Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 458/L/22

z dnia: 23 lutego 2022 r.
w sprawie: w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Łomża

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z 2021 r. poz. 401, 1558, 2192, 2290) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz.U. z 2019 r. poz. 297, z 2020 r. poz. 2343, z 2021 r. poz. 2472) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2422), Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości nowo wybudowane budynki lub ich części, nowo wybudowane budowle lub ich części stanowiące inwestycję początkową w rozumieniu § 3 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz.U. z 2019 r. poz. 297, z 2020 r. poz. 2343, z 2021 r. poz. 2472), związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zlokalizowane na terenie miasta Łomża.

2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, przysługuje na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów wymienionym w ust. 1 oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

3. Za nowowybudowane budynki i budowle uważa się takie, których budowa została rozpoczęta po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.

4. Budynek podlegający rozbudowie, nadbudowie bądź przebudowie można zakwalifikować jako inwestycję początkową wyłącznie w przypadku konieczności uzyskania przez inwestora pozwolenia na wykonanie robót budowlanych i dokonywania zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części w formie pozwolenia na budowę.

§ 2. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust.1, dotyczy przedmiotów opodatkowania, stanowiących inwestycję początkową, lub w związku z którymi utworzono nowe miejsca pracy:

1) na okres 1 roku:

a) jeżeli wartość inwestycji wyniosła 600 tysięcy złotych lub utworzono co najmniej 1 nowe miejsce pracy związane z tą inwestycją – w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu mikroprzedsiębiorców;

b) jeżeli wartość inwestycji wyniosła 900 tysięcy złotych lub utworzono co najmniej 5 nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją – w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu małych przedsiębiorców;

c) jeżeli wartość inwestycji wyniosła 1,8 miliona złotych lub utworzono co najmniej 15 nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją – w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu średnich przedsiębiorców;

d) jeżeli wartość inwestycji wyniosła 4,2 miliona złotych lub utworzono co najmniej 30 nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją – w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu przedsiębiorców innych niż wymienieni w literach a-c;

2) w sytuacji, gdy wartość inwestycji dokonanej przez mikroprzedsiębiorcę przekracza 600 tysięcy złotych, za każde kolejne zainwestowane 50 tysięcy złotych powyżej kwoty 600 tysięcy złotych przysługiwać będzie dodatkowe zwolnienie od podatku od nieruchomości przez okres 1 miesiąca, lub za każde utworzone dodatkowo 1 nowe miejsce pracy przysługiwać będzie dodatkowe zwolnienie od podatku od nieruchomości przez okres 12 miesięcy, z zastrzeżeniem, że łączny okres zwolnienia nie może przekroczyć 36 miesięcy;

3) w sytuacji, gdy wartość inwestycji dokonanej przez małego przedsiębiorcę przekracza 900 tysięcy złotych, za każde kolejne zainwestowane 75 tysiące złotych powyżej kwoty 900 tysięcy złotych przysługiwać będzie dodatkowe zwolnienie od podatku od nieruchomości przez okres 1 miesiąca, lub za każde kolejne utworzone dodatkowo 2 nowe miejsca pracy przysługiwać będzie dodatkowe zwolnienie od podatku od nieruchomości przez okres 12 miesięcy, z zastrzeżeniem, że łączny okres zwolnienia nie może przekroczyć 36 miesięcy;

4) w sytuacji, gdy wartość inwestycji dokonanej przez średniego przedsiębiorcę przekracza 1,8 miliona złotych, za każde kolejne zainwestowane 150 tysięcy złotych powyżej kwoty 1,8 miliona złotych przysługiwać będzie dodatkowe zwolnienie od podatku od nieruchomości przez okres 1 miesiąca, lub za każde kolejne utworzone dodatkowo 5 nowych miejsc pracy przysługiwać będzie dodatkowe zwolnienie od podatku od nieruchomości przez okres 12 miesięcy z zastrzeżeniem, że łączny okres zwolnienia nie może przekroczyć 36 miesięcy;

5) w sytuacji, gdy wartość inwestycji dokonanej przez przedsiębiorcę innego niż wymienionego w punktach 2-4 przekracza 4,2 miliona złotych, za każde kolejne zainwestowane 350 tysięcy złotych powyżej kwoty 4,2 miliona złotych przysługiwać będzie dodatkowe zwolnienie od podatku od nieruchomości przez okres 1 miesiąca, lub za każde kolejne utworzone dodatkowo 10 nowych miejsc pracy przysługiwać będzie dodatkowe zwolnienie od podatku od nieruchomości przez okres 12 miesięcy z zastrzeżeniem, że łączny okres zwolnienia nie może przekroczyć 36 miesięcy.

2. Inwestycję początkową, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, lub utworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją należy zakończyć w terminie 2 lat od dnia zgłoszenia zamiaru skorzystania z pomocy przez przedsiębiorcę.

§ 3. 1. Przedsiębiorca zamierzający skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości określonego w § 1 ust. 1 uchwały zobowiązany jest do zgłoszenia takiego zamiaru w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, dołączając wymienione w nim dokumenty.

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca winien dokonać przed rozpoczęciem inwestycji.

3. Za rozpoczęcie inwestycji uważa się podjęcie czynności, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów wymienionego w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 4. Po zakończeniu inwestycji, najpóźniej przed upływem dnia poprzedzającego dzień, od którego zaczyna obowiązywać zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały, przedsiębiorca zobowiązuje się do dostarczenia:

1) w przypadku ubiegania się o pomoc na wspieranie inwestycji początkowej, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały:

a) dokumentu potwierdzającego zakończenie realizacji inwestycji początkowej, t.j. ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu otrzymanej z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego lub dokumentu potwierdzającego przyjęcie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zgłoszenia zakończenia budowy, jeżeli organ ten w terminie 21 dni nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji,

b) oświadczenia o zakończeniu inwestycji – na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

c) oświadczenia o poniesionych przez przedsiębiorcę kosztach inwestycji, w tym kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną na podstawie uchwały oraz o udziale własnym, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r., - na druku stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

2) w przypadku ubiegania się o pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową:

a) oświadczenia o utworzeniu nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową – na druku stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

b) oświadczenia o wysokości przewidywanych dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników w związku z inwestycją początkową, obliczonych zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r., na druku stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

3) informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 53 poz. 312, Nr 254 poz. 1704, z 2016 r. poz. 238, z 2020 r. poz. 1338), w ramach formularza, którego wzór stanowi załącznik do tego rozporządzenia;

4) oświadczenie   przedsiębiorcy   w przedmiocie   nieznajdowania się w trudnej sytuacji, na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały;

5) oświadczenia, że inwestycja początkowa nie jest związana z rodzajami działalności określonymi w § 6 uchwały – na druku stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

6) oświadczenia o braku negatywnych przesłanek do udzielenia pomocy publicznej – na druku stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Beneficjenci pomocy będący osobą prawną, jednostką organizacyjną, w tym spółką nieposiadającą osobowości prawnej w okresie korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały są zobowiązani do 31 stycznia każdego roku przedstawiać informację o innej pomocy publicznej otrzymanej na nową inwestycję lub utworzenie nowych miejsc pracy – w oparciu o informację określoną w części E załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 53 poz. 312, Nr 254 poz. 1704, z 2016 r. poz. 238, z 2020 r. poz. 1338).

2. Beneficjenci pomocy będący osobą fizyczną w okresie korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały są zobowiązani w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku przedstawiać informację o innej pomocy publicznej otrzymanej na nową inwestycję lub utworzenie nowych miejsc pracy – w oparciu o informację określoną w części E załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 53 poz. 312, Nr 254 poz. 1704, z 2016 r. poz. 238, z 2020 r. poz. 1338).

3. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową, jest zobowiązany do 15 stycznia każdego roku podatkowego w okresie korzystania z pomocy publicznej, do przedkładania informacji dotyczących kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników związanych z inwestycją początkową.

4. Przedsiębiorca korzystający z pomocy zobowiązany jest do 15 stycznia i 15 lipca danego roku przedstawiać informacje o wysokości zatrudnienia w przedsiębiorstwie, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego i 30 czerwca danego roku, z zastrzeżeniem, że ostatnią informację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym minęło 5 lat od dnia otrzymania pomocy – na druku stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zwolnienie z podatku od nieruchomości na mocy § 1 ust. 1 uchwały nie obejmuje gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części związanych z prowadzeniem stacji paliw, związanych z działalnością handlową, związanych z działalnością instytucji finansowych oraz działalnością w zakresie najmu lub dzierżawy nieruchomości.

§ 7. 1. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości w przypadku, gdy inwestycja początkowa nie zostanie utrzymana przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat od daty zakończenia jej realizacji.

2. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości w przypadku, gdy utworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową nie zostanie utrzymane przez okres co najmniej 5 lat , a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat od dnia ich utworzenia.

3. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ podatkowy o utracie prawa do zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały – w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących jego utratę.

4. Przedsiębiorca, który w terminie ustalonym w ust. 3 powiadomi pisemnie organ podatkowy o utracie prawa do zwolnienia, wynikającego z niniejszej uchwały, traci do niego prawo poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności powodujące jego utratę.

5. Przedsiębiorca, który podał nieprawdziwe dane w oświadczeniach, złożonych na formularzach stanowiących załączniki do niniejszej uchwały, co do spełnienia warunków, od których uzależnione jest zwolnienie z podatku od nieruchomości lub nie dokonał zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3 w terminie tam wskazanym, traci prawo do tego zwolnienia za cały okres zwolnienia.

§ 8. W przypadku otrzymania w trakcie roku pomocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność, przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej nadwyżkę pomocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 10. Sprawy wszczęte przed wejściem w życie niniejszej Uchwały prowadzone będą według przepisów dotychczasowych.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i będzie obowiązywać do dnia 31 grudnia 2023 roku.

 

Przewodnicząca

Rady Miejskiej Łomży         Alicja Konopka

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 25 lut 2022 08:31
  • Wytwarzający informację: rada
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 709 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej