Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Informacja

informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Łomża do 2030 roku

Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz.U.2022.1029 t.j.)

Prezydent Miasta Łomża

informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Łomża do 2030 roku

Projekt Planu jest dokumentem określającym zamierzenia władz Miasta, co do zadań z zakresu adaptacji do zmian klimatu. Jest związany z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach strategicznych. Dokument określa realizację przedsięwzięć przyczyniających się do wzrostu świadomości społecznej w związku ze zmieniającymi się warunkami klimatycznymi w Mieście. Tym samym przyjęcie Planu i późniejsza realizacja ujętych w niej zadań, przyczyni się do wspierania zrównoważonego rozwoju nie tylko na terenie Miasta Łomża.

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 24 lis 2022 09:43
  • Data opublikowania: czwartek, 24 lis 2022 09:48
  • Data edycji: czwartek, 24 lis 2022 09:51