Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Podczas obrad XIV sesji w dniu 28 maja 2003 roku

Rada Miejska realizowała następujący porządek obrad:
1.
Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji Rady Miejskiej Łomży.

2.
Składanie interpelacji i zapytań.

3.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno - Opiniującego ds. Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi.

4.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Łomży.

5.
Podjęcie uchwały wraz z autopoprawką w sprawie zmian w budżecie miasta.

6.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 196/XXXIV/00 Rady Miejskiej Łomży z dnia 11 października 2000 roku w sprawie racjonalizacji gospodarki finansowej w zarządzaniu komunalnym zasobem mieszkaniowym miasta Łomży.

7.
Podjęcie uchwał:

a) w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 5 w Łomży,

b) zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia Szkół Podstawowych w Łomży, ustalenia planu ich sieci i granic obwodów,

c) zmieniającej uchwałę w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Łomży, ustalenia planu ich sieci i granic obwodów.

8.
Podjęcie uchwały w sprawie harmonogramu zebrań sprawozdawczo – wyborczych w osiedlach.

9.
Przyjęcie informacji o realizacji uchwał podjętych w I kwartale 2003 roku.

10.
Zajęcie stanowiska w sprawie przebiegu Via Baltica.

11.
Odpowiedź na interpelację i zapytania.

12.
Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

13.
Sprawy różne.


Ad. 1

Pan Jan Jarota – Przewodniczący Rady Miejskiej

Poprosił o uwagi do protokołu z obrad XII sesji.
Rada nie zgłosiła uwag i w wyniku głosowania 20 głosami za przy 2 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym przyjęła protokół z obrad XII sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2

Pan Jan Jarota – Przewodniczący Rady Miejskiej

Poprosił o składanie interpelacji i zapytań.

Pan Zbigniew Lipski – radny

Złożył apel o wybór św. Andrzeja Bobolę na patrona miasta Łomży.

Pan Jan Jarota – Przewodniczący Rady Miejskiej

Podziękował za interpelację jako parafianin, mieszkaniec miasta i radny.

Pan Zenon Piechociński – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Zabierając głos stwierdził, że podziwia głębie uczuć radnego Lipskiego. Uważa jednak, że jest to wkraczanie w kompetencje kościoła, ponieważ kościół jest od inicjatywy ustanawiania patronów, a nie Rada. Rada może tylko się zgodzić bądź nie. Obawia się, aby na gruncie wspaniałych intencji nie powstał konflikt pomiędzy Radą, a kościołem. Bez opinii kościoła nie podejmowałaby tego wyzwania.

Pan Lech Kołakowski - radny

Stwierdził, że identyfikuje się z litem otwartym Prezydenta w sprawie Via Baltica. Jest to kontynuacja spraw z poprzedniej kadencji. Poprosił o dostarczenie tego listu komisjom, aby radni mogli się z nim zapoznać.

Pan Zbigniew Szponarski – radny

Poruszył problem dot. zagospodarowania amfiteatru oraz sprawę uporządkowania terenu ul. Księżnej Anny i Zawadzkiej.

Pan Zenon Piechociński – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Złożył zapytanie kiedy zostanie uporządkowane zarządzanie pogotowiem opiekuńczym w Łomży. Wyjaśnił, że na jego ręce wpłynęło pismo informacyjne o błędach w zarządzaniu placówką.

Pan Jerzy Brodziuk – radny

Zabierając głos zwrócił uwagę, sprawy tego typu jak określenie patrona, czy też interpelacja zgłoszona przez radnego Piechocińskiego nie powinny być zgłaszane na sesji, ale na piśmie bezpośrednio do Prezydenta, ponieważ dotyczą spraw prywatnych, personalnych. Rada powinna zajmować się sprawami miasta.

Pan Zenon Piechociński – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Zabierając głos ad vocem stwierdził, że jeżeli sprawa dotyczy działalności osób pełniących funkcje publiczne, to należy stawiać sprawę na forum publicznym.

Pan Jerzy Cwalina - radny

Poprosił o wyjaśnienie kwestii parkingu na ul. Zawadzkiej, jaki jest stopień zaawansowania tej inwestycji.

Ad. 3

Pan Jerzy Brzeziński – Prezydent Miasta

Przedstawił wniosek w sprawie powołania zespołu.

Pan Dariusz Szymański - Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury

Przedstawił opinię Komisji Edukacji i Kultury.

Pani Edyta Śledziewska – Przewodnicząca Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia

Przedstawiła opinie Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia.

W dyskusji głos zabrali:

Pan Zenon Piechociński – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Poprosił o wyjaśnienie, czym kierowano się wybierając te, a nie inne osoby. Kim Ci ludzie są, co sobą reprezentują i czy w składzie tego zespołu są przedstawiciele organizacji pozarządowych o charakterze gospodarczym.

Pan Józef Babiel – Naczelnik WZKiS UM

Odpowiadając na zapytanie radnego Piechocińskiego wyjaśnił, że zespół ten został powołany w drodze wyborów tajnych na zebraniu przedstawicieli organizacji pozarządowych w dniu 17 kwietnia br. spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Następnie wyjaśnił, że :
1. Pan Zbigniew Kania - reprezentuje TKKF
2. Pan Jerzy Kierażyński - reprezentuje TPZŁ
3. Pan Lech Malinowski – reprezentuje LZS
4. Pani Alicja Moroz – Rutkowska – reprezentuje Biuro Porad Obywatelskich
5. Pan Jan Szymański – reprezentuje TPD
6. Pan Edward Traskowski – reprezentuje UKS Łomżyczka.

