BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia /WSZ/

Janina Picewicz - Znosko - Naczelnik
Ul. Polna 16, tel. (86) 216 63 19
e-mail: swiadczeniarodzinne@um.lomza.pl

1. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dzieli się na:

 • Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
 • Referat Spraw Lokalowych
 • Referat Zdrowia i Rozwiązywania Problemów Patologii Społecznej.

2. Do zadań Referatu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych należy w szczególności:

 • wykonywanie całości zadań z zakresu przepisów o świadczeniach rodzinnych, a w tym prowadzenie postępowań w sprawach ich przyznawania, wstrzymywania lub zawieszania oraz planowanie środków na ten cel w budżecie Miasta,
 • wykonywanie zadań organu właściwego dłużnika i organu właściwego wierzyciela wynikających z przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

3. Do zadań Referatu Spraw Lokalowych należy w szczególności :

 • realizacja polityki mieszkaniowej na terenie Miasta,

 • planowanie i programowanie zadań dotyczących gospodarki zasobami mieszkaniowymi, pozostającymi w dyspozycji Miasta,

 • prowadzenie spraw związanych z: wynajmem lokali mieszkalnych oraz lokali socjalnych, realizacją wyroków eksmisyjnych,

 • regulacja stanów prawnych w lokalach mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Miasta lub pozostających w jego zarządzie,

 • współpraca z administracjami budynków komunalnych w sprawach wykorzystania lokali mieszkalnych,

 • prowadzenie spraw zamiany i remontów mieszkań,

 • przekwaterowywanie do lokali zamiennych osób z budynków przeznaczonych do rozbiórki lub remontu we współpracy z zarządcą zasobu mieszkaniowego – MPGKiM ZB,

 • nadzór nad wykonywaniem przez MPGKiM ZB umów związanych z najmem lokali mieszkalnych,

 • prowadzenie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi i energetycznymi , a w tym:
a) wydawanie decyzji przyznających i wstrzymujących wypłatę dodatków,

b) przygotowywanie i przekazywanie do realizacji list wypłat dodatków mieszkaniowych,energetycznych i ryczałtów na opał;
 • uczestnictwo w zebraniach wspólnot mieszkaniowych, w których Miasto ma udział.

4. Do zadań Referatu Zdrowia i Rozwiązywania Problemów Patologii Społecznej należy :

 • określanie zadań priorytetowych w zakresie ochrony zdrowia oraz w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów patologii społecznej do realizacji na dany rok zawartych w Łomżyńskim Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
 • współpraca z zakładami opieki zdrowotnej,placówkami oświatowymi,instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w zakresie realizacji zadań ŁPPiRPAoPS i zadań realizowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • opracowanie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na dany rok w zakresie realizacji zadań własnych gminy określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(zdiagnozowanie środowiska w zakresie problemów alkoholowych,narkomanii i przemocy w rodzinie-przy współpracy z zakładami opieki zdrowotnej,placówkami oświatowymi,instytucjami i organizacjami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych),
 • prowadzenie całości prac związanych z finansowaniem zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia oraz zadań publicznych realizowanych w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na dany rok,
 • prowadzenie całości prac związanych z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • opracowywanie planów i sprawozdań rzeczowo-finansowych w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi,
 • opracowywanie planów i sprawozdań z zadań dotyczących ochrony zdrowia i Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej i przekazywanie do Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • opracowywanie analizy zasobów pomocy społecznej i ich ocenę na tle lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej,
 • analiza potrzeb społecznych i możliwości ich zaspokajania,
 • nadzór nad działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży i jednostek organizacyjnych Miasta działających w zakresie pomocy społecznej,w szczególności nad opracowywaniem programów i ich realizacją,
 • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem dyżurów aptek w święta i dni ustawowo wolne od pracy na terenie Miasta,
 • prowadzenie rejestru i wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek dziennego pobytu,
 • realizacja miejskiego i ogólnopolskiego programu " Karta Dużej Rodziny ".

5. Wydział wykonuje powierzone czynności w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży, Centrum Pieczy Zastępczej,Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi,Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej,Domu Pomocy Społecznej.

6.Wydział wykonuje także inne zadania zlecone doraźnie przez Prezydenta lub właściwego Zastępcę Prezydenta.

 

Data powstania: poniedziałek, 7 lip 2008 12:36
Data opublikowania: poniedziałek, 7 lip 2008 12:51
Data edycji: czwartek, 5 mar 2009 10:48
Opublikował(a): Aldona Zientalska
Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
Artykuł był czytany: 10987 razy
Ilość edycji: 6UCHWAŁA NR 448/LII/14 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Łomża

Pliki do pobrania:


Sprawozdanie z realizacji zadań Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia za 2013 r.

Pliki do pobrania: