Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Materiały na sesje XLVI

 1.  Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu wrześniu 2017 r. /druk nr 716/
 2. Wniosek w sprawie  podatków na 2018 rok/druk 718/
 3. Wniosek w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso /druk nr 719/  
 4. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zbycie – oddanie w użytkowanie  wieczyste nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża /druk nr 714/
 5. Wniosek w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018/druk nr 720/
 6. Wniosek w sprawie zmiany Statut Miasta Łomża /druk nr 715/
 7. Wniosek w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla MPGKiM i MPK /druk nr 726/
 8. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży, przy ul. Strzelców Kurpiowskich, stanowiącej własność Miasta Łomża, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej /druk nr 723/
 9. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży, przy ul. Harcerskiej, stanowiącej własność Miasta Łomża, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej /druk nr 724/
 10. Wniosek w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2017 -2030 /druk nr 721/

 11. Wniosek w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017 /druk nr 725/

 12. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej z zasobu Miasta Łomża w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa /druk 728/
 13. Wniosek w sprawie ustalenia obowiązujących w 2018 roku stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu /druk nr 727/
 14. Informajc o oświadczeniach majątkowych /druk 717/
 15. Wniosek w sprawie zmiany uchwały/druk 732/
 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 12 paź 2017 12:11
 • Data opublikowania: czwartek, 12 paź 2017 12:19
 • Data edycji: piątek, 13 paź 2017 15:01
 • Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 sty 2018 10:52