Pan Zbigniew Lipski - radny

Zabierając głos stwierdził, że jest usatysfakcjonowany składem tego zespołu opiniodawczego. Znajdują się w nim radni oraz znane postacie z życia publicznego. Uważa więc, że skład zespołu należy zaakceptować.

Pan Jan Turkowski – radny

Odnosząc się do wypowiedzi radnego Lipskiego zwrócił uwagę, że to nie o tego Pana Szymańskiego chodzi. W składzie zespołu jest Pan Szymański, który nie jest radnym, ale długoletnim działaczem TPD.

Pan Jerzy Cwalina - radny

Zabierając głos stwierdził, że jego zdaniem, jeżeli komuś z radnych nie pasuje któraś z osób w tym zespole, to powinien zgłosić inną. Ponadto zwrócił uwagę, że w głosowaniu tym brało udział 90 osób, a więc nie widać potrzeby dyskusji z demokracją. Skoro te 90 osób tak zadecydowało, należy to zaakceptować.

Pan Jan Jarota –; Przewodniczący Rady Miejskiej

Zakończył dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Na 23 radnych obecnych na sesji w głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 22 radnych przy 1 głosie przeciw i braku głosów wstrzymujących.

Uchwała nr 46/XIV/03
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 maja 2003 roku

w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
.


Ad. 4

Pan Jerzy Brzeziński – Prezydent Miasta

Przedstawił wniosek w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Łomży.

Pan Dariusz Szymański – Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury

Poinformował, że Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała wniosek Prezydenta 8 głosami za.

Pani Edyta Śledziewska – Przewodnicząca Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia

Przedstawiła opinię Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia.

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

Pan Jan Jarota – Przewodniczący Rady Miejskiej

Przedstawił projekt uchwały.

Na 23 radnych Rady Miejskiej w głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 23 radnych.

Uchwała nr 47/XIV/03
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 maja 2003 roku

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Łomży.Pani Hanka Gałązka – Dyrektor SP nr 10

Zaprosiła na igrzyska im. Jana Stypuły. Jednocześnie zwróciła się z prośbą, aby dzień otwarcia igrzysk był jednocześnie dniem obchodów Dni Łomży. Zaprosiła również na konferencję do SP nr 10.


Ad. 5

Pan Jerzy Brzeziński – Prezydent Miasta

Przedstawił wniosek z autopoprawką w sprawie zmian w budżecie miasta.

Pan Dariusz Szymański – Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury

Przedstawił opinie Komisji Edukacji i Kultury.

Pani Alicja Konpka – Przewodnicząca Komisji Finansów i Skarbu Miasta

Przedstawiła opinię Komisji Finansów i Skarbu Miasta.

Pan Zbigniew Lipski - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej

Zabierając głos poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej zajmowała się tym problemem i swoje wnioski przekazała do Komisji Finansów.

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

Pan Jan Jarota – Przewodniczący Rady Miejskiej

Poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Na 23 radnych obecnych na sesji, w głosowaniu udział wzięło 22 radnych. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 22 radnych.

Uchwała nr 48/XIV/03
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 maja 2003 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 rok.Ad. 6

Pan Jerzy Brzeziński - Prezydent Miasta

Przedstawił wniosek w sprawie zmiany uchwały.

Pani Alicja Konopka – Przewodnicząca Komisji Finansów i Skarbu Miasta

Przedstawiła opinię Komisji Finansów i Skarbu Miasta.

Pan Jan Jarota – Przewodniczący Rady Miejskiej

Przedstawił projekt uchwały.
Na 23 radnych obecnych na sesji w głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 23 radnych.

Uchwała nr 49/XIV/03
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 maja 2003 roku

zmieniająca uchwałę nr 196/XXXIV/00 Rady Miejskiej Łomży z dnia 11 października 2000 roku w sprawie racjonalizacji gospodarki finansowej zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym miasta Łomży.Ad. 7 a, b, c.

Pan Krzysztof Choiński – Z-ca Prezydenta Miasta

Przedstawił wniosek w sprawie likwidacji PG nr 5 oraz projekty uchwał związane ze zmianą obwodów szkół.

Pan Dariusz Szymański – Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury

Przedstawił opinię Komisji Edukacji i Kultury.

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

Pan Jan Jarota – Przewodniczący Rady Miejskiej

Poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Na 23 radnych, obecnych na sesji w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem opowiedziało się 20 radnych.

Uchwała nr 50/XIV/03
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 maja 2003 roku

w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 5 w Łomży.Następnie poddał pod głosowanie kolejny projekt uchwały.
Na 23 radnych, obecnych na sesji w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 20 radnych.

Uchwała nr 51/XIV/03
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 maja 2003 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia szkół podstawowych w Łomży, ustalenia planu ich sieci i granic obwodów.


Poddał pod głosowanie projekt kolejnej uchwały.
Na 23 radnych obecnych na sesji w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 20 radnych.

Uchwała nr 52/XIV/03
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 maja 2003 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie założenia publicznych gimnazjów w Łomży, ustalenia planu ich sieci i granic obwodów.


Pan Jerzy Brzeziński – Prezydent Miasta

Przed przystąpieniem do omawiania punktu zwrócił uwagę, że jeden w wniosków Komisji Gospodarki Komunalnej dotyczący zmian w budżecie miasta mówi o tym, że jest takie przyzwolenie dla Prezydenta Miasta, aby ruszyć część rezerwy budżetowej i przeznaczyć na inwestycje, dla których ważność dokumentacji mija bądź pozwolenie traci ważność. Nie mówił o tym w swojej autopoprawce, ponieważ przygotowuje taką poprawkę i procedurę uruchomi poprzez Komisję Gospodarki Komunalnej oraz Komisję Finansów i Skarbu Miasta.


