projekt planu pracy w załączeniu).

            Członkowie Komisji nie wnieśli uwag i w wyniku głosowania 14 głosami za – jednogłośnie, przyjęli plan pracy Komisji na 2018 rok (w załączeniu).

 

Ad. 6

 

       Nie zgłoszono.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji.

 

                                                                                                   Przewodnicząca

                                                                                         Komisji Finansów i Skarbu Miasta

 

                                                                                                 Marianna Jóskowiak

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 13 mar 2018 13:21
  • Data opublikowania: wtorek, 13 mar 2018 13:23
Linki