Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 484/LI/22

z dnia: 23 marca 2022 r.
w sprawie: w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża

Na podstawie art. 5a ust. 2 i ust. 7 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) uchwala się, co następuje:

Definicje pojęć Ilekroć w niniejszej Uchwale jest mowa o:

1) Budżecie Obywatelskim - należy przez to rozumieć formę konsultacji społecznych dotyczącą przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Łomża na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań należące do zadań własnych gminy, zlokalizowanych na terenie Miasta Łomża oraz dla których Miasto Łomża jest właścicielem.

2) Mieście - należy przez to rozumieć Miasto Łomża.

3) Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Łomża.

4) Osiedlu - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą Miasta Łomża, wraz                             z mieszkańcami zamieszkałymi na jej terenie oraz przydzieloną pulą środków do zrealizowania projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego. Podział na osiedla stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

5) Strefie - należy przez to rozumieć wydzielony terytorialnie obszar Miasta Łomża, wraz z mieszkańcami zamieszkałymi na jego terenie oraz przydzieloną pulą środków do zrealizowania projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego. Podział na strefy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

6) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Budżetu Obywatelskiego powołaną Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomża do weryfikacji i realizacji Budżetu Obywatelskiego, składającą się z: przedstawiciela Prezydenta Miasta Łomża, przedstawicieli Rady Miejskiej Łomży i rad osiedlowych oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży.

7) Mieszkańcu - należy przez to rozumieć osobę, która zamieszkuje na terenie Miasta Łomża.

8) Wnioskodawcy - należy przez to rozumieć autora zadania.

9) Zadaniu osiedlowym - należy przez to rozumieć projekt zadania zgłoszonego do realizacji na terenie danego osiedla w ramach przydzielonych środków finansowych z Budżetu Obywatelskiego.

10) Zadaniu strefowym - należy przez to rozumieć projekt zadania zgłoszonego do realizacji na terenie danej strefy w ramach przydzielonych środków finansowych z Budżetu Obywatelskiego.

11) Zadaniu ogólnomiejskim - należy przez to rozumieć projekt zadania zgłoszonego do realizacji w ramach przydzielonych środków finansowych z Budżetu Obywatelskiego, obejmujący swym zasięgiem więcej niż jedną strefę lub którego realizacja wpływa na jakość życia wszystkich mieszkańców.

12) Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim - należy przez to rozumieć część Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża przeznaczoną na sfinansowanie zadań dotyczących młodzieży.

13) Zielonym Budżecie Obywatelskim – należy przez to rozumieć część Budżetu Obywatelskiego przeznaczoną na sfinansowanie zadań dotyczących utworzenia lub zagospodarowania miejskich terenów zieleni.

14) Zadaniu inwestycyjnym - należy przez to rozumieć zadanie związane z remontem, budową lub przebudową elementu infrastruktury miejskiej.

15) Zadaniu społecznym - należy przez to rozumieć zadanie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym i sportowym itp.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Budżet Obywatelski - są to środki pieniężne budżetu Miasta, w wysokości co najmniej 0,5% wydatków Miasta zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu, zgodnej z art. 5a ust. 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, przeznaczone na realizację zadań wybranych przez Mieszkańców na zasadach i w trybie określonym w niniejszej Uchwale.

§ 2. 1. Środki z Budżetu Obywatelskiego przeznaczone na dany rok zostają podzielone na realizację zadań:

1) ogólnomiejskich,

2) strefowych (na terenie stref: Centrum, Łomżyca i Południe)

3) osiedlowych (na terenie 15 osiedli Miasta)

4) Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego,

5) pozostała kwota ze środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski stanowi rezerwę, którą podzieli Rada zgodnie z § 31 niniejszej Uchwały.

2. Z zadań strefowych, o których mowa w § 2. ust. 1 pkt 2), wydziela się pulę środków na Zielony Budżet Obywatelski.

§ 3. Kwoty przeznaczone na realizację zadań, o których mowa w § 2 określa Załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Zadania wyłonione w trybie przewidzianym w niniejszej Uchwale zostaną zrealizowane w ramach budżetu Miasta na dany rok. W przypadku niezrealizowania zadania w danym roku z przyczyn niezależnych, zadanie zostanie uwzględnione w budżecie Miasta na rok kolejny

Rozdział 2.
Zgłaszanie zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego

§ 5. 1. Zgłaszanym zadaniem może być każda inicjatywa obywatelska o charakterze inwestycyjnym i społecznym, która przyczynia się do rozwoju Miasta, umożliwia nieodpłatne korzystanie z efektów realizacji projektu zrealizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz uwzględnia, o ile jest to możliwe – zasady uniwersalnego projektowania, o których mowa w art. 2 pkt 4      ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062). Z Budżetu Obywatelskiego wyłączone są inicjatywy zlokalizowane na terenach instytucji miejskich oraz podmiotów podległych Miastu, które nie są ogólnodostępne.

2. Pojęcie ogólnodostępności, o którym mowa w § 5 ust. 1 należy rozumieć jako umożliwienie Mieszkańcom nieodpłatnego korzystania z efektów realizacji zadania wybranego w ramach Budżetu Obywatelskiego:

1) w przypadku zadań infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – w wymiarze co najmniej 30 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem soboty i/lub niedzieli,

2) w przypadku zadań innych niż inwestycyjne – realizacja powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając Mieszkańcom możliwość korzystania w pełnym zakresie z ich efektów.

3. Zarządca terenu, na którym zrealizowano zadanie Budżetu Obywatelskiego, zobowiązany jest opracować regulamin korzystania z obiektu/urządzeń w sposób, uwzględniający zasady ogólnodostępności, o których mowa w § 5 ust. 2.

§ 6. Zgłaszanym zadaniem w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego może być każda inicjatywa obywatelska, która dotyczy młodzieży. Inicjatywa może dotyczyć działań o charakterze inwestycyjnym i społecznym.

§ 7. Zadania społeczne mogą być zgłaszane tylko w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego oraz w kategorii zadań osiedlowych.

§ 8. Zgłaszane zadania muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach zadań i kompetencji Miasta, nie mogą stanowić części większego zadania.

§ 9. Wysokość kosztów pojedynczego zadania zgłoszonego w ramach Budżetu Obywatelskiego nie może przekroczyć progów określonych w Załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Dopuszcza się możliwość łączenia zadań w kategorii zadań osiedlowych, polegającą na zgłaszaniu zadań realizowanych na terenie kilku osiedli. Zgłoszenie takie wymaga pisemnej pozytywnej opinii przedstawicieli rad osiedli, na których zostanie zrealizowany projekt.

§ 11. 1. Zadanie może zgłosić oraz poprzeć Mieszkaniec wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały. Formularz jest dostępny na stronie internetowej www.lomza.pl oraz w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży przy ul. Stary Rynek 14 (parter).

2. Jeden Mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę zadań. Zadanie musi zostać poparte przez minimum 10 Mieszkańców w kategorii ogólnomiejskiej, strefowej i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. W kategorii osiedlowej zadanie musi zostać poparte przez minimum 10 mieszkańców osiedla, którego dotyczy zadanie.

§ 12. Wypełniony formularz, o którym mowa w § 11 należy wysłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Łomży z dopiskiem „Budżet Obywatelski” lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14. Zgłoszenia można dokonać również przez Internet, przesyłając wypełniony, zeskanowany formularz na adres budzetobywatelski@um.lomza.pl      lub wypełniając go w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.lomza.pl, dołączając skan listy poparcia. W razie wysłania zgłoszenia drogą pocztową, za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

§ 13. Formularz zgłoszenia zadania uznaje się za ważny, jeśli zostaną wypełnione w nim wszystkie pola obowiązkowe oraz zawiera wszystkie określone w niniejszej Uchwale załączniki.

§ 14. Formularze zgłoszenia zadania można składać wyłącznie w terminach, o których mowa w § 50.

§ 15. Zadanie, którego szacunkowy koszt realizacji przekracza kwotę, o której mowa w § 9, nie będzie rozpatrywane.

Rozdział 3.
Weryfikacja zgłoszonych zadań

§ 16. Weryfikację formalną złożonych formularzy zgłoszeniowych przeprowadza właściwy wydział Urzędu Miejskiego w Łomży na karcie oceny stanowiącej Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały. Wnioskodawca o brakach formalnych zostaje powiadomiony drogą mailową oraz telefoniczną. W przypadku braków formalnych Wnioskodawca w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia uzupełnia braki.

§ 17. Wnioski zweryfikowane pod kątem poprawności formalnej trafiają do właściwych merytorycznie wydziałów/ jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Łomży.

§ 18. Właściwe wydziały/jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Łomży dokonują analizy zadań pod kątem merytorycznym na karcie oceny stanowiącej Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały, w szczególności w zakresie:

1) szacunkowego kosztu;

2) kosztów utrzymania;

3) lokalizacji, własności;

4) zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz braku sprzeczności z planami inwestycyjnymi Miasta;

5) zgodności z planami, strategiami, politykami i programami przyjętymi przez Miasto;

6) obiektywnej możliwości realizacji, w tym pod względem zrealizowania zadania w danym roku budżetowym.

§ 19. Analiza o której mowa w § 18 może zawierać wskazanie koniecznych modyfikacji zadania, w tym pod względem kosztów realizacji oraz stosowne rekomendacje. W przypadku stwierdzenia, w toku analizy, że koszty realizacji zadania są przez Wnioskodawcę niedoszacowane, właściwe wydziały/jednostki organizacyjne przedstawiają własny szacunek kosztów realizacji zadania. Do kosztów realizacji zadania wlicza się także wszelkie koszty nierozerwalnie związane z jego realizacją, na przykład koszt sporządzenia dokumentacji.

§ 20. W przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmian w zadaniu w szczególności dot. kosztu, lokalizacji, zakresu itp. Wnioskodawca jest informowany o tej okoliczności i w terminie 3 dni roboczych może złożyć oświadczenie o wyrażeniu lub niewyrażeniu zgody na dokonanie zmian. Niewyrażenie zgody powoduje procedowanie zadania w jego dotychczasowej formie.

§ 21. Właściwe merytorycznie wydziały/jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Łomży przekazują niezwłocznie wyniki analiz Radzie, która podczas posiedzenia na podstawie przedstawionych ocen wydaje decyzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu poszczególnych zadań do głosowania.

§ 22. Po zakończeniu prac lista zadań, o których mowa w § 21 publikowana jest na stronie internetowej www.lomza.pl      na minimum 14 dni.

§ 23. W przypadku niedopuszczenia zadania pod głosowanie, Wnioskodawca może w terminie 7 dni roboczych od dnia publikacji listy zadań, o której mowa w § 22 złożyć umotywowane odwołanie do Prezydenta.

§ 24. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej, opatrzonej własnoręcznym podpisem. Należy je wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Łomży, Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, z dopiskiem „Budżet Obywatelski - ODWOŁANIE” (o zachowaniu terminu, o którym mowa w § 23, decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Łomży, Pl. Stary Rynek 14. Odwołanie można złożyć również przez Internet, przesyłając zeskanowaną i podpisaną treść odwołania z własnoręcznym podpisem na adres budzetobywatelski@um.lomza.pl.

§ 25. Prezydent rozpatruje odwołania bez zbędnej zwłoki.

§ 26. Po rozpatrzeniu odwołań, na stronie internetowej www.lomza.pl publikowana jest ostateczna lista zadań, które będą poddane pod głosowanie w danej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 4.
Rada Budżetu Obywatelskiego

§ 27. Rada powoływana jest Zarządzeniem Prezydenta.

§ 28. Rada powoływana jest na czas trwania kadencji samorządu Miasta.

