BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Strona główna » Urząd Miejski /Struktura/ » Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia /WSZ/

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia /WSZ/

Janina Picewicz - Znosko - Naczelnik

Ul. Polna 16, tel. (86) 216 63 19

e-mail: swiadczeniarodzinne@um.lomza.pl1. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dzieli się na:

 • Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
 • Referat Spraw Lokalowych
 • Referat Zdrowia i Rozwiązywania Problemów Patologii Społecznej.

2. Do zadań Referatu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych należy w szczególności:

 • wykonywanie całości zadań z zakresu przepisów o świadczeniach rodzinnych, a w tym prowadzenie postępowań w sprawach ich przyznawania, wstrzymywania lub zawieszania oraz planowanie środków na ten cel w budżecie Miasta,
 • wykonywanie zadań organu właściwego dłużnika i organu właściwego wierzyciela wynikających z przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

3. Do zadań Referatu Spraw Lokalowych należy w szczególności :

 • realizacja polityki mieszkaniowej na terenie Miasta,

 • planowanie i programowanie zadań dotyczących gospodarki zasobami mieszkaniowymi, pozostającymi w dyspozycji Miasta,

 • prowadzenie spraw związanych z: wynajmem lokali mieszkalnych oraz lokali socjalnych, realizacją wyroków eksmisyjnych,

 • regulacja stanów prawnych w lokalach mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Miasta lub pozostających w jego zarządzie,

 • współpraca z administracjami budynków komunalnych w sprawach wykorzystania lokali mieszkalnych,

 • prowadzenie spraw zamiany i remontów mieszkań,

 • przekwaterowywanie do lokali zamiennych osób z budynków przeznaczonych do rozbiórki lub remontu we współpracy z zarządcą zasobu mieszkaniowego – MPGKiM ZB,

 • nadzór nad wykonywaniem przez MPGKiM ZB umów związanych z najmem lokali mieszkalnych,

 • prowadzenie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi i energetycznymi , a w tym:
a) wydawanie decyzji przyznających i wstrzymujących wypłatę dodatków,

b) przygotowywanie i przekazywanie do realizacji list wypłat dodatków mieszkaniowych,energetycznych i ryczałtów na opał;
 • uczestnictwo w zebraniach wspólnot mieszkaniowych, w których Miasto ma udział.

4. Do zadań Referatu Zdrowia i Rozwiązywania Problemów Patologii Społecznej należy :

 • określanie zadań priorytetowych w zakresie ochrony zdrowia oraz w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów patologii społecznej do realizacji na dany rok zawartych w Łomżyńskim Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
 • współpraca z zakładami opieki zdrowotnej,placówkami oświatowymi,instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w zakresie realizacji zadań ŁPPiRPAoPS i zadań realizowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • opracowanie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na dany rok w zakresie realizacji zadań własnych gminy określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(zdiagnozowanie środowiska w zakresie problemów alkoholowych,narkomanii i przemocy w rodzinie-przy współpracy z zakładami opieki zdrowotnej,placówkami oświatowymi,instytucjami i organizacjami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych),
 • prowadzenie całości prac związanych z finansowaniem zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia oraz zadań publicznych realizowanych w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na dany rok,
 • prowadzenie całości prac związanych z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • opracowywanie planów i sprawozdań rzeczowo-finansowych w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi,
 • opracowywanie planów i sprawozdań z zadań dotyczących ochrony zdrowia i Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej i przekazywanie do Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • opracowywanie analizy zasobów pomocy społecznej i ich ocenę na tle lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej,
 • analiza potrzeb społecznych i możliwości ich zaspokajania,
 • nadzór nad działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży i jednostek organizacyjnych Miasta działających w zakresie pomocy społecznej,w szczególności nad opracowywaniem programów i ich realizacją,
 • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem dyżurów aptek w święta i dni ustawowo wolne od pracy na terenie Miasta,
 • prowadzenie rejestru i wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek dziennego pobytu,
 • realizacja miejskiego i ogólnopolskiego programu " Karta Dużej Rodziny ".

5. Wydział wykonuje powierzone czynności w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży, Centrum Pieczy Zastępczej,Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi,Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej,Domu Pomocy Społecznej.

6.Wydział wykonuje także inne zadania zlecone doraźnie przez Prezydenta lub właściwego Zastępcę Prezydenta.

 

Podmiot udostępniający: BIP Urzędu Miejskiego w Łomży
Opublikował(a): Aldona Zientalska
Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
Data powstania: pon, 07 lipca 2008 12:36
Data upublicznienia: pon, 07 lipca 2008 12:51
Data ostatniej modyfikacji: 2011-07-14 12:36:00
Artykuł był czytany: 10647 razy

UCHWAŁA NR 474/LV/14 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia dyżurów aptek w mieście Łomża w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2014 roku.

Podmiot udostępniający: BIP Urzędu Miejskiego w Łomży
Opublikował(a): Matyjaszczyk Włodzimierz
Zaakceptował(a): Matyjaszczyk Włodzimierz
Data powstania: śr, 20 sierpnia 2014 14:11
Data upublicznienia: śr, 20 sierpnia 2014 14:13
Artykuł był czytany: 2215 razy

Pliki do pobrania:

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Podmiot udostępniający: BIP Urzędu Miejskiego w Łomży
Opublikował(a): Matyjaszczyk Włodzimierz
Zaakceptował(a): Matyjaszczyk Włodzimierz
Data powstania: śr, 20 sierpnia 2014 13:59
Data upublicznienia: śr, 20 sierpnia 2014 14:06
Artykuł był czytany: 2248 razy

Pliki do pobrania:

UCHWAŁA NR 448/LII/14 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Łomża

Podmiot udostępniający: BIP Urzędu Miejskiego w Łomży
Opublikował(a): Matyjaszczyk Włodzimierz
Zaakceptował(a): Matyjaszczyk Włodzimierz
Data powstania: wt, 27 maja 2014 08:53
Data upublicznienia: wt, 27 maja 2014 08:55
Artykuł był czytany: 3129 razy

Pliki do pobrania:

Sprawozdanie z realizacji zadań Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia za 2013 r.

Podmiot udostępniający: BIP Urzędu Miejskiego w Łomży
Opublikował(a): Matyjaszczyk Włodzimierz
Zaakceptował(a): Matyjaszczyk Włodzimierz
Data powstania: pon, 26 maja 2014 13:09
Data upublicznienia: pon, 26 maja 2014 13:11
Artykuł był czytany: 3098 razy

Pliki do pobrania:

Copyright @ 2003 Urząd Miejski w Łomży Administrator: Aldona Zientalska Stary Rynek 14, (086) 215 67 29, System PUBLIKATOR