Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 285/21

z dnia: 5 października
w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert i wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej pod nazwą "Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Łomży po 60 roku życia na lata 2021 - 2022".

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 4 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 48 ust. 1 i 5 i art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, 1292, 1559) i Uchwały Nr 405/XLIII/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Łomży po 60 roku życia na lata 2021 – 2022”, zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Rozstrzyga się konkurs ofert oraz dokonuje wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Łomży po 60 roku życia na lata 2021 – 2022” – oferty złożonej przez Polską Grupę Farmaceutyczną Sp. z o.o. w Łomży ul. Nowogrodzka 151A, Specjalistyczne Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne przy „Polskiej Grupie Farmaceutycznej” Sp. z o. o. w Łomży, Al. Piłsudskiego 82, 18-400 Łomża

2. Wybór, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszego Zarządzenia dokonany został na podstawie wskazania oferty przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem nr 276/2021 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 27 września 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wybór realizatora „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Łomży po 60 roku życia na lata 2021-2022”.

§ 2.

Szczegółowe warunki realizacji zadania, wysokość środków finansowych, tryb płatności i sposób rozliczenia programu zostaną określone w umowie zawartej z Polską Grupą Farmaceutyczną Sp. z o.o. w Łomży ul. Nowogrodzka 151A, Specjalistyczne Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne przy „Polskiej Grupie Farmaceutycznej” Sp. z o. o. w Łomży, Al. Piłsudskiego 82, 18-400 Łomża, według wzoru umowy, który stanowił załącznik do ogłoszenia o konkursie.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Łomży.

§ 4. Z

arządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

 

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: wtorek, 5 paź 2021 09:11
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 232 razy