§ 29. Radę tworzą:

1) przedstawiciel Prezydenta;

2) przedstawiciele Rady Miejskiej Łomży - w liczbie 3;

3) przedstawiciele rad osiedli - w liczbie 15;

4) pracownicy Urzędu Miejskiego w Łomży - w liczbie 6.

§ 30. Przedstawicieli Rady Miejskiej Łomży do składu Rady wyznacza Rada Miejska Łomży, przedstawicieli rad osiedli wyznaczają rady osiedli, pracowników Urzędu Miejskiego wyznacza Prezydent.

§ 31. Rada odpowiada za wdrożenie oraz realizację Budżetu Obywatelskiego, jest zespołem doradczo-opiniującym Prezydenta. Rada w szczególności:

1) odpowiada za koordynację prac przy wyborze zadań do Budżetu Obywatelskiego;

2) zatwierdza ostateczną listę zadań poddanych pod głosowanie w Budżecie Obywatelskim;

3) zatwierdza wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim;

4) przydziela środki finansowe na realizację zadań Budżetu Obywatelskiego z zachowaniem zasad, w szczególności:  

a) środki zostają przyznane na zadania z największą liczbą głosów Mieszkańców z listy, o której mowa w § 26;

b) środki zostają przyznane zgodnie z limitami wskazanymi w § 2;

c) Rada ma możliwość przydzielenia środków zadaniu, które otrzymało mniejszą liczbę głosów Mieszkańców, jeśli pula środków pozostałych do rozdysponowania w danej kategorii zadań, uniemożliwia zrealizowanie zadania z większą liczbą głosów Mieszkańców.

5) decyduje o rozdysponowaniu niewykorzystanych środków z poszczególnych kategorii zadań tj. rezerwy. Podział środków z rezerwy, jeżeli to możliwe, powinien odbywać się w równym stopniu dla każdej z kategorii;

6) zatwierdza raport z wykonanego Budżetu Obywatelskiego, przedłożony przez Przewodniczącego Rady, który opisuje zrealizowane zadania, informuje o podjętych, najważniejszych decyzjach Rady oraz zawiera wnioski i uwagi członków Rady, które mogą zostać wykorzystane w kolejnych edycjach Budżetu Obywatelskiego. Raport Przewodniczący Rady składa Prezydentowi;

7) rozstrzyga w sprawach nieobjętych w niniejszej Uchwale - w drodze głosowania.

§ 32. Rada może do swoich prac zaprosić eksperta. Zaproszony ekspert może spełniać jedynie rolę doradczą, bez prawa głosu, swoją pracę wykonuje nieodpłatnie. W sytuacjach szczególnych Rada może zasięgać dodatkowych opinii rad osiedli celem doprecyzowania, wyjaśnienia problemów związanych ze zgłoszonymi inwestycjami - opinia rad osiedli nie jest dla Rady wiążąca.

§ 33. Prace Rady prowadzi Przewodniczący Rady, wyznaczony przez Prezydenta. Rada może ze swego składu osobowego wybrać jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących Rady.

§ 34. Posiedzenie w miarę potrzeb zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący ustalając jego miejsce, datę i godzinę oraz na wniosek:

1) Prezydenta,

2) minimum 3 członków Rady.

§ 35. Przewodniczący informuje wszystkich członków Rady o planowanym posiedzeniu drogą telefoniczną lub poprzez e-mail.

§ 36. Posiedzenia Rady mają charakter otwarty, może w nich uczestniczyć i zabierać głos każdy Mieszkaniec, bez prawa głosowania. Informacja o każdym planowanym posiedzeniu Rady zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.lomza.pl.

§ 37. Członkowie Rady wykonują swoje prace na rzecz Rady nieodpłatnie.

§ 38. Decyzje Rady zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę członków Rady uczestniczących w posiedzeniu.

§ 39. W przypadku równości głosów w głosowaniu, przeważa głos Przewodniczącego.

Rozdział 5.
Działania informacyjne

§ 40. Z chwilą ogłoszenia listy, o której mowa w § 26, Mieszkańcom przysługuje prawo prowadzenia akcji informacyjnej dotyczącej projektów dopuszczonych do głosowania, w terminie określonym stosownie do treści § 50.

§ 41. Działania, o których mowa w § 40 prowadzone są zgodnie z obowiązującym prawem.

Rozdział 6.
Wybór zadań do realizacji

§ 42. Głosownie rozpoczyna się po upływie 14 dni od dnia opublikowania ostatecznej listy zadań, o której mowa w § 26 i trwa minimum 14 dni.

§ 43. O wyborze zadań do realizacji decydują Mieszkańcy.

§ 44. Głosowanie odbywa się w miejscach i t erminach wskazanych przez Prezydenta w sposób, o którym mowa w § 50.

§ 45. Głosowanie odbywa się poprzez:

1) włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania zgodnej z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały;

2) wypełnienie interaktywnej karty do głosowania udostępnionej na stronie internetowej www.lomza.pl

§ 46. 1. Głosować można jednorazowo, wybierając jedno zadanie w każdej z kategorii (zadania ogólnomiejskie, strefowe, osiedlowe, Młodzieżowy Budżet Obywatelski).

2. Głos uznaje się za nieważny w przypadku:

a) wyboru więcej niż 4 zadań z listy, o której mowa w § 48,

b) wyboru więcej niż jednego zadania w każdej z czterech kategorii,

c) braku danych osoby głosującej w karcie do głosowania (imienia, nazwiska lub adresu zamieszkania),

d) braku podpisu osoby uprawnionej do głosowania (a w przypadku, gdy głosujący ma mniej niż 16 lat, podpisu rodzica lub opiekuna prawnego) lub gdy podpis jest nieczytelny,

e) braku daty wypełnienia karty do głosowania lub wpisania daty, która nie mieści się w terminie określonym przez Prezydenta, o którym mowa w § 50.

f) wypełnienia więcej niż jednej karty do głosowania (wówczas każda z kart zostanie odrzucona).

§ 47. Wzór karty do głosowania stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 48. Karta do głosowania zawiera listę zadań dopuszczonych do głosowania.

§ 49. Podanie wyników głosowania do publicznej wiadomości następuje poprzez ich publikację na stronie internetowej www.lomza.pl     

Rozdział 7.
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego

§ 50. Terminy zgłaszania zadań do Budżetu Obywatelskiego na dany rok, ich weryfikacji, prowadzenia działań informacyjnych, głosowania i ogłoszenia jego wyników określa Prezydent w drodze Zarządzenia.

Rozdział 8.
Ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania

§ 51. Właściwy wydział Urzędu Miejskiego w Łomży oblicza liczbę głosów oddanych na poszczególne zadania dopuszczone do głosowania i ustala listę zadań, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów w każdej z czterech kategorii. Lista zadań zostaje przedłożona Radzie, która podczas posiedzenia przyjmuje do realizacji zadania, które uzyskały największą liczbę głosów w poszczególnych kategoriach, do wyczerpania kwot Budżetu Obywatelskiego przeznaczonych dla każdej z nich, z uwzględnieniem zapisów z § 31. Zadania realizuje Urząd Miejski w Łomży.

§ 52. Każde zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na dany rok, powinno zostać oznakowane w sposób, wskazujący na źródło pochodzenia środków finansowych na jego realizację, wg wzoru: „Zadanie zostało sfinansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża ……(rok)” oraz opatrzone aktualnym logo Miasta Łomża.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 53. Na Budżet Obywatelski przeznacza się środki finansowe wyodrębnione na ten cel w budżecie Miasta oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 54. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi.

§ 55. Traci moc Uchwała nr 383/XXXVII/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 kwietna 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r., poz. 1812).

§ 56. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży


Alicja Konopka

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 25 mar 2022 07:50
  • Wytwarzający informację: rada
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 714 razy