Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 579/LXV/22

z dnia: 28 grudnia 2022 r.
w sprawie: w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 428 059 075,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 380 306 653,00 zł,

- majątkowe w wysokości 47 752 422,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 449 843 901,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 376 619 433,00 zł,

- majątkowe w wysokości 73 224 468,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości – 1 487 775,00 zł,

2. celowe w wysokości – 5 630 693,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki oświatowe w kwocie – 2 000 000,00 zł,

b) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 896 851,00 zł ,

c) wydatki instytucji kultury w kwocie – 100 000,00 zł,

d) zadania inwestycyjne budżetu obywatelskiego – 231 898,00 zł,

e) zadania z zakresu kultury fizycznej – 100 000,00 zł,

f) pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 2 301 944,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 21 784 826,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 16 734 376,00 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.471.286,00 zł,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 2 579 164,00 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 34 050 450,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 12 265 624,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 

A. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 10 000 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 000 000,00zł;

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 16 734 376,00 zł;

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - w kwocie 12 265 624,00 zł;

4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 6 677 502,00 zł.

B. Limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż określone w ust. 1 – w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 1 520 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 500 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

2. Ustala się wydatki w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 150 000zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 150 000zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 600 000,00 i wydatki w kwocie 600 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 10 931 796,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 10 931 796,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

6. Ustala się dochody w kwocie 32 000,00 i wydatki w kwocie 32 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym.

7. Ustala się dochody w kwocie 4 070 000,00 i wydatki w kwocie 4 070 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o pomocy społecznej.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa Załącznik nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody –
25 387 136,00 zł, koszty – 25 294 242,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta do:

1. zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Miejską.

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;

4. dokonywania zmian w planie wydatków również w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

6. dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:

- planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

- planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

7. przekazania kierownikom jednostek budżetowych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

8. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

9. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

10. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1 000 000,00 zł.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży


Alicja Konopka

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 30 gru 2022 07:56
  • Wytwarzający informację: rada
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 690 razy