Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Informacja publiczna

       Informacja publiczna to "każda wiadomość wytworzona przez szeroko rozumiane władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne, a także inne podmioty, które te władze realizują lub gospodarują mieniem komunalnym, majątkiem Skarbu Państwa w zakresie tych kompetencji. /Wyrok NSA z dnia 30.10.2002 r. II S.A. 1965/02, MoP 23/2002

Informacją publiczną będą nie tylko dokumenty bezpośrednio zredagowane i technicznie wytworzone przez organ administracji publicznej, ale przymiot taki będą posiadać także te, których organ używa do zrealizowania powierzonych prawem zadań. Bez znaczenia jest również i to w jaki sposób znalazły się one w posiadaniu organu i jakiej sprawy dotyczą. Ważne natomiast jest to, by dokumenty takie służyły realizowaniu zadań publicznych przez organ i odnosiły się do niego bezpośrednio. Innymi słowy, dokumenty takie muszą wiązać się ze sferą faktów zaistniałych po stronie organu. Sa nią zarówno treści dokumentów bezpośrednio przez nie wytworzonych, jak i te, których używają przy realizacji przewidzianych prawem zadań.

Sprawą publiczną jest każdy przejaw aktywności jakiejkolwiek władzy publicznej (jej organów), osób pełniących funkcje publiczne i samorządów oraz już tylko niektóre z działań innych osób, jednostek organizacyjnych, a to tylko takie, które wiążą się z wykonywaniem zadań publicznych przy jednoczesnym dysponowaniu majątkiem publicznym". prof. Hubert Izdebski

Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej (art.2) Nie wolno uzależniać udostępnienia informacji publicznej od wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art.2)

Obowiązkowe jest udostępnianie tylko tych informacji publicznych, które są w naszym posiadaniu (art.4) Obowiązek informacyjny organu jest zatem wyłącznie konsekwencją faktu dysponowania przez organ dana informacją.

Przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi (art.1). Oznacza to, że niedopuszczalne jest stosowanie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej wówczas, gdy żądane informacje, mające charakter informacji publicznych, dostępne są w innym trybie.

Udostępnieniu podlega informacja publiczna stanowiąca treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć (art.6 ust.1 pkt 4.) Dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do uzyskanie informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego (art.3)

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. Udostępnienie informacji publicznej w BIP wyłącza obowiązek ponownego jej udostępnienia na wniosek zainteresowanego w trybie art.10 ust.1 tej ustawy. /Wyrok WSA w Gdańsku z 1 grudnia 2005 r. sygn. akt II SA/Gd 436/05

 

Wytwarzający: Aldona Zientalska

                     Administrator BIP

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 27 sty 2003 11:00
 • Data opublikowania:
 • Data edycji: poniedziałek, 22 gru 2003 09:59
 • Opublikował(a): Aldona Zientalska
 • Zaakceptował(a):
 • Artykuł był czytany: 44354 razy
 • Ilość edycji: 3

Udzielenie Informacji Publicznej /na wniosek/

Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdą Państwo poszukiwanej informacji prosimy o złożenie wniosku o udzielenie informacji publicznej.

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie uzyskają ją Państwo przez telefon lub na adres zwrotny a-mail. W pozostałych przypadkach prosimy o wypełnienie i złożenie wniosku W Biurze Podawczym /Punkt Informacji Mieszkańców/parter

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostepie do informacji publicznej udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe zostaną Państwo powiadomieni w tym terminie o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych.

Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej. • Data powstania: Data powstania: wtorek, 28 sty 2003 11:00
 • Data opublikowania:
 • Data edycji: piątek, 28 lut 2003 00:00
 • Opublikował(a): Aldona Zientalska
 • Zaakceptował(a):
 • Artykuł był czytany: 23657 razy
 • Ilość edycji: 7

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Dnia 29 grudnia 2011 roku weszła w życie ustawa z dnia  16 września 2011 roku o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 204, poz. 1195). Nowelizacja ta wdraża dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 345 z 31.12.2003), która reguluje sytuacje innego przeznaczenia informacji z organów publicznych niż to, dla którego dokumenty te zostały pierwotnie wyprodukowane.

Zgodnie z treścią art.61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych w rozumieniu ustgawy, która podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie. Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu upoważnionych podmiotów niezależnie od sposobu jej utrwalenia ( w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny, publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej i odbywa się na zasadach określonych w rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd Miejski w drodze decyzji rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) z tym, że odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniach przed Sądami Administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.)z tym, że przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi. Skargę ozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Urząd Miejski w Łomży zastrzega sobie możliwość określenia wysokości opłaty za przygotowanie informacji lub udostępnienia do wglądu dokumentów w siedzibie Urzędu. Nakładając opłatę Urząd może uwzględnić koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji, jak:

- koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków kserokopii,

- koszty elektronicznych nośników danych,

- koszty pracy dodatkowej,

- koszty przekazania informacji publicznej (np. koszty przesyłki)

Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio na przygotowanie i przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania w określony sposób i w okreslonej formie. Dane te będą wskazywane wraz z udostępnionymi informacjami lub wskazane zostanie miejsce umożliwiające zapoznanie się z nimi.

 

 

 • Data powstania: Data powstania: środa, 30 mar 2016 07:39
 • Data opublikowania: środa, 30 mar 2016 07:41

Linki