Ad. 8

Pan Jan Zawistowski - Sekretarz Miasta

Przedstawiając wniosek w sprawie harmonogramu zebrań wyborczych w osiedlach wyjaśnił, że zgodnie z dyspozycją radnych, zebrania rozpoczną się od 16 czerwca do 24 czerwca. Ponadto zwrócił uwagę, że w RO nr 1 wkradł się błąd. Jest ul. Wojska Polskiego od Łomżyczki do końca – należy skreślić numery parzyste. Odnośnie osiedla Kraska wyjaśnił, że wybory odbyły się w 2001 roku, gdyż wcześniej nie udało się doprowadzić do wyborów. Zwrócił się więc z zapytaniem, czy Rada uważa, że należy i tam przeprowadzić wybory, czy zaczekać aż upłynie kadencja w 2005 roku.

Pani Alicja Konopka – radna

Zabierając głos podkreśliła, że dla porządku prawnego Rada nie powinna w dniu dzisiejszym przyjmować tego harmonogramu. Statut będzie prawomocny już 5 czerwca. Rozumiałaby, gdyby chodziło o 2-3 miesiące. W chwili obecnej przygotowywane to jest w oparciu o stare przepisy, a za chwilę będą obowiązywać nowe. Nie jest to jasne. Dodała, że sprawa harmonogramu nie była przedmiotem dyskusji w komisjach, nie zostały więc zachowane procedury wynikające z obowiązującego jeszcze regulaminu jak też statutu. Dziwi się ponadto jak można zadać radnym na sesji pytanie, gdy ona na początku pytała, czy RO nr 10 działa, czy skończyła kadencję. Z tego, co ona wie kadencja trwa 4 lata, a RO nr 10 również obowiązuje 4-letnia kadencja. Nie rozumie więc o czym Rada ma decydować, czy ma podejmować decyzje niezgodne z przepisami prawa. Podejmując decyzję Rada musi mieć jasno określone przepisy prawa.

Pan Jan Walęcki – radny

Zabierając głos poprosił, aby radca prawny wyjaśnił, czy jest przeszkoda prawna bo obowiązują stare przepisy.

Pan Lech Kołakowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Poprosił również radcę o wyjaśnienie kwestii podstawy prawnej w projekcie uchwały określającej harmonogram zebrań wyborczych, czy wybory będą odbywać się w myśl nowego statutu, czy starego.

Pan Mieczysław Jagielak - Radca Prawny UM

Zabierając głos stwierdził, że pytanie jak należy liczyć kadencję należy zadać ustawodawcy, czy od momentu wyboru, czy od momentu woli , jaką wyrazi Rada w uchwale zarządzającej nowe wybory. Ta sprawa nie jest ani w statucie, ani w ustawie wyraźnie określona. Jest zapis ogólny, że kadencja jednostek pomocniczych trwa 4 lata. Wychodząc z takiego zapisu, w myśl starej zasady, że czego prawo nie rozróżnia, nam czynić nie wolno. Skoro została wybrana rada na Krasce i nie upłynęło jeszcze 4 lata, to należy ją pozostawić w takim kształcie jak jest do tej pory, do upływu kadencji. Inne rozwiązanie byłoby wbrew przepisom. Rada nie ma takiej możliwości, aby wolą swojej uchwały skracać kadencję, tego ustawodawca nie przewidział. Natomiast istnieją problemy, które wymagają rozwiązania, a mianowicie w momencie gdy istnieje 7 osiedli powstaje nowe. Dokonuje się wyboru. Nie ma to związku z kadencją rady, ale jest to kadencja wyborów jednostki pomocniczej i nigdy nie będzie ona wiązała się z wyborami organizowanymi powszechnie do wszystkich wyborów. Odpowiadając na zapytanie dotyczące starych czy nowych przepisów wyjaśnił, że nowy statut miasta nie ma związku z tymi wyborami. Dlatego, że organizowane są one na podstawie statutu osiedli z 1999 roku i dopóki Rada nie uchwali nowego, wzorcowego statutu osiedli lub statutów osiedli będą te osiedla związane uchwałami podjętymi w 1999 roku i to jest dla nich stan prawny, który obowiązuje w dniu podejmowania tej uchwały. Nie widzi więc związku formalnego pomiędzy uchwaleniem nowego statutu, a zarządzeniem przez Radę wyborów do organów samorządowych jednostek pomocniczych.

Pani Alicja Konopka – radna

Jeszcze raz podkreśliła, że dochodzi do tego, iż Rada podejmuje uchwałę w myśl starych przepisów, a za chwile będą obowiązywać nowe. Stwierdziła, że wątpliwości prawne zawsze będą i zdania zawsze będą podzielone. Nic nie stoi na przeszkodzie, jest bowiem delegacja w statucie , aby Rada podjęła uchwałę nawet na jednej sesji, na której jest przyjmowany harmonogram.

Pan Jerzy Brzeziński – Prezydent Miasta

Stwierdził, że wobec takiego stanowiska radcy prawnego wnosi autopoprawkę, aby wykreślić osiedle Kraska, którego kadencja kończy się za 2 lata.

Pan Zenon Piechociński – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Zabierając głos zwrócił uwagę, że radni otrzymali zły pierwszy dokument. Drugi również zły, w trzecim są błędy . Pyta więc , czy może ktoś zapewnić Radę, że w tym, za którym Rada ma podnieść ręce nie ma już błędów . Zwrócił uwagę, że jest to właśnie skutek pośpiechu i robienia uchwał na kolanie. Brak jest opinii, czy jest pewność , że ujęto wszystkie ulice, ponieważ już trzeci raz jest zmieniany projekt uchwały dotyczący wielkiego przedsięwzięcia. Poprosił o wyjaśnienie gdzie jest ul. M.C. Skłodowskiej – takiej ulicy nie ma. Jest ul. Skłodowskiej – Curie.
- 11 –

Pan Zbigniew Lipski – radny

Stwierdził, że przewodniczący zarządów osiedli podpowiadają, że brak jest trzech, nowych ulic. Jak więc można przedkładać Radzie takie materiały.

Pani Alicja Konopka – radna

Zwróciła się z zapytaniem, w którym osiedlu podane są ulice Słowikowa, Kanarkowa i Franciszka Skowronka – ona tych ulic nie widzi.

Pan Jan Zawistowski – Sekretarz Miasta

Wyjaśnił, że powinno to być dopisane do Rady Osiedla nr 2. Przeprosił za pomyłkę.

Pan Jerzy Brzeziński - Prezydent Miasta

Przeprosił Radę za tyle błędów i wniósł do Wysokiej Rady o zdjęcie tego punktu z porządku obrad.
W wyniku głosowania Rada wniosek Prezydenta przyjęła.

Ad. 9

Pan Maciej Głaz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Przedstawił opinie Komisji Rewizyjnej w sprawie informacji o realizacji uchwał podjętych w IV kadencji.

Pani Edyta Śledziewska – Przewodnicząca Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia

Przedstawiła opinie Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia.

Pan Dariusz Szymański - Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury

Przedstawił opinie Komisji Edukacji i Kultury.

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

Rada 21 głosem za – jednogłośnie przyjęła informację.


Ad. 10

Pan Jan Turkowski - radny

Wprowadzając do tematu zwrócił uwagę, że w ostatnim okresie nasiliły się w tej kwestii działania, ponieważ zbliża się moment decydujący w sprawie Via Baltica. Cała batalia o przebieg tej trasy toczy się nie od dzisiaj i samorząd Łomży przez cały czas był inicjatorem działań w sprawie poprawy sytuacji w ruchu drogowym w naszym mieście. Działania te doprowadziły do tego, że została wybudowana druga przeprawa mostowa, przeprowadzono modernizacje trasy na odcinku Stawiski – Piątnica. Naciskiem działań samorządu Łomży i innych przyległych gmin do tej trasy dla zmylenia przeciwnika. W chwili obecnej, gdy będą zapadać decyzje uważa, że stanowisko Prezydenta i ponowione stanowisko Rady powinno znaleźć się. Następnie przypomniał stanowisko poprzedniej rady z kwietnia 2002 roku, które zostało wysłane do premiera, wicepremiera tych wszystkich, którzy do dzisiaj sprzyjają miastu. Dodał, że tak się nieszczęśliwie dla miasta stało, że lobby białostockie i parlamentarne opowiada się za przebiegiem trasy przez Białystok. Stanowisko jest więc nadal aktualne. Uważa, że Rada swoim stanowiskiem w dniu dzisiejszym powinna poprzeć list otwarty Prezydenta w sprawie Via Baltica, ale również na koniec zaapelować o podobne działania do samorządów, które przy tej trasie się znajdują. Są to samorządy Grajewo, Szczuczyn, Kolno, Ełk i Suwałki. Należy wystąpić do tych samorządów z apelem o wsparcie naszych działań. Uważa, że jest to ostatni moment, aby takie stanowisko zająć, ponieważ ruch ku granicy wschodniej odbywa się tędy i będzie się odbywać.

Pan Zbigniew Lipski – radny

Zabierając głos podziękował Prezydentowi za list otwarty, który Prezydent skierował do Premiera RP. Zrobił to wcześniej, nie czekając na decyzję rady, ponieważ tak należy robić. Dodał, że utożsamia się z tym, co mówił radny Turkowski, ponieważ w tym okresie głosował za apelem. Następnie zwrócił uwagę, że w chwili obecnej w województwie podlaskim władze pełni SLD. Łomża zawsze miała przedstawicieli tego środowiska mocno sytuowanych w strukturach wojewódzkich. Obecnie szefem SLD jest były wojewoda łomżyński, wiceprzewodniczącym jest obecny na sali Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Wie, że jest wielu innych kolegów, którym na sercu leży przebieg trasy Suwałki-Augustów-Łomża. Zwraca się więc z gorącym apelem do Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Łomży, aby poprzez swoją przynależność organizacyjną, poprzez swoją pozycję w strukturach wojewódzkich i wspomógł w działaniach, a ta sesja niech będzie mu pomocną. Wyczytał w gazecie wypowiedzi jednego z członków Sejmiku Województwa Podlaskiego i tam wyraźnie wskazuje się i jest motywacja, aby ta droga biegła przez Białystok. Słuchając tych wypowiedzi można wywnioskować, że prezentowane stanowisko zależy od miejsca, w którym dana osoba się znajduje. Chciałby, aby mieć odwagę, jednoznacznie się określić czy jesteśmy za czy przeciw.

Pan Marcin B. Sroczyński - Z-ca Prezydenta Miasta

Zabierając głos zwrócił się do Rady z prośba, aby przyjmując uchwałę czy stanowisko, poprzeć inicjatywę Białegostoku dotyczącą bardzo dobrego połączenia z Warszawą. Należy mówić, że my również jesteśmy za tym, aby Białystok miał od Warszawy poprzez Białystok aż do granicy z Białorusią autostradę, a Via Baltica żeby przebiegała przez Łomżę. Stolica województwa niech ma dobre połączenie ze stolicą państwa. Stwierdził następnie, że wybudowanie drogi szybkiego ruchu czy autostrady do Białegostoku, a Via Baltica przez Łomże spowoduje, że ruch przez Sztabin będzie mniejszy, a tym samym mniej uciążliwy dla mieszkańców. Zwrócił się z prośbą, aby Rada te argumenty uwzględniła.

Pan Zenon Piechociński – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Odnosząc się do wypowiedzi radnego Lipskiego wyjaśnił, że przy wybuchu pierwszej dyskusji nad tym problemem, jako organizacja wyłamująca się z ogólnie panującego trendu, przyjęła na posiedzeniu SLD stanowisko w sprawie Via Baltica i zostało ono zawiezione do Warszawy i wręczone bezpośrednio premierowi. Podczas drugiej kampanii związanej z trasą najważniejszym „aktorem” stał się Poseł Czerniawski, którego Białystok oskarża o wszelkie niegodziwości wywołaniem nowej dyskusji wokół tej trasy, że to on spowodował, że dyskusja powróciła. Dodał, że stało się tak za sprawą Pani Doroty Symonides, która postawiła się i sprawę przesunęła na szczebel UE. Zaproponował, aby Rada jeżeli zajmie stanowisko, przekazała je do wiadomości przedstawicielowi UE, aby również znał to stanowisko, ponieważ po referendum nie będzie to tylko sprawa nasza, ale wyjdzie poza ramy krajowe.

Pan Jerzy Brodziuk – radny

Zabierając głos wyjaśnił, że list otwarty, który skierował Prezydent do Premiera RP zawiera wszelkie argumenty, które świadczą, że trzeba przeprowadzić tę trasę właśnie tędy. Sądzi, że
w chwili obecnej Rada włączyła się w nurt dyskusji, która polega na przebijaniu argumentów, i która nie jest spójna. Nie ma w tym wszystkim jednej rzeczy, przed którą bronią się decydenci, a którą już rok temu Rada sugerowała w przytoczonym przez radnego Turkowskiego oświadczeniu. Otóż domagano się analiz, których do dnia dzisiejszego nie sporządzono. Uważa więc, że Rada w dniu dzisiejszym nie powinna powielać argumentacji dlaczego przez Łomżę ma prowadzić Via Baltica, ale powinna wymagać od premiera kraju, który wchodzi do UE przestrzegania standardów unijnych. Przedstawił następnie projekt stanowiska.

Pan Zbigniew Lipski - radny

Zabierając głos stwierdził, że cieszy się, iż szef miejskich struktur partii tak zdecydowanie powiedział, że jest za trasą Via Baltica przez Łomżę. Uważa, że należy patrzeć na inne aspekty tego zagadnienia . Jego zdaniem należy przypomnieć i Białystok musi mieć świadomość, że Łomża jest dużym, prawie 70 - tysięcznym miastem, na obrzeżach województwa, ale jest miastem. Należy więc zdecydowanie stawiać pewne sprawy i Białystok powinien Łomże szanować oraz pamiętać o tym, że województwa podlaskiego bez Łomży nie ma. W ostatniej chwili, gdy już nie pomogą argumenty, należy się nad tym zastanowić i zwracając się Prezydenta zaproponował, aby w Łomży odbyła się debata z udziałem różnych środowisk przy udziale radnych, aby omówić całokształt stosunków na linii Łomża – Białystok. Dowiemy się, co zostało z miasta wywiezione, co po likwidacji województwa zabrano i później zostanie wypracowane stanowisko, czy warto być w województwie podlaskim, czy pomyśleć i powrócić do koncepcji przynależności do województwa mazowieckiego. Z obserwacji województwa mazowieckiego widać, że władze województwa mazowieckiego doceniają tereny, które do tego województwa należą o dbają o nie, aby pokazać, że szanują władze i samorządy tych miejscowości. Stwierdził, że poddaje taką propozycje pod rozwagę Prezydentowi Miasta.

Pan Lech Kołakowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Zabierając głos w dyskusji stwierdził, że podziela wszelkie argumenty przedstawione w dyskusji. On przygotował projekt własnego stanowiska, które następnie przedstawił.

Pan Jan Turkowski – radny

Zaproponował, aby Rada skupiła się na stanowisku zaproponowanym przez radnego Brodziuka, mimo całego szacunku do radnego Kołakowskiego i przedstawionego przez niego stanowiska. Zwrócił uwagę, że stanowisko radnego Brodziuka zawiera te argumenty, których Białystok boi się, ponieważ z analizy będzie jasno wynikało, że trasa przez Łomżę jest korzystniejsza, a te inne argumenty są tylko pomocne. Przypomniał, że argumenty, które zawarł radny Kołakowski były zawarte w stanowisku Rady poprzedniej kadencji i trafiły do premiera, ministra Pola. Uwypuklenie argumentów o przeprowadzenie analiz byłoby lepsze. Zaproponował, aby radny Kołakowski przychylił się do stanowiska radnego Brodziuka i aby Rada poprzez głosowanie przyjęła stanowisko zaprezentowane przez radnego Brodziuka.

Pan Lech Kołakowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Zabierając głos ad vocem stwierdził, że szanuje to stanowisko, ale jemu chodziło o większe uwypuklenie spraw łomżyńskich, ekonomicznych. Nie jest to sprawa takiego, czy innego wariantu. Mieszkańcy Łomży powinni jasno powiedzieć, że chcą przebiegu tej trasy przez Łomżę, ponieważ jest to uzasadnione ekonomicznie i przyrodniczo. Jego zdaniem stanowisko radnego Brodziuka jest zbyt wariantowe i ogólne.

Pan Jerzy Brodziuk – radny

Zwrócił uwagę, że generalnie w tym stanowisku chodzi o to, aby rozstrzygnięcie zapadło zgodnie z pewnymi normami, w których Łomża ma szansę wygrać . Jeżeli ktoś uważa, że jeden, czy drugi poseł przebije te układy, które dzisiaj się zawiązały, i że posiadanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, którzy mogą działać, ale nie przebiją jednak Białegostoku, ponieważ liczba głosów jest większa niż w Łomży. W związku z tym interes Białegostoku będzie przebijany. Łomża posiada szansę tylko przy zastosowaniu procedur i standardów europejskich, czy też zastosowaniu tych rozwiązań, do których Europa już doszła eliminując układy interesów tego typu. Miasto powinno nagłaśniać potrzebę takiego rozwiązania. Dlatego też przygotował taki projekt, Rada natomiast zadecyduje. Zwrócił następnie uwagę, że Prezydent w swoim liście wyartykułował wszystkie argumenty, które przemawiają za Łomżą łącznie z potrzebą zmiany trasy wojewódzkiej na krajową. Podkreślenie jak broni się Łomży jest dobrym dla mieszkańców miasta, nie jest jednak dobrym dla tych, którzy decydują. Można zaapelować również do innych samorządów.

Pan Zenon Piechociński – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Odnosząc się do stanowiska zaproponowanego przez radnego Kołakowskiego stwierdził, że jest ono uczuciowe, ale zbyt długie. Przy rozstrzyganiu tego typu spraw nikogo nie obchodzi łomżyńskość, decydować będą rozstrzygnięcia ekonomiczne. Proponuje więc przyjąć stanowisko radnego Brodziuka, ponieważ porusza ono istotę rzeczy.

Pan Marek Makieła - Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 3

Stwierdził, że popiera stanowisko zaproponowane przez radnego Brodziuka. Pamięta stanowisko Wojewody Pana Strzalińskiego, który przedstawił w radio Łomża, że Via Baltica musi przebiegać przez Białystok. Natomiast podkreślanie norm europejskich odnośnie przebiegu trasy przez Łomżę może spowodować ferment w strukturach przyznających środki finansowe.

Pan Lech Kołakowski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Odnosząc się do wypowiedzi radnego Piechocińskiego zgodził się, że jego stanowisko jest uczuciowe, ponieważ jest mieszkańcem tego miasta i dlatego zawarł te wszystkie elementy. Dodał, że popiera oba stanowiska , aby jednak nie przedłużać jest za przyjęciem stanowiska radnego Brodziuka, ponieważ stanowisko to jest krótsze.

Pan Jan Jarota – Przewodniczący Rady Miejskiej

Zakończył dyskusje i poddał pod głosowanie treść stanowiska zaproponowanego przez radnego Brodziuka.
W wyniku głosowania 20 głosami za - jednogłośnie przyjęła stanowisko.

Pan Jerzy Brodziuk – radny

Zaproponował, aby przyjęte stanowisko podpisali wszyscy radni Rady Miejskiej Łomży.


Ad. 11

Pan Marcin B. Sroczyński - Z-ca Prezydenta Miasta

Odpowiadając na zapytanie radnego Cwaliny dot. parkingu przy ul. Zawadzkiej wyjaśnił, że w dniu 22 maja br. odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowej ŁSM z większością radnych okręgu wyborczego nr 3. Ustalono wytyczne, które musi wziąć pod uwagę
projektant przy robieniu koncepcji parkingu oraz po wykonaniu tej koncepcji przez ŁSM. Miasto przystąpi do realizacji. Wszystkie wytyczne i plany zostały wpisane w protokole z tego spotkania i ma nadzieję, że w niedługim czasie będzie można przystąpić do realizacji tego przedsięwzięcia. Dodał, że na pozostałe interpelacje udzieli odpowiedzi na piśmie.

Pan Jerzy Brzeziński – Prezydent Miasta

Odpowiadając na zapytanie radnego Szponarskiego dot. kawiarenek internetowych wyjaśnił, że wystąpił z pismem w tej sprawie do komendanta policji, nie otrzymał jeszcze odpowiedzi.
Poinformował następnie, że w wyniku wyboru i przeglądu ofert, które wpłynęły do niego na użyczenie obiektów po likwidowanych przedszkolach publicznych nr 6 i 12 wybrał ofertę Stowarzyszenia Edukator i temu stowarzyszeniu powierza prowadzenie przedszkoli niepublicznych. Jest to jedyne stowarzyszenie, które występowało o prowadzenie przedszkoli niepublicznych. Stwierdził, że podejmując decyzję wziął pod uwagę doświadczenie stowarzyszenia i to, że stowarzyszenie zajmuje się procedurą prowadzenia szkół niepublicznych od kilku lat. Ma nadzieję podpisać umowę z Edukatorem na prowadzenie przedszkoli na okres 1 roku, ponieważ taka jest prośba Edukatora.


Ad. 12

Pan Jan Jarota – Przewodniczący Rady Miejskiej

Przedstawił treść pism, jakie wpłynęły do Rady. Pismo Pana Wojciecha Winko dot. wezwania Rady do zmiany uchwały w sprawie statutu.

Pani Alicja Konopka – radna

Zabierając głos w sprawie pisma Pana Winko stwierdziła, że Pan Winko jako mieszkaniec miasta i Przewodniczący Rady Osiedla może wszystko pisać. Jeżeli jednak chodzi o przestrzeganie prawa i stwierdzania niezgodności bądź zgodności z prawem, to do tego jest organ nadzoru jakim jest Wojewoda Podlaski. Na dzień dzisiejszy nie ma sygnału, że Statut Miasta jest niezgodny z prawem i zostanie uchylony bądź część jego zostanie uznana za niezgodną z prawem. Statut zostanie opublikowany w Dz.U. a więc jest zgodny z prawem.

Pan Jan Jarota – Przewodniczący Rady Miejskiej

Przedstawił pismo Pana Marka Makieła w sprawie przekazania statutu. Wyjaśnił, że statut nie jest jeszcze prawomocny, a zapisy statutu wszyscy znają i są one dostępne w Biurze Rady Miejskiej.
Następnie przedstawił:
1. pismo dot. utworzenia Zespołu Szkół Integracyjnych w SP nr 10 i PG nr 2 – pismo przekazano do Komisji Edukacji i Kultury,
2. życzenia Wojewody z okazji Dnia Samorządowca,
3. zgłoszenie Klubu Radnych Prawicy miasta Łomży,
4. prośbę Pani Olszewskiej – pismo przekazano Prezydentowi i Komisji Gospodarki Komunalnej.

Ad. 13

Pan Jan Jarota – Przewodniczący Rady Miejskiej

Poprosił o uwagi w sprawach różnych.

Pan Dariusz Szymański – radny

Zabierając głos odnośnie zapytania radnego Lipskiego dot. spotkań w Centrum Katolickim wyjaśnił, że w związku z tym, iż nie posiadają biura, gdzie mogliby się spotykać z wyborcami, zwrócił się z zapytaniem do proboszcza, czy mogą się spotykać, wyraził zgodę. W ogłoszeniach było podane, że są to dyżury. Być może radny Lipski wyszedł wcześniej i tego nie słyszał. Zwrócił ponadto uwagę, że Centrum Katolickie jest otwarte dla wszystkich. Można tam się spotkać i pograć nawet w bilard z panem prezesem. Podziękował ks. Proboszczowi za udostępnienie miejsca do spotkań. Następnie zauważył, że ma wątpliwości czy w mieście można coś zrobić bez zgody radnego Lipskiego, być może współpraca będzie lepsza.

Pan Zbigniew Lipski – radny

Odnosząc się do wypowiedzi radnego Szymańskiego stwierdził, że dobrze go w domu wychowano i nigdy nie wychodzi przed szereg, z tyłu też nie chodzi. Zawsze trwa do końca. W kościele też wie, w którym momencie wyjść. Następnie wyjaśnił, że pytanie to zadał na poprzedniej sesji dlatego, że zaprosił radnych i spytał Przewodniczącego Rady, czy coś na temat wie, ponieważ wymienione były trzy nazwiska. Spytał więc czy jest to zaproszenie dla wszystkich radnych, czy tylko tej trójki. Gdyby radny Szymański zaprosił go w ten sposób jak dzisiaj, to skorzystałby z tego. Na poprzedniej sesji Przewodniczący wyjaśnił, że nie wiedział o tym spotkaniu. Kończąc stwierdził, że skorzysta z zaproszenia, jest tam miejsce dla każdego i centrum to służy całemu społeczeństwu.

Pan Jan Jarota – Przewodniczący Rady Miejskiej

Poprosił Radę, aby wyraziła zgodę na zabranie głosu przez posła Andrzeja Fedorowicza.

Rada wyraziła zgodę.

Pan Andrzej Fedorowicz - poseł RP

Przedstawił informację, że w Zakładach Mięsnych w Białymstoku zarząd na życzenie wizytatorów zdejmuje krzyże na czas wizytacji zakładu.
Następnie wypowiadając się odnośnie przystąpienia do UE stwierdził, że jako poseł i jako prezes LPR nie ma sumienia powiedzieć Polakom, aby poszli głosować. Uważa, że ci co wiedzą powinni iść i zagłosować. Ci, którzy są nieświadomi powinni zostać w domu.
Odnośnie Via Baltica wyjaśnił, że sprawa została postawiona 5 lat temu. Została tak postanowiona i tak zgłoszona w strukturach europejskich . Zaczęto proces odwracania tego. Robi to wąska grupa osób i w tej grupie znajduje się jako jedna z nielicznych osób chyba, że inni posłowie lokalni tym się zajmują. Generalnie jest zdania i będzie robił wszystko, aby Via Baltica szła przez drogę 61. Jest to 127 km bliżej, nie narusza to warunków parków narodowych. Posiada opinię Pani Symonides i wielu znawców przedmiotu, że przebieg trasy właśnie tędy jest zasadny. Natomiast lobby gospodarcze zadecyduje.

Pan Jan Turkowski – radny

Korzystają z obecności Pana posła stwierdził, że byłoby miło samorządowcom, gdyby z okazji swego święta samorząd otrzymał jasną i przejrzystą ustawę i finansowaniu gmin. Wówczas życzenia przemieniły by się w czyn, bo z działań i poprzedniej, i obecnej ekipy rządzącej wszyscy obiecują jasne i klarowne zasady finansowania samorządów, a działania idą w innym kierunku. Wiadomo, że rządzi ten, kto ma pieniądze, a samorząd z roku na rok tych środków otrzymuje coraz mniej, a tym samym ogranicza się możliwości samorządu, ponieważ nakłada się nowe zadania bez wsparcia finansowego, finanse są coraz bardziej scentralizowane. Obowiązki, które przychodzi spełniać Radzie są coraz bardziej okrojone i jest coraz mniejsze pole manewru. Poprosił więc posła, aby przy składaniu życzeń podkreślił, że życzeniem samorządu jest jasna i klarowna ustawa o finansowaniu samorządów.

Pan Jerzy Brodziuk – radny

Zabierając głos odnośnie dyskusji eurosceptyków i euroentuzjastów oraz dostępie do mediów, aby nie głosowali, jest drogą, aby nie przekroczyć progu 50 %. Stwierdził, że nie jest ani eurosceptykiem, ani euroentuzjastą totalnym. Uważa jednak, że każdy powinien iść i zagłosować zgodnie z sumieniem. Dodał, że jego zdaniem argumentem podstawowym nie jest kwestia totalnej wiedzy o UE, ale pewien przymus, nie tylko ekonomiczny, społeczny ale historyczny, aby opowiedzieć się, czy jesteśmy w strukturach Europy zjednoczonej, czy nie. Są to jednak debaty polityczne, które na tej sali nie mają miejsca, ale musiał to powiedzieć. Następnie zwrócił się do posła z prośbą o poparcie, ponieważ Rada w swoim stanowisku zawarła prośbę o przeprowadzenie rozeznania wariantów zgodnie ze standardami unijnymi.. Rada uważa, że tylko wówczas ma szansę na przerwanie pewnych interesów. Poprosił, aby takie żądanie wystosować również do tych, którzy tak prą do unii, aby zaczęli stosować unijne standardy.

Pan Ryszard Matuszewski – radny

Zabierając głos zwrócił uwagę, że Pan Poseł Fedorowicz jest pierwszą osobą, która na forum Rady mówi o UE. Radni na ten temat nie rozmawiali. Uważają , że są osobami dorosłymi, mają swój rozum, wolną wolę i namawiają tylko do pójścia i opowiedzenia się za, czy przeciw.
Podziękował następnie Prezydentowi za podjęcie zdecydowanej decyzji wobec Edukatora. Uważa, że każdy powinien robić to, co potrafi.
Zwracając się do Rady stwierdził, że po pół roku pracy w Radzie nasuwają się mu takie refleksje. Otóż zwrócił uwagę, że od pewnego czasu każda sesja rozpoczyna się przyjęciem porządku dziennego, nad którym dyskusja trwa ok. 40 min. Dla niego oznacza to, że sesja jest nieprzygotowana. W porządku obrad nie znajdują się te punkty, które powinny się znaleźć. Nie ma odpowiedniej konsultacji, co powoduje czy dany punkt ma być, czy nie. Kwestia następna, to źle przygotowane materiały, co radni zauważyli w dniu dzisiejszym. Dodał, że w każdej sesji jest punkt – składanie interpelacji i zapytań – proponuje więc, aby wzajemnie się szanować. Każdy ma prawo złożyć interpelację, a interpelacja nie powinna wywoływać dyskusji. Odpowiedzi na interpelacje znajdują się w innym punkcie. Jest również punkt - sprawy różne - i tam można się wypowiedzieć.

Pani Alicja Konopka – radna

Odnosząc się do wypowiedzi radnego Matuszewskiego zgodziła się, że tak jest. Zauważyła jednak, że radnym nie można zamykać ust. Jeżeli mają coś do powiedzenia, to należy im to umożliwić. Jako przykład podała dzisiejsza interpelację. Uważa, że przed jej zgłoszeniem należało sprawdzić jaka to placówka. Jeżeli chodzi o pracę Rady, to faktycznie niektóre materiały są niedopracowane.
Następnie podziękowała Prezydentowi, że w trakcie dyskusji zechciał wycofać wniosek, aby nie było przepychanek.

Pan Wojciech Winko – Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 4

Zabierając głos nawiązał do złożonego pisma. Wyjaśnił, że w tym momencie wypełnia dyspozycję art. 101 ust. 1. Rozumie to w ten sposób, że każdy ma prawo upominać się o swoje prawo i podjąć walkę o udoskonalenie tego prawa. Jeżeli w ciągu 30 dni nie uzyska odpowiedzi, to jest to bezskuteczne wezwanie. Zwrócił ponadto uwagę, że w piśmie tym nie występuje jako Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 4 , ale jako zwykły mieszkaniec miasta.

Pani Alicja Konopka – radna

Odnosząc się do wypowiedzi Pana Winko zwróciła uwagę, że Pan Winko był obecny na sesji, gdzie wyraźnie i na bieżąco śledził wyjaśnienia, a Rada podejmuje takie uchwały, jakie uważa za celowe. Jeżeli Pan Winko uważa, że jest nie tak, to nie powinien straszyć Rady, ale robić swoje.

Pan Marek Makieła – Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 4

Poinformował Radę, że być może jutro w Kontaktach ukaże się apel nawołujący do pójścia do wyborów rad osiedlowych. Jest tam zapis, „które odbędą się zgodnie z wnioskiem Pana Prezydenta ...” Przytoczył zapis artykułu.
Następnie poprosił o wyjaśnienie kwestii dot. uporządkowania spraw terenu wokół starego szpitala. Jak te sprawy zostały przez urząd marszałkowski rozwiązane wie, ale z artykułu wynika, że jest to miejsce generujące zachowania patologiczne. Poprosił więc Prezydenta, aby urząd podjął tę sprawę dla dobra mieszkańców. Dzielnicowy wypowiadając się w tym artykule mówi o problematyce tego terenu. Uważa, że jest to podstawa do objęcia tego terenu monitoringiem.

Pan Jan Jarota – Przewodniczący Rady Miejskiej

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego zamknął obrady XIV sesji Rady Miejskiej Łomży.

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 6 cze 2003 12:15
  • Data opublikowania: poniedziałek, 23 cze 2003 14:41
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 gru 2006 10:57
Linki