Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy dotycząca ochrony danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Urząd Miejski w Łomży spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych - art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO) informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Stary Rynek 14, e-mail: prezydent@um.lomza.pl – reprezentowany przez Prezydenta Miasta Łomża.

2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Łomży jest pan Andrzej Kondraciuk, e-mail: a.kondraciuk@um.lomza.pl, tel.: 86 215 67 33.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia naboru pracownika na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze do Urzędu Miejskiego w Łomży, na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy i ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych;

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

5. Administrator danych nie planuje przekazywać danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, organizacji międzynarodowej lub do państwa trzeciego. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

6. Dokumenty aplikacyjne, w tym zawierające dane osobowe, kandydata wybranego w naborze                                  i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Łomży zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne 4 kolejnych najlepszych kandydatów będą przechowywane w kadrach Urzędu przez okres                  3 miesięcy licząc od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru i po upływie tego terminu, w przypadku ich nieodebrania, zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, w przypadku ich nieodebrania, po upływie miesiąca od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.

7. PodanieprzezPanią/Panadanychosobowychjestwymogiem ustawowym wynikającym z art.22¹ § 1 Kodeksu Pracy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak podstaw prawnych do uczestniczenia w procedurze naboru.

Podanie innych danych, w tym zamieszczenie zdjęcia w CV jest całkowicie dobrowolne.

8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iżprzetwarzaniedanych  osobowych dotyczącychPani/Pananarusza przepisyRODO.

 

 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 12 maj 2016 12:12
 • Data opublikowania: czwartek, 12 maj 2016 12:15
 • Data edycji: wtorek, 5 cze 2018 09:56
 • Wytwarzający informację: Sekretarz Miasta Tamara Alicja Małachowska
 • Opublikował(a): Aldona Zientalska
 • Zaakceptował(a): Sekretarz Miasta Tamara Alicja Małachowska
 • Artykuł był czytany: 20277 razy
 • Ilość edycji: 1

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Łomży

ZASADY NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Informacja dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miejskim w Łomży:

W przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Łomży, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko. Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 198/15 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Łomży i na stanowiska kierowników (dyrektorów) jednostek organizacyjnych Miasta, Urząd Miejski rozpatruje wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Stary Rynek 14. Oferty pracy należy składać do Urzędu Miejskiego wyłącznie w formie, zakresie i na warunkach określanych każdorazowo w ogłoszeniach o naborach.

Etapy naboru:


1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko z przytoczeniem warunków naboru;

2. Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych kandydatów;

3. Wstępna kwalifikacja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych z wykorzystaniem techniki porównawczej spełnienia wymogów określonych w ogłoszeniu o naborze;

4. Poinformowanie kandydatów o wynikach wstępnej kwalifikacji;

5. Wybór końcowy kandydatów:

1)      test kwalifikacyjny kandydatów, którzy przeszli wstępną kwalifikację, jeżeli komisja tak postanowi,

2)      rozmowa kwalifikacyjna;

6. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko;

7. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu kandydata;

8. Ogłoszenie wyników naboru;

9. Podpisanie umowy o pracę z wyłonionym w postępowaniu konkursowym kandydatem.

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 3 cze 2008 09:13
 • Data opublikowania: wtorek, 3 cze 2008 09:26
 • Data edycji: wtorek, 10 maj 2011 10:43

Linki