Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 281/XXVII/20

z dnia: 9 lipca 2020 r.
w sprawie: w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom i słuchaczom zamieszkałym na terenie Miasta Łomży

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 12 pkt. 10a oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) i art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom i słuchaczom zamieszkałym na terenie Miasta Łomża, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomży.

§ 3. Tracą moc:

1) uchwała Nr 300/XL/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Miasta Łomży,

2) uchwała nr 312/XLIX/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 31 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Miasta Łomży,

3) uchwała nr 164/XXVII/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Miasta Łomży,

4) uchwała nr 294/XLIII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Miasta Łomży.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży


Alicja Konopka

Pliki do pobrania:

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 10 lip 2020 13:39
  • Wytwarzający informację: rada
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 1147 razy