Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży


Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia /WSZ/

Janina Picewicz - Znosko - Naczelnik
Ul. Polna 16, tel. (86) 216 63 19
e-mail: swiadczeniarodzinne@um.lomza.pl

1. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia składa się z :

 • Referatu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
 • Referatu Spraw Lokalowych
 • wieloosobowych stanowisk pracy.

2. Do zadań Referatu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, należy w szczególności:

 • przyjmowanie wniosków,prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji w sprawach :

          a/zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego ,

          b/jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,

          c/zasiłku pielęgnacyjnego,

          d/zasiłku dla opiekuna,

          e/świadczenia pielęgnacyjnego

          f/świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

 • przygotowywanie i przekazywanie do realizacji do Wydziału Skarbu i Budżetu list wypłat zasiłków rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych
 • przygotowywanie dokumentacji odwoławczej do SKO ,
 • zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych oraz opłacanie składek do ZUS świadczeniobiorców pobierających zasiłek dla opiekuna,świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,       
 • współpraca z ROPS w sprawie koordynacji zadań,       
 • prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących dłużników alimentacyjnych,

         a/wydawanie decyzji w sprawie zwrotu świadczeń wypłaconych osobom uprawnionym ,

         b/wydawanie decyzji w sprawie uznania za dłużnika uchylającego się od płacenia alimentów,

         c/sporządzanie wywiadów i odbieranie oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych,

         d/rozliczanie należności przekazanych przez komorników tytułem zwrotu wypłaconych świadczeń i alimentacyjnych i przekazywanie

            do Wydziału Skarbu i Budżetu,

         e/współpraca z PUP w zakresie aktywizacji dłużników alimentacyjnych,

         f/współpraca z komornikami,

         g/składanie zawiadomień do prokuratury,

         h/przekazywanie informacji dotyczących dłużników do rejestru Biura Informacji Gospodarczej,

         i/wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych.

 • prowadzenie całosci postępowań w zakresie świadczeń nienależnie pobranych,
 • sporządzanie merytorycznych sprawozdań dotyczących wypłaconych świadczeń.       

 3. Do zadań Referatu Spraw Lokalowych należy w szczególności :

 •  realizacja polityki mieszkaniowej na terenie Miasta,

 • współpraca z MPGKiM w zakresie :

         a/kosztów utrzymania i zakresu eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego ,

         b/przejmowania budynków i lokali od zakładów pracy i instytucji,

         c/wnioskowanie o dotację celową na realizację inwestycji własnych,

         d/ustalania bieżących potrzeb remontowych i planowanie remontów kapitalnych zasobu mieszkaniowego Miasta i Wspólnot   

            Mieszkaniowych,w których Miasto posiada udział,

         e/utrzymywania bazy lokalowej we właściwym stanie technicznym i odpowiednim standardzie wyposażeniaw media,

         f/gospodarowanie komunalnymi lokalami użytkowymi(ewidencja,zasady i formy wynajmu).

 •  realizacja zasad funkcjonowania zasobu mieszkaniowego  w tym :

          a/opracowywanie wieloletniego programu gospodarowania,

          b/wyznaczanie systemu poprawy stanu technicznego,

          c/ustalanie zasad polityki czynszowej,

          d/opracowywanie kryteriów wynajmu lokali mieszkalnych,zamiennych,spocjalnych i pomieszczeń tymczasowych,

          e/prognozowanie potrzeb mieszkaniowych i możliwość ich zaspokojenia,

          f/przekwaterowywanie najemców z lokali przeznaczonych decyzjami nadzoru budowlanegi do rozbórki,remontu kapitalnego lub wyłączenia

             z użytkowania lub utraconych w wyniku zaistnienia klęski żywiołowej,

          g/przygotowywanie propozycji zasiedleń lokali mieszkalnych,zamiennych ,socjalych i pomieszczeń tymczasowych,

          h/rozpatrywanie podań o czasowy podnajem lokali lub bezpłatny podnajem osobie trzeciej.

 • przygotowywanie i realizacja list osób uprawnionych do zawarcia umowu najmu,      
 • prowadzenie postępowania administracyjnego związanego z bezprawnym podnajmem lokalu,      
 • prowadzenie spraw mieszkaniowych związanych z :

         a/zmianą umowy po zgonie najemcy,

         b/opuszczeniem lokalu przez głównego najemcę,

         c/dobrowolną lub z urzędu zamianą lokali,

         d/nadbudową,przebudową,adaptacją lub modernizacją pomieszczeń tymczasowych,

         e/zabezpieczaniem lokali pod orzeczone wyroki sądowe o eksmisję.

 • obsługa interesantów w sprawach dotyczących uzyskania mieszkania komunalnego i ulg czynszowych
 • przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji administracyjnych związanych z dodatkami mieszkaniowymi i energetycznymi
 • przygotowywanie dokumentacji w sprawach odwoławczych do SKO
 • windykacja kwot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych i energetycznych
 • przygotowywanie i przekazywanie do realizacji do Wydziału Skarbu i Budżetu list wypłat dodatków mieszkaniowych,energetycznych i ryczałtów na opał.

 

4. W Wydziale funkcjonuje stanowisko ds.profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , do zadań którego należy :

 • określanie zadań priorytetowych w zakresie ochrony zdrowia oraz w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów patologii społecznej do realizacji na dany rok zawartych w Łomżyńskim Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
 • przygotowywania diagnozy i opracowywanie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej,
 • współpraca z zakładami opieki zdrowotnej,placówkami oświatowymi,instytucjami i organizacjami pozarządowymi,z Kościołem Katolickim i innymi Kościołami oraz związkami wyznaniowymi w zakresie wychowywania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,
 • prowadzenie całości spraw związanych z finansowaniem zadań publicznych realizowanych w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznych na dany rok.
 • opracowywanie planów i sprawozdań rzeczowo o finansowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przekazywanie do PARPA,Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego.

5. W Wydziale funkcjonuje stanowisko ds.ochrony zdrowia i obsługi Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , do zadań którego należy : zadań którego  należy

 • prowadzenie i koordynowanie spraw z zakresu ochrony i promocji zdrowia,a w szczególnosci : 

        a/programu ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców Łomży,

        b/prowadzenie całosci prac związanych z finansowaniem zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia,

        c/wykonywanie czynności związanych z obsługą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

        d/przygotowywanie propozycji rozkładów godzin aptek ogólnodostępnych na terenie miasta,

        e/współpraca z zakładami opieki zdrowotnej,placówkami oświatowymi,organizacjami pozarządowymi,z Kościołem Katolickim i innym

           Kościołami oraz związkami wyznaniowymi w zakresie ochrony zdrowia,

        f/opracowywanie planów i sprawozdań rzeczowo finansowych w zakresie ochrony zdrowia i przekazywanie do Urzędu Wojewódzkiego i   

           Urzędu Marszałkowskiego,

         g/kierowanie pacjentów do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielegnacyjno-opiekuńczych.

6.  W Wydziale funkcjonuje stanowisko ds.rozwiązywania problemów społecznych , do zadań którego należy :

 • koordynacja i wspólpraca przy opracowywaniu,wdrażaniu,monitoringu i realizacji :

          a/strategii rozwiązywania problemów społecznych,

          b/analiz i oceny zjawisk powodujących zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej,

          c/programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

          d/programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

          e/programu działań na rzecz rodziny i osób starszych,

 • koordynacja zadań związanych ze wspieraniem rodziny i systemem pieczy zastępczej
 • przyjmowanie wniosków i wydawanie kart Dużej Rodziny oraz sporządzanie sprawozdań kwartalnych
 • prowadzenie rejestru i wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek wsparcia dziennego.

 

7. Wydział realizuje zadania w zakresie powoływania członków MIejskiej Społecznej Rady ds.Osób Niepełnosprawnych oraz zapewnia udział przedstawiciela Wydziału w jej pracach.

8.Wydział wykonuje kontrolę i nadzór i nadzór nad funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,Centrum Pieczy Zastępczej,Ośrodka Interwencji Kryzysowej,Środowiskowego Domu Samoomocy,Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej,Domu Pomocy Społecznej.

9. Wydział wykonuje także inne zadania zlecone doraźnie przez Prezydenta lub właściwego Zastępcę Prezydenta.

 

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 7 lip 2008 12:36
 • Data opublikowania: poniedziałek, 7 lip 2008 12:51
 • Data edycji: czwartek, 5 mar 2009 10:48
UCHWAŁA NR 448/LII/14 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Łomża

Pliki do pobrania:


Sprawozdanie z realizacji zadań Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia za 2013 r.

Pliki do pobrania: