Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 350/XXXIV/21

z dnia: 27 stycznia 2021 r.
w sprawie: w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków oraz budowli lub ich części zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej na terenie miasta Łomża w ramach programu pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) budynki, budowle lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności produkcyjnej lub usługowej przez podatników podejmujących po raz pierwszy prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Miasta Łomża, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności;

2) nowo nabyte budynki i budowle, przeznaczone na potrzeby prowadzenia działalności produkcyjnej lub usługowej,

3) do 100 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej produkcyjnej lub usługowej prowadzonej na terenie miasta Łomża za każde nowo utworzone stałe miejsce pracy:

a) na okres 12 miesięcy – w przypadku utworzenia do 2 miejsc pracy;

b) w przypadku utworzenia każdego kolejnego miejsca pracy – okres zwolnienia, o którym mowa w pkt 3, przedłuża się o 6 miesięcy, z zastrzeżeniem że łączny okres zwolnienia nie może przekroczyć 36 miesięcy;

c) warunek utworzenia nowych stałych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli w okresie   6 m-cy poprzedzających fakt nabycia uprawnienia do zwolnienia o którym mowa w § 1 pkt 3 nastąpi wzrost netto liczby pracowników.

2. Zwolnienie nie obejmuje nieruchomości zajętych na prowadzenie stacji paliw, jak również budynków i budowli związanych z działalnością handlową.

§ 2. 1. Zwolnienia, o których mowa w §1 ust. 1 stanowią pomoc de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z warunkami rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis /Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 s. 1, L 215 z 07.07.2020 s. 3/, zwanego dalej Rozporządzeniem.

2. Zwolnienia, o których mowa w §1 ust. 1 nie dotyczą podatników prowadzących działalność gospodarczą, gdy:

1) kwota zwolnienia łącznie z pomocą uzyskaną przez podatnika w okresie trzech lat podatkowych przekracza 200.000 EURO,

2) kwota zwolnienia łącznie z pomocą uzyskaną przez podatnika prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów w okresie trzech lat podatkowych przekracza 100.000 EURO.

§ 3. Definicje pojęć zawartych w uchwale:

1) podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej – przedsiębiorca prowadzący działalność nie dłużej niż 6 m-cy liczone od momentu uzyskania wpisu w odpowiednim rejestrze lub ewidencji;

2) za nowo nabyte budynki i budowle uważa się budynki i budowle nabyte po wejściu w życie uchwały;

3) dzień udzielenia pomocy – dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia deklaracji podatkowej lub dzień faktycznego przysporzenia korzyści finansowych w przypadku braku obowiązku złożenia deklaracji,

4) wzrost netto liczby pracowników – wzrost liczby pracowników w danym zakładzie w porównaniu ze średnią w danym okresie, co oznacza, że odliczyć należy wszystkie miejsca pracy zlikwidowane w tym okresie, a liczbę osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu, w niepełnym wymiarze czasu oraz sezonowo należy wyrazić w postaci ułamkowych części rocznych jednostek pracy.

§ 4. 1. Okres zwolnienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wynosi 3 lata.

2. Zwolnienie przyznawane jest na wniosek podatnika /Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do Uchwały/.

3. Zwolnienie określone w ust. 1 przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek z zamiarem skorzystania z pomocy i złożono dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 5.

4. Podatnik, który ma zamiar skorzystać ze zwolnienia zgodnie z § 1 ust. 1 jest zobowiązany złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od zajęcia nieruchomości na potrzeby działalności gospodarczej, nabycia nieruchomości lub utworzenia nowych miejsc pracy w przeciwnym razie traci prawo do zwolnienia.

5. Podatnik ubiegający się o zwolnienie winien dołączyć do wniosku:

1) tytuł prawny do nieruchomości objętej pomocą;

2) informacje i zaświadczenia o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708):

a) wszystkie zaświadczenia/oświadczenia o pomocy de minimis oraz wszystkie zaświadczenia/oświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis - na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z 2013 r. poz. 276, z 2014 r. poz. 1543),

3) oświadczenie, zawierające zobowiązanie do prowadzenia działalności gospodarczej na nieruchomości objętej zwolnieniem przez cały okres jego trwania oraz że nieruchomość, ani żadna jej część, nie będzie w tym okresie wynajęta, wydzierżawiona, zbyta lub oddana w użytkowanie na podstawie jakiegokolwiek innego tytułu na rzecz innego podmiotu;

4) oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie jednego roku przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o zwolnienie na podstawie niniejszej uchwały;

5) oświadczenie, że podmiot nie powstał w wyniku przekształcenia bądź połączenia lub podziału innych podmiotów gospodarczych;

6) w przypadku korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, dokumenty potwierdzające zwiększenie zatrudnienia.

§ 5. 1. Ze zwolnienia przewidzianego niniejszą uchwałą nie  może skorzystać przedsiębiorca zalegający z zapłatą zobowiązań podatkowych oraz innych należności pieniężnych stanowiących dochód Miasta Łomża.

2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1, nie przysługuje podmiotom gospodarczym powstałym przez przekształcenie, połączenie lub podział innych podmiotów gospodarczych.

3. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, nie przysługuje podmiotom gospodarczym,   które prowadziły jakąkolwiek działalność gospodarczą w okresie   roku przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, z którą związany jest wniosek o udzielenie zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały.

4. Zwolnienie będzie udzielane pod warunkiem, że działalność gospodarcza na nieruchomości objętej zwolnieniem prowadzona będzie przez cały okres trwania zwolnienia.

§ 6. 1. W przypadku niespełnienia warunków określonych niniejszą uchwałą następuje utrata uprawnień do zwolnienia od podatku od nieruchomości, a przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest do zwrotu kwoty otrzymanej pomocy.

2. O utracie praw do zwolnienia, przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia obowiązany jest powiadomić organ podatkowy w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności powodujących utratę zwolnienia.

3. Prawo do zwolnienia wygasa:

1) z upływem okresu zwolnienia od podatku od nieruchomości;

2) z dniem postawienia podatnika w stan likwidacji;

3) z dniem ogłoszenia upadłości podatnika;

4) z dniem zbycia przez przedsiębiorcę nieruchomości objętej zwolnieniem;

5) z dniem utraty statusu przedsiębiorcy przez właściciela nieruchomości objętej zwolnieniem od podatku od nieruchomości.

4. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości: a/ gdy działalność gospodarcza na nieruchomości objętej zwolnieniem nie będzie utrzymana przez okres 3 lat od dnia udzielenia pomocy, b/ jeżeli nowo utworzone miejsca pracy, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, nie zostaną utrzymane przez co najmniej 3 lata od dnia udzielenia pomocy.

5. Przedsiębiorca, który złożył nieprawdziwe dane w oświadczeniach co do spełnienia warunków uprawniających do zwolnienia, lub nie dokonał zawiadomienia o utracie warunków zwolnienia traci prawo do tego zwolnienia za cały jego okres,

6. Podatnik traci prawo do zwolnienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, w przypadku nie regulowania przewidzianych przez Kodeks pracy należności wobec pracowników wynikających z umowy o pracę.

§ 7. 1. W trakcie trwania zwolnienia beneficjent pomocy, w terminie do 31 stycznia każdego roku, będący osobą prawną, jednostką organizacyjną, w tym spółką nieposiadającą osobowości prawnej zobowiązany jest przedłożyć informacje i zaświadczenia, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 2 niniejszej uchwały.

2. W trakcie trwania zwolnienia beneficjent pomocy będący osobą fizyczną w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku zobowiązany jest przedłożyć informacje i zaświadczenia, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 2 niniejszej uchwały.

3. Podatnik korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 jest obowiązany przedkładać po ukończeniu każdego kwartału roku podatkowego w terminach do dnia: 15 stycznia, 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października /przez okres 3 lat/ informację dotyczącą poziomu zatrudnienia określonego w sposób o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 lit. c oraz informację o regulowaniu należności wobec pracowników.

§ 8. 1. W przypadku korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 podatnik nie może równocześnie korzystać z innej pomocy udzielanej przez Prezydenta Miasta Łomża.

2. Podatnik nie może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 jeśli w okresie ostatniego roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku korzystał już z pomocy udzielonej przez Prezydenta Miasta Łomża z innych tytułów.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i będzie obowiązywać do dnia 31 grudnia 2023 roku[i]) z zachowaniem uprawnień nabytych przed dniem wejścia w życie uchwały, do czasu ich wygaśnięcia. 

 

 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży


Alicja Konopka

 

[i]Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis /Dz.Urz. UE L. 352 z 24.12.2013 s. 1, L. 215 z 07.07.2020 s. 3/

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: czwartek, 28 sty 2021 13:48
  • Wytwarzający informację: rada
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 1197